בבא בתרא דף קנ"ה ע"א א

קטן שירש, מאיזה גיל הוא יכול למכור בנכסי אביו?

בקרקעות במטלטלי
לרבא כשהוא בן י"ח כבן שש כבן שבע
לרב הונא בר חיננא כשהוא בן כ' כבן שש כבן שבע

באיזה נכסים אמרינן שלא ימכור קטן בהם? [תד"ה מוכר].

בנכסי אביו בנכסי עצמו
לרשב"ם ורי"ף אינו מוכר מוכר
לרבינו תם אינו מוכר אינו מוכר

בבא בתרא דף קנ"ה ע"ב א

מי שלא הביא ב' שערות, עד אימתי חשבינן ליה כקטן, וממתי כגדול?

עד גיל עשרים מגיל עשרים מגיל שלושים ושש
נולדו בו סימני סריס כקטן כגדול כגדול
לא נולדו בו סימני סריס כקטן כקטן כגדול
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף