ZEVACHIM 33 (2 Sivan) - This Daf has been dedicated in memory of Harry Bernard Zuckerman, Baruch Hersh ben Yitzchak (and Miryam Toba), by his children and sons-in-law.

1)

TOSFOS DH Amar Lei mi'Tunach (cont.)

תוספות ד"ה א''ל מטונך (המשך)

מדלא שנה התנא חילוק זכרים מנקבות היכא דכתיב כהן סתם כגון גבי מתנות כהונה אלא גבי מנחה דכתיב אהרן ובניו שמע מינה היכא דכתיב כהן סתם לא שנא כהן ולא שנא כהנת

(a)

Explanation (cont.): Since the Tana did not teach a difference between males and females, when it is written Kohen Stam, e.g. regarding Matanos Kehunah, rather, regarding a Minchah, about which it says "Aharon u'Vanav", this teaches that when it says Kohen Stam, there is no difference between a Kohen and Kohenes.

ואם תאמר ואי מטעם הואיל והותר לצרעתו הותר לקרויו למה לי יבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת בלאו הכי נמי

(b)

Question: If it is due to "since he was permitted for his Tzara'as, he is permitted for his Keri", why do we say that an Aseh with Kares should override an Aseh without Kares? Even without this [it should be permitted]!

ויש לומר דעל מחנה לויה שנכנס טבול יום של בעל קרי הוצרך לומר עשה דפסח דבכרת דחי עשה וכו' דטבול יום אחר (הגהת יעב"ץ) אינו נכנס אי מן התורה אי טבול יום דזב כזב דמי אי מדרבנן מגזירת יהושפט

(c)

Answer: Regarding Machaneh Levi, that a Tevul Yom of a Ba'al Keri enters, it needed to say that the Aseh of Pesach with Kares overrides the Aseh, for another Tevul Yom may not enter, whether this is mid'Oraisa, if a Tevul Yom of a Zav is like a Zav, or mid'Rabanan, from Yehoshafat's decree.

והתם לא שייך למימר מתוך שהותר לצרעתו שהרי בשמיני קאי ואינו אלא מחוסר כפורים דלא נאסר מעולם במחנה לויה ומה שייך שם לומר שהותר

1.

There we cannot say "since he was permitted for his Tzara'as", for he is on his eighth day, and he is only Mechusar Kipurim. He was never forbidden in Machaneh Levi. One cannot say there "he was permitted"!

אבל על מחנה שכינה שמכניס ידיו לבהונות והוא טבול יום של קרי על זה קאמר מתוך שהותר מחוסר כיפורים של מצורע דבעלמא אסור בעזרת שכינה והכא הותר הותר נמי לטבול יום דקרויו

2.

However, regarding Machaneh Shechinah, that he enters his hands for Behonos, and he is a Tevul Yom of Keri, about this it says "since Mechusar Kipurim of Metzora was permitted", for normally he is forbidden in Ezras Shechinah, and here he was permitted, also Tevul Yom of his Keri was permitted.

2)

TOSFOS DH Hagahah mi'Chlal d'Travaihu Sevira Lehu Tum'ah Dechuyah Hi b'Tzibur

תוספות ד"ה הגה''ה מכלל דתרוייהו סבירא להו טומאה דחויה היא בציבור

(SUMMARY: Tosfos resolves this with what Rava said elsewhere.)

והא דאמר רב תחליפא משמיה דרבא זאת אומרת הותרה היא בציבור בפ''ק דיומא (דף ו:)

(a)

Implied question: Rav Tachlifa said in the name of Rava "this shows that Tum'ah is Hutrah b'Tzibur", in Yoma 6b!

זאת אומרת ולא סבירא ליה

(b)

Answer: He inferred so [from the Mishnah], but he does not hold like this.

3)

TOSFOS DH v'Lei'aved Pishpesh ha'Kol bi'Chsav v'Chulei

תוספות ד"ה וליעבד פשפש הכל בכתב כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that we may add when a verse hints to this.)

והא דמוסיפים על העיר ועל העזרות

(a)

Implied question: How can they add to [Yerushalayim] and the Azaros? (David received from prophecy how big everything must be!)

היינו היכא דאיכא למימר קרא אשכחו ודרוש כי ההיא דסוכה (דף נא:)

(b)

Answer: This is when we can say that they found a verse and expounded [that we may make it bigger], like in Sukah (51b-52a. It asked how they could build balconies on the Ezras Nashim for Simchas Beis ha'Sho'evah, and brought a hint from a verse.)

ומיהו קשה דהכא נמי אין לך קרא גדול מזה דניעביד פשפש לקיים מצות סמיכה דרחמנא אמר וסמך

(c)

Question: Also here, there is no greater verse than this, that we should make a Pishpesh (small opening) to fulfill the Mitzvah of Semichah. The Torah said "v'Samach"!

ולמאי דמסיק דסמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא ניחא

(d)

Partial answer: According to the conclusion that Semichah of Asham Metzora is not mid'Oraisa, this is fine.

אבל לטעמא דשמא ירבה בפסיעות קשה דניעבד פשפש דליכא למיחש

(e)

Question: However, according to the reason [that Semichah is mid'Oraisa, but we do not do so,] lest he take extra steps (enter the Azarah more than needed), this is difficult. We should make a Pishpesh (through which he can enter his hands, but not his body), for there is no concern!

ומיהו דשמא ירבה בפסיעות גזירה דרבנן בעלמא היא וקרי כאן הכל בכתב

(f)

Answer: "Lest he take extra steps" is a mere decree mid'Rabanan. We apply "ha'Kol bi'Chsav" (since mid'Oraisa there is no need for a Pishpesh).

והא דאמר בריש כיסוי הדם (חולין פג:) דכיסוי הדם אינו נוהג במוקדשין משום דלא איפשר דהיכי ליעביד לבטליה קא מוסיף אבניין וכתיב הכל בכתב

(g)

Implied question: It says in Chulin (83b) that Kisuy ha'Dam does not apply to Kodshim, because it is impossible. If we will be Mevatel it (permanently leave earth for blood of Melikah to fall on it), he increases on the Binyan, and it is written ha'Kol bi'Chsav! (The Mitzvah of Kisuy ha'Dam should be like a verse hinting that we should add!)

אין זה חשוב כמו קרא דכיון דלא כתב בהדיא בקרא שינהוג כיסוי הדם במוקדשין

(h)

Answer: This is not like a verse (that we should add), since the verse does not explicitly say that Kisuy ha'Dam applies to Kodshim.

4)

TOSFOS DH Lei'ol v'Lismoch

תוספות ד"ה ליעול ולסמוך (הגהת שיטה מקובצת)

(SUMMARY: Tosfos explains why we asked so only here.)

כיון דלא איפשר בענין אחר ולא מקיימין סמיכה בטהרה

(a)

Explanation: [He should enter and do Semichah] since it is not possible another way, and we cannot fulfill Semichah in Taharah.

ולא דמי לשאר [טמאים] שמשלחין קרבנותיהם ולא אמרינן ניעול וניסמוך

(b)

Implied question: Why is this unlike other Temei'im, who send Korbanos [through Sheluchim, without Semichah]. We do not say that he should enter and do Semichah!

דמקיימא סמיכה דידהו בטהרה

(c)

Answer: They could [bring their Korbanos after they become Tahor, and] fulfill Semichah in Taharah.

5)

TOSFOS DH Semichas Asham Metzora Lav d'Oraisa

תוספות ד"ה סמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos discusses consequences of this opinion.)

ואמרינן אקפו ידייכו דלא תיהוי עבודה בקדשים

(a)

Explanation: And we tell (the Metzora'im) to put their hands softly [on the Korban while doing Semichah], lest it be Avodah with Kodshim (in proper Semichah, one leans on the animal and it supports his weight).

ומתוך הך שמעתא אתי שפיר הא דאמר בריש התערובת (לקמן דף עו.) גבי ספק מצורע שמביא אשמו ולוגו עמו ואומר אם מצורע הוא זה אשמו כו' ואותו אשם טעון סמיכה ובהונות

(b)

Observation: Based on our Sugya, it is fine what it says below (76a) about a Safek Metzora. He brings his Asham and Log (of oil) with it, and says that if he is a Metzora, this is his Asham... (and if not, it is a Shelamim), and that Asham requires Semichah and [putting blood] on his Behonos;

והשתא למה לי למיתני סמיכה בין יהא אשם בין לא יהא [אשם] בעי סמיכה

1.

Question: Why does it teach that it requires Semichah? Whether or not it is an Asham, it requires Semichah!

אלא משום דסמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא וקאתי לאשמועינן דטעון סמיכה (דאורייתא) משום ספיקא דשלמים

2.

Answer: Because Semichas Asham Metzora is not mid'Oraisa, it comes to teach that it requires Semichah, due to the Safek that it is a Shelamim.

וכן לעיל בריש מכילתין (דף ד:) גבי אשם דפריך מה לשלמים שכן טעונין סמיכה משום אשם מצורע נקט סמיכה

(c)

Observation: Also above (4b), regarding Asham, it asks "you cannot learn from Shelamim, because it requires Semichah." It said so due to Asham Metzora (which does not require Semichah mid'Oraisa);

ולא כפי' הקונטרס דלא גריס סמיכה כדפרישית בפ''ק

1.

This is unlike Rashi explained, that the text should not say "Semichah", like I explained above (4b DH Mah).

והא דתנן בפ' כל התדיר (לקמן צ:) כל אשמות באין בני שתי שנים ובכסף שקלים חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע לא מצי למיתני כל אשמות טעונין סמיכה חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע

(d)

Implied question: A Mishnah below (90b) says that all Ashamos are in their second year, and are bought for [at least] two Shekalim of silver, except for Asham Nazir [Tamei] and Asham Metzora. Why didn't it teach that all Ashamos require Semichah, except for Asham Nazir and Asham Metzora?

כיון דמדרבנן מיהא טעון סמיכה

(e)

Answer: It could not teach so, for mid'Rabanan [Asham Metzora] requires Semichah.

והא דתנן בפ' כל המנחות באות (מנחות דף סא.) רבי שמעון אומר שלשה מינים טעונין שלש מצות שתים בכל אחד ואחד והשלישית אין בהן אשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי ואין בו תנופה שחוט

(f)

Implied question: In a Mishnah in Menachos (61a), R. Shimon says that there are three matters that require three Mitzvos. Each of them requires two, but not the third - Asham Metzora requires Semichah and Tenufah (waving) in its lifetime, but not Tenufah after Shechitah. (This connotes that Semichas Asham Metzora is mid'Oraisa!)

לאו משום שתהא סמיכה דאורייתא

(g)

Answer: It is not because Semichah is mid'Oraisa.

והא דפריך בגמ' ויהא אשם מצורע טעון תנופה שחוט מקל וחומר ומה זבחי שלמי יחיד שאין טעונין תנופה חיים טעונין תנופה כו'

(h)

Implied question: The Gemara asks (Menachos 62b) that Asham Metzora should require Tenufah after Shechitah from a Kal v'Chomer! An individual's Shelamim does not require Tenufah in its lifetime... (We can challenge this. Shelamim requires Semichah mid'Oraisa!)

לא שייך למיפרך מה לשלמי יחיד שכן טעונין סמיכה דאורייתא כיון דמתנופה אתנופה עביד קל וחומר

(i)

Answer: We cannot challenge that an individual's Shelamim requires Semichah mid'Oraisa, because the Kal v'Chomer is from Tenufah to Tenufah.

ומיהו קשה דפריך התם ויהו שלמי ציבור טעונין סמיכה מקל וחומר ומה שלמי יחיד שאין טעונין תנופה חיים טעונין סמיכה מקל וחומר כו'

(j)

Question: The Gemara asks there that Shelamim of the Tzibur (Kivsei Atzeres) should require Semichah from a Kal v'Chomer! An individual's Shelamim does not require Tenufah in its lifetime, but it requires Semichah, all the more so...

אמאי לא קאמר אשם מצורע יוכיח שטעון תנופה מחיים ואין טעון סמיכה

1.

Why don't we say that Asham Metzora Yochi'ach? It requires Tenufah in its lifetime, but it does not require Semichah!

ובתורת כהנים בפרשת צו את אהרן עביד נמי קל וחומר כי האי גוונא וקאמר אשם מצורע יוכיח

(k)

Strengthening of question: Also in Toras Kohanim, in Parshas Tzav, it makes a Kal v'Chomer like this, and says that Asham Metzora is Yochi'ach. (Kodshei David - in Toras Kohanim, it tries to learn that Shalmei Tzibur should require Tenufah after Shechitah from a Kal v'Chomer from Shalmei Yachid. Asham Metzora is Yochi'ach; it requires Tenufah in its lifetime, but not after Shechitah. Tosfos asks that also in Menachos, we should bring Asham Metzora to refute the Kal v'Chomer.)

1.

Note: We explain like Shitah Mekubetzes and Tzon Kodoshim, who say that the last words of this Tosfos refer to the coming words, and it is all one Dibur.

6)

TOSFOS DH Eifuch Semichas Asham Metzora Lav mid'Oraisa

תוספות ד"ה איפוך סמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos questions this opinion.)

ודבר תימה הוא אמאי אמרינן סמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא (הגהת שיטה מקובצת, צאן קדשים)

(a)

Question: This is astounding. Why do we say that Semichah of Asham Metzora is not mid'Oraisa?

דלעיל (הגהת שיטה מקובצת, צאן קדשים) בפ''ק (דף יא:) ילפינן שאר אשמות מדכתיב כחטאת וכאשם מה חטאת טעון סמיכה אף אשם טעון סמיכה ואם כן קשה אפילו אשם מצורע נמי

1.

Above (11b), we learn [Semichah on] other Ashamos, since it says ka'Chatas ka'Asham - just like Chatas requires Semichah, also Asham requires Semichah. If so, this is difficult. Also Asham Metzora (Semichah should be mid'Oraisa)!

ומה שפירש בקונטרס דקסבר אינו בכלל שאר אשמות משום דאינו בא אלא להכשיר

(b)

Answer (Rashi): He holds that it is not included in other Ashamos, because it comes only to be Machshir (permit the Metzora to the Mikdash and Kodshim).

קשה הא אמרינן פרק קמא (מכאן מעמוד ב) דיבמות (דף ז.) ולקמן בריש איזהו מקומן (דף מט.) לפי שיצא אשם מצורע לידון בדבר החדש בבהן יד ובבהן רגל יכול לא יהא טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח

(c)

Question: This is difficult, for we said in Yevamos (7a) and below (49a) "because Asham Metzora was given a new law, that [some of the blood is put] on the thumb and big toe, one might have thought that it does not require Matan Damim and Eimurim on the Mizbe'ach!"

33b----------------------------------------33b

ת''ל כחטאת כאשם הוא לכהן מה חטאת טעונה וכו'

1.

Citation (7a): It says "ka'Chatas ka'Asham Hu la'Kohen." Just like Chatas requires...

ואם כן נימא מה חטאת טעונה סמיכה ומתן דמים ואימורים לגבי מזבח אף אשם כו'

2.

Summation of question: If so, we should say that just like Chatas requires Semichah and Matan Damim and Eimurim on the Mizbe'ach, also Asham...!

7)

TOSFOS DH l'Inyan Malkos Itmar

תוספות ד"ה לענין מלקות איתמר

(SUMMARY: Tosfos discusses why Taharas Metzora overrides partial Bi'ah.)

פירש בקונטרס אבל לא לענין כרת דתותביה מצורע שראה קרי

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Partial Bi'ah is considered Bi'ah regarding lashes,] but not regarding Kares, that you would ask from a Metzora who saw Keri.

והקשה ה''ר חיים דאכתי איכא לאקשויי דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה לאו דואל המקדש לא תבא אי ביאה במקצת שמה ביאה ועשה דהכא טמא (הגהת שיטה מקובצת) יהיה לרבות טבול יום

(b)

Question #1 (R. Chaim): Still, we can ask that an Aseh is not Docheh a Lo Sa'aseh v'Aseh - the Lav of "v'El ha'Makdish Lo Savo", if partial Bi'ah is considered Bi'ah, and the Aseh here "Tamei Yihyeh" to include a Tevul Yom!

ועוד קשיא ליה אפילו לאו גרידא היכי דחי ליה הא בעידנא דמיעקר לאו לא מיקיים עשה

(c)

Question #2: Even a Lav alone, how does it override it? At the time the Lav is uprooted, he does not fulfill the Aseh!

ויש לומר דעשה שיש בו כרת חמור ודחי להו כדאשכחן בפרק תמיד נשחט (פסחים נט.) דעשה שיש בו כרת דוחה עשה דהשלמה אע''ג דבעלמא אין עשה דוחה עשה

(d)

Answer: We can say that an Aseh with Kares is severe, and overrides them (a Lo Sa'aseh v'Aseh, and not at the time that the Aseh is fulfilled), like we find in Pesachim (59a) that an Aseh with Kares overrides the Aseh of Hashlamah, even though normally an Aseh is not Docheh an Aseh.

ואם תאמר והלא גבי עשה דמצורע דחמיר משום שלום בית ודחי עשה אפילו הכי לא דחי לא תעשה בהדי עשה כדקאמר גבי שילוח הקן (חולין קמא.) לא צריכא שנטל' ע''מ לשלחה דלאו ליכא

(e)

Question: The Aseh of [Taharas] Metzora is severe, due to Shalom Bayis (it permits him to his wife), and it overrides an Aseh. Even so, it does not override a Lo Sa'aseh together with an Aseh, like it says in Chulin (141a) "we need [to teach that Taharas Metzora does not override Shilu'ach ha'Kan in a case that] he took [the mother] with intent to send her. There is no Lav [if he keeps the mother. Even so, the Aseh of Taharas Metzora does not override the Aseh of Shilu'ach!]

וי''ל דעשה דמצורע אף ע''ג דחמיר כיון דליכא כרת לא דחי לתרוייהו אבל בפסח איכא כרת

(f)

Answer: The Aseh of Metzora, even though it is severe, since there is no Kares, it does not override both of them. However, there is Kares for [neglect of] Pesach.

הכי גרסינן רבי יוחנן אומר אינו לוקה

(g)

Remark: The text says "R. Yochanan says, he is not lashed."

גבי חומרות דתרומה דקאמר שכן מחפ''ז הוה מצי למיחשב נמי נגיעת קודש דלוקה בתרומה ולא בקודש לרבי יוחנן

(h)

Observation: Regarding stringencies of Terumah [over Kodshim], it says that they are MaChPaZ (Misah, Chomesh, Pidyon, Zarim). It could have listed also touching Kodesh]! One is lashed for Terumah, but not for Kodesh, according to R. Yochanan!

ועוד יש חומרות הרבה כדפירש' ביבמות

1.

There are many other stringencies [of Kodshim over Terumah that the Gemara did not mention], like I explained in Yevamos (73b DH she'Chen Panka'aks).

8)

TOSFOS DH ha'Hu bi'Terumah Kesiv

תוספות ד"ה ההוא בתרומה כתיב

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn to Kodesh.)

הקשה ה''ר חיים מכל מקום לילקי בקודש כדאשכחן בפ''ק דכריתות (דף ד:) דאוכל חלב המוקדשין לוקה שלש משום וכל זר לא יאכל קודש אע''ג דבתרומה כתיב כיון דכתיב לשון קודש

(a)

Question (R. Chaim): Still, he should be lashed for Kodesh, like we find in Kerisus (4b) that one who eats Chelev of Kodshim is lashed three times (sets of 39 lashes) - [one is] due to "v'Chol Zar Lo Yochal Kodesh", even though it is written about Terumah, since it is written in an expression of Kodesh!

ותירץ דהתם איכא מעילה שהוא נהנה ילפי' חט חט מתרומה כדאמר גבי הזיד במעילה ובכל דוכתא ילפינן מעילה חט חט מתרומה

(b)

Answer #1 (R. Chaim): There, there is Me'ilah, for he benefits. We learn from [a Gezeirah Shavah] "Chet-Chet" from Terumah, like it says about one who was Mezid about Me'ilah. Everywhere, we learn Me'ilah "Chet-Chet" from Terumah;

אבל לענין שאר לאוין לא ילפינן ללקות על קודש כמו על תרומה (הגהת שיטה מקובצת)

1.

However, regarding other Lavin, we do not learn to lash for Kodesh like for Terumah.

וה''ר יעקב דאורלינ''ש לא גריס וכל זר לא יאכל קודש אלא וזר לא יאכל כי קודש הם [דכתיב גבי קודש עצמה ומתרומה לא ילפינן]

(c)

Answer #2 (Ri of Orlins): The text [in Kerisus] does not say "v'Chol Zar Lo Yochal Kodesh", rather, "v'Zar Lo Yochal Ki Kodesh Hem" which is written about Kodesh itself, and we do not learn from Terumah.

9)

TOSFOS DH Azharah l'Ochel Besar Kodesh Minayin

תוספות ד"ה אזהרה לאוכל בשר קודש מנין

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from a different verse.)

תימה תיפוק ליה מלא תוכל לאכול בשעריך כי היכי דנפקא לן בפ' הערל (יבמות דף עג:) מעשר וביכורים דאוכלן בטומאת עצמן לוקה

(a)

Question #1: We should know this from "Lo Suchal Le'echol bi'She'arecha", just like we learn [from it] in Yevamos (73b) that one who eats Ma'aser or Bikurim b'Tum'as Atzman (when the food is Tamei), he is lashed!

מדכתיב לא תוכל לאכול בשעריך ולהלן הוא אומר בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו (כן נראה להגיה) דאפי' טמא וטהור אוכלין בקערה אחת וקאמר רחמנא לך בשעריך תאכלנו

1.

Source: It is written (about Ma'aser, Bikurim and other matters) Lo Suchal Le'echol bi'She'arecha", and below it says (about a blemished Bechor) "bi'She'arecha Tochalenu ha'Tahor veha'Tamei Yachdav" - even a Tamei and Tahor may eat from the same bowl (even though the food becomes Tamei), and the Torah said bi'She'arecha Tochalenu;

הכא לא תוכל לאכול ובין בטומאת הגוף ובין בטומאת עצמן איירי קרא

2.

Here (Ma'aser and Bikurim, which are in the first verse) Lo Suchal Le'echol. The verse discusses both Tum'as ha'Guf (when the person is Tamei) and Tum'as Atzman!

ובההוא שמעתא גופה קשה דקאמר גבי מעשר וביכורים טומאת הגוף בהדיא כתיב ביה לא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ ואמאי איצטריך והלא מהאי קרא תיפוק לן תרוייהו טומאת הגוף וטומאת בשר

(b)

Question #2: That Sugya itself it is difficult! Regarding Ma'aser and Bikurim, the Torah explicitly [forbids] eating them b'Tum'as ha'Guf - "Lo Yochal Min ha'Kodoshim Ki Im Rachatz." Why do we need this? We learn both of them, Tum'as ha'Guf and Tum'as Atzman, from this verse (Lo Suchal Le'echol bi'She'arecha...)!

ויש מפרש דלא מצי לאפוקי מהאי קרא אלא טומאה הנוהגת במעשר דכתיבי בקרא הילכך צריך קרא בטבול יום שמותר במעשר שמוזהר על אכילת קדשים

(c)

Answer #1: Some say that we can learn from this verse only a Tum'ah that applies to [forbid] Ma'aser, which is written in the verse. Therefore, we need a verse for a Tevul Yom, who is permitted to Ma'aser and forbidden to eat Kodshim.

וקשה מדאמרינן בפרק כל שעה (פסחים כד.) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל למה לי מלא תוכל לאכול בשעריך נפקא

(d)

Question - Citation (Pesachim 24a) Question: Why do we need "veha'Basar Asher Yiga b'Chol Tamei Lo Ye'achel"? We know this from Lo Suchal Le'echol bi'She'arecha!

הא לא נפקא לן מהתם אלא טומאה הנוהגת במעשר ואיצטריך והבשר לטמאים דטהורים במעשר

1.

[According to Answer #1,] we learn from [Lo Suchal] only a Tum'ah that applies to Ma'aser. We need "veha'Basar..." for Temei'im (e.g. a Tevul Yom) who are Tehorim for Ma'aser!

ושמא קרא דלא תוכל הוה מוקמינא דוקא (הגהת שיטה מקובצת) בטמא האוכל דחמיר טפי אי לאו דכתביה קרא בעלמא ואזהרה לטומאת בשר לא הוה ידענא

(e)

Answer #2: Perhaps we would establish the verse Lo Suchal only for a Tamei who ate, which is more severe, had the Torah not written it explicitly, and we would not know a Lav for Tum'as Basar.

10)

TOSFOS DH Tanya Kevasei d'Reish Lakish b'Chol Kodesh Lo Siga

תוספות ד"ה תניא כוותיה דריש לקיש בכל קדש לא תגע

(SUMMARY: Tosfos discusses how we establish this verse.)

תימה דהכא משמע דהך ברייתא מוקמא להאי קרא בקודש ולא בתרומה

(a)

Question #1: Here it connotes that this Beraisa establishes this verse to discuss Kodesh, and not Terumah;

ובפ' הערל (יבמות עה.) אמרינן ואיבעית אימא נגיעה דתרומה מהכא נפקא דתניא בכל קדש לא תגע ומייתי הך ברייתא

1.

And in Yevamos (75a), we say 'alternatively, we learn touching Terumah from here, like a Beraisa teaches "b'Chol Kodesh Lo Siga"', and it brings this Beraisa!

ויש לומר דהתם קאי אקראי דנגיעה דמעשר ותרומה דלמה דמקשה (הגהת שיטה מקובצת) ואיפוך אנא צריך לחלק בין נגיעה לאכילה דתרומה

(b)

Answer: We can say that there, [the Gemara] was discussing the verses of touching Ma'aser and Terumah. According to the question "I can say oppositely!" (a Tevul Yom may touch Terumah, but not Ma'aser), he must distinguish between touching and eating of Terumah;

ולהכי מייתי ראייה מהך ברייתא דגבי קודש נגיעה כאכילה והוא הדין בתרומה

1.

Therefore, [to reject this, the Tartzan] brings a proof from this Beraisa, that regarding Kodesh touching is like eating, and the same applies to Terumah.

ועוד קשיא דבההיא שמעתא דהתם ובפרק קמא דשבועות (דף ז.) אמרינן בכל קודש לא תגע לרבות את התרומה וברייתא היא בתורת כהנים ובאכילה דתרומה מיירי

(c)

Question #2: In that Sugya there, and in Shevuos (7a), we say that b'Chol Kodesh Lo Siga includes Terumah, and it is a Beraisa in Toras Kohanim, and it discusses eating Terumah;

כדמוכח שמעתא דהתם דקאי אהא דקאמר אי סלקא דעתך לתרומה גיורת ושפחה בנות מיכל תרומה נינהו

1.

This is proven in the Sugya there, for it refers to what it says "if you will say that it discusses Terumah, may a female convert or Shifchah eat Terumah?!" (The verse is in Parshas Yoledes, and we expounded to include a Giyores and Shifchah. The Gemara could have said that a Kohen's Shifchah may eat Terumah, but it could not answer for a convert. Alternatively, "Shifchah" refers to a freed Shifchah.)

ואי במגע הא ודאי בנות מגע נינהו אלא באכילה מיירי

i.

If it discusses touching, surely they may touch! Rather, it discusses eating.

והשתא ההיא דרשא כמאן לא כריש לקיש ולא כר"י דר"ל מוקי ליה אזהרה (הגהת שיטה מקובצת) לטמא שאכל את הקדש מדאיתקש קודש למקדש

2.

Summation of question: Now, like whom is the Drashah? It is not Reish Lakish, and not R. Yochanan! Reish Lakish establishes the Lav for a Tamei who ate Kodesh from the Hekesh of Kodesh to the Mikdash...

ומדאפקיה ללא תגע בלשון נגיעה אפיק (הגהת שיטה מקובצת) לאזהרה לנוגע בקודש ומרבויא דבכל אזהרה לאוכל לפני זריקה

i.

... And since [the Torah] expressed [the Isur to eat] as "Lo Siga", in an expression of touching, he derives a Lav for touching Kodesh, and from the inclusion "b'Chol" a Lav for eating before Zerikah;

אבל לתרומה לא מוקי ליה כלל אלא נפקא ליה לאזהרה לאוכל תרומה מאיש איש

ii.

He does not establish it for Terumah at all. Rather, he learns a Lav for [Temei'im] eating Terumah from "Ish Ish".

ורבי יוחנן מוקי לא תגע אזהרה לנוגע בתרומה אבל לאוכל לא מוקי ליה

3.

And [the Drashah is not like] R. Yochanan, [who] establishes it for a Lav against touching Terumah, but he does not establish it for eating Terumah!

ותירץ ה''ר אפרים האי דמוקי ליה ביבמות [דף עה. ושם ד''ה והכתיב] אזהר' לאוכל תרומה היינו למאן דמוקי קרא דאיש איש מזרע אהרן בזב בעל שלש ראיות ולא יאכל עד אשר יטהר עד דמייתי כפרה ולקודש כדקאמר התם

(d)

Answer (R. Efrayim): [The Beraisa] in Yevamos (75a) that establishes [b'Chol Kodesh Lo Siga] for a Lav against eating Terumah, is like the opinion that establishes "Ish Ish mi'Zera Aharon" to discuss a Zav who saw three sightings, and "Lo Yochal Ad Asher Yithar" until he brings Kaparah and for Kodesh, like it says there;

ואם כן אזהרה לאוכל תרומה מנא ליה אלא מבכל קודש לא תגע

1.

If so, what is his source for a Lav against eating Terumah [b'Tum'as ha'Guf]? Rather, it is from b'Chol Kodesh Lo Siga.

אע''ג דהתם פריך

(e)

Implied question: There, [Rav Shisha] asked [that b'Chol Kodesh Lo Siga cannot discuss Terumah, for a convert may not eat Terumah!]

לתנא דמוקי ליה בזב בעל שתי ראיות

(f)

Answer: [Rav Shisha holds] like the Tana who establishes [Ish Ish] to discuss a Zav who saw two sightings [regarding Terumah, and b'Chol Kodesh Lo Siga discusses Kodshim].

1.

Note: There is an implied question. If Rav Shisha expound like a Tana, how could Rava challenge him there, and say that b'Chol Kodesh must discuss Terumah?!

מכל מקום פריך שפיר דהא איכא מאן דמוקי ליה בתרומה אע''ג דגיורת ושפחה לאו בנות מיכל תרומה נינהו

(g)

Answer: Even so, he asks properly, for there is an opinion that establishes b'Chol to discuss Terumah, even though a female convert and Shifchah do not eat Terumah. (They are included in Parshas Yoledes for other laws, e.g. for Kodshim.)

אף על גב דבאכילת קדשים מצרכינן תרי קראי חד בזב וחד ביולדת

(h)

Implied question: Regarding eating Kodshim, we require two verses - one for a Zav, and one for a Yoledes! (Why do all agree that one verse suffices for Terumah?)

[גבי תרומה לא צריכי כיון דחזינן כבר באכילת קודש דזב ויולדת שוין ה''נ גבי אכילת תרומה

(i)

Answer #1: Regarding Terumah, we do not need [two verses]. Since we already see that regarding eating Kodesh, Zav and Yoledes are the same, the same applies to eating Terumah.

ועוד יש לומר דבתרומה דלא תליא בכפרה לא בעי תרי קראי לזב ויולדת אלא דווקא לקודש (הגהת צאן קדשים) שצריך להמתין הכפרה:

(j)

Answer #2: For Terumah, which does not depend on Kaparah (a Mechusar Kipurim may eat Terumah), we do not need two verses for a Zav and Yoledes. [We need] only for Kodesh, for one must wait for [his or her] Kaparah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF