בכורות דף לח. א

כלים דלהלן כיצד מקבלים טומאה?

כלי שיש לו תוך פשוטי כלים שאין להם תוך
ראוים למדרס אין ראוים
כלי
 
חרס
מתוכו מקבל טומאה מה"ת אינם מטמאים, ואפי' הראוים
 
למדרס - אין מדרס בכלי חרס
מגבו אין מקבל טומאה אפי' מדרבנן
כלי
 
שטף
 
(עץ)
מדאורייתא מקבל טומאה מכל צד מקבל טומאה מכל צד [1] טהורים
מדרבנן [2] מתוכו נטמא כל הכלי מקבל טומאה מכל צד טהורים
מגבו לא נטמא רק גבו [3] מקבל טומאה מכל צד טהורים

כמה יהיה חסרון בגולגולת ולא תטמא באהל?

לרב חסדא ורב תחליפא לרב נחמן
לב"ש
 
כמלא
 
מקדח
לר"מ - בקטן של רופאים כמלא מקדח וחיסומו [4] מקדח בלא חיסומו
לחכמים -
 
כמקדח גדול של לשכה
כמלא מקדח וחיסומו מקדח בלא חיסומו
 
לב"ה כדי שינטל מהחי וימות בשם שמואל - כסלע נירונית כסלע סתם - שהוא קטן [5]

בכורות דף לח: א

באופנים דלהלן האם הוי מום דוק שבעין?

בדק השחוק בדק הלבן [6]
דק משוקע הוי מום אינו מום
דק צף אינו מום הוי מום - והוא ברקא

באופנים דלהלן האם הוי מום תבלול שבעין?

חוט לבן הפוסק ונכנס תוך השחור חוט שחור הפוסק ונכנס לתוך הלבן
לר' מאיר הוי מום הוי מום, זהו תבלול - דבר המבלבל
למשנתנו ור' יוסי הוי מום לא הוי מום - אין מום בלבן

בכורות דף לח: א

באופנים דלהלן האם הוי מום חורוור והמים הקבועים שבעין?

חורוור - כעין טיפות לבנות בעינו המים - שעינו דולפת תמיד מים
לר' מאיר ארבעים יום שמונים יום
למשנתנו ור' יהודה שמונים יום [7] שמונים יום

איזהו רפואה נחשבת בדיקה, שאם אכל תבן דלהלן שלשה חדשים ולא נתרפא ש"מ דהוי מום?

לח (אדר וחצי ניסן)
ואח"כ יבש (תשרי)
יבש (תשרי)
ואח"כ לח (אדר וחצי ניסן)
משדה בעל - של גשמים הוי מום אינו מום [8]
מבית השלחים - של השקאה אינו מום אינו מום
-------------------------------------------------

[1] ולא הוצרכו לעשות כאן היכר אחרי שעשו היכר היכא שיש לו תוך.

[2] פי', טומאת משקין דרבנן, דמה"ת אין אוכל מטמא כלי, ורבנן גזרו על משקים טמאים (משום משקים דזב וזבה) שיטמאו כלים מדרבנן.

[3] ועשו זאת להיכר שלא יבואו לשרוף עליו תרומה וקדשים.

[4] פי', שאחר שקודחים את החור במקדח מסובבים אותו לצדדים, כדי שיצא גם החסימה של הנקב שיכול המקדח להכנס ולצאת בשופי.

[5] והוא קטן אפי' ממקדח סתם - דהיינו של רופאים שאמר ר"מ.

[6] וגם הוא בשחור שבעין, אכן בלבן של העין אין מומים כלל.

[7] וביאר ר' חנינא בן אנטיגנוס שבודקים אותו ג' פעמים, לרש"י כל 27 יום, ולתוס' הכוונה שבודקים אותו בתחילת שמונים ובאמצעם ובסופם. ואם לא בדקו אפי' נמצא בסוף יום שמונים שיש לו את המום, אין שחוטים עליו, דשמא הלך המום באמצע וחזר.

[8] דבין כה אין תבן זה מועיל לרפואתו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף