1)

TOSFOS DH Dilma Asi Le'afrushei Min ha'Patur Al ha'Chiyuv v'Chulei (cont.)

תוספות ד"ה דלמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב כו' (המשך)

ובפ''ק דיומא (דף י.) גבי סוכת החג בחג חייבת [בעירוב] ובמזוזה ובמעשר דקאמר התם דמדאורייתא קאמר דאי מדרבנן דלמא אתא לאפרושי מן הפטור על החיוב

(a)

Observation (cont.): And in Yoma (10a), regarding Sukah of the Chag during the Chag requires an Eruv and Mezuzah and [it is like a house to obligate taking] Ma'aser, it says there that it is mid'Oraisa, If it were mid'Rabanan (they would not decree), lest one come to separate from Patur on Chayav;

ובדמאי (הלוקח) [צ"ל ובלוקח - שיטה מקובצת] מן עובד כוכבים למ''ד יש קנין חייבו חכמים ולא חשו לכך

1.

And regarding Demai, and one who buys from a Nochri, according to the opinion that Yesh Kinyan, Chachamim obligated, and they were not concerned [lest one separate from Patur on Chayav].

2)

TOSFOS DH v'Asi Leminhag Behu Minhag Chulin

תוספות ד"ה ואתי למינהג בהו מנהג דחולין

(SUMMARY: Tosfos explains that they must be eaten in grandeur.)

ובעינן (זבחים דף כח.) למשחה ולגדולה כדרך שהמלכים אוכלין בצלי ובחרדל ובכל מתנות כתיב למשחה אפילו בזרוע ובלחיים ובקיבה כדמשמע הכא

(a)

Explanation: And we require "l'Mashchah" - in grandeur, the way kings eat, roasted and with mustard. L'Mashchah is written regarding all Matanos, even the foreleg, jaw and stomach, like it connotes here;

וגבי תרומה לא מצינו שיצריך בשום אכילה בגדולה דשמא לא שייך גדולה אלא בבשר

1.

And regarding Terumah, we do not find any eating in grandeur. Perhaps grandeur applies only to meat.

3)

TOSFOS DH Terumas Chutz la'Aretz Betelah b'Rov

תוספות ד"ה תרומת חוצה לארץ בטלה ברוב

(SUMMARY: Tosfos explains that it is still forbidden to a Zar.)

להתירה לכהן טמא קאמר כדקאמר רבה מבטל לה ברוב (ואפילו) [צ"ל ואכיל ליה - שיטה מקובצת, צאן קדשים] בימי טומאתו

(a)

Explanation #1: It is Batel to permit a Tamei Kohen to eat it, like it says that Rabah was Mevatel it in a majority and ate in when he was Tamei.

ולא כמו שפירש הקונטרס לאוכלה זר ולא בעיא אחד ומאה

(b)

Explanation #2 (Rashi): [It is Batel] to permit a Zar to eat it. We do not require 101 [parts of mixture, like we require for Terumas Eretz Yisrael].

דבהדיא מוכח במנחות בפרק רבי ישמעאל (דף סז.) (דאסורות) [צ"ל דאסורה - שיטה מקובצת] לזר גבי חלת עובד כוכבים בארץ ותרומתו בחוצה לארץ מודיעין אותו שהוא פטור חלתו נאכלת לזרים ותרומתו אינה מדמעת

(c)

Rebuttal: It is explicitly proven in Menachos (67a) that it is forbidden to a Zar, regarding "Chalah of a Nochri in Eretz Yisrael, and his Terumah in Chutz la'Aretz, we inform him that he is exempt. Zarim may eat his Chalah, and his Terumah is not Medame'a (forbid if it is mixed with Chulin)";

(דדייק התם הא דישראל מדמעת משמע דאינה) [צ"ל משמע הא דתרומת חו"ל דישראל מדמעת ואינה - צאן קדשים] עולה לאכול לזרים אלא באחד ומאה

1.

Inference: Terumah of Chutz la'Aretz of a Yisrael is Medame'a, and it is Batel to allow Zarim to eat it only in 101!

4)

TOSFOS DH Rabah Mevatel Lah b'Rov v'Chulei

תוספות ד"ה רבה מבטל לה ברוב כו'

(SUMMARY: Tosfos affirms our text.)

רבה גרס שהיה כהן דאמרינן רבה מדבית עלי קאתי

(a)

Assertion: The text says Rabah, who was a Kohen, for we say that Rabah descended from the house of Eli;

אבל רבא לא היה כהן כדמוכח בפרק הזרוע (חולין דף קלג.) דא''ל רבא לשמעיה זכי לי מתנות כו'

1.

However, [the text does not say Rava,] for Rava was not a Kohen, like is proven in Chulin (133a) that Rava told his attendant "acquire Matanos for me." (If Rava was a Kohen, he could have acquired them himself! Also, Rav Yosef deduced that Hash-m was upset with Rava. If Rava was a Kohen, the attendant was like a mere Shali'ach!)

5)

TOSFOS DH Ochel v'Holech v'Achar Kach Mafrish

תוספות ד"ה אוכל והולך ואח''כ מפריש

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not he must separate Min ha'Mukaf.)

משמע דלא בעי מוקף

(a)

Opinion #1 - Inference: He need not separate Min ha'Mukaf (near the Peros being exempted, for he already ate them).

מיהו הייתי יכול לפרש שבאחרונה לאחר שיפריש התרומה (ישאר מכריו) [צ"ל ישייר מעט כדי - שיטה מקובצת] שיתקיים בו מוקף

(b)

Rebuttal and Opinion #2: I could explain that at the end, after he separates Terumah, he leaves over a little to fulfill with it [Min ha']Mukaf.

אבל בקונטרס פי' דאוכל והולך וישייר כדי תרומה ויפרישנה באחרונה

(c)

Support (for Opinion #1): However, Rashi explained that he eats and leaves over enough for Terumah, and separates it at the end.

6)

TOSFOS DH Hilkach Nidah Kotzah Lah Chalah v'Achil Lah Kohen Katan

תוספות ד"ה הילכך נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן

(SUMMARY: Tosfos explains that a minor eats it because it is a small amount.)

יש קצת תימה אמאי נקט כהן קטן והלא אפילו גדול יכול לאוכלה אחר שטובל וטהר מקריו

(a)

Question: Why does it mention a minor Kohen? Even an adult may eat it after he immerses and become Tahor from his Keri (seminal emission, even though he is Tamei Mes)!

ואי משום טורח טבילה

1.

Suggestion: It is due to the toil of Tevilah (adults do not want to immerse).

והלא גם בא''י טובלין לתרומה וגם בבבל היו טובלים לתרומת חוצה לארץ כדמשמע לעיל דלא אכיל לה רבה ברוב אלא בימי טומאתו

2.

Rejection: Also in Eretz Yisrael they immerse for Terumah. And also in Bavel they immersed for Terumah of Chutz la'Aretz, like it connotes above, that Rabah ate it [through Bitul] in a majority only when he was Tamei (but when he was Tahor, he ate it without Bitul)!

ובריש בנות כותים (נדה דף לב.) שהטבילוה קודם לאמה לסוכה שמן של תרומה

i.

And it says in Nidah (32a) that a case occurred [in Bavel] in which they immersed a baby [who became Nidah] before her mother (Yoledes Nekevah is Tamei for two weeks), in order to anoint the baby with Terumah oil!

ונראה לר''י מתוך כך דאין לחלה זו שיעור ולפי שדבר מועט הוא נותנה לכהן קטן

(b)

Answer (Ri): There is no Shi'ur [how much to separate] for this Chalah. Since it is a small amount, one gives it to a minor Kohen.

והכי משמע לישנא דשקליה בריש מסא שהדבר מועט הוא

(c)

Support: The wording "she takes it at the end of a poker (a pole to stoke the fire)" connotes that it is a small amount.

ואע''ג דלא מזכיר לה אלא גבי שריפה

(d)

Implied question: This was said only about the Chalah that we burn!

מ''מ משמע דההיא נמי דנותנה לקטן דבר מועט (וגם) [צ"ל הוא וגבי - שיטה מקובצת] אותה שנשרפת הוצרך להזכיר בריש מסא לפי שבה משליכה בתנור

(e)

Answer: In any case, it connotes that also the [Chalah] that one gives to a minor is a small amount, and regarding the one that is burned, it needed to mention "at the end of a poker" (even though surely, Chachamim would not enact a small amount to be eaten and a large amount to be burned), for via it she casts it to the oven (see the coming Tosfos).

אבל תרומה שלהם שהיתה מן התבואה לא היתה ראויה כל כך לינתן לכהן קטן אפילו לא היה לה שיעור שקטן היה מאבדה וכן יין ושמן

(f)

Distinction - Possibility #1: However, their Terumah (of Chutz la'Aretz), which was from grain (before it was made into bread) was not so proper to give it to a minor Kohen. Even if it had no Shi'ur, (it is improper to do so) for a minor would lose it, and the same applies to wine and oil.

ועוד י''ל שהתרומה יש לה שיעור כגון תרומת מעשר

1.

Possibility #2: Terumah has a Shi'ur, e.g. Terumas Ma'aser (therefore they did not enact to give it to a minor).

7)

TOSFOS DH b'Reish Masa v'Shadi Lah b'Tanura

תוספות ד"ה בריש מסא ושדי לה בתנורא

(SUMMARY: Tosfos discusses why she uses this to cast it in the oven.)

פי' בקונטרס דכמה דאפשר לאזדהורי מליגע בה מאחר שקרא עליה שם מיזדהר

(a)

Explanation #1 (Rashi): We are as careful as possible [that a Tamei person] not touch it after one called it [Chalah].

וקשיא לפירושו דהא בנגיעה אמרו דלית לן בה ולגמרי שרי ליגע

(b)

Objection: We said that there is no problem of [a Tamei person] touching it. It is totally permitted to touch it!

אלא נקט ריש מסא לפי שדרך להפך בו גחלים ועצים כמו שפי' בקונטרס מסא פורג''א בלע''ז ויכול להכניס יפה החלה בתנור בתוך האור

(c)

Explanation #2: Rather, it mentions "at the end of a Masa" for it is normal to use it to turn over coals and wood, like Rashi explained that Masa is Forga (a poker used to stoke coals), and [with it] one can nicely enter the Chalah in the oven, in the fire.

ונראה דמסא היינו מרדא שרודין בו את הפת כדמשמע בתענית (דף כה.) גבי דביתהו דר' חנינא דקאמר לה שיבבתה אייתי מסא דקא חרכא ריפתא וקאמרינן התם אף היא להביא מרדא נכנסה

(d)

Explanation #3: It seems that Masa is a spatula used to remove bread (which they used to stick on the oven wall), like it connotes in Ta'anis (25a) regarding R. Chanina's wife. Her neighbor said "bring a Masa, for your bread is burning!", and it says there that indeed, [R. Chanina's wife] had entered [another room] to bring a spatula.

אבל מתארא יכול להיות פורגו''ן כמו שפי' הקונטרס בפ''ק דחגיגה (דף ד:) גבי [מרים] מגדלא דרדקי שקלתיה למתארא וקא מהדרא תנורא שהיתה אוחזת האוד של תנור שקורין (מכבדת) [צ"ל פורגו''ן ומכבדת - שיטה מקובצת] את התנור

1.

However, Meta'ara can be Furgun, like Rashi explained in Chagigah (4b) regarding Miryam who raises (or braids hair of) children. She took Meta'ara and was arranging the oven. She held the shovel that we call Furgun and was sweeping the oven.

ולפי שיש דברים שאין מתחייבין בחלה עד לאחר אפייה כגון סופגנין ודובשנין בפ' כל שעה (פסחים דף לז.) וכדאמר טחנה לשה ואפאה והפריש ממנה חלה נקט שקיל לה בריש מסא דכשבא לרדותה שורפה ומשליכה באש בראש המרא עצמה

2.

Because there are matters that are not obligated in Chalah until after baking, e.g. spongy bread and bread fried in honey, in Pesachim (37a), and like it says "he grinded it, baked it and separated Chalah from it", it mentioned "she takes it at the end of a poker", for when she comes to remove it from the oven wall, she burns it and casts it in the fire with the end of the poker itself.

8)

TOSFOS DH Pesak v'Hadar Mafresha Chalah Acharisi

תוספות ד"ה פסק והדר מפרשא חלה אחריתי

(SUMMARY: Tosfos discusses why the law of the second Chalah is not uniform.)

משמע שלא החמירו להפריש חלה שניה אלא היכא דליכא כהן קטן ולא (כהנהו) [צ"ל דמי להנהו - שיטה מקובצת] מקומות דקתני במסכת חלה (פ''ד מ''ח) שלעולם מפרישין שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן

(a)

Inference: They were stringent to separate a second Chalah only when there is no minor Kohen. This is unlike those places that it teaches in Chalah (4:8) that they always separate two Chalos, one for the fire and one for a Kohen;

דאותן מקומות קרובין לא''י ומתחזיא חלה דידהו כחלת הארץ טמאה וטעונה שריפה דגזרו עליה שלא לאוכלה אפילו כהן טהור גמור מחמת שהיא טמאה

1.

Those places are close to Eretz Yisrael, and their Chalah looks like Tamei Chalah of Eretz Yisrael, which must be burned. They decreed not to eat it, even a Kohen who is totally Tahor, because it is Tamei;

ולכך מפרישין לעולם של אור וחלה שניה שלא תשתכח תורת חלה כדמפרש נמי הכא

i.

Therefore, they always separate [Chalah] for the fire, and a second Chalah, lest the law of Chalah be forgotten, like it explains also here.

אבל כאן בבבל שזה רחוק מארץ ישראל ולא מתחזיא חלה דידהו כחלת הארץ טמאה ולא גזרו עליו שום איסור מחמת (טומאה עצמה ולכך התירוה גם לכהן טמא כיון דלא) [צ"ל טומאת עצמה ולכך התירוה גם לכהן קטן טמא כיון דאין טומאה - שיטה מקובצת] יוצאה עליו מגופו וגם התירו לבטל ברוב

(b)

Distinction: However, here in Bavel, which is far from Eretz Yisrael, and its Chalah does not look like Tamei [Chalah] of Eretz Yisrael, they did not decree any Isur about it due to its own Tum'ah. Therefore, they permitted it also to a Tamei minor Kohen, since the Tum'ah does not leave his body. And they permitted also to be Mevatel it in a majority;

והשניה אוכל כהן גדול אפילו זב דלא מפליג הכא כלל

1.

And the second [Chalah] an adult Kohen eats, even a Zav, for we do not distinguish here at all.

דאע''ג דבחלה שניה דהתם תנן (גם זה שם) ואסורה לזבין ולזבות ולנדות וליולדות

2.

Implied question: A Mishnah there teaches about the second Chalah "and it is forbidden to Zavim, Zavos, Nidos and Yoldos!

(ואין) [צ"ל אין - צאן קדשים] ללמוד (דהא) [צ"ל הך - שיטה מקובצת] דהכא לאוסרה לזבים ולזבות שהיא בבבל רחוק מא''י וגם אינה טעונה להפריש אלא היכא דליכא כהן [צ"ל קטן - שיטה מקובצת]

3.

Answer: We cannot learn [to] here to forbid to Zavim and Zavos, for [here] is in Bavel, far from Eretz Yisrael, and also one needs to separate [the second Chalah] only where there is no minor Kohen...

ממקומות הקרובים הקבועים להפריש שתי חלות לעולם

i.

... [We cannot learn to here] from places close [to Eretz Yisrael], that always separate two Chalos.

ויש פירושים [צ"ל מרש"י - בגמרא עוז והדר] שמוגה בהם דהך חלה אחריתי דהכא אין קורא עליה שם חלה דלית ליה תורת חלה ומסתברא דאינה (מכאן מעמוד ב) מדמעת

(c)

Remark: In some Perushim of Rashi, the text was corrected to say "the other Chalah here, one does not call it Chalah, for it does not have the law of Chalah at all. And presumably, it is not Medame'a (forbid a mixture with Chulin)."

27b----------------------------------------27b

דאע''ג דתרומת חוצה לארץ מדמעת כדתניא במנחות בפ' רבי ישמעאל (דף סז.)

(d)

Implied question: Terumah of Chutz la'Aretz is Medame'a, like a Beraisa in Menachos (67a) teaches!

)ושמא אפילו השניה) [נראה שצ"ל שמא השניה אפילו] במקומות השנויים במשנה אינה מדמעת

(e)

Answer: Perhaps the second [Chalah], even in places taught in the Mishnah, is not Medame'a. (I cannot resolve the text of our Tosfos, which connotes that it is a bigger Chidush to say that the second is not Medame'a. Perhaps the text should say "even the first." Tosfos (Chulin 104a-b Sof DH Chalas) was unsure about the first. One could keep the text "v'Shema" if we change the text in the previous line to say "Af Al Gav" or "v'Af Al Gav" in place of "d'Af Al Gav.")

ונראה לרבי דבין הכא ובין התם אף במקום שהחמירו להפריש חלה שניה לא החמירו להפריש שתי תרומות דהא לא מצריך במשנה להפריש שתים אלא בחלות

(f)

Assertion (Tosfos' Rebbi): Both here and there, even in a place where they were stringent to separate a second Chalah, they were not stringent to separate two Terumos, for we find in the Mishnah to separate two only regarding Chalos.

ויש ליתן טעם שבחלה יש יותר לחוש שלא תשתכח משום דשייכא בכל אדם המגלגל עסתו אבל תרומה אין רגילין בה אלא בעלי קרקעות וממרחי תבואות

(g)

Explanation: We can give a reason, because there is more concern for Chalah lest it be forgotten, for it applies to everyone who kneads a dough. However, Terumah normally applies only to people who own land or do Miru'ach of harvests.

9)

TOSFOS DH v'Chi Haza'ah Yesh Lanu

תוספות ד"ה וכי הזאה יש לנו

(SUMMARY: Tosfos discusses the law of the second Chalah.)

ולא היה נראה [צ"ל לו - שיטה מקובצת] לומר שכשנטמאין במת היו הולכין ומזין בארץ וחוזרים ואוכלים בתרומה

(a)

Explanation: [Rav Nachman] did not consider it proper to say that when they became Tamei Mes, they went and received Haza'ah in Eretz Yisrael, and returned to eat Terumah...

דמשום טומאת חוצה לארץ לא חשו בחלת חוצה לארץ אבל בכל הטומאות דאורייתא אסור כל זמן שלא טבל כיון (דמן) [צ"ל שהוא טמא מן - שיטה מקובצת] התורה אפילו לחולין

1.

[In this Havah Amina] they were not concerned for Tum'ah of Chutz la'Aretz regarding Chalah of Chutz la'Aretz, but for all Tum'os mid'Oraisa, it is forbidden as long as he did not immerse, since he is Tamei mid'Oraisa even for Chulin.

כי אין סברא שתקנו חלת כהן בחוצה לארץ שאין יכול לאוכלה אלא אם כן ילך ויזה בארץ ישראל ומטומאת מת אי אפשר להזהר

2.

[Rav Nachman did not say so,] for it is unreasonable that they enacted Chalah for a Kohen in Chutz la'Aretz that he can eat it only if he goes for Haza'ah in Eretz Yisrael, and it is impossible to be careful [to avoid] Tum'as Mes.

דאע''ג דצריכין ליזהר מחמת כהונתם

3.

Implied question: They need to be careful because they are Kohanim!

מכ''מ מטומאת חרב שהיא כחלל אפילו על ידי אהל כדמוכח בנזיר בפ' כהן גדול (דף נג:) שמאהיל על חרב כמאהיל על המת ובריש אהלו' מוכח שהשפוד נעשה כחלל ע''י אהל המת מאותם לא היו יכולים ליזהר

4.

In any case, from Tum'ah of a sword (a metal Kli that became Tamei Mes) even through Ohel, like is proven in Nazir (53b), that one who towers above a sword is like one who towers above a Mes, and in Ohalos (1:3) it is proven that a [metal] spit becomes like a corpse through Ohel ha'Mes, from those they could not be careful (because there was no Haza'ah in Chutz la'Aretz. In Eretz Yisrael, they could be Metaher Kelim that became Tamei Mes, so people could be careful even about these.)

וגם אין צריכין לפרוש כממת כדתניא (בריש תוספתא דאהלות) [צ"ל במסכת שמחות - הרש"ש] כל טומאת המת שאין הנזיר מגלח עליה אין כהן מוזהר עליה

5.

Also, [Kohanim] need not separate [from Tum'ah of a sword] like [they must separate] from a Mes, like a Tosefta in Semachos (4:21) teaches "any Tum'as Mes that a Nazir need not shave [and bring Korban Nazir Tamei and begin Nezirus again from the beginning] for it, a Kohen is not commanded about it."

ולהכי מסתברא שבלא הזאה וטבילה היו אוכלין אותה

(b)

Conclusion: Therefore, presumably, they ate it without Haza'ah and Tevilah.

וצריך לפרש מתוך הלכה זו דהא דתנן במסכת חלה (פ''ד מ''ח) מן הנהר עד אמנון ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן כו' וטבול יום אוכלה ר' יוסי אומר א''צ טבילה ואסורה (לזרים) [צ"ל לזבים - שיטה מקובצת, צאן קדשים] כו'

(c)

Consequence: Based on this Halachah, we must explain what the Mishnah in Chalah (4:8) teaches "from the river until Amnon and inside, two Chalos. One is for the fire, and one is for a Kohen. A Tevul Yom may eat it. R. Yosi says, Tevilah is not needed, and it is forbidden to Zavim..."

בטבול יום דבעל קרי מיירי ושרי בלא הערב שמש אע''פ שטומאה יוצאה עליו מגופו

1.

[We must explain that the first Tana] discusses a Tevul Yom of a Ba'al Keri (one who had a seminal emission), and he is permitted without Ha'arev Shemesh (i.e. before night), even though the Tum'ah came out of his body;

דאי בטמא מת וכי הזאה יש לנו

i.

[If you will say that it is a Tevul Yom of] a Tamei Mes (this cannot be, for) do we have Haza'ah (in Chutz la'Aretz)?!

ור' יוסי אומר אפילו בעל קרי א''צ טבילה

2.

And R. Yosi says, even a Ba'al Keri does not need Tevilah.

תדע מדקתני סיפא ואסורה לזבים ולזבות לנדות וליולדות ולא חשיב בעל קרי

3.

Proof: The Seifa teaches "it is forbidden to Zavim, Zavos, Nidos and Yoldos", and it does not list a Ba'al Keri;

וההיא דסיפא לא צריכא אלא לר' יוסי כדקאמר בירושלמי לרבי יוסי נצרכא אע''פ שכתוב בה לר' יהודה דומה טעות סופר ולר' יוסי גרסינן

i.

That Seifa is needed only according to R. Yosi, like it says in the Yerushalmi "we need this according to R. Yosi." Even though it is written "according to R. Yehudah", it seems that it is a printing mistake, and the text says "R. Yosi."

ואגב גררא אפרש תחלה המשנה (שם) דתנן שלש ארצות לחלה מא''י עד כזיב חלה אחת מכזיב עד הנהר ועד אמנום שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן

(d)

Remark: In passing, I will explain the Reisha of the Mishnah. It teaches that there are three lands for Chalah. From Eretz Yisrael until Keziv, there is one Chalah. From Keziv until the river and until Amnon, [one separates] two Chalos. One is for the fire and one is for a Kohen;

של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור שמקום טומאה הוא ואין יכולין לשמור עצמן ופירותיהם בטהרה מחמת שסמוך הוא לארץ העמים וחלותיהן טעונות שריפה

1.

The one for the fire has a Shi'ur, and the one for a Kohen has no Shi'ur. This is because it is a place of Tum'ah, and they cannot guard themselves in Taharah, because it is close to Chutz la'Aretz, and their Chalos must be burned;

ולכך מפרישין שתי חלות אחת לאור שהיא חלה טמאה דאורייתא שפירותיהן גדילין בא''י ואחת לכהן שלא תשתכח תורת חלה

2.

Therefore, we separate two Chalos, one for the fire, which is Chalah Tamei mid'Oraisa, for their Peros grow in Eretz Yisrael, and one is for a Kohen, lest the law of Chalah be forgotten;

ושל אור יש לה שיעור כדמפרש בירושלמי מפני שהוא מדברי תורה ושל כהן אין לה שיעור מפני שהוא מדברי סופרים

3.

The one for the fire has a Shi'ur, like the Yerushalmi explains, because it is mid'Oraisa. That of the Kohen has no Shi'ur, because it is mid'Rabanan;

והדר קתני ומן [צ"ל הנהר ועד - שיטה מקובצת] אמנום ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור ומפרש בירושלמי ושל אור אין לה שיעור מפני שהיא נשרפת ושתיהן מדברי סופרים

(e)

Citation: Afterwards, it teaches "and from the river until Amnon and inside [one separates] two Chalos, one for the fire and one for a Kohen. The one for the fire has no Shi'ur, for it is burned, and both of them are mid'Rabanan;

והדר קתני וטבול יום אוכלה ר' יוסי אומר א''צ טבילה ואסורה לזבים ולזבות לנדות וליולדות ונאכלת עם הזר על השלחן וניתנת לכל כהן

1.

And afterwards, it teaches "a Tevul Yom may eat it. R. Yosi says, Tevilah is not needed, and it is forbidden to Zavim, Zavos, Nidos and Yoldos, and it is eaten with a Zar on [the same] table, and it is given to any Kohen."

והיא המשנה דמייתי בריש כל הבשר (חולין דף קד.) אלא שהש''ס מביאה שם בקוצר וכן דרך הש''ס להאריך ולקצר כשמביא משניות מטהרות ומזרעים ומשנה הלשון כפי הצורך

2.

Remark: This is the Mishnah brought in Chulin (104a), but the Gemara brings it there abbreviated. The Gemara is wont to elaborate or abbreviate when it brings Mishnayos from Taharos and Zera'im, and changes the wording according to the need;

כי ההיא דספק ביאה שמביא הש''ס (פסחים דף י.) על משנת נכנס לבקעה והיא שנויה על משנה אחרת שלמעלה הימנה בסמוך לה במס' טהרות

3.

Source #1: The case of Safek entry, the Gemara brings in Pesachim (10a) about the Mishnah of one who entered a valley (Taharos 5:5), and it is taught about an earlier Mishnah in Taharos (5:4);

וכן משנה במסכת ערלה שמביא בהשוכר את הפועל במסכת ע''ז (דף סח:) (בערלה ובכלאי) [צ"ל ערלה וכלאי - שיטה מקובצת] הכרם מצטרפין ר''ש אומר אין מצטרפין והיא שנויה באורך במס' ערלה (פ''ב מ''א) והש''ס מקצר שם במס' ע''ז

4.

Source #2: And similarly, the Mishnah in Orlah that it brings in Avodah Zarah (68b) "Orlah and Kil'ai ha'Kerem join; R. Shimon says, they do not join", and it is taught at length in Orlah (2:1), and the Gemara abbreviates it there in Avodah Zarah.

כי אין לומר שאותה משנה שמביא שם זו היא אותה (שלמעלה ששנויה בקוצר פרק) [צ"ל של מעילה ששנויה שם כך בקוצר בפרק - שיטה מקובצת] קדשי מזבח (מעילה דף יח.)

5.

Implied suggestion: Perhaps the Mishnah it brings there is the Mishnah of Me'ilah taught there concisely in Me'ilah (18a)!

כי אין פירושם שוה כמו שפירש רבינו תם שאותה של (מעלה) [צ"ל מעילה - שיטה מקובצת] בצרוף לכזית ולמלקות דומיא דכל הנהו של אותו הפרק

6.

Rejection: The Perush of those Mishnayos are not the same, like R. Tam explained. The Mishnah of Me'ilah discusses joining to a k'Zayis, and for Makos, similar to all [the Mishnayos] of that Perek;

ואותה שמביא במסכת ע''ז מיירי לנתינת טעם ולאסור במאתים בתערובתה כדמוכח גופה דמתני' דערלה ודוק ותשכח

7.

And the [Mishnah] it brings in Avodah Zarah discusses giving taste, and to forbid 200 [parts] in a mixture, like is proven in the Mishnah itself in Orlah. Investigate, and you will find [that it is so];

ולהכי מייתי במסכת ע''ז ראיה ממנה דאיסור ואיסור לא מצטרפין לר' שמעון לנתינת טעם ולחמץ דפירש מילתיה דר' שמעון דקתני עלה ר' שמעון אומר אין מצטרפין היינו ליתן טעם דבהכי איירי תנא קמא

i.

Therefore, it brings in Avodah Zarah a proof from it that Isur and Isur do not join according to R. Shimon to give taste and ferment. [R. Tam] explained R. Shimon's opinion, that it taught about it "R. Shimon says, they do not join", i.e. to give taste, for the first Tana discusses this;

ומילתיה דרבי שמעון דמעילה מפורשת בגמ' דמעילה (דף יח.) אין מצטרפין א''צ צירוף דכל שהוא למכות

ii.

And R. Shimon's opinion in Me'ilah is explicit in the Gemara in Me'ilah (18a). "They do not join" means that they do not need to join, for [R. Shimon holds that] one is lashed for any amount.

והאי וניתנת לכל כהן הוי פירושא לכל כהן אפילו לכהן עם הארץ

(f)

Opinion #1: The Mishnah taught "it is given to any Kohen." This means any Kohen, even a Kohen Am ha'Aretz;

אע''פ שתרומת (עם) הארץ אינה ניתנת אלא לכהן חבר שישמרנה בטהרה (ובתרומת) [צ"ל בתרומת - מהרש"א] חו''ל לא גזרו שמא יאכלה בימי טומאתו

1.

Even though Terumah of Eretz Yisrael is given only to a Chaver (one who fulfills Mitzvos properly), who will guard it in Taharah, they did not decree about Terumah of Chutz la'Aretz, lest he eat it when he is Tamei.

וכן משמע דומיא דמה ששנינו אחר משנה זו ואלו ניתנין לכל כהן וחשיב בהדייהו הזרוע והלחיים והקבה וראשית הגז וכיוצא בהן מידי דלא שייך בהו איסור טומאה

(g)

Support: It connotes that it is similar to what was taught after this Mishnah "and these are given to any Kohen", and it lists among them the foreleg, jaw and stomach, Reishis ha'Gez and similar matters, to which no Isur Tum'ah applies;

ומכ''מ אם יש חבר ועם הארץ לא יתן לעם הארץ כדאמר בפרק הזרוע (חולין דף קל:) מנין שאין נותנין מתנה לכהן עם הארץ שנאמר לתת מנת (למחזיקים תורת) [נראה שצ"ל ... למען יחזקו בתורת] ה' מחזיק בתורת ה' יש לו מנת ושאין מחזיק אין לו מנת

1.

And in any case, if there is a Chaver and an Am ha'Aretz, he does not give to the Am ha'Aretz, like it says in Chulin (130b) 'what is the source that we do not give a Matanah to a Kohen Am ha'Aretz? It says "Lases Menas... Lema'an Yechezku b'Toras Hash-m" - one who is Machazik in (properly observes) Toras Hash-m, he has a portion, and one who is not Machazik has no portion.'

ולא כמו שפירש הקונטרס בכל הבשר (שם דף קד:) דלכל כהן אתא לאשמועינן שאפילו אין מחזיק יתנו לו חלת ח''ל

(h)

Opinion #2 (Rashi in Chulin 104b): "To any Kohen" comes to teach even if he is not Machazik, we give to him Chalas Chutz la'Aretz.

דהא משנה שאחר זו אי אפשר לומר כן דקחשיב בה מתנות דאמרי עלייהו שאין ניתנות אלא למחזיקים אלא ודאי היכא דליכא חבר מיירי הכא

(i)

Rebuttal: Due to the Mishnah after this, one cannot say so, for it lists Matanos that we say about them they are given only to Machazikim! Rather, surely here we discuss where there is no Chaver;

א''נ אפילו איכא חבר אלא שאינו צריך למתנות יתנו לעם הארץ עני שמצווים להחיותו שאם לא יתנו לו יצטרכו ליתן לו חולין

1.

Alternatively, even if there is a Chaver but he does not need Matanos, one gives to a poor [Kohen] Am ha'Aretz, that we are commanded to sustain him. If people will not give to him, they will need to give it to him Chulin (which could have been given to poor Yisraelim).

והשתא דפרישית הא דקתני טבול יום אוכלה היינו טבול יום (קא בעי לה) [צ"ל דבעל קרי - שיטה מקובצת, צאן קדשים] ולא בעי הערב שמש ואע''פ שטומאה יוצאה עליו מגופו

(j)

Consequence: Now that I explained that what was taught "a Tevul Yom may eat it" means a Tevul Yom of Ba'al Keri, that he does not need Ha'arev Shemesh, even though the Tum'ah came out of his body...

נראה לומר דה''ה חלת האור בבבל ודידן אע''פ שאסורה למי שטומאה יוצאה מגופו לא בעיא הערב שמש ואין להחמיר יותר מחלת כהן דההיא משנה

1.

It seems that the same applies to Chalah of the fire of Bavel and of us (in Chutz la'Aretz far from Eretz Yisrael). Even though it is forbidden to one that the Tum'ah came out of his body, it does not require Ha'arev Shemesh. One need not be more stringent than Chalah of the Kohen of that Mishnah;

ומאן דמחמיר בה לאוסרה בטומאת שרץ שרי לטמא שרץ לאחר טבילה) [צ"ל דהא מאן דאחמיר בה בשמעתין לאוסרה לטמא מת ולטמא שרץ קודם טבילה - שיטה מקובצת] שרי לטמא שרץ לאחר טבילה)

2.

Source: The one who is stringent about it in our Sugya, to forbid it to a Tamei Mes or a Tamei Sheretz before Tevilah, he permits it to a Tamei Sheretz [right] after Tevilah.

ומיהו אין ראיה כל כך כי שמא אע''פ שהחמירו בה בטמא שרץ קודם טבילה כמו בבעל קרי בטבול יום דשרץ שמא הקילו בה יותר

(k)

Rebuttal: This is not such a proof, for perhaps even though they were stringent about a Tamei Sheretz before Tevilah, just like for a Ba'al Keri, for a Tevul Yom of [Tum'as] Sheretz perhaps they were more lenient (i.e. but a Ba'al Keri needs Ha'arev Shemesh).

ובהלכות גדולות כתוב בהלכות חלה אמר רבינא הילכך נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטביל לקריו

(l)

Pesak (Bahag, in Hilchos Chalah): Ravina said that therefore, a Nidah may separate Chalah and feed it to a minor Kohen, or to one who immersed from his Keri.

ועוד כתוב בהלכות גדולות דחלה בא''י אין מפרישין אלא חלה אחת ושורפין אותה

(m)

Opinion #1 (Bahag): Chalah in Eretz Yisrael, we separate only one Chalah and burn it.

ונראה דעכשיו כיון ששורפין אותה לפי שאין להם הזאה בכל א''י צריך להפריש שניה כמו מכזיב עד הנהר ועד אמנום שמפריש חלה שניה שלא תשתכח תורת חלה

(n)

Opinion #2: It seems that nowadays, since we burn it, for they do not have Haza'ah in all of Eretz Yisrael, one must separate a second, just like from Keziv until the river and until Amnon, that he separates a second Chalah, lest the law of Chalah be forgotten.

10)

TOSFOS DH v'Leis Hilchesa Kevasei

תוספות ד"ה ולית הלכתא כוותיה

(SUMMARY: Tosfos explains that one need not even immerse.)

בהא דמצריך טבילה אלא אפילו טבילה לא בעי

(a)

Explanation #1: [The Halachah does not follow Rav] regarding that he obligates Tevilah. Rather, even Tevilah is not required.

ולשון הקונ' לא משמע כן

(b)

Explanation #2: Rashi connotes unlike this. (Rather, even Ha'arev Shemesh is required.)

11)

TOSFOS DH Shanah b'Shanah Eizehu Shanah she'Nichnesah b'Chavertah

תוספות ד"ה שנה בשנה איזהו שנה שנכנסת בחברתה

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere we expound differently.)

גבי כשכיר שנה בשנה (ויקרא כה) [צ"ל דרשינן - הרש"ש] שכירות של שנה זו אין משתלם אלא בשנה אחרת (ב''מ סה.)

(a)

Implied question: Regarding "ki'Schir Shanah b'Shanah" we expound that wages of this year are paid only in another (the next) year!

(דרשינן) [צ"ל דדרשינן - הרש"ש] בכל חד מעניינא דקרא

(b)

Answer: We expound each according to what the verse discusses;

(דגבי מעשר דכתיב שנה בשנה) [צ"ל וגבי מעשר דכתיב שנה שנה - מראה כהן] דדרשינן לקמן (דף נג:) שאין מתעשר מן החדש על הישן ומן הישן על החדש

1.

And regarding Ma'aser it is written "Shanah Shanah." We expound below (53b) that one may not tithe from new on old or from old on new."

וצריך לאוקמא הך שמעתא דשנה בלא רגלים שברגלים לחודייהו (בכל) [צ"ל בלא - שיטה מקובצת, צאן קדשים] שנה איכא בל תאחר כדאמר בפ''ק דר''ה (דף ו:)

(c)

Observation: We must establish our Sugya to discuss a year [of the Bechor] without [three] festivals (in order, starting with Pesach), for in festivals alone without a year there is Bal Te'acher, like it says in Rosh Hashanah (6b).

וא''ת והא מיבעי לכדדרשינן בתמורה פ' ואלו קדשים בסופו (דף כא:) (ואין) [צ"ל דאין - שיטה מקובצת, צאן קדשים] נפסל משנה לחברתה

(d)

Question: We need [Shanah b'Shanah] for like we expound in Temurah (21b) that [Bechor] is not disqualified from one year to another!

ובן עזאי דריש בפ' שני דזבחים (דף כט.) ובפ''ק דר''ה (דף ו.) המקריב אותו לא ירצה אותו בלא ירצה ואין מאחר נדרו בלא ירצה ו

1.

And Ben Azai expounds in Zevachim (29a) and in Rosh Hashanah (29a) "ha'Makriv Oso" (Pigul), "Lo Yeratzeh" - it will not be accepted, but Lo Yeratzeh does not apply to one who delays his vow;

מצריך התם תרי קראי חד לבכור וחד לשאר קדשים

2.

And we require there two verses, one for Bechor and one for other Kodshim!

וי''ל דהך דשמעתין דהכא נפקא ליה מדאחרים דהתם בזבחים (דף כט.) ובר''ה (דף ה:) ובתמורה (דף כא:) מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה כו'

(e)

Answer: This [Drashah] of our Sugya here, [Ben Azai] derives it there from Acherim's Drashah, for there in Zevachim (29a), Rosh Hashanah (5b) and Temurah (21b) we equate Bechor to Ma'aser. Just like Ma'aser is not disqualified from one year to another [also Bechor].

ובתמורה (שם:) נמי קאמר דאחרים מוקמי קרא דתאכלנו שנה בשנה (לדהכא והנהו) [צ"ל להאי דרב הלכך מסתבר דהני - גמרא עוז והדר, ע"פ שיטה מקובצת] דהכא נמי סברי כאחרים

1.

And in Temurah it says also that Acherim establish the verse "Tochlenu Shanah b'Shanah" for this [Drashah] of Rav. Therefore, presumably, also these [Drashos in our Sugya] here hold like Acherim.

12)

TOSFOS DH Havah Amina b'Chazah v'Shok Shel Todah

תוספות ד"ה הוה אמינא בחזה ושוק של תודה

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike R. Akiva.)

לר' עקיבא לית ליה כי הך סברא בסוף איזהו מקומן (זבחים דף נז.) ומפרש דהתם פליגי בהימנו ודבר אחר אי הוי היקש או לא:

(a)

Remark: R. Akiva argues with this reasoning in Zevachim (57a), and it explains there that they argue about [something learned from] it (a Hekesh) and something else, whether or not it is [considered] a Hekesh.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF