בכורות דף ב. א

מה דינו של פטר חמור כשיש יד נכרי באמצע באופנים דלהלן?

הקונה או המוכר לנכרי המשתתף או המקבל [1] הנותן לו בקבלה
לרבנן פטור פטור פטור
לר' יהודה פטור חייב לתת לכהן דמי חלקו [2] קונסים אותו לקנותו לכהן

האם מותר למכור לעכו"ם בהמה גסה?

בהמה גסה שלמה שבורה שאינה יכולה להתרפא
לרבנן אסור [3] אסור [4]
לר' יהודה אסור מותר [5]
לבן בתירא בסוס מותר [6] ----

בכורות דף ב: א

מה הם שני צדדי הספק האם מותר למכור לגוי בהמה רק לעובריה שאינה עומדת למלאכה?

הטעם שאסור הטעם שמותר
לר' יהודה
 
שמתיר בשבורה
דדוקא בשבורה התיר שלא יבוא להחליף
 
אבל לעובריה שהיא שלמה יבוא להחליף
אם התיר שבורה אף שהיא במכירה גמורה
 
כ"ש לעובריה שאינה מכירה גמורה
לרבנן
 
שאוסרים בשבורה
דוקא בשבורה אסרו שהוא מכירה גמורה
 
אבל לעובריה שאינה מכורה גמורה מותר
אם אסרו בשבורה דלא אתי לאחלופי
 
כ"ש לעובריה שהיא שלימה דיבוא לאחלופי

האם מותר לעשות שותפות עם העכו"ם או לקבל מהם שבועה כשנתחייבו לו? [תוד"ה שמא].

לעשות שותפות לקבל ממנו שבועה
לרבינו שמואל אסור מן הדין שמא יבוא לידי שבועה כ"ש שאסור
לרבינו תם הוא הנהגה טובה מותר [7]
-------------------------------------------------

[1] פי', שהיתה האֵם של הגוי, וקיבל הישראל מן הנכרי אותה לפטמה ויחלוק עמו בוולדות. וכן להיפך שהאֵם של הישראל, והוא נותן לנכרי לפטמה וחולק עמו בוולדות.

[2] זהו בשותפות ובמקבל ממנו, אבל אם נתן לו בהמה בקבלה, לר' יהודה קנסוהו לפדות העובר מהנכרי כדי ליתן כל דמיו לכהן.

[3] ואם מכר קונסים אותו עד עשרה בדמיו, וכתבו התוס' (בד"ה קנסו) שדוקא בגסה קנסו, אבל דקה כיון דליכא איסורא אלא מנהג במקום שחשודים העכו"ם על הרביעה לא קנסו.

[4] דגזרו שלמה אטו שבורה, [שכשיראו את בהמת ישראל בבית העכו"ם אפי' שיראו שהיא שבורה, יחשבו שנמכרה שלמה ונשברה בבית העכו"ם ויבואו להתיר למכור גם שלמה].

[5] אולם עובר, אפי' שהוא כבהמה שבורה, אסור. ומשום שדרכו להיות שבור בתחילה. ועוד שסופו להרפא.

[6] משום דסתם סוס לרכיבה עומד, והרוב בשבת אינו חייב אלא משום שבות - דחי נושא את עצמו.

[7] מפני שהוא מציל מידם, ועוד שכל האיסור אינו מן הדין. ובזמן הזה שהם נשבעים בקדשיהם ולא תופסין אותן לאלהות מותר, ואף שמזכירים גם שם אלהים, לא הוזהרו על השיתוף.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף