1)

TOSFOS DH Shlachu Lei mi'Bei Rav v'Chulei Kanu mi'Yado Mahu (cont.)

תוספות ד"ה שלחו ליה מבי רב כו' קנו מידו מהו (המשך)

ועוד דמה שפירש דסיפא דמתני' לא מיירי כעין רישא אין נראה כלל

(a)

Rebuttal #2: [R. Yakov] explained that the Seifa does not discuss a case similar to the Reisha. This is totally unreasonable;

דא''כ דקתני רישא שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה אפי' לא שייר נמי כיון דע''י קנין

1.

If so, the Reisha taught that if he left over any amount of land, his gift is valid. Even if he did not leave over [it is valid], since it is through a Kinyan!

ובסיפא דקתני לא שייר אין מתנתו מתנה אפילו שייר נמי כיון דליכא קנין

2.

The Seifa taught that if he did not leave over any land, his gift is invalid. Even if he left over [it is invalid], since there is no Kinyan!

על כן נראה יותר כדפרישית

(b)

Conclusion: What I explained is more reasonable.

וגם מה שפירש ר''ח (הגהת מהרש"א) דמשנתנו מיירי אליבא דרב בלא קנין משמע שרוצה לומר דמתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין היינו אפילו בקנין לחוד

(c)

Explanation #3: Also [it is difficult] what R. Chananel explained that according to Rav, our Mishnah discusses without a Kinyan. It seems that he wants to say that a Matanas Shechiv Mera in which a Kinyan is written, is even a Kinyan alone [without Yifuy Ko'ach];

וגם פירש דבהא קיימא לן כרב כיון דשמואל אמר לא ידענא מה אידון בה אע''ג דבעלמא קיימא לן כשמואל בדיני

1.

He also explained that regarding this, we hold like Rav, since Shmuel said "I do not know how to judge it", even though normally we hold like Shmuel [against Rav] in monetary laws.

וקשה אמאי דפסיק לעיל דמתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ומשני מתניתין בדקנו מיניה

(d)

Question #1: [The Gemara] ruled above (151b) that a partial Matanas Shechiv Mera requires a Kinyan. [Rava challenged Rav Nachman from our Mishnah (146b),] and he answered that in our Mishnah, they acquired from him;

א''כ מאי איריא שייר אפי' לא שייר נמי דאין נראה כלל שיחלוק רב על פסק הלכה שפסקנו לעיל מתנה דשכיב מרע במקצת בעיא קנין

1.

If so, why [does our Mishnah say that] he left over? Even if he did not leave over [he acquires due to the Kinyan]! It is totally unreasonable to say that Rav argues with what we ruled above (151b) that a partial Matanas Shechiv Mera requires a Kinyan!

ועוד דאמרי' בגיטין פ' התקבל (דף סו.) מכלל דרב הונא סבר מתנת שכיב מרע לא בעיא קנין והא קיימא לן דבעיא קנין

(e)

Question #2 - Citation (Gitin 66a): This implies that Rav Huna holds that Matanas Shechiv Mera does not need a Kinyan. We hold that it needs a Kinyan!

ומאי קושיא אי פליג רב הונא על פסק הלכה זה וסבר ליה כרב רביה דהכא

1.

What is difficult if Rav Huna argues with this ruling, and holds like Rav, his Rebbi, holds here?

דהא בשבת פ' מפנין (ד' קכח.) פריך על רב הונא מרב רביה דקאמר התם והא רב הונא תלמידיה דרב הוה ורב אית ליה מוקצה

2.

In Shabbos (128a) we challenge Rav Huna from Rav, his Rebbi. It says "Rav Huna was the Talmid of Rav, and Rav does not hold [that there is an Isur] of Muktzah!"

ועוד דאמרי בי רב הכא ואמרי בי רב היינו רב הונא כמו שמפרש ר''ת בסוף פ''ק דסנהדרין (דף יז: ושם ד''ה אלא) וגם רש''י סובר כן דהיינו רב הונא היכא דלא מוכח שהוא רב המנונא

(f)

Question #3: Here, it says "Bei Rav says", and this refers to Rav Huna, like R. Tam explained in Sanhedrin (17b). Also Rashi holds that [Bei Rav] is Rav Huna, unless it is proven that it is Rav Hamnuna.

2)

TOSFOS DH Lo Kasav Bah Shechiv Mera v'Chulei

תוספות ד"ה לא כתב בה שכיב מרע כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the document also did not say that he is healthy.)

וה''ה נמי דלא כתב בה לשון בריא כדמהלך על רגלוהי בשוקא

(a)

Implied question: Likewise, it was not written in [the document] the expression of a healthy person "like he was walking on his feet in the market"! (Why does the Mishnah say only that it did not say that he was a Shechiv Mera?)

אלא משום דקתני צריך להביא ראיה שהוא שכיב מרע נקט האי לישנא

(b)

Answer: It says so because it teaches "he must bring a proof that he was a Shechiv Mera."

3)

TOSFOS DH v'Lo Kasav Bei Migo Mar'ei Iftar l'Beis Olamei

תוספות ד"ה ולא כתב ביה מגו מרעיה איפטר לבית עולמיה

(SUMMARY: Tosfos explains that if he recovered, we assume that he retracted.)

והיורשים היו טוענין שעמד ואף על פי שלא היו טוענין שחזר בו דודאי כיון שעמד מסתמא ודאי חזר בו אע''פ שלא אמר בפירוש

(a)

Explanation: The heirs claim that he recovered. Even though they do not claim that he retracted, surely, since he recovered, presumably, he retracted, even though he did not say so explicitly.

והכי משמע בגיטין פרק מי שאחזו (דף עב: ושם) דאמר רב הונא התם גיטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו חוזר

(b)

Support #1: It connotes like this in Gitin (72b). Rav Huna said there that [a Shechiv Mera's] Get is like his gift. Just like his gift, if he recovered, he retracts, also his Get he retracts;

ופריך ליה מדתנן הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה והלך ועמד בשוק וחלה ומת אם מחמת החולי הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט

1.

[The Gemara] challenges him from the Mishnah "this is your Get from today if I die from this illness', and he went and stood in the market, and fell sick and died - if he died due to the first illness, it is a Get. If not, it is not a Get;

ואם אמרת אם עמד חוזר הרי זה עמד

2.

Citation (72b): If you say that if he recovered, he retracts, behold he recovered!

ומאי קושיא דנהי דעמד והלא לא חזר בו אלא ש''מ דאפי' לא פירש שחזר בו יש לנו לומר שחוזר בו

3.

What was the question? Granted, he recovered, but he did not retract! Rather, this shows that even if he did not specify that he retracts, we should say that he retracts.

ועוד קאמר התם (דף עג.) א''ר אלעזר שכיב מרע שניתק מחולי אל חולי מתנתו מתנה

(c)

Support #2: Also, R. Elazar said there (73a) that if a Shechiv Mera was Nitak (went straight) from one illness to another illness, his gift is valid;

ודוקא ניתק אבל עמד אין מתנתו מתנה אע''פ שלא חזר בו:

1.

Inference: This is only if Nitak, but if he recovered, his gift is invalid, even though he did not retract.

153b----------------------------------------153b

4)

TOSFOS DH Hashta u'Mah Sefinah she'Ruban Le'abed v'Chulei

תוספות ד"ה השתא ומה ספינה שרובן לאבד כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why Abaye did not ask from a different Mishnah.)

הקשה הר''ר יצחק בר' מאיר אמאי לא פריך ליה מדתנן בגיטין (דף כח. ושם)

(a)

Question (Rivam): Why didn't he challenge [Rabah] from the Mishnah in Gitin?

הניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים ואוכלת אשתו בתרומה בחזקת שהוא קיים (הגהת הב"ח) ולא אמרי' דלמא מת

1.

Citation (28a - Mishnah): If [a Shali'ach to give a Get] left [the husband] old or sick, he gives it to her based on the Chazakah that he is alive, and the wife [of an old or sick Kohen] may eat Terumah based on the Chazakah that he is alive. We do not say "perhaps he died"!

ואינה קושיא דהתם לא מת לבסוף אבל הכא מת לבסוף ולא היה (הגהת הב"ח) לנו לומר שעמד אי לא משום דמדמינן ליה לספינה המטורפת בים

(b)

Answer #1: This is not difficult. There, he did not die in the end. Here, he died in the end. We should not say that he recovered, if not because we compare it to a ship capsizing at sea;

דהוי כמו שסופן לאבד במים ואפ''ה חשבינן להו בחזקת שהם חיים עדיין

1.

It is as if [the passengers] are destined to die in the water, and even so we consider them in the Chazakah that they are still alive.

א''נ מההיא משנה לא היה יכול להוכיח אלא שהוא בחזקתו כמו שהניחו

(c)

Answer #2: From that Mishnah, he could prove only that [the husband] is in his Chazakah like [the Shali'ach] left him;

אבל מהך משנה יש להוכיח שניצול מחליו כמו בני הספינה המטולטלים (הגהת הב"ח) בים שנצולו מן המים

1.

However, from this Mishnah one can prove that he was saved from his illness, just like the passengers on the boat capsizing in the sea, who were saved from the water.

5)

TOSFOS DH k'Man Azla Ha Shemaita d'Rabah k'R. Nasan

תוספות ד"ה כמאן אזלא הא שמעתא דרבה כר' נתן

(SUMMARY: Tosfos explains why he establishes it like R. Nasan, rather than R. Meir.)

וא''ת אמאי לא קאמר כר''מ דרבה גופיה מוקי לקמן ר' נתן כר''מ דמתני'

(a)

Question: Why didn't he say [that Rabah holds] like R. Meir? Below (154a), Rabah himself establishes R. Nasan like R. Meir in our Mishnah!

וי''ל דמשום דר' נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא

(b)

Answer #1: It is because R. Nasan was a judge, and descended to the depth of the law.

ומטעם זה פי' רבינו שמואל דהלכה כרבה

(c)

Support: For this reason, the Rashbam rules like Rabah.

אי נמי דמתני' לא מוכחא בהדיא שהוא בחזקת בריא עתה אבל ממילתיה דרבי נתן משמע הכי בהדיא

(d)

Answer #2: Our Mishnah does not explicitly prove he has the Chazakah of being healthy now, but R. Nasan's teaching explicitly connotes so.

6)

TOSFOS DH v'Hen Ein Motzi'in mi'Yado Ela b'Re'ayah

תוספות ד"ה והן אין מוציאין מידו אלא בראיה

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of this.)

וא''ת פשיטא כיון שהוא מוציא מידם בלא ראיה שהן אין מוציאין מידו בלא ראיה

(a)

Question: Obviously, since he can take from them without a proof, they cannot take from him without a proof!

וי''ל דהא קמ''ל דהא בראיה מוציאין אע''פ שאין השטר מוכיח שהיה בריא

(b)

Answer: The Chidush is that with a proof they can take from him, even though the document does not prove that he was healthy.

7)

TOSFOS DH R. Nasan Omer Im Bari Hu Alav Lehavi Re'ayah v'Chulei

תוספות ד"ה רבי נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike the Sugya in Kidushin.)

אומר ר''י דהך סוגיא דהכא לית לה כההיא סוגיא דפ' בתרא דקדושין (דף עט.) דקאמר התם קדשה אביה בדרך ונתקדשה היא עצמה בעיר והרי היא בוגרת

(a)

Explanation (Ri): The Sugya here argues with the Sugya in Kidushin (79a). It says there that if [on the day that a girl will become a Bogeres, i.e. six months after she became a Na'arah] her father was Mekadesh her on the road, and she was Mekadesh herself in the city, and [now] she is a Bogeres...

רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו ושמואל אמר חוששין לקדושי שניהם

1.

Rav says "she is a Bogeres in front of us" (we assume that she was a Bogeres also before, so her Kidushin takes effect). Shmuel says, we are concerned for the Kidushin of both of them.

וקאמר התם לימא כתנאי מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידם בלא ראיה כו' לימא רב דאמר כרבי נתן ושמואל דאמר כרבי יעקב

2.

We suggested there that Tana'im argue like [Rav and Shmuel]. Who takes from whom? He takes from them without a proof... Let us say that Rav holds like R. Nasan, and Shmuel holds like R. Yakov!

אמר לך שמואל אנא דאמרי אפי' כרבי נתן עד כאן לא קאמר ר' נתן התם אלא דכולי עלמא בחזקת בריאים קיימין [והאי] דמפיק נפשיה מחזקת בריאים עליו להביא ראיה אלא הכא מי מפיק נפשיה מחזקה

3.

Citation (79a) Rejection: Shmuel can hold even like R. Nasan. R. Nasan said only there, for everyone has the Chazakah of being healthy. One who wants to uproot himself from Chezkas Bari, he must bring a proof. Here, [she] does not uproot [herself] from Chazakah.

וא''כ ה''נ איזו ראיה מייתי מר' נתן לרבה התם היינו טעמא דכ''ע בחזקת בריאים קיימי

4.

Consequence: If so, also here, what proof does he bring from R. Nasan to Rabah? There, the reason is because everyone has the Chazakah of being healthy;

אבל הכא אין לנו לומר שהיה בחזקת שכיב מרע שלא עמד דשמא עמד

i.

However, here we cannot say that he had the Chazakah of a Shechiv Mera who did not recover, for perhaps he recovered!

ומסיפא נמי דקתני אם שכיב מרע הוא עליהן להביא ראיה שהיה בריא אינו ראיה דהתם היינו טעמא דאוקי ממונא אחזקיה ובדרבה דהכא איכא חזקת ממון לגבי יורשים

5.

Also from the Seifa, which teaches "if he is [now] a Shechiv Mera, they must bring a proof that he was healthy", there is no proof (that Rabah holds like R. Nasan.) There, the reason is because we establish money in its Chazakah. In Rabah's law here, the heirs have Chezkas Mamon.

אלא לאו ש''מ דלית לה להך סוגיא סברא דהתם

(b)

Conclusion: This shows that the Sugya here argues with the reasoning there.

8)

TOSFOS DH bi'Ymos ha'Geshamim Reshus ha'Yachid l'Kan ul'Kan

תוספות ד"ה בימות הגשמים רשות היחיד לכאן ולכאן

(SUMMARY: Tosfos explains that people do not go there in winter became it harms crops.)

פי' רבינו חננאל דבימות הגשמים אין בני אדם נכנסין בתוכה מפני רוב הגשמים

(a)

Explanation #1 (R. Chananel): In winter, people do not enter it due to the abundance of rain.

ואין נראה שאין זה מחמת מילוי מים אלא מפני התבואה כדקתני בתוספתא (פ''ז דטהרות) שהביא רבינו חננאל דקתני אלו ימות החמה משתעקר התבואה ממקומה

(b)

Rebuttal (and Explanation #2): It is not due to being full of water, rather, due to grain, like it says in the Tosefta that R. Chananel brought "summer is from when grain is uprooted from its place."

והא דקתני סיפא את ימי הגשמים משתרד רביעה שניה

(c)

Implied question (Seifa): Winter is from when the second rainfall falls. (This shows that it depends on rain!)

לאו היינו מפני רוב המים אלא שמשם ואילך גדלים הזרעים ודריסת הרגל מזקת להם כדתניא בס''פ מרובה (ב''ק דף פא.) מהלכים בשבילי הרשות עד שתרד (הגהת הרש"ש) רביעה שניה שמשם ואילך דריסת הרגל מזקת לזרעים ולתבואה

(d)

Answer: It is not due to the abundance of rain. Rather, from then and onwards crops grow, and trampling on them harms them, like the Beraisa teaches in Bava Kama (81a) "we may walk in paths of Reshus (through others' fields - we assume that they permit) until the second rainfall falls", for from then and onwards, trampling harms Zera'im and grain. (The Beraisa did not say the reason. However, it shows that there is an Isur. R. Chananel connotes that people themselves choose to refrain.)

9)

TOSFOS DH Reshus ha'Yachid l'Shabbos v'Reshus ha'Rabim l'Tum'ah

תוספות ד"ה רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה

(SUMMARY: Tosfos brings an argument about this in Shabbos.)

בפ''ק דשבת (דף ו:) פליגי בה אמוראי איכא מאן דמוקי לה בבקעה שהוקפה מארבע רוחות

(a)

Reference: In Shabbos (6b), Amora'im argue about this. One establishes it to discuss a valley that was surrounded on [all] four sides;

רה''ר לטומאה שאפי' חצר שנכנסים בה בזו ויוצאין בזו אמרי' בעירובין (דף ח.) דהוי רשות הרבים לטומאה כ''ש בקעה שהולכים בה תדיר

1.

It is Reshus ha'Rabim for Tum'ah, for even a Chatzer in which people enter from this side and leave from this side, we say in Eruvin (8a) that it is Reshus ha'Rabim for Tum'ah. All the more so a valley in which people go constantly (is Reshus ha'Rabim for Tum'ah)!

ואיכא דמוקי לה בלא הוקפה והוי כרמלית ואמאי קרי לה רשות היחיד לפי שאינה רה''ר

2.

And one [opinion] establishes it without being surrounded, and it is a Karmelis. Why is it called Reshus ha'Yachid [for Shabbos]? It is because it is not Reshus ha'Rabim.

10)

TOSFOS DH Amar Rava Lo Shanu Ela she'Lo Avru Aleha Yemos ha'Geshamim

תוספות ד"ה אמר רבא לא שנו אלא שלא עברו עליה ימות הגשמים

(SUMMARY: Tosfos concludes that it depends on the last season.)

פי' רשב''ם שעברו עליה ימות הגשמים משנגדרה הבקעה ואפ''ה בימות החמה חשיבא רשות היחיד

(a)

Explanation #1 (Rashbam): Winter passed after the valley was fenced. Even so, in summer it is considered Reshus ha'Yachid.

ואין נראה כלל כי איזו סברא היא דכיון שנגדרה ועברו עליה ימות הגשמים הויא רשות היחיד אפי' בימות החמה וקודם שעברו ימות הגשמים לא תהיה רשות היחיד

(b)

Objection #1: This is totally unreasonable. What logic is there, that once it was fenced and winter passed, it is Reshus ha'Yachid even in summer, but before winter passed, it is not Reshus ha'Yachid?!

ועוד דלא מצי לאוקומא למילתיה דרבא דהכא אלא למ''ד בפ''ק דשבת (שם) והוא שיש לה גדר מד' רוחותיה

(c)

Objection #2: We can establish Rava's teaching here only like the opinion in Shabbos (6b) that it has a fence on [all] four sides!

ועוד אמאי קאמר רבא למילתיה הכא יותר מכל שאר מקומות שבגמרא שהביא הך משנה

(d)

Objection #3: Why did Rava teach his law here, more than in other places in the Gemara that it brings this Mishnah?

ופי' רבינו חננאל דלענין טומאה קאי וה''ק לא שנו אלא שלא עברו על טומאה זו ימות הגשמים ואז אם נכנס בימות החמה הוי רשות הרבים

(e)

Explanation #2 (R. Chananel): He refers to Tum'ah. He means as follows. We learned only when winter did not pass over this Tum'ah. Then, if one entered in summer, it is Reshus ha'Rabim;

אבל אם עברו על טומאה זו ימות הגשמים אפילו נכנס בה בימות החמה ובא לשאול בימות החמה הוי רשות היחיד

1.

However, if winter passed over this Tum'ah, even if one entered in summer and comes to ask in winter, it is Reshus ha'Yachid.

גם על פירוש זה (קשה) תמיה גדולה היא למה יחשב רשות היחיד כיון דנכנס בימות החמה ובא לשאול בימות החמה

(f)

Question #1: Also this is astounding! Why should it be considered Reshus ha'Yachid, since he entered in summer and comes to ask in winter?

ודוחק לומר דחומרא דרבנן היא

(g)

Poor answer: It is difficult to say that this is a stringency mid'Rabanan.

ועוד תקשה למה אומר רבא דבריו בכאן יותר מבשאר מקומות דמייתי הך משנה כדפירשתי לעיל (הגהה במהדורת עוז והדר)

(h)

Question #2: Why did Rava teach his law here, more than in other places that bring this Mishnah?

וי''ל דהא נמי לא קשיא היא כדפירש רבינו חננאל דרבא חולק אדר''א ולא כתב יותר

(i)

Answer: Also this is not difficult, like R. Chananel explained, that Rava argues with R. Elazar. [R. Chananel] did not write more. (Mahaduras Oz v'Hadar brings from old texts that this is a comment on our Tosfos.)

ונראה דמחלק (הגהת מהרש"א) בענין זה מדאמר רבא אם עברו עליה ימות הגשמים הוי רה''י אפילו בא לשאול בימות החמה ונכנס בימות החמה א''כ לא אזיל בתר השתא בתר שעת שאילה

(j)

Explanation: It seems that he distinguishes as follows. Since Rava said "if winter passed, it is Reshus ha'Yachid", even if he comes to ask in winter and he entered in summer, if so, he does not follow the time he asks;

ושמא כדברי ר' יוחנן רוצה לומר כדאיתא בירושלמי עלה בפרק מי שמת אמר ר' יוחנן נטמא בספק בקעה בין בימות החמה בין בימות הגשמים מחלוקת ר''מ וחכמים

1.

Perhaps he wants to say like R. Yochanan, like it says in the Yerushalmi. R. Yochanan said, if he became Tamei in a Safek valley, whether in summer or in winter, R. Meir and Chachamim argue about this;

בא לשאול בימות [החמה נשאלין לו בימות החמה בימות הגשמים נשאלין לו בימות הגשמים א''ר יוחנן ובלבד ימים הסמוכים לגשמים].

2.

If he comes to ask in summer, we answer according to the law in summer (Safek Tum'ah in Reshus ha'Rabim is Tahor). If he comes to ask in winter, we answer according to the law in winter (Safek Tum'ah in Reshus ha'Yachid is Tamei). R. Yochanan said, this is as long as it is close to the days of] rain. (Chazon Ish - if he is unsure whether he entered in summer or winter, we are lenient if the days of winter are just beginning.)

ותניא (הגהה בגליון) בתוספתא ואלו הן ימות החמה משתעקר התבואה מתוכה ימות הגשמים משתרד רביעה שניה

3.

A Tosefta teaches that summer is from when grain is uprooted from [the valley]. Winter is from when the second rainfall falls. (This Dibur continues on the next Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF