בבא בתרא דף ע"ה ע"ב א

הקונה במשיכה ספינה או בהמה, כמה צריך למשוך

בבהמה בספינה
כדי שתעקור יד ורגל רב: מֶשך חצי טפח
שמואל: מראשה לסופה [1]
לרבנן
כדי שתלך מלא קומתה רב: מֶשך חצי טפח [2]
שמואל: מראשה לסופה
לר' אחא

האם המשיכה או המסירה צריכה לבוא דוקא מיד המוכר ליד הקונה? [תד"ה אחזה].

במשיכה במסירה
לא צריך צריך לריב"א
לא צריך לא צריך [3] לרשב"ם ותוס'
-------------------------------------------------

[1] ביארה הגמ' לרב שדבריו אפי' כר' אחא, ואף שבבעלי חיים הצריך רבי אחא שימשוך מלא קומתם, התם, אם תעקור יד ורגל עדיין היא נמצאת במקומה, משא"כ בספינה אפי' שזזה מעט מ"מ כולה זזה.

[2] גם כאן ביארה הגמ' לשמואל שדבריו אפי' לרבנן, ודוקא בבע"ח סגי בעקירת יד ורגל לרבנן, ומשום דכיון שעקרה יד ורגל הראשונים השניים עומדים מיד להעקר מחת זה, משא"כ בספינה.

[3] דכן מוכח בסוגיין שאמרה הברייתא, אחזה בטלפה משמע שמעצמו אחזה. ועוד דלקמן בדף ע"ו ע"ב אמרה הגמ' דבמסירה אי אמר לו לך חזק וקני לכו"ע קנה, ואם צריך למסור מיד ליד היה צריך לומר לו בא תחזיק ותקנה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף