בבא בתרא דף י"ד ע"א* א

מה הן מדות הארון בטפחים?

לר' יהודה לר' מאיר
12.5 15 אמתים וחצי אורכו
7.5 9 אמה וחצי רוחבו
7.5 9 אמה וחצי גובהו

בבא בתרא דף י"ד ע"א וע"ב א

מה היה מונח בארון והיכן?

ר' יהודה ר' מאיר
י"ב טפחים - רוחב ב' הלוחות
חצי טפח - אצבע לכותל זה ואצבע לזה
י"ב טפחים - רוחב ב' הלוחות
טפח - חציו לכל כותל
ב' טפחים - שם מונח ס"ת
לאורכו
ו' טפחים - אורך הלוחות
חצי טפח - אצבע לכותל זה ואצבע לזה
טפח - ב' עמודי כסף שוכבים
ו' טפחים - אורך הלוחות
טפח - חציו לכל כותל
ב' טפחים - מעל ראש הס"ת טפח ותחתיו טפח [1]
לרוחבו
ג' טפחים - שברי לוחות
ג' טפחים - הלוחות [2]
ג' טפחים - שברי לוחות
ג' טפחים - הלוחות2
לגובהו
השם וכל כינוייו השם וכל כינוייו בחללו [3]
-------------------------------------------------

[1] פירוש, דהיות שאורך ס"ת נתון לרוחבו של ארון, ואורכו של ס"ת הוא ו' טפחים, וכשמניח אותו באמצע הח' טפחים דרוחב הנותרים (אחר שנוריד עובי הכתלים), יש לו טפח מעל ראשו וטפח מתחתיו כדי שלא יצא ס"ת כשהוא דחוק ויתקלקל.

ואף שלא היו מוציאין אותו מן הארון כדי לקרוא בו, מ"מ היו מוציאין אותו כדי לאווררו ולתקנו - תד"ה אלא. אולם מרש"י לקמן בדף י"ד רע"ב ד"ה ספר עזרה, משמע שכן היו קוראים בו עיי"ש, ועי' ביעב"ץ.

[2] ופירש"י בדף י"ד רע"ב ד"ה שברי לוחות - שהם היו תחת הלוחות, ע"כ. ואמרינן שעובי הלוחות (וכן שבריהן) כל אחד הוא ג' טפחים.

[3] לא מבואר בגמ' איך והיכן היה מונח השם וכל כינויו בארון.

-------------------------------------------------