1)

TOSFOS DH Pligi Bah Trei Mal'achei bi'Rki'a

תוספות ד"ה פליגי בה תרי מלאכי ברקיע

(SUMMARY: Tosfos explains how Rabanan could know that angels argued about this.)

ואליהו אמר להן כדאמר פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מג.) לאו אליהו אמרינהו.

(a)

Explanation: Eliyahu told them, like it says in Eruvin (43a) "didn't Eliyahu say [these teachings]?"

2)

TOSFOS DH Chad Amar Yashpe v'Chad Amar Shoham v'Amar ha'Kadosh Baruch Hu k'Dein uch'Dein

תוספות ד"ה חד אמר ישפה וחד אמר שהם ואמר הקדוש ברוך הוא כדין וכדין

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not refer to the two opinions.)

ר"ת ל"ג לה

(a)

Version #1: R. Tam's text does not say so.

ואית דגרסי ומפרשי דקאי אכתוב דלעיל הנני מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים

(b)

Version #2: Some have the text, and explain that it refers to the above "I will lay your stone floor with gems, and your foundations with sapphire";

פירוש כדין וכדין היינו פוך וספיר דלעיל יהיו שמשותיך

1.

"Like this and like this" means that gems and sapphire [mentioned] above will be your windows.

וכן מוכח בפסיקתא דמפרש מאי כדכד רבי אבא אמר כדין וכדין

(c)

Support: This is proven in the Pesikta. [It says] what is "Kadkod"? R. Aba said, it is k'Dein uch'Dein.

והתם לא איירי לא מלאכי ולא אמוראי אלא ודאי קאי אפוך וספיר כדכתיב לעיל.

1.

There, it does not discuss angels or Amora'im [so it cannot mean both opinions]! Rather, it refers to gems and sapphire.

75b----------------------------------------75b

3)

TOSFOS DH Tafaf Gina'os

תוספות ד"ה טפף גינאות

(SUMMARY: Tosfos explains that these are level gardens.)

פי' גינות שוות שבנויות בנין שוה שאין תוספת ומגרעת בזה ובזה כמו הלוך וטפוף תלכנה (ישעיה ג) וכמו (יומא דף מח.) מדה לא מחוקה ולא גדושה שנקראת טפופה.

(a)

Explanation: These are level gardens. They are built evenly, without protrusion or indentation deficiency in this (direction) or in this, like "Haloch v'Tafof Telachnah", and a measure that is not leveled off or heaping, which is called Tefufah.

1.

Note: This is from the Aruch, who explains that the measure is exactly even. "Lo Mechukah" means that one did not level it off with a bar that sags in the middle and descends into the measure and removes some contents below the walls, which causes that the measure is deficient.

4)

TOSFOS DH Kafal Migdalin

תוספות ד"ה קפל מגדלין

(SUMMARY: Tosfos explains that these are pillars to strengthen a building.)

קפל הן עמודין עשויין (הגהת מהרש"א) למגדלין ובנין גבוה כדאמר באגדת ויקרא קפלאות של ברזל מה עמודים קפלאות מלמעלה ובסיסאות מלמטה והן באמצע כך פרשיות נדרשות לפניהם ולאחריהם.

(a)

Explanation: Kafal are pillars made for towers or a tall building, like it says in the Agadic Midrash on Vayikra (Vayikra Rabah 21:2) "iron Kufla'os" (braces or chains), and (Vayikra Rabah 25:8) "just like pillars have braces above and bases below and they are in the middle, so Parshiyos in the Torah are expounded [based on] what is before them and after them."

5)

TOSFOS DH Achzah b'Talfah

תוספות ד"ה אחזה בטלפה

(SUMMARY: Tosfos rejects the opinion that Mesirah must be from hand to hand.)

פריב"א דמסירה בעינן מיד ליד

(a)

Explanation (Riva): Mesirah must be from hand to hand.

ומייתי ראיה מפ"ק דב"מ (דף ח: ושם) דאמר מאי לשון מסירה כאדם שמוסר דבר לחבירו

(b)

Source #1: He brings a proof from Bava Metzi'a (8b) 'the word "Mesirah" is like one who hands over to his friend.'

ואמר נמי התם מסירה מחבירו קנה במציאה ובנכסי הגר לא קנה דמאן מסר ליה למיקני

(c)

Source #2: It says there also "Mesirah from a person acquires, but it does not acquire a Metzi'ah or property of a convert [who died without heirs], for who can hand over to him to acquire?!

משמע דבעינן מסירה מיד ליד

1.

Inference: We require Mesirah from hand to hand.

ואין נראה דהא קתני הכא אחזה בטלפה משמע דבעצמו אחזה

(d)

Rebuttal #1: Here [a Beraisa] teaches "he grabbed its hoof." This implies that he grabbed it by himself!

ורבינו שמואל פירש נמי אחזה בטלפה במצות המוכר

1.

Also the Rashbam explained that he grabbed the hoof according to the seller's command (but the seller did not hand it over to him).

ועוד דאמר לקמן גבי מסירה כל היכא דאמר ליה לך חזק וקני כ"ע ל"פ דקנה

(e)

Rebuttal #2: It says below regarding Mesirah that whenever he said "go make Chazakah and acquire", all agree that he acquired.

ואי בעינן מסירה מיד ליד לא הו"ל למימר לך חזק וקני אלא תא חזק וקני

1.

If we require Mesirah from hand to hand, he should not have said "go make Chazakah and acquire", rather, "come, make Chazakah and acquire"!

והאי דאמר בבבא מציעא (שם) כאדם המוסר דבר לחבירו

(f)

Implied question: It says in Bava Metzi'a (8b) "like one who hands over to his friend"!

היינו שאומר לו לך חזק וקני

(g)

Answer: This means that he says to him "go make Chazakah and acquire."

והא דאמר במציאה ונכסי הגר מאן מסר ליה

(h)

Implied question: It says "regarding a Metzi'ah and a property of a convert, who can hand over to him"?!

היינו מי יאמר לו לך חזק וקני דליקני באחיזה בעלמא.

(i)

Answer: This means 'who will say to him "go make Chazakah and acquire"', to enable him to acquire through merely holding it.

6)

TOSFOS DH Af Al Gav d'Akrah Yad v'Regel b'Duchta Kaima

תוספות ד"ה אף על גב דעקרה יד ורגל בדוכתה קיימא

(SUMMARY: Tosfos resolves how Rav can hold like R. Acha.)

וא"ת אמאי נקט מלא קומתה כיון דסגי בעקירת שתי ידים ושתי רגלים

(a)

Question: [Rav can say that animals are different, for after uprooting a foreleg and hind leg, it is still in its place. This implies that uprooting all its legs suffices. If so,] why did [R. Acha] say "its full height", since it suffices to uproot its two forelegs and two hind legs!

ויש לומר דעקירת ידיה ורגליה קרי מלא קומתה.

(b)

Answer: Uprooting its forelegs and hind legs is called "its full height."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF