Memorial
סדר קדשים במחזור הנוכחי הוקדש לע"נ
הרבנית העניא מייזלס ע"ה
ואמה
הרבנית הינדא טרעס ע"ה
מסכת ערכין דף ד (4) קישורים ליום ה'
 20 יוני 2019 -
י"ז סיון תשע"ט

ERCHIN 4 (17 Sivan) - Today's Dafyomi study is dedicated to the memory of Moshe Grun (Moshe Shlomo ben Michael Z"L), by his good friends in Los Angeles, New York, and Jerusalem.

ירושלמי
משולב להנ"ל
עוד קישורים ל

מסכת
ערכין


חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

אתר שומר שבת

כולל עיון הדף ע"ר, והמרכז לקידום הדף היומי, אסירי תודה לחבריו שקידמו את תכנות ועיצוב האתר בצורה משמעותית
גברת ג. קורנפלד, שמואל קובקס, אשר שור
הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה