בכורות דף לו. א

האם נאמן כהן שנעשה מום בבכורו?

כהן עם הארץ כהן חבר
לר' יהושע אינו נאמן לרש"י קודם חזרה: נאמן
 
אחר חזרה: אינו נאמן
לתוס' נאמן [1]
לרבן גמליאל אינו נאמן אינו נאמן

האם נאמן כהן לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו, וכן האם נאמן ישראל וכו'?

כהן לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו ישראל לומר בכור זה נתתי לכהן במומו
לל"ק נאמן - דמילתא דעבידא לגלויי מרתת לשקר נאמן, והחידוש שאפי' היה הבכור
 
קטן, אמרינן דקים ליה בגויה
לל"ב אינו נאמן - דלא מירתת כל כך [2]

בכורות דף לו: א

האם רואים לישראל מום בבכורו כשאין כהן עמו?

מה הדין ומדוע
במום שצריך התרת חכם אין רואים דחיישינן שמא יאכלנו בעצמו [3]
במום מובהק רואים דחזינן שמקפיד אפי' על כבוד חכם [4]

בפני כמה מתירים בכור?

במום מובהק מום שאינו מובהק
לחכמים בא"י במקום שאין מומחה [5] בג' בני הכנסת רק ע"פ מומחה
בחו"ל בג' בני הכנסת ואין צריך מומחה כלל
לר' יוסי רק ע"פ מומחה רק ע"פ מומחה
-------------------------------------------------

[1] וס"ל לתוס' (בד"ה היאך) שלא חזר בו ר' יהושע.

[2] דסבר מי יטרח לחפש אחרי דברי ולשאול לאותו ישראל לבדוק אם נתן לי במומו או לא.

[3] דאף שאנו רואים שהוא בא אצל חכם להתירו, זה הוא משום שלא לעבור על איסור קדשים בחוץ שהוא בכרת, אבל עדיין יש לנו לחוש שעל גזל כהן שהוא בלאו בעלמא לא יקפיד, ושמא אחרי שיתירנו לו החכם יאכל אותו בעצמו ולא יתן לכהן.

[4] כשיש מום ברור אין צריך היתר חכם, אלא רק משום כבודו של חכם אמרו שיראה לו, ואדם כזה שמקפיד אפי' על כבוד החכם ודאי אין לחושדו שמא יעבור על איסור לגזול ממון כהן, ולכן מתירים לו אפי' אם אין כהן עמו.

[5] הכי אמר ר' ירמיה, דכל ההיתר בג' בני הכנסת הוא רק כשאין מומחה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף