1)

TOSFOS DH Bechor Ba'al Mum she'Talash Mimenu

תוספות ד"ה בכור בעל מום שתלש ממנו

(SUMMARY: Tosfos explains why here it does not say that he put it in the window.)

הכא לא קתני והניחו בחלון

(a)

Implied question: Why didn't it teach here that he put it in the window?

משום דרשע הוא שתולש ודעתו ליהנות לאלתר אבל בנשר קתני והניחו בחלון:

(b)

Answer: He is a Rasha. He detached and intends to benefit from it immediately. However, when it fell by itself, it teaches that he put it in the window.

2)

TOSFOS DH d'Tana Kama Savar Iy Hitiru Iyn Iy Lo Lo

תוספות ד"ה דתנא קמא סבר אי התירו אין אי לא לא

(SUMMARY: Tosfos discusses why R. Yosi said that perhaps there is hope.)

פירש בקונטרס דכיון דתריצנא לעיל דכל היכא דלא התירו מומחה תם קרי ליה אם כן סיפא דקרי ליה בעל מום מיירי (בלא התרת) [צ"ל בהתירו - שיטה מקובצת, צאן קדשים] מומחה

(a)

Explanation #1 (Rashi): Since we answered above that whenever an expert did not permit, it is called Tam, if so, the Seifa, which calls it a Ba'al Mum, discusses when an expert permitted it.

וקשיא לפירושו דהא דתירץ הכי לעיל היינו כי היכי דאיתוקם לריש לקיש ככולי עלמא

(b)

Question: It answered so above so that Reish Lakish will be established like everyone;

אבל השתא דצרכינן לומר ממה נפשך כתנאי מסתברא לומר איפכא דתהוי מילתיה (כתנא) [צ"ל דתנא - שיטה מקובצת] קמא כפשטיה

1.

However, now that we need to say that no matter what you will say, Tana'im argue about this, presumably, we should say oppositely, so the first Tana's teaching will be like its simple meaning!

ונראה לפרש דסובר הש''ס עכשיו משום דקאמר ר' יוסי שמא יש תקוה שעל סמך השחיטה לא היה אומר כך שזה בידו ואין כאן שמא

(c)

Explanation #2: Now, [the Gemara] holds that because R. Yosi said [to put the wool in the window, for] perhaps there is hope [that it will be permitted], he would not say so if he relies on Shechitah [to permit it], for this is b'Yado, and this is not "perhaps"!

אבל בהתרת מומחה קאמר שמא יש תקוה שיזדקק לו חכם להתירו ואין זה כל כך דבר ברור דמי יימר דמזדקק ליה מומחה

1.

Rather, for Heter of an expert he said "perhaps there is hope" that a Chacham will consent to [inspect it and] permit it. This is not so clear [that the Heter will come], for who says that the Chacham will agree?

ומ''מ במסקנא קאמר שמא יש תקוה דקמיירי בשחיטה

(d)

Remark: In any case, in the conclusion "perhaps there is hope" discusses [Heter through] Shechitah.

3)

TOSFOS DH ha'Tolesh Tzemer me'Olah Temimah

תוספות ד"ה התולש צמר מעולה תמימה

(SUMMARY: Tosfos discusses Pidyon of the wool.)

יש פירוש מרש''י שכתוב בהם שהוממה ואח''כ נפדית ושחטה

(a)

Explanation #1 (Rashi): It became blemished, and afterwards it was redeemed, and he slaughtered it.

משמע שהעמידה כן כדי שתהא כעין בכור אלא שהתלישה היתה בתמות

(b)

Inference: He established it so will be like [the case of] a Bechor, but the detaching [of the wool] was while it was Tam.

ותימה והא בעי האי צמר העמדה והערכה ואין מועיל לצמר העמדת הבהמה כדמוכח בפ' ראשית הגז (חולין קלה.) גבי הא דקאמר התם דאין ראשית הגז נוהג בקדשים משום דכתיב צאנך ולא של הקדש

(c)

Question: This wool needs Ha'amadah and Ha'a'rachah (evaluation for Pidyon), like is proven in Chulin (135a) regarding what it says there that Reishis ha'Gez does not apply to Kodshim, for it says "Tzoncha", and not of Hekdesh;

ומוקי לה למעוטי קדשי בדק הבית ופריך והא בעי העמדה והערכה

1.

We establish it to exclude Kodshei Bedek ha'Bayis, and [the Gemara] asks "it needs Ha'amadah and Ha'a'rachah!"

וי''ל דסבירא ליה כר''ל דאית ליה בפ''ב דתמורה (דף לב:) לרבנן דקדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה

(d)

Answer #1: [R. Zeira] holds like Reish Lakish, who holds in Temurah (32b) that according to Rabanan, Ha'amadah and Ha'a'rachah do not apply to Kodshei Mizbe'ach.

והכי נמי אשכחן רב דסבר כוותיה בפ' שני (לעיל טו.)

(e)

Support: We find that also Rav holds like him above (15a).

ועוד י''ל דקדשי מזבח שיש עליהם קדושת הגוף בטל הצמר אגב הבהמה אפילו אותו שנתלש ובר העמדה והערכה חשיב ולא דמי לקדשי בדק הבית

(f)

Answer #2: Kodshei Mizbe'ach, which have Kedushas ha'Guf, the wool is Batel to the animal, even what was detached. We consider Ha'amadah and Ha'a'rachah to apply to it. It is unlike Kodshei Bedek ha'Bayis.

א''נ חשיב האי צמר כבעל מום מעיקרא

(g)

Answer #3: This wool is like a Ba'al Mum from the beginning [it does not need Ha'amadah and Ha'a'rachah like Stam Kodshei Mizbe'ach do].

וכן שופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא משום דכיון דמעל נפק לחולין כדקאמר בפרק ראוהו ב''ד (ר''ה כח.) משמע דשייך ביה פדיון

(h)

Support: Similarly, one may not blow Teki'os with a Shofar of an Olah. If he blew, he was Yotzei, for since he was Mo'el, it became Chulin, like it says in Rosh Hashanah (28a). This implies that Pidyon applies to it!

(ועוד יש לפרש שופר של עולה שהוקדשה הבהמה לדמי עולה ושופר שלמים שהוקדשה הבהמה לדמי שלמים ודינה כשלמים עצמן ואין בה מעילה כדקאמר בפ''ב דפסחים (דף כז:) בעצי שלמים עסקינן - צאן קדשים מוחקו מכאן וגורס אותו למטה) ומיהו קשה בהך דשמעתין דכיון דבעי הצמר פדיון היכי שייך למיגזר דלמא משהי ליה והא צריך לפדותו (דמה) [צ"ל בשויו ומה - שיטה מקובצת] היה מרויח

(i)

Question: Our Sugya is difficult. Since wool needs Pidyon, how is it applicable a decree lest people delay [Shechitah]? One must redeem it for its value. How does he profit [through delaying? With the redemption money, he could buy wool in the market!]

וקצת היה נראה לפרש דאיירי בעולה ונשחטה למזבח שזריקת הדם מתרת בשרה למזבח והעור לכהנים ומבעיא ליה בצמר שנתלש (אי משתרי) [צ"ל דמשתרי - משמרות כהונה] נמי בהכי

(j)

Explanation #2: It seems somewhat to explain that we discuss an Olah that was slaughtered for the Mizbe'ach. Zerikas Dam permits the meat to the Mizbe'ach and the skin to Kohanim. [R. Zeira] asks about wool that was detached, which is also permitted through [Zerikah, mid'Oraisa. He asks whether we decree lest one delay.]

[צ"ל והא דאמרינן בשופר של עולה לא יתקע - צאן קדשים]

(k)

Implied question: We said that one may not be Toke'a with a Shofar of an Olah! (Tzon Kodoshim - R. Zeira should learn from there to wool! Alternatively, Tosfos also asks why Me'ilah applies to it. Zerikah should permit it mid'Oraisa, just like the skin! - PF)

[צ"ל יש לפרש שופר של עולה שהוקדשה הבהמה לדמי עולה ושופר שלמים שהוקדשה הבהמה לדמי שלמים ודינה כשלמים עצמן ואין בה מעילה כדקאמר בפ''ב דפסחים (דף כז:) בעצי שלמים עסקינן - צאן קדשים]

(l)

Answer: We can explain "Shofar of an Olah" is when the animal was Hukdash for Demei (it will be sold, and the money will be used to buy an) Olah. "A Shofar of a Shelamim" is from an animal Hukdash for Demei Shelamim, and it has no Me'ilah, like it says in Pesachim (27b) "we discuss wood of Shelamim."

אבל פלוגתא דאמוראי היא בפרק המזבח מקדש (זבחים פו.) בעצמות שפרשו לפני זריקה דרבי זירא סבר דזריקה מתירתן אפילו לקתא דנרגי וחציני

(m)

Observation: However, Amora'im argue about this in Zevachim (86a) about bones that separated before Zerikah. R. Zeira holds that Zerikah permits them, even for a handle of an ax or scythe.

וקאמר התם (כרבי) [צ"ל ופליגי אדר' - שיטה מקובצת, צאן קדשים] אלעזר דאמר רבי אלעזר פרשו לפני זריקה מועלין בהם ופירש שם בקונטרס דמועלין לעולם אף לאחר זריקה וכל שכן דאינה מתרת מה שפירש מחיים

1.

And it says there that he argues with R. Elazar, for R. Elazar taught that if they separated before Zerikah, Me'ilah applies to them, and Rashi explained that Me'ilah always applies, even after Zerikah, and all the more so [Zerikah] does not permit what separated in its lifetime.

ומיהו יש ספרים דגרסי התם כרבי אלעזר דאמר ר' אלעזר פרשו לפני זריקה מועלין בהן עד זריקה כו

(n)

Remark: However, some texts say there "this is like R. Elazar, for R. Elazar taught that if they separated before Zerikah, Me'ilah applies to them until Zerikah..."

4)

TOSFOS DH Tolesh Mi Ika Man d'Shari

תוספות ד"ה תולש מי איכא מאן דשרי

(SUMMARY: Tosfos explains why we assume that it is forbidden.)

פירש בקונטרס אליבא דרבנן הא וודאי רשע הוא

(a)

Explanation (Rashi): [Does anyone permit] according to Rabanan? Surely he is a Rasha!

משמע דלעקביא אפשר דמותר אף על פי שהאמת הוא דלעקביא נמי אסור בתם כדמוכח ברייתא דהתולש צמר מבכור תם

(b)

Inference: According to Akavya, it is possible that it is permitted, even though the truth is that also according to Akavya, it is forbidden with a Tam, like is proven in the Beraisa of one who is Tolesh wool from a Tam Bechor;

מכל מקום פירש כך בקונטרס שאפילו לא שמיעא ליה ברייתא דבר פשוט הוא דמיהא לרבנן דתולש אסור:

1.

In any case Rashi explained so, that even if he did not hear the Beraisa, it is obvious that according to Rabanan, if he was Tolesh it is forbidden.

26b----------------------------------------26b

5)

TOSFOS DH b'Dakah Sheloshim Yom

תוספות ד"ה בדקה שלשים יום

(SUMMARY: Tosfos points out that we find like this regarding an Aveidah.)

כי הך פלוגתא איכא לענין טיפול אבדה (ב''מ דף כח)

(a)

Observation: There is a Plugta like this regarding how long one must take care of an Aveidah (Bava Metzi'a 28b. Ohr ha'Yashar explains that Plugta refers to a distinction between small and large animals.)

6)

TOSFOS DH Mele'ascha v'Dim'acha Lo Se'acher Ken Ta'aseh l'Shorecha

תוספות ד"ה מלאתך ודמעך לא תאחר כן תעשה לשורך

(SUMMARY: Tosfos explains that this is 50 days.)

דהיינו נ' ימים מיום הבאת העומר בפסח (שגמר) [צ"ל שאז - שיטה מקובצת] זמן בישול התבואה עד העצרת שמביאין שתי הלחם להתיר חדש במקדש

(a)

Explanation: This is 50 days, from the day of bringing the Omer on [the second day of] Pesach, for then the grain ripens, until Shavu'os, when we bring Shtei ha'Lechem to permit Chadash in the Mikdash.

וא''ת האי ביום חמשים הוא ולא הוי כעין בכור בניך וצאנך תתן לי דלאחר שלשים

(b)

Question: There it is on the 50th day. This is unlike "Bechor Banecha v'Tzonecha Titen Li", which is after 30!

[צ"ל וי"ל דבכורי יחיד לא מייתי עד לאחר עצרת - שיטה מקובצת]

(c)

Answer: We must say that individuals do not bring Bikurim until after Shavu'os (after the 50th day).

7)

TOSFOS DH v'Chi Teima Misah Lo Talmud Lomar v'Chulei

תוספות ד"ה וכי תימא מיתה לא תלמוד לומר וכו'

(SUMMARY: Tosfos points out that he is not truly Chayav Misah.)

לאו דוקא דלא חשיב לה בפרק אלו הן הנשרפין (סנהדרין פג.) בהדי אלו שבמיתה אלא קרוב הוא [לעון] מיתה

(a)

Observation: This is not precise, for this is not considered in Sanhedrin (83a) among those who are Chayav Misah! Rather, it is close to an Aveirah of Misah.

8)

TOSFOS DH Dilma Asi Le'afrushei Min ha'Patur Al ha'Chiyuv v'Chulei

תוספות ד"ה דלמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that sometimes we are not concerned for this.)

בכמה מקומות אמרינן תרומה ויחזור ויתרום ולא גזרינן

(a)

Implied question: In several places we say that it is Terumah, and he takes Terumah again, and we do not decree!

התם כיון שהתרומה ראשונה לכהן מידע ידע דשניה דרבנן ואפילו נתן הראשונה כבר לכהן קודם שיאמר לו חכם לחזור ולתרום מ''מ מדאין הכהן מחזיר לו את הראשונה מידע ידע דשניה דרבנן היא

(b)

Answer: There, since the first Terumah is for the Kohen, he knows that the second is mid'Rabanan, and even if he already gave the first to a Kohen before the Chacham tells him to take Terumah again, in any case, since the Kohen does not return to him, he knows that the second is mid'Rabanan;

אבל כאן סבור הוא שנתן לכהן בתורת שכר סיועו ומעכבה כהן

1.

However, here he thinks that he gave to the Kohen wages for his help, and the Kohen keeps it.

ובכמה (מכאן מדף הבא) מקומות צריך לחלק בדברים כי ההיא דפסחים בריש מקום שנהגו (דף נא.) גבי הנהו דמפרשו חלתא מארוזא דאמרינן דאי רובא לאו אורז אכלי ניכלה זר באנפייהו דלמא אתו לאפרושי מן הפטור על החיוב

(c)

Observation: In several places we must distinguish between matters, like the case in Pesachim (51a) regarding the people who separated Chalah from rice. We say that if most of [the bread] that they eat is not of rice, a Zar should eat rice 'Chalah' in front of them, lest they come to separate from what is exempt (rice) on what is Chayav (the five grains. If most of their bread is of rice, a Zar should not do so, lest they not separate anything, and forget the law of Chalah.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF