עבודה זרה דף ס"ב ע"א

הפועלים או החמרין שהיו עושים מלאכה בפירות שביעית, ונתן להם שכר האם השכר קדוש בקדושת שביעית [1]?

בפועל בחמר
לאביי מותר מותר [2]
לרבא מותר אסור [3]

עבודה זרה דף ס"ב ע"ב

איזה איסור יש לקנות במעות מעשר שני דברים שאינם לאכילה? [תד"ה העלה].

בשביל חי בשביל מת
לתוס' איסור דרבנן איסור דאורייתא
לרבינו יהודה מלבושים: מותר והדמים קדושים
בהמה טמאה: איסור דרבנן
איסור דאורייתא

-------------------------------------------------

[1] הנה שכר זה דומה למה שאמרו השוכר את הפועל ואמר לו הילך דינר זה ולקוט לי ירק היום - שכרו מותר. דאין כאן סחורה אלא שכר. [ורק אם אמר לקוט לי בו ירק, הרי הוא כאילו קונה ממנו והוי סחורה ואסור].

[2] ואביי מחדש שמותר לתת להם פירות שביעית עצמן בשכרן, ובצד היתר - של מתנת חינם.

[3] ס"ל דשאני חמרין היות ששכרן מרובה גזרו בהם רבנן יותר, ולא הוי כפועל שהתירו בו בלקוט לי ירק היום. ופירשו בתד"ה חמרין דכיון דנפיש אגרייהו דמי טפי לסחורה.

עוד חומר לימוד על הדף