1)

TOSFOS DH she'Im Ba Lachtoch Chotech

תוספות ד"ה שאם בא לחתוך חותך

(SUMMARY: Tosfos explains when it is permitted to cut.)

תימה לרשב"א הא אמר לעיל בשתי כריכות חולקין ופ"ה כגון תורה בכרך אחד ונביאים בכרך א'

(a)

Question (Rashba): It says above that in two scrolls, they divide, and Rashi explained e.g. Torah in one scroll, and Nevi'im in one scroll!

משמע אבל תורה ונביאים בכרך א' אין חולקין אפי' שניהן רוצים וא"כ היכי אמר הכא דחותך

1.

Inference: We do not divide Torah and Nevi'im in one scroll, even if both want. If so, how do we say here that he may cut?

ויש לומר דלא הוי בזיון הספר אלא כשחותך מחמת חלוקה

(b)

Answer: It is a disgrace to the Sefer [to cut] only when he cuts in order to divide.

2)

TOSFOS DH bi'Gvil Shishah Tefachim bi'Klaf b'Kamah

תוספות ד"ה בגויל ששה טפחים בקלף בכמה

(SUMMARY: Tosfos discusses the three kinds of parchment.)

גויל הוא עור שלא ניתקן כלל אלא שהשירו את השער וכותבין בו במקום שער

(a)

Explanation: Gevil is hide that was not processed at all, just they removed the hair and write on the side of the hair.

ולהכי קרי ליה גויל שאינו מתוקן כדאמר לעיל (דף ג.) גויל אבני דלא משפיין

(b)

Support: It is called Gevil for it is not processed, just like it says above (3a) that Gevil are rocks that were not smoothed.

ופעמים חותכין אותו לשנים דרך עוביו ואותו שכלפי שער קרוי קלף ואותו שלצד בשר קרוי דוכסוסטוס

(c)

Remark: Sometimes they cut it into two through the thickness (separate the hide into two layers). The side towards the flesh is called Duchsustus;

ולשון דוכסוסטוס הוי פירושו מקום בשר דבלשון מדי קורין לבשר סוסטוס ודוך היינו מקום כמו דוך פלוני

1.

"Duchsustus" means the place of meat, for in the Mede's language they call meat "Sustus", and "Duch" is place, like "Duch Ploni";

וכותבין על הקלף לצד בשר כדאמר בפ' המוציא (שבת דף עט:) ועל דוכסוסטוס לצד שער ובשניהם במקום חתך דשם הוא טוב לכתוב

2.

They write on Klaf (the other layer, which was closer to the hair) on the side of (the Klaf that faced) the meat, like it says in Shabbos (79b), and on "Duchsustus" on the side of (that faced) the hair. Both of these are in the place of the cut (where the two layers were separated), for there it is good to write.

ושלנו דין קלף יש להם ולא דין דוכסוסטוס ולכך כותבין עליהם תפילין שאין כשרים על דוכסוסטוס אלא על הקלף כדאמר בהמוציא יין (שם)

(d)

Pesak: Our parchments have the law of Klaf, and not the law of Duchsustus. Therefore, we may write on them Tefilin, which are not Kosher on Duchsustus, rather, on Klaf, like it says in Shabbos (79b).

3)

TOSFOS DH Dilma Torah Tzivah

תוספות ד"ה דילמא תורה צוה

(SUMMARY: Tosfos points out that also elsewhere, this verse is called Torah.)

ואומר ר"ת דאותו פסוק קרוי תורה כדאמר בפ' ג' דסוכה (דף מב.) קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה מאי תורה תורה צוה לנו משה

(a)

Explanation (R. Tam): This verse is called Torah, like it says in Sukah (42a) 'a child who knows how to speak, his father teaches to him Torah. What is Torah? "Torah Tzivah Lanu Moshe."'

4)

TOSFOS DH she'Lo Yehei Sefer Torah Yotzei v'Nichnas keshe'Hu Dachuk

תוספות ד"ה שלא יהא ספר תורה יוצא ונכנס כשהוא דחוק

(SUMMARY: Tosfos discusses when they could remove it.)

וא"ת והלא לא היו מוציאין אותו מן הארון דהא אסור ליכנס בבית קדש הקדשים וביום הכפורים לא אשכחן בסדר יומא שהיה מוציאו

(a)

Question: They did not take [the Sefer Torah] out of the Aron, for one may not enter the Kodesh ha'Kodoshim (other than the Kohen Gadol on Yom Kipur), and on Yom Kipur, we do not find in the order of the Avodah of the day that [the Kohen Gadol] removed it!

וי"ל דלצורך כדי לתקן שרי ליכנס בבית קדש הקדשים כדאמרינן בעירובין (דף קה.) וה"נ יכולין ליכנס שם כדי לתקן ספר תורה כדי שלא יתעפש ויתקלקל

(b)

Answer #1: For a need, e.g. in order to fix (the structure), one may enter the Kodesh ha'Kodoshim, like it says in Eruvin (105a). Similarly, one may enter in order to fix the Sefer Torah, so it will not get moldy and ruined.

וגם משחרב משכן שילה עד שבנה שלמה בית המקדש היו יכולין להוציאו מן הארון ולעיין בו

(c)

Answer #2: From when the Mishkan of Shilo was destroyed, until Shlomo built the Beis ha'Mikdash, they could remove it from the Aron and look in it.

5)

TOSFOS DH Etzba u'Mechtzah l'Kosel Zeh

תוספות ד"ה אצבע ומחצה לכותל זה

(SUMMARY: Tosfos rejects this text.)

נראה לר"ת דלא גרס ומחצה אלא אצבע לכותל זה

(a)

Assertion (R. Tam): The text does not say "and a half", rather, "a finger for this wall."

דאי גרס ומחצה תיקשי שנים עשר בי"ב (הגהת הב"ח) היכי יתבי כדפריך לקמן

(b)

Proof: If the text says "and a half", it is difficult (for the walls occupy three fingers, which is at least half a Tefach, and even more than if they are thumbs). How can 12 (Tefachim of the Luchos and broken Luchos) fit in 12, like we ask below?

אלא אצבע גרס וזוטרתי דהויין ששה בטפח

1.

Rather, the text says "a finger", and it is small [finger, i.e. a pinky]. There are six of them in a Tefach. (Therefore, the walls occupy only a third of a Tefach.)

6)

TOSFOS DH she'Bahen Amudim Omdin

תוספות ד"ה שבהן עמודים עומדין

(SUMMARY: Tosfos explains why they were not of gold.)

נראה לר"ת דסימן להעמדת ישראל היה ולא עשאום של זהב שלא להזכיר מעשה העגל דאין קטיגור נעשה סניגור

(a)

Assertion (R. Tam): [The pillars] are a Siman for erecting Yisrael. He did not make them of gold, lest they allude to the golden calf, for the prosecutor cannot become the advocate.

וכן אמרינן [בר"ה] (דף כו.) דמשום הכי לא היה כהן משמש לפני ולפנים ביוה"כ בבגדי זהב משום דאין קטיגור נעשה סניגור

(b)

Support: So we say in Rosh Hashanah (26a) that for this reason, the Kohen [Gadol] did not serve inside [the Kodesh ha'Kodoshim] in garments [containing] gold, for the prosecutor cannot become the advocate;

והתם פריך והא הוה ארון שהיה של זהב והיה לפנים ומשני מכפר קאמרי'

1.

We ask there that the Aron was of gold, and it was inside [the Kodesh ha'Kodoshim], and we answer that we said [that the prosecutor cannot become the advocate] regarding Mechaper (one who comes to atone).

והני עמודים נמי היו כמו מכפר שהם עשוים סימן להעמדת ישראל

2.

Also these pillars are like a Mechaper, for they are a Siman for erecting Yisrael.

והוא שיסד הפייט תבנית אות יוסף עמודיו עשה כסף

(c)

Support: It says in a Piyut "the form of the sign of Yosef, he made its pillars silver";

בשביל תבנית אות יוסף סימן של יוסף דהיינו עגל דיוסף נקרא שור שנאמר (דברים לג) בכור שורו הדר לו לכך עמודיו עשה כסף ולא זהב שלא להזכיר במעשה העגל

1.

I.e. due to the form of the sign of Yosef, i.e. the [golden] calf, for Yosef is called ox, like it says "Bechor Shoro Hadar Lo", therefore he made its pillars of silver, and not of gold, to avoid alluding to the episode of the calf.

14b----------------------------------------14b

7)

TOSFOS DH Trei bi'Trei Heichi Yasiv

תוספות ד"ה תרי בתרי היכי יתיב

(SUMMARY: Tosfos explains that the circumference was six Tefachim without the poles.)

משמע שעם עמודין היה הקיפו ששה

(a)

Inference: With the poles, its circumference was six;

שאם היה הקיפו בלא עמודין אם כן נפיש ליה משני טפחים בהדי עמודים

1.

If its circumference was [six] without the poles, if so [the width] would be more than two Tefachim with the poles!

i.

Note: The Chasam Sofer points out that the width is slightly less than a third of the circumference. The ratio is 1/Pi, about 7/22. He explains that its circumference was six without the poles, and the poles' width added the lacking 1/11 of a Tefach, to complete two Tefachim.

8)

TOSFOS DH v'R. Meir Amudin Heicha Havu Kaimei

תוספות ד"ה ורבי מאיר עמודין היכא הוו קיימי

(SUMMARY: Tosfos explains why this was difficult.)

אע"פ שיש ריוח הרבה לר"מ בכל האורך לבד מנגד ספר תורה

(a)

Implied question: (What is difficult?) There is much space (two extra Tefachim) according to R. Meir along the entire length, except for opposite the Sefer Torah! (There, we needed extra space so it maybe removed and returned easily.)

פשוט היה לו שהיו מונחים בצד ראש הארון שספר תורה מונח

(b)

Answer: It was obvious to him that they were on the end of the Aron where the Sefer Torah rested.

9)

TOSFOS DH ul'Man d'Amar Iyov bi'Ymei Moshe Hayah

תוספות ד"ה ולמ"ד איוב בימי משה היה

(SUMMARY: Tosfos points out that this Tana himself holds like this.)

וא"ת מאי קאמר ולמ"ד והאי תנא גופיה סבר דבימי משה היה דקתני סיפא משה כתב ספר איוב

(a)

Question: Why does it say "according to the opinion"? This Tana himself holds that [Iyov] was in the days of Moshe, for the Seifa says "Moshe wrote Sefer Iyov"!

וי"ל דאכתי לא ידע סיפא דברייתא

(b)

Answer: He did not yet know the Seifa of the Beraisa.

10)

TOSFOS DH b'Pur'anusa Lo Matchilinan

תוספות ד"ה בפורענותא לא מתחילינן

(SUMMARY: Tosfos explains why Iyov was put between Tehilim and Mishlei.)

וא"ת ונכתביה מיד אחר רות

(a)

Question: It should be written (i.e. arranged in Kesuvim) right after Rus!

ואומר ר"י משום שאחרית של רות היה אחרית שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות לכך כתב אחר כך מיד אותן שירות והוא אחרית שלה

(b)

Answer (Ri): The end of Rus was an end from which came David, who satiated Hash-m with songs and praises. Therefore, those songs (Tehilim) are written immediately after [Rus]. They are its end.

וא"ת ולמ"ד מעולי גולה היה לכתביה לאיוב לבסוף

(c)

Question: According to the opinion that [Iyov] returned from the exile [in Bavel, his Sefer] should be written at the end!

ואומר ר"י דמשום הכי כתבו בהדי תהלים ומשלי לפי שהוא מענין אחד כתובין מעין שירה ומקראות קצרים וניגון אחד

(d)

Answer #1 (Ri): It was written with Tehilim and Mishlei, for it is similar to them. [All three are] written like a song, with short verses and one tune.

דבימיהם היה ניגון כדאמרינן (מגילה דף ג.) ויקראו בספר תורת אלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא (הגהה בגליון) אלו פסוקי טעמי

1.

In their days there was a tune [for Iyov], like we say (Megilah 3a) "va'Yikre'u va'Sefer b'Soras ha'Elokim Mefurash v'Shum Sechel." "Va'Yavinu ba'Mikra" refers to the cantillation (the musical notes which shows how to sing the words).

והא דלא כתבו אחר משלי

2.

Implied question: Why wasn't [Iyov] written after Mishlei?

משום שלא להפסיק בדברי שלמה

3.

Answer #1: It is to avoid interrupting in the words of Shlomo.

ור"ת מפרש דלכן כתבו בהדי תהלים משום דאמר לקמן דוד כתב ספרו ע"י עשרה זקנים ואיוב נמי נכתב ע"י ד' זקנים צופר ובלדד ואליפז ואליהוא

(e)

Answer #2 (to Question (c) - R. Tam): It was written with (next to) Tehilim because it says below that David wrote his Sefer (Tehilim) through (i.e. including) 10 [other] Chachamim. Also Iyov was written through four [other] Chachamim - Tzofar, Bildad, Elifaz and Elihu.

והשתא אתי שפיר שלא כתבו אחר משלי

1.

Answer #2 (to Question d:1): Now it is fine that it was not written after Mishlei.

11)

TOSFOS DH Pur'anus d'Eis Bei Acharis

תוספות ד"ה פורענות דאית ביה אחרית

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say so about Iyov.)

וא"ת איוב נמי אית ביה אחרית

(a)

Question: Also Iyov has a [good] end!

וי"ל דהאי אחרית דרות אחרית דכל ישראל

(b)

Answer #1: The end of Rus is [a good] end for all of Yisrael.

ועוד דאיכא למ"ד דלא כפל הקב"ה שכרו אלא לטורדו מן העולם

(c)

Answer #2: There is an opinion that Hash-m doubled [Iyov's] reward only to [pay him in this world, and] deprive him of the world [to come].