סנהדרין דף ק"א ע"א

האם מותר לשאול בדבר שדים על אבידה שאבדה לו?

בחול בשבת
לתנא קמא מותר אסור [1]
לר' יוסי [2] כשיש סכנה: אסור
כשאין סכנה: מותר
אסור [3]

סנהדרין דף ק"א ע"ב

ההוגה את השם [4] באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא, מתי נענש כך?

הוגה בלשון הקודש הוגה בלשון עגה
הוגה במקדש אינו נענש [5] אינו נענש [6]
הוגה בגבולין אינו נענש [7] נענש

-------------------------------------------------

[1] והטעם, משום ממצוא חפצך ודבר דבר שמדבר בענין חול כששואל, אבל בחול מותר.

[2] טעמו של ר' יוסי לא משום איסור שאלה בשדים, אלא מחמת הסכנה ולכך אסור אף בחול, ואם לא שייך סכנה - מותר.

[3] הנה לפי גירסת הראשונים הלכה כר' יוסי, ועי' במג"א סי' ש"ז ס"ק כ"ו ובמ"ב שם בס"ק ס"ז שכל מה שהותר הוא משום רפואה. ומבואר שגם לר' יוסי יש את האיסור של ממצוא חפצך, ורק בא להוסיף ולומר שגם בחול אסור משום סכנה.

[4] מרש"י כאן משמע שקאי על שם בן מ"ב אותיות, וביד רמ"ה כתב שהוא שם בן ד' אותיות.

[5] ואדרבה פעמים כך המצוה, דהיו מברכים במקדש בשם.

[6] דהואיל ונהגו להזכיר פירושו במקדש, אינו נענש.

[7] כיון שהוא בלשון קודש אינו ביזוי כל כך.

עוד חומר לימוד על הדף