1)

TOSFOS DH Hachi Garsinan Garav Zeh ha'Cheres

תוספות ד"ה ה''ג גרב זה החרס

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not answer that this is not the Mum Garav.)

תימה אמאי לא קאמר (מההיא) [צ"ל דהו' - דפוס ויניציה] גרב דבקללות של משנה תורה דכתיב בגרב ובחרס וההיא גרב לאו היינו חרס ומום קבוע הוא דכתיב ביה אשר לא תוכל להרפא

(a)

Question: Why doesn't it say [that Garav written among Mumim] is Garav written in the curses in Sefer Devarim? It says "uva'Garav uva'Cheres." That Garav is not Cheres, and it is a permanent Mum, for it says "Asher Lo Suchal Leherafei"!

וי''ל דמשמע (דנקט) [צ"ל ליה דקרא נקט - שיטה מקובצת] הכא זו אף זו דגרב שהוא חרס יבש מבחוץ ומבפנים והוי מום ואפילו ילפת נמי שהוא לח מבחוץ ויבש מבפנים כדקאמרינן בסמוך הוי מום

(b)

Answer: It connotes to [the Makshan] that the verse mentioned here this, and even this. Garav that is Cheres is dry outside and inside, and it is a Mum. And even Yalefes, which is wet outside and dry inside, like we say below, is a Mum. (What is wet is less like a Mum);

וגבי קללות נמי - שיטה מקובצת] נקיט זו אף זו שילקה בגרב ואפילו בחרס דקשה טפי]:

1.

And [also] regarding the curses, it mentioned this, and even this. He will be stricken with Garav, and even Cheres, which is harsher.

2)

TOSFOS DH Ela Tilsa Havu v'Chulei

תוספות ד"ה אלא תלתא הוו כו'

(SUMMARY: Tosfos distinguishes Garav from Shechin Mitzrayim.)

[צ"ל לח מבפנים ויבש מבחוץ לא מדכר הכא כלל ודלמא אין רגילות גרב להיות כך - שיטה מקובצת]

(a)

Observation: Wet inside and dry inside is not mentioned here at all! Perhaps it is not common for Garav to be so.

[צ"ל דקרא פ' - שיטה מקובצת] דקרא דגבי מומין דדרשינן ביה זה החרס יבש מבפנים ומבחוץ דמצרים לח מבחוץ ויבש מבפנים

(b)

Explanation: [Garav] of the verse, i.e. the verse about Mumim, in which we expound Garav is Cheres, is dry inside and outside. Of Mitzrayim was wet outside and dry inside;

וכיון דיבש מבפנים לא מתסי ואם נתרפאו ממנו המצריים שמא מעשה נס היה

1.

Since it is dry inside, it does not heal. And if the Mitzriyim were cured from it, perhaps it was a miracle. (Yalkut Shimoni 184 says that the magicians were never cured from it - "they could not stand in front of Paro." It is not explicit whether or not the other Mitzrim were cured. The Midrash which says that every Makah was for seven days connotes that they were cured. Also, we find that other servants could stand in front of Paro - Shmos

ויש לתמוה הא שחין מצרים דנכתב ברישיה דקרא דקללות מאן ניהו דגרב וחרס שאין להם רפואה בההוא קרא כתיבי:

(c)

Question: Shechin Mitzrayim written at the beginning of the verse in the curses - what is it? Garav and Cheresh, which have no cure, are written in that verse! (If so, Shechin Mitzrayim must be something else!)

41b----------------------------------------41b

3)

TOSFOS DH Ileima Tana Kama Sefeka Hu v'Asi Kra Lemi'utei Sefeka

תוספות ד"ה אילימא ת''ק (סבר) ספיקא הוא ואתי קרא למעוטי ספיקא

(SUMMARY: Tosfos explains why we say that he holds that it is a Safek.)

וא''ת מנא ליה דטעמא דת''ק משום ספיקא דילמא הוי (בחוטים) [צ"ל כחוטים] הפנימיות שנפגמו ושנגממו דהוי מום לענין דאין שוחטין במקדש ולא הוי מום לישחט במדינה ולעולם בכור ודאי

(a)

Question: What is the source that the first Tana's reason is due to Safek? Perhaps it is like outer Chutin that are chipped or cracked. It is a Mum to forbid Shechitah in the Mikdash, but it is not a Mum to slaughter outside the Mikdash, and really, it is a Vadai Bechor!

וי''ל דמדקאמר ר' ישמעאל בברייתא בכור הוא ומומו עמו מכלל דלת''ק לא הוי ודאי. בכור

(b)

Answer: Since R. Yishmael said in the Beraisa "it is a Bechor, and its Mum is with it", this implies that according to the first Tana, it is not a Vadai Bechor.

4)

TOSFOS DH v'Asi Kra Lemi'utei Sefeka

תוספות ד"ה ואתי קרא למעוטי ספיקא

(SUMMARY: Tosfos explains which Sefekos a verse can exclude.)

כי האי גוונא פריך בפ' בתרא דיומא (דף עד.) גבי כוי ובכריתות בפרק דם שחיטה (דף כא.) ובפ''ק דחולין (דף כב:) גבי תחלת הצהוב שבזה ושבזה

(a)

Observation: We ask like this also in Yoma (74a) regarding a Kvi, and in Kerisus (21a) and in Chulin (22b) regarding the beginning of yellowness in both of these (Turim and Bnei Yonah);

ולא דמי לשאר דוכתי דממעטינן ספק מקרא לקמן בפ' בתרא (דף נח:) עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק

1.

This is unlike other places where we exclude a Safek from a verse - below (58b) "the Torah said Vadai Asiri, and not Safek Asiri";

וכן בהרת בסוף נזיר (דף סה:) ספק בהרת קדמה ספק שער לבן קדם דממעט ליה מלטהרו או לטמאו הואיל ופתח הכתוב בטהרה תחלה

2.

And similarly Baheres in Nazir (65b) - if it is a Safek whether the Nega came first or the white hair[s] came first, we exclude this from "Letaharo Oh Letam'o" - the verse began with Taharah [to be Metaher this Safek].

(פעמים שהיה) [צ"ל דהתם משתנה לפעמים דפעמים שהוא כך ופעמים שהוא - שיטה מקובצת] כך

(b)

Explanation: There it varies at times - sometimes it is like this, and sometimes it is like this;

וטומטום נמי הוה שייך שפיר למעוטי שיש מהם זכר ויש מהם נקבה (ופטרו) [צ"ל ופסלו - הרש"ש] הכתוב כל זמן שהוא ספק

1.

Also Tumtum it is proper to exclude, for some are male and some are female, and the Torah disqualified him as long as he is a Safek.

i.

Note: We use masculine pronouns "he" and "him" regarding Tumtum and Androginus, like Tosfos does. This does not connote that he is truly male.

אבל כוי ותחלת הצהוב ואנדרוגינוס כולן שוים דקמי שמיא גליא כוי אם חיה אם בהמה ואם תחלת צהוב חשוב גדול או קטן ואם אנדרוגינוס זכר או נקבה

(c)

Distinction: However, Kvi, the beginning of yellowness, and Androginus, all cases [of any one of these] are all the same. In front of Shamayim it is revealed whether a Kvi is a Chayah or Behemah, and whether the beginning of yellowness is considered big or small, and whether Androginus is male or female.

וא''ת הא רב דס''ל דאנדרוגינוס ספיקא הוא כדמפרש בסוף המפלת (נדה דף כח.) דמטמא בלובן ובאודם

(d)

Question: Rav holds that Androginus is a Safek, like he explains in Nidah (28a), that he is Metamei through white (emissions that resemble semen) or red (blood)...

(ומדקאמר) [צ"ל וקאמר - צאן קדשים] בסוף הערל (יבמות דף פג.) הלכה כר' יוסי דלא הכריעו בו אם זכר או נקבה ובריה בפני עצמו דקאמר רבי יוסי בברייתא לאו דוקא ואפ''ה ממעט ליה רב לענין ביאת מקדש מדכתיב מזכר ועד נקבה זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס

1.

And he said in Yevamos (83a) that the Halachah follows R. Yosi, that Chachamim did not determine whether he is a male or female, and "a creation unto himself" that R. Yosi said in the Beraisa is not precise, and even so Rav excludes him regarding Bi'as Mikdash, since it says mi'Zachar v'Ad Nekevah - a Vadai male or Vadai female, but not a Tumtum or Androginus...

והיכי אתי קרא למעוטי ספיקא

2.

How can the verse come to exclude a Safek?!

ויש לומר דהכא פריך שפיר דממעט ליה אנדרוגינוס מהזכר יתירא דכתיב גבי עולה

(e)

Answer: Here it asks properly, that he excludes Androginus from an extra "Zachar" written regarding Olah;

ואם בא למעוטי אפילו הוא זכר משום דמשונה משאר זכרים א''כ מדממעטינן ליה (מהזכר) [צ"ל מזכר - גמרא עוז והדר] ש''מ זכר הוא ולא נקבה אלמא לא אתיא כת''ק דאמר ספיקא הוא

1.

If it comes to exclude him, even though he is a male, because he is unlike other males, if so, since we exclude him from "Zachar", this shows that he is a male, and not a female. This is unlike the first Tana, who says that he is a Safek!

אבל בההיא דרב תרי מיעוטי כתיבי דהוה מצי למיכתב מזכר ועד אדם או מנקבה עד אדם ואתא חד מינייהו לטומטום וחד לאנדרוגינוס

(f)

Explanation #1: However, in Rav's case there are two exclusions, for it could have written mi'Zachar v'Ad Adam, or mi'Nekevah Ad Adam. One comes for Tumtum, and one for Androginus;

ואם אנדרוגינוס הוא זכר אתיא מזכר למעוטי ואם הוא נקבה אתי עד נקבה למעוטי מטעם שהוא משונה

1.

If Androginus is a male, mi'Zachar comes to exclude him. If [Androginus] is a female, Ad Nekevah comes to exclude him, [in both cases] because he is different.

ולפי טעם זה אית ליה שפיר לרב הא דאמר רב חסדא בסמוך מחלוקת באנדרוגינוס אבל בטומטום ספיקא הוה וקדוש הוא מספיקא

(g)

Consequence: We can properly say that Rav holds like Rav Chisda's teaching below, that they argue about Androginus, but Tumtum is a Safek, and it is Kadosh amidst Safek;

פירוש דלית לן לאוקומי מיעוטא לטומטום שהוא ודאי או זה או זה אלא שהוא מכוסה

1.

Explanation: We should not establish the exclusion for Tumtum, who is surely either [male or female], just [the genitals] are covered.

והא דאוקי רב מיעוטא לטומטום משום דאיכא יתורא

2.

Distinction: Rav establishes an exclusion for Tumtum because there is an extra [exclusion].

ועוד יש לפרש דצריכי הנך תרי מיעוטי דרב דכיון שהוצרך לכתוב זכר כדי למעט אנדרוגינוס אם הוא זכר לפי שהוא זכר משונה [צ"ל או - הרש"ש] ועד נקבה למעוטי אם הוא נקבה

(h)

Explanation #2: We need the two exclusions of Rav, for since [the Torah] needed to write Zachar, in order to exclude Androginus if he is a male, because he is an abnormal male, or it needed to write v'Ad Nekevah in order to exclude [Androginus] if "he" is a female...

על כרחך צריך לכתוב שניהם כדי שלא תאמר זכר דוקא ולא נקבה או נקבה דוקא (אבל) ולא זכר ולא נפרש דהוה מצי למכתב עד אדם

1.

You are forced to say that it needed to write both of them, lest one say that the Torah discusses only a male and not a female, or only a female and not a male. We do not say that it could have written "Ad Adam"...

ומ''מ סבר רב דמוקמינן נמי מיעוטא לטומטום ולא כרב חסדא דלקמן נמי אשכחן ר' יוחנן דלית ליה דרב חסדא

2.

And even so, Rav holds that we establish also a Mi'ut for Tumtum, and unlike Rav Chisda, for also below (42b) we find that R. Yochanan does not hold like Rav Chisda.

ומצינו למימר נמי משום טומטום לחודיה צריכי תרוייהו למעוטי ספיקא דידיה מדין זכר אם אח''כ נמצא זכר ומדין נקבה אם אח''כ נמצא נקבה

(i)

Explanation #3: We can say also that for Tumtum alone we need both [exclusions] to exclude his Safek from the law of a male if afterwards he is found to be a male, and from the law of a female if afterwards he is found to be a female.

וה''ה אנדרוגינוס לפי שהוא משונה משאר זכר או משאר נקבה ושקולים הן ולית ליה לרב דההיא דרב חסדא

1.

The same applies to an Androginus, because he is unlike other males or females. They are equally [reasonable to exclude]. Rav does not hold like Rav Chisda's teaching;

וכן אביי בפ''ק דחגיגה (דף ד.) ממעט טומטום משום דאיכא יתורא

2.

Similarly, Abaye in Chagigah (4a) excludes Tumtum because there is a Yitura (extra word in the verse).

ויש לתמוה דקפריך לקמן אלא מעתה בערכין יערך ומייתי (ראיה מברייתא) [צ"ל ברייתא - שיטה מקובצת] דממעיט ליה מערך איש ואשה מהזכר אם נקבה ומשני סמי מכאן טומטום

(j)

Question: [The Gemara] asks below "if so, in Erchin he should be Ne'erach!", and brings a Beraisa that excludes him from the Erech of man or woman, from "ha'Zachar... Im Nekevah", and answers that we must delete "Tumtum" from the text.

מאי קושיא התם איכא יתור דמשום אנדרוגינוס לא צריך אלא חד

1.

What was difficult? There, there is a Yitura. To exclude Androginus, we need only one (ha'Zachar or Im Nekevah)!

וי''ל דהתם נמי צריכי תרוייהו לאנדרוגינוס דאי כתיב הזכר למעוטי ה''א לא גרע מנקבה ויהיה בערך נקבה

(k)

Answer: Also there we need both for Androginus, for had it written [only] ha'Zachar to exclude it, one might have thought that he is no worse than a female, and he has Erech Nekevah.

; וא''ת והא דפריך מאם זכר אם נקבה להוציא טומטום ואנדרוגינוס מאי קושיא דילמא הא גבי שלמים איכא תרי מיעוטי אם זכר אם נקבה דאם הוא מיעוט כדקאמר בפרק המפלת (נדה דף כח.)

(l)

Question: [The Gemara] asks (42a) from "Im Zachar Im Nekevah" to exclude Tumtum and Androginus. What was the question? Perhaps regarding Shelamim there are two exclusions Im Zachar Im Nekevah, for "Im" is an exclusion, like it says in Nidah (28a)!

; ואומר ר''י דגרס זכר או נקבה דכתיב בקרא בשלמי צאן דהכי דריש ליה בתורת כהנים

(m)

Answer (Ri): The text says "Zachar Oh Nekevah", which is written regarding Shelamim from Tzon, for so it expounds in Toras Kohanim;

אבל אם זכר אם נקבה דכתיב בשלמי בקר דריש ליה התם בתורת כהנים ולעיל בפ''ב (דף טו:) ובתמורה בפרק אלו קדשים (דף יז:) לרבות ולד בעלי מומין

1.

However, Im Zachar Im Nekevah, which is written regarding Shelamim from Bakar, it expounds there in Toras Kohanim, and above (15b) and in Temurah (17b) to include the child of Ba'alei Mumim ;

והשתא פריך שפיר לרב חסדא דבהאי קרא לא כתיב אלא חד מיעוטא והוי או למעט כמו או כשב פרט לכלאים או עז פרט לנדמה

2.

Now it asks properly according to Rav Chisda, that there is only one exclusion in this verse. "Oh" excludes, like "Oh Kesev" to exclude Kil'ayim, [and] "Oh Ez" to exclude Nidmeh.

5)

TOSFOS DH veka'Mi'atei Kulhu Minei

תוספות ד"ה וקמעטי כולהו מיניה

(SUMMARY: Tosfos explains what "all of them" are.)

פירוש כולהו נקבה טומטום ואנדרוגינוס

(a)

Explanation: "All of them" refers to a female, Tumtum and Androginus;

ולרב חסדא נמי דבסמוך דאמר סמי מכאן טומטום נקט כולהו משום נקבה ואנדרוגינוס

1.

And also according to Rav Chisda below, who says 'delete "Tumtum" from the text', it says "all of them" due to a female and Androginus.

6)

TOSFOS DH Iy Amrat Bishlama Mifshat Peshita Lei

תוספות ד"ה אי אמרת בשלמא מיפשט פשיטא ליה

(SUMMARY: Tosfos gives three explanations why we need a verse to exclude a Ba'al Mum.)

פירוש דבכור הוא ומומו עמו היינו דאיצטריך קרא למעוטי

(a)

Explanation: It is a Bechor, and its Mum is with it. This is why we need a verse to exclude it.

ותימה מהאי טעמא גופיה לא ליבעי קרא דכיון דבעל מום הוא פסול לגבי מזבח

(b)

Question: For this reason itself we should not need a verse. Since it is a Ba'al Mum, it is Pasul for the Mizbe'ach!

ופי' בקונטרס דהכי קאמר היינו דאיצטריך קרא למעוטי דאע''ג דזכר הוא לא קדיש שום קדושה אם קדשיה לשם עולה ואפילו בגיזה ועבודה שרי

(c)

Answer #1 (Rashi): It means as follows. This is why we need a verse to exclude - even though it is a male, it has no Kedushah if he was Mekadesh it for an Olah, and one may even shear and work with it;

ומזכר קמא לא נפקא לן למעוטי מקדושה דהא גבי בכור כתיב חד זכר ולא ממעיט ליה רבי ישמעאל מגיזה דלא שרי ליה (משום מום אלא) [צ"ל אלא משום מום - שיטה מקובצת] לישחט עכ''ל

1.

We do not learn from the first "Zachar" to exclude from Kedushah, for regarding Bechor it is written one "Zachar", and R. Yishmael does not permit shearing, and he permits Shechitah only because it is a Mum. Until here is from Rashi.

וקשה לפירושו (מום מעיקרא) [צ"ל דבעל מום מעיקרו - שיטה מקובצת] לא אסיר בגיזה ועבודה אלא מדרבנן כדמוכח (ליה - שיטה מקובצת מוחקו) לעיל בפ''ב (דף יד.) דאמר קדושת (מזבח) [צ"ל דמים למזבח - שיטה מקובצת, צאן קדשים] דמיחלפא בקדושת הגוף גזרו בה רבנן

(d)

Question (against Rashi): A Ba'al Mum me'Ikaro (from birth) is forbidden for shearing and working only mid'Rabanan, like is proven above (14a)! It says that Kedushas Damim for the Mizbe'ach, which is confused with Kedushas ha'Guf, Rabanan decreed about it.

; ויש פי' אחרים מרש''י שכתוב בהם היינו דאצטריך קרא למעוטי דאע''ג דזכר הוא לא מקרבינא ליה דנקבות שלו הוה מום

(e)

Answer #2: In other Perushim of Rashi it is written "this is why we need a verse to exclude. Even though it is a male, we do not offer it, for its Nikvus (female genitals) is a Mum."

ולפ''ז צ''ל דאתא האי קרא לאשמעינן [צ"ל דחרוץ - שיטה מקובצת] במקום בשר הוה מומא לאפוקי מדרשא דאביי ורבא דלעיל

(f)

Consequence: We must say that the verse comes to teach that a crevice in the place of flesh is a Mum, unlike the Drashah of Abaye and Rava above (41a).

(ותירץ) [צ"ל ור"י תירץ - שיטה מקובצת, חק נתן] דאיצטריך למעוטי לאשמועינן דגרע מבעל מום דבעל מום נתפס בתמורה

(g)

Answer #3 (Ri): We need a Mi'ut to teach that it is worse than a Ba'al Mum. Temurah takes effect on a Ba'al Mum [but not on an Androginus].

וא''ת א''כ מאי קפריך אילימא לת''ק ספיקא ואתי קרא למעוטי ספיקא שפיר איצטריך למעוטי דאין נתפס בתמורה

(h)

Question: If so, what was the question "if you will say that that the first Tana is unsure [about its gender], does a verse come to exclude a Safek?!"? We properly need to exclude, that Temurah does not take effect on it!

דס''ד דנתפס אפילו הוי נקבה [צ"ל כמו המתפיס נקבה - הרש"ש] לאשם דתרעה לרבנן דר''ש בתמורה בפרק אלו קדשים (דף יט:)

1.

One might have thought that it gets Kedushah even if it is a female, just like one who is Matfis a female for an Asham. According to Rabanan of R. Shimon, it is Ro'eh, in Temurah (19b);

וכיון שיש בה קדושת הגוף משמע דמיתפס בתמורה וגם עושה תמורה )קדושה ראויה( [צ"ל לקדושה דחויה - צאן קדשים] כמו תמורת הפסח (דראוי שאינה קריבה) [צ"ל שאינה ראויה ליקרב - צאן קדשים] ואפ''ה (נתפס) [צ"ל מתפיס - הרש"ש] בתמורה לקדושה דחויה ורועה

2.

Since it has Kedushas ha'Guf, this connotes that Temurah [of Asham] takes effect on [a female], and also [a female Asham] makes Temurah, just like Temurah of a [Pasul] Pesach that is not proper to be offered. Even so, [the Pasul Pesach] makes Temurah to [create] Kedushah Dechuyah, and [the Temurah] is Ro'eh;

וגבי אנדרוגינוס (דממעט) [צ"ל ממעט - דפוס ויניציה] ליה קרא הכא אפילו הוי ספיקא לפי שאינו לא זכר גמור ולא נקבה גמורה

i.

And regarding Androginus, the verse excludes here, even if it is a Safek, since it is not a full male and not a full female.

וי''ל דהכי פריך (מדאיצטריך קרא זכר) [צ"ל אמאי איצטריך קרא דזכר - שיטה מקובצת] למעטיה מהקרבת עולה כיון דספק נקבה

(i)

Answer: [The Makshan] asks as follows. Why do we need the verse "Zachar" to exclude offering it for an Olah, since it is a Safek female?

הוא דאי למעטו מדין תמורה אפילו הוי נקבה לא הו''ל למיכתב יתורא בזכר דמשמע דממעט ליה מטעם דאינו זכר גמור

1.

If it were to exclude it from the law of Temurah, even if it is a female, it should not have written a Yitura in Zachar, which connotes that it excludes it because it is not a full male!

ואם תאמר היכי דייק דמיפשט פשיטא ליה לרבי ישמעאל דילמא אתיא כתנאי אחריני דסברי זכר הוא כגון רבי יוסי דפרק (מכאן מדף הבא) הערל (יבמות דף פא.) (ואנדרוגינוס) [צ"ל דסבר דאנדרוגינוס - צאן קדשים, חק נתן] זכר

(j)

Question: How do we infer that it is obvious to R. Yishmael? Perhaps [the Beraisa] is like other Tana'im, who hold that it is a male, e.g. R. Yehudah in Yevamos (81a), who holds that Androginus is a male!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF