1)

TOSFOS DH Kol Matanah she'Einah she'Im Hikdishah Mekudeshes v'Chulei

תוספות ד"ה כל מתנה שאינה שאם הקדישה מוקדשת כו'.

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether he must be able to be Makdish it.)

ואם תאמר דאמר לקמן בפירקין (דף קלז:) הא לך אתרוג במתנה ע''מ שתחזירהו לי החזירו יצא אע''פ שלא היה יכול להקדישו

(a)

Question: It says below (137b) "take this Esrog for a gift on condition that you return it to me", if he returned it he was Yotzei, even though he cannot be Makdish it!

דכיון דאמר לי מידי דחזי לי קאמר כדקאמר לקמן

1.

Since he said "to me", he means "that is proper for me", like it says below. (He cannot use Hekdesh!)

ויש לומר דהתם יכול להקדישו כל זמן שהוא בידו שלא יהנו אחרים ממנו אבל הכא לא היה יכול להקדישו כלל

(b)

Answer #1: There, he can be Makdish it for as long as it is in his hand, so others will not benefit from it. Here, he could not be Makdish it at all.

ולר''י נראה דלא תליא מתנה בהקדש דאפילו אינו יכול להקדיש הויא מתנה

(c)

Answer #2 (Ri): The gift does not depend on Hekdesh. Even if he cannot make it Hekdesh, it is a gift;

והכי פי' כל מתנה שאינה כו' כלומר שגרועה כזאת שלא נתנה אלא ע''מ שיאכל אביו

1.

The Gemara means as follows. Any gift... i.e. it is weak like this, that he gave it only in order that his father will eat;

ולאו דוקא נקט שאם הקדישה אינה מקודשת שהרי לא היה יכול לעשות ממנה כלום ולא נתנה כלל אלא ע''מ שיאכל אביו כדאמרי' בנדרים (דף מח.) לחד לישנא דסעודתו מוכחת עליו

2.

He was not precise to say that if he was Makdish it, it is not Mekudeshes, for he could not do anything from it. He gave it only in order that his father eat, like it says in Nedarim (48a) according to one version that the Seudah proves about it;

ולא נקט שאם הקדישה אלא משום דמעשה הכי הוה אי לההוא לישנא דמפרש [התם] משום דויתור אסור במודר הנאה ובעלמא אע''פ שאינו יכול להקדישה הויא מתנה

i.

It mentioned if he was Makdish it only because in the episode, this occurred (the recipient was Makdish it). If according to the version that explains there because Vitur (matters that people normally pardon) is forbidden regarding Mudar Hana'ah (one who is forbidden to benefit due to a vow), and normally, even though he cannot make it Hekdesh, it is a gift.

וכן משמע בירושלמי דקאמר אההיא דכל מתנה שאינה שאם הקדישה כו'

(d)

Support: The Yerushalmi connotes like this. It says about that case, that any gift that if he made it Hekdesh...

ר' ירמיה בעי מעתה אין אדם נותן מתנה לחבירו על מנת שלא יקדישנה כו'

1.

R. Yirmeyah asked "if so, one cannot give a gift to his friend on condition that he not make it Hekdesh...!"

וקאמר כיני (הגהת הב"ח) במתני' כל מתנה שהיא כמעשה בית חורון שהיתה בה ערמה אינה מתנה:

2.

It says that our Mishnah means that any gift that is like the episode in Beis Choron, which was a scheme, is not a gift.

134b----------------------------------------134b

2)

TOSFOS DH l'Yorsho Peshita

תוספות ד"ה ליורשו פשיטא

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike Ne'emanos about Bechorah.)

דאנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס לא יהא נאמן

(a)

Explanation: Obviously he is not believed about property that fell to him when he is Goses.

אע''ג דלענין בכורה נאמן

(b)

Implied question: Regarding Bechorah he is believed!

היינו משום שראוי ליורשו שהרי בידוע שהוא בנו אבל הכא דלא ידעינן אם הוא ראוי ליורשו או לא אינו נאמן

(c)

Answer: That is because he is proper to inherit him, for it is known that he is his son. However, here that we do not know whether or not he is proper to inherit him, he is not believed.

3)

TOSFOS DH Ho'il uv'Yado Legarshah

תוספות ד"ה הואיל ובידו לגרשה

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not a total Migo.)

אע''ג דהאי מגו לא חשיבא שאם היה מגרשה היה פוסלה מן הכהונה והשתא שאומר זה בני לא פסיל לה

(a)

Implied question: This is not a [full] Migo. If he would divorce her, she would be disqualified from Kehunah. Now that he says "this is my son", he does not disqualify her!

מ''מ חשיב מגו לפטרה מיבם

(b)

Answer: In any case, it is considered a Migo to exempt her from Yibum.

4)

TOSFOS DH Azal Lei Ho'il d'Rav Yosef

תוספות ד"ה אזל ליה הואיל דרב יוסף

(SUMMARY: Tosfos resolves R. Yochanan's teaching with our Mishnah.)

ולא אמרינן הואיל ובידו לגרשה

(a)

Explanation: We do not say "since he could divorce her" (he is believed to say that he is his son).

דס''ד השתא דאין נאמן לומר גרשתי אשתי עתה דאפי' להבא אין נאמן לומר גרשתי אשתי

1.

One might have thought that now, he is not believed to say "I divorced my wife now." Even for the future he is not believed to say "I divorced my wife."

וא''ת א''כ מ''ט דמתני' דזה בני נאמן

(b)

Question: If so, in our Mishnah why is he believed to say "this is my son"?

וי''ל דדוקא לענין שאמר גרשתי לא אמר מגו הואיל ובידו לגרשה משום דאם איתא דגרשה אית לה קלא ולכך אינו נאמן

(c)

Answer: Only regarding saying "I divorced her" [R. Yochanan] did not say [that he is believed] through a Migo, since he could divorce her, for had he truly divorced her, it would have publicity. Therefore, he is not believed;

אבל זה בני נאמן במגו דהואיל ובידו לגרשה דיכול להיות שיש לו בן ואין ידוע לעולם

1.

However, to say "this is my son" he is believed through a Migo, since he could divorce her, for it could be that he has a son, and people do not know about this.

5)

TOSFOS DH Lemafre'a Ein Ne'eman

תוספות ד"ה למפרע אין נאמן

(SUMMARY: Tosfos questions what is the Chidush of this.)

תימה דמאי קמ''ל פשיטא דאין נאמן לומר למפרע גרשתי אשתי שאם היה נאמן מה הועילו חכמים בתקנה שתקנו זמן בגיטין שלא יחפה על בת אחותו אם תזנה תחתיו (גיטין דף יז.)

(a)

Question: What is the Chidush? Obviously, he is not believed to say retroactively "I divorced my wife", for if he were believed, how did Chachamim's enactment to write the date on a Get help, so he will not cover up for his sister's daughter if she will be Mezanah while married to him (Gitin 17a)?

1.

Note: If one could write a Get without a date, if he did so and gave it to her, Beis Din could not kill her (unless they could find the witnesses and they would say that the Zenus preceded the Get). The same applies to covering up for any wife, just normally a man would not want to save a wife who betrayed him. A sister's daughter is different, for he is very fond of her.

דלעולם יחפה שיאמר גרשתיה קודם הזנות ויהיה נאמן

2.

Still he will cover up for her. He will say "I divorced her before the Zenus", and he will be believed!

בשלמא למ''ד בסמוך דלא פלגינן דבורא אתי שפיר דאצטריך לאשמועינן דאפי' מכאן ולהבא אין נאמן כשאומר גרשתי מקודם

(b)

Partial answer: Granted, according to the opinion below we do not divide his words, this is fine, He needs to teach that even from now and onwards he is not believed when he says "I divorced her beforehand";

אבל למ''ד פלגינן דבורא ונאמן מכאן ולהבא אלא למפרע דוקא אין נאמן קשה דמלתא דפשיטא היא

1.

However, according to the opinion below we divide his words, he is believed from now and onwards. Only retroactively he is not believed. This is difficult, for this is obvious!

6)

TOSFOS DH Ploni Ba Al Ishti

תוספות ד"ה פלוני בא על אשתי

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of this.)

מילתיה דרבא היא בפ''ק דסנהדרין (דף י. ושם) וקאמר התם מהו דתימא אדם קרוב אצל עצמו אמרינן אבל אצל אשתו לא אמר קמ''ל

(a)

Reference: Rava's teaching is in Sanhedrin (10a). It says there "one might have thought that we say that a person is a relative to himself (so we totally ignore testimony that he said about himself), but we do not say so about his wife. [Rava] teaches that this is not so.

וקשה לה''ר חיים דפשיטא הוא דאדם קרוב אצל אשתו כדתנן בזה בורר (שם דף כז:)

(b)

Question (R. Chayim): Obviously, one is a relative regarding his wife, like the Mishnah in Sanhedrin (27b)!

ויש לומר דאף על גב דפסול לעדות הוא להעיד על אשתו כשאומר פלוני בא על אשתי הוה אמינא מתוך שנאמן על פלוני נאמן נמי עליה:

(c)

Answer: Even though he is disqualified from testifying about his wife, when he says "Ploni had Bi'ah with my wife", one might have thought that since he is believed about Ploni, he is believed also about her.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF