1)

TOSFOS DH Ela l'Didach d'Amrat Re'ayah b'Edim Heichi Mishkachas Lah

תוספות ד"ה אלא לדידך דאמרת ראיה בעדים היכי משכחת לה

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to Edim that he was a minor.)

דיביאו היורשין עדים שהיה קטן וגם כשלא יכלו למצוא למה היו מערערים היורשין לבודקו כו' (הגהת הב"ח)

(a)

Explanation: [According to you, the buyer must bring witnesses. How is it found that the buyer has the property, and] the heirs must bring witnesses that he was a minor? Also, if they cannot find, why did they protest to check him? (Maharsha. Maharshal, according to R. Simchah miDesvi - according to you, we must say that the buyer brought witnesses that he was an adult. How will the heirs bring witnesses that he was a minor? And if they cannot find, why did they protest to check him? Surely we rely on the witnesses' testimony!)

פסק רבינו שמואל דקי''ל כרבי יוחנן ושמואל דאית להו הכא מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו

(b)

Opinion #1: The Rashbam rules like R. Yochanan and Shmuel, who hold here that one who admits that he wrote a document, [the bearer] need not validate it.

ואין נראה לר''י אלא נראה לו דקי''ל כרב נחמן דאית ליה בפרק שני דכתובות (דף יט. ושם) מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו דכוותיה קיימא לן בדיני וכן פסק רבינו חננאל

(c)

Rebuttal (and Opinion #2 - Ri): This is unreasonable, for we hold like Rav Nachman, who holds that one who admits that he wrote a document, [the bearer] must validate it, for we hold like him in monetary laws. Also R. Chananel rules [like Rav Nachman].

2)

TOSFOS DH Itmar Katan Eimasai Mocher b'Nichsei Aviv

תוספות ד"ה איתמר קטן אימתי מוכר בנכסי אביו

(SUMMARY: Tosfos prefers the text in old Seforim.)

הכי גרסינן בספרים ישנים וגם רבינו תם גריס כך רבא אמר רב נחמן בן שמנה עשרה רב הונא בר חיצבא אמר רב נחמן בן עשרים

(a)

Version #1: The text in old Seforim, and also R. Tam's text, is as follows. Rav said in the name of Nachman 18 years old. Rav Huna bar Chitzva said in the name of Nachman 20 years old.

וגרסינן בתרה והא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא דפחות מבן עשרים דזבין בנכסי דאבוה כו' עד אמר להו רבא מדאסברוהו וסבר מידע הוי ידע והא דעבד הכי חוצפא יתירא הוה ביה

(b)

Version #1: The text says after this "Rava's teaching was not said explicitly, rather, it was inferred. There was a man less than 20 who sold his father's property... Rava told them, since they explain to him and he understands, he knows. This that he did so (threw pits in front of Rava) was excessive brazenness in him";

פירוש הגיע זמנו למכור בנכסי אביו ומתחלה היה סבור רבא שהיה שוטה ולכך לא הוה מקחו מקח וממכרו ממכר

1.

Explanation: He reached the age to sell his father's property. Initially Rava thought that he is a lunatic, and therefore his purchase or sale is not a purchase or sale;

ולבסוף כיון דראה דאסברוהו וסבר אם כן אינו שוטה לגמרי כיון שהגיע זמנו למכור יכול למכור

2.

At the end, when he saw that they explain to him and he understands, if so he is not a total lunatic. Since he reached his time to sell, he can sell.

וא''ת תקשה דרבא אדרבא דהכא קאמר בן שמנה עשרה ואילו בגיטין פ' התקבל (דף סה.) גבי ג' מדות בקטן כו' קאמר רבא ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים

(c)

Question: Rava contradicts himself! Here he says 18 years, and in Gitin (65a) regarding three Midos (levels) of a minor..., Rava said "to sell his father's property, he must be 20"!

ואומר ר''י דנראה דגרסינן בההיא דהתקבל רבה חבירו של רב יוסף שהיה רגיל לעשות מדות כמו ההיא דסוף המצניע (שבת דף צה:) דחמש מדות בכלי חרס

(d)

Answer #1 (Ri): It seems that the text in Gitin says Rabah, the colleague of Rav Yosef, who was wont to teach Midos, like in Shabbos (95b) "there are five Midos (laws) of Kli Cheres";

דגרס התם רבה מדאמר ליה לרב אסי שמא לא שמעת (הגהת הרש"ש) דאילו רבא לא עלה לארץ ישראל כמו רבה

1.

The text there says Rabah, since he said to Rav Asi (who was in Eretz Yisrael) "perhaps you heard..." Rava did not ascend to Eretz Yisrael like Rabah did.

ומיהו אין זו ראיה כל כך כי גם רבא מצינו שהיה עושה מדות דאמר רבא בגיטין פ' הזורק (דף עט.) שלש מדות בגיטין ואמר רבא נמי פרק קמא דחולין (דף יז:) שלש. מדות בסכין

(e)

Disclaimer: This is not such a proof. We find that also Rava made Midos, for Rava said in Gitin (79a) "there are three Midos about Gitin...", and Rava said also in Chulin (17b) "there are three Midos of a knife..."

אך לכאורה משמע דגרסינן התם רבה מכח הך קושיא דהכא כדפרישית

(f)

Conclusion: However, it seems that the text there (Gitin 65a) says Rabah, due to the question here, like I explained.

ואי גריס התם רבה א''ש טפי בהכי הא דקאמר בג' מדות בקטן הגיעו לעונת נדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדן בקטנה חולצת

(g)

Support: If the text there says Rabah, this is better regarding what he said in the three Midos of a minor "if he reached the age of vows, his vows are binding and what he made Hekdesh is Hekdesh. Corresponding to him (i.e. at this age), a Ketanah can do Chalitzah."

ואם כן משמע דאית ליה לרבא קטנה חולצת ואילו בפ' יוצא דופן (נדה מו. ושם) אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים

(h)

Inference: Rava holds that a minor [girl] can do Chalitzah. However, in Nidah (46a), Rava said that a girl who reached her years need not be checked. There is a Chazakah that she brought Simanim;

ומסיק התם דוקא קאמר רבא לענין מיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה ואי גרס התם רבה אתי שפיר

1.

We conclude there that Rava said only for Mi'un, but for Chalitzah she must be checked. If the text there (Gitin 65a) says Rabah, this is fine.

ורבינו שמואל תירץ שם וכנגדו בקטנה חולצת דהיינו בת שנים עשרה שנים ויום אחד שהקטנה היא אז גדולה

(i)

Answer #2 (Rashbam): "Corresponding to him, a Ketanah may do Chalitzah" means 12 years and a day, for then she becomes an adult.

ולא נהירא דאם כן לא הוה ליה למימר וכנגדו בקטנה אלא וכנגדו חולצת

(j)

Rebuttal: This is wrong. If so, it should not have said "corresponding to him, a Ketanah" (since she is not a minor), rather, "corresponding to him, she does Chalitzah"!

אלא משמע שכנגדו קטנה שהגיעה לעונת נדרים שהיא בת עשתי עשרה שנה ויום אחד

1.

Rather, it connotes corresponding to him, a Ketanah who reached the age of vows, which is 11 years and a day.

ורבינו תם תירץ דודאי רבא סבר לה כדפסיק בפ' מצות חליצה (יבמות קה: ושם) ולקמן בשמעתין דלחליצה בעי גדולה

(k)

Answer #3: (R. Tam): Surely, Rava holds like this, like he ruled in Yevamos (105b) and below in our Sugya (156a);

ובגיטין איירי רבא אליבא דר' יוסי דאמר קטנה חולצת דאמרינן בפ' מצות חליצה לדברי ר' יוסי קטנה חולצת משהיא כפעוטות רבא אמר משתגיע לעונת נדרים

1.

In Gitin, Rava discusses according to R. Yosi, who says that a Ketanah can do Chalitzah, for we say in Yevamos (105b) that according to R. Yosi, a Ketanah may do Chalitzah from when she is at the age of Pa'utos. Rava said from when she reached the age of vows.

משמע דלדברי ר' יוסי קאמר ואיהו סבירא ליה התם כמ''ד התם והלכתא משתביא שתי שערות

2.

Inference: He says according to R. Yosi, and [Rava] holds there like the opinion that the Halachah is from when she brings two hairs.

ולספרים דגרסי כאן (הגהת הב"ח) בדרבא עד שיהא בן עשרים הוי אתי שפיר ההיא דגיטין פ' התקבל (דף סה.)

(l)

Alternative text: According to texts that say here in Rava's opinion "until he is 20' it is fine what it says in Gitin (65a).

אך אותה גירסא אינה נראית כלל שצריך למחוק הספרים דגרסי והא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר שהרי הוא כתוב אחר שלח גידל בר מנשיא כו'

(m)

Rejection: That text is unreasonable. It obligates erasing from texts that say "Rava did not say so explicitly, rather, it was inferred", which is written after "Gidal bar Menasheh sent..." (If Rava holds that he cannot sell until he is 20, we could not infer this from the episode with the youth below 20 who ate dates. Rava initially disqualified the sale because it seemed that he was insane!)

ופירש רבינו שמואל היינו טעמא דאסברוהו ליה וסבר אם כן חכם גדול היה וידע בטיב משא ומתן משום דדמי (הגהה במהדורת עוז והדר) לעובדא דגידל בר מנשיא אייתי ליה בתר הכי

1.

The Rashbam explained that the reason is because they explained to him, and he understood. If so, he is a big Chacham, and he knows business well. Since it resembles the episode of Gidal bar Menasheh, it brings it after [the episode].

ואין נראה כלל וכי בשביל שהוא היה יודע לסבור זה היה חשוב חכם יודע בטיב משא ומתן

2.

Rejection: This is totally unreasonable. Because he understood [when they explained to him], was he considered a Chacham who knows business well?!

על כן נראה יותר גירסת ספרים ישנים

(n)

Conclusion: Therefore, it seems that the text of old Seforim is better.

3)

TOSFOS DH Mocher b'Nichsei Aviv

תוספות ד"ה מוכר בנכסי אביו

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether this is precise.)

פי' רבינו שמואל דדוקא בנכסי אביו אבל בנכסים שקנה ושנתנו לו במתנה יוכל למכור

(a)

Opinion #1 (Rashbam): This refers only to his father's property, but property that he bought or that others gave to him for a gift, he can sell it.

וכן פי' רב אלפס דבנכסים שקנה אין אנו חוששין אם מוכרן

(b)

Support: Also the Rif explained that property that he bought, we are not concerned if he sells it.

והא דאמרינן לקמן למקרקעי אין עדותן עדות פירוש לשום קרקעות כמו שאפרש בסמוך

(c)

Implied question: We say below (155b) that regarding land, their testimony is not testimony, i.e. for the sake of land, like I will explain below!

דהיינו דדעתיה מיקרבא לגבי זוזי ואינו בקי בשומא

(d)

Answer: That is because [a youth] has an affinity for coins, and he is not expert in appraising [value].

ורבינו תם פירש דהוא הדין נכסים שקנה אינו יכול למכור מטעם דמיקרבא דעתיה לגבי זוזי

(e)

Opinion #2 (R. Tam): The same applies to property that he acquired. He cannot sell it, because he has an affinity for coins.

ומה שהקשה ר''י נימא (הגהת הרש"ש) כשהוא שוטה זבין וכשהוא שוטה זבן

(f)

Question (Ri): We should say that [just like] he was insane when he sold, he was insane when he bought (like it says in Kesuvos 20a)!

לאו קושיא היא דטעמא לא משום שטות הוא אלא משום דמיקרבא דעתיה לגבי זוזי

(g)

Answer: This is not difficult. The reason is not due to insanity, rather, because he has an affinity for coins.

4)

TOSFOS DH Mesiv R. Zeira Ma'aseh v'Chulei b'Echad she'Machar b'Nichsei Aviv

תוספות ד"ה מתיב רבי זירא מעשה כו' באחד שמכר בנכסי אביו

(SUMMARY: Tosfos discusses the challenge.)

פירוש בזמן שהיה לו למכור למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה דמסתמא קודם לכן לא מכר

(a)

Explanation #1: This was at an age that he was proper to sell, each opinion like he holds (18 or 20). Presumably, he did not sell before this.

והא סוגיא כמ''ד לעיל נכסי ביד לוקח הוו קיימי ולהכי קאמר כי בדקי ליה מאי הויא כו'

1.

This Sugya is like the opinion above (154b) that the buyer had the property. Therefore, it says "if they check him, what does it help?"

אבל למ''ד בחזקת יורשים הוו לא הוה ליה למימר כי האי לישנא אלא הוה ליה למימר אמאי צריך בדיקה פשיטא דגדול הוה

2.

However, according to the opinion that [the property] was in the Chazakah of the heirs, it should not have said this expression, rather, "why is checking needed? Obviously, he was an adult!"

ולפי זה אין הוכחה גמורה דבזמן מכירה מכר

(b)

Consequence: [Since you must say that this was said according to the opinion that the buyer had the property,] there is not a total proof that he sold at an age of selling. (It is merely presumable.)

וריב''ם פירש בשלמא למאן דאמר בן שמנה עשרה ונכסי ביד לקוחות הוו קיימי ואתו יורשים וקא מערערי לומר קטן היה והיו צריכים להביא ראיה שהיה קטן ולא מצאו עדים שהיה פחות משמנה עשרה

(c)

Explanation #2 (Rivam): Granted, according to the opinion that [the age is] 18, and the buyer had the property, and the heirs came and protested to say that he was a minor, and they needed to bring a proof that he was a minor, and they did not find witnesses that he was less than 18...

שאם מצאו לא היו צריכים יותר אפילו הביא שתי שערות לא עשה ולא כלום

1.

Remark: Had they found, they would not need more. Even if he brought hairs, [his sale] has no effect!

אבל מצאו עדים שהיה פחות מבן עשרים והיו רוצים לומר שמא לא הביא שתי שערות עדיין ועודנו קטן

2.

However, they found witnesses that he was less than 20, and they wanted to say that perhaps he did not bring two hairs, and he is still a minor;

אבל אם לא מצאו עדים שהעידו שהיה פחות מבן עשרים שנה היינו מחזיקין אותו כגדול דחזקה אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן נעשה גדול בן כ'

3.

However, if they did not find witnesses that he was less than 20, [Chachamim] would establish him to be an adult [of 20], for there is a Chazakah that witnesses sign a document only if an adult of 20 did it (sold);

דליכא למימר דלא היו מחזיקים ליה בן כ' לפי שיהיה (הגהת ב"ש) סריס

4.

Implied suggestion: He was not established to be 20 so that he would be considered a Seris.

הא ליכא למימר דאם כן מאי פריך אלא למאן דאמר בן כ' כי בדקי מאי הוי טובא וטובא הוי שאם אינו יודע בן כמה שנים הוא דע''י חזקה דאין עדים חותמים אלא אם כן נעשה גדול בן עשרים לא הוה משוינן ליה סריס

5.

Rejection: We cannot say so, for if so, what was the question "but according to the one who says [that one can sell only if he is] 20, what does checking do?" It helps greatly, for if we do not know his age, through the Chazakah that witnesses sign a document only if an adult of 20 did it, we would not establish him to be a Seris.

אלא שמע מינה דעל ידי אותה חזקה משוינן ליה סריס

6.

Conclusion: Through that Chazakah, we establish him to be a Seris.

והשתא פריך שפיר בשלמא למאן דאמר בן שמנה עשרה היינו דקאמרי מהו לבודקו אלא למאן דאמר בן עשרים כי בדיק ליה כו'

(d)

Support: Now it is a proper question. Granted, according to the opinion that says 18, this is why they asked if they may check. However, according to the opinion that says 20, even if he checks him, [what does it help]?

והאי קושיא אתיא להאי דאסיקנא לעיל נכסי ביד לקוחות הוו קיימי כדפרי' לעיל

(e)

Explanation: This question is according to what we concluded above, that the property was in the buyer's possession, like I explained above;

מיהו למאן דאמר בחזקת היורשים הוו קיימי מצי למפרך שפיר בשלמא למאן דאמר בן שמנה עשרה היינו דקאמר מה לי לבודקו

1.

However, according to the opinion that it was in the Chazakah of the heirs, he could have asked properly that granted, according to the opinion that says 18, this is why he said "may I check him?";

שלאחר שהביא עדים שהוא בן שמנה עשרה היו היורשים טוענים שלא הביא שתי שערות עדיין וקטן היה אפילו בן שמנה עשרה ואין המכר כלום

i.

After he brought witnesses that he was 18, the heirs claimed that he did not yet bring two hairs, and he was still a minor, even though he was 18, and the sale was totally void.

אלא למאן דאמר בן עשרים אפילו לא הביא שתי שערות היה גדול ואין היורשים יכולים לטעון כלום

2.

Implied question: However, according to the opinion that 20 (is the age to sell), even if he did not bring two hairs, he was an adult, and the heirs could not claim anything!

אבל הגמרא נקט לישנא למאי דאסיקנא דנכסי בחזקת לקוחות קיימי:

(f)

Answer: The Gemara discusses according to the conclusion that the property was in the Chazakah of the buyer.

155b----------------------------------------155b

5)

TOSFOS DH Lav Mi Itmar Alah v'Chulei

תוספות ד"ה לאו מי איתמר עלה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out another answer that the Gemara could have given.)

הכא נמי הוה מצי לשנויי בפחות מזמן מכר והיה יודע בטיב משא ומתן והיו רוצים לבודקו אם הביא שתי שערות אם לאו

(a)

Implied question: The Gemara could have answered that he sold below the age, and he knew business well, and they wanted to check him, whether or not he brought two hairs;

שאם הוא קטן הרי כפעוטות שאין ממכרן ממכר במקרקעי כדאמרינן בסמוך

1.

If he was a minor, he is like Pa'utos. Their sale of land is invalid, like we say below!

אלא שפיר קא משני

(b)

Answer: The Gemara properly answered [that he is an adult Seris at age 20 only if he has signs of a Seris].

6)

TOSFOS DH Hachi Garas R. Tam Zimnin d'Asu Machmas Beri'usa...

תוספות ד"ה הכי גריס ר''ת. דזימנין דאתו מחמת בריאותא

(SUMMARY: Tosfos concludes like this text.)

והכי גרסי' בהאשה רבה (יבמות דף צז:) בכל הספרים

(a)

Support #1: This is the text in Yevamos (97b) in all Seforim.

וכך נראה יותר דכי אתו לקמיה דרבי חייא משמע שעדיין לא הביאו שתי שערות ולכך אמר להבריאם או להכחישם כדי להביא שערות

(b)

Support #2: This [text] seems more correct, for "when they came in front of R. Chiya" connotes that they did not yet bring hairs, therefore he said to fatten them or slim them, so they would bring h99;

ולא כספרים דגרסי זימנא דנתרי מחמת בריותן

1.

This is unlike Seforim that say "sometimes [Simanim] fall out due to obesity."

7)

TOSFOS DH Mekchah Mekach v'Memkarah Memkar

תוספות ד"ה מקחה מקח וממכרה ממכר

(SUMMARY: Tosfos points out that the first part is not a Chidush.)

לאו דוקא נקט מקחה מקח דהא פשיטא

(a)

Implied question: "Her purchase is a purchase" was not really [needed to be] taught. It is obvious!

אלא איידי דנקט ממכרה ממכר נקט נמי מקחה מקח

(b)

Answer: Agav (along with) "her sale is a sale", it taught also "her purchase is a purchase."

8)

TOSFOS DH Lo Amru Ela b'Metaltelei Aval Mekarka'ei Lo

תוספות ד"ה לא אמרו אלא במטלטלי אבל מקרקעי לא

(SUMMARY: Tosfos concludes that this refers to testimony of appraisal.)

אין לפרש לעדות קרקע

(a)

Implied suggestion: This refers to testimony about land.

דמאי שנא למטלטלי

(b)

Rejection #1: Why is [testimony about] Metaltelim different?!

ועוד דהכא לא שייכא שום שטות

(c)

Rejection #2: Here, no lunacy applies [to disqualify from testimony]!

אלא נראה לפרש דהיינו עדות שיאמרו כך וכך היתה שוה זו הקרקע דכיון דמיקרבא דעתיה לגבי זוזא ישום אותה פחות (הגהה בגליון) משוויה

(d)

Explanation: Rather, this refers to testimony, to say that this land was worth a certain amount. Since [a youth] has an affinity for coins, he will appraise it for less than its value;

אבל מטלטלים לא ישום אותם פחות משווים דמיקרבא דעתיה נמי לגבי מטלטלי וגם אין הפסד במטלטלי כמו במקרקעי (הגהה בגליון)

1.

However, he will not appraise Metaltelim for less than their value, since he has an affinity also for Metaltelim. Also, Metaltelim do not [often] decrease in value like land does.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF