עבודה זרה דף מ"ג ע"א

האם מותר לעשות מנורה של בית המקדש מהחומרים דלהלן?

ממתכת מעץ מחרס
לרבנן מותר אסור אסור
לר' יוסי בר' יהודה מותר מותר אסור

עבודה זרה דף מ"ג ע"ב

האם מותר להחזיק צורת חמה ולבנה שלמה באופנים דלהלן?

במקום יחיד במקום רבים
כשעשאה ישראל אסור אסור
כשעשאה עכו"ם אסור מותר [1]

האם באופנים דלהלן אפשר לבער עבודה זרה?

בשוחק וזורק לרוח במטיל לים [2] או לנהר
לר' יוסי אפשר אפשר
לחכמים אי אפשר [3] אפשר [4]

-------------------------------------------------

[1] וזה היה ההיתר של רבן גמליאל. ובגמ' מבואר עוד שני היתרים, או שהיו הדמות צורות של רבן גמליאל עשויים פרקים - והיה מחברם כדי להראות ולשאול להעדים, או שזה חשוב להתלמד - ולהתלמד מותר.

[2] כתבו בתד"ה שוחק, שלא סגי להטיל לים את הע"ז כמות שהיא, אלא צריך שישחקנו קודם, אולם אם מטיל לים המלח נחלקו בזה רבה ורב יוסף בפסחים, דלרבה לא צריך ולרב יוסף צריך.

[3] ס"ל לרבנן שיש לחוש שמא יהנה מזה ישראל במה שנעשה עתה דישון לשדות.

[4] אמנם לגבי להטיל לנהר יש מחלוקת אי מהני, דלרש"י ורשב"ם אין לחוש שם לזבל, ולתוס' יש לחוש היות שגדות הנהר הם בני זריעה. ולכך לשיטתם רק להטיל לים מותר.

עוד חומר לימוד על הדף