1)

TOSFOS DH AD V'AD B'CHELAL O AD V'LO AD B'CHELAL

תוספות ד"ה עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל

(SUMMARY: Tosfos draws a distinction between a statement of Tana'im and Amora'im.)

מדאמר בפירקין (לקמן דף נה.) 'כל שיעורא דשיערו חכמים להחמיר, ליכא למפשט מידי' ...

(a)

Implied Question: Why can one not resolve the She'eilah from the Gemara later (Daf 55.) 'Every Shi'ur that the Chachamim presented is Lehachmir'?

דהני מילי במשנה או בברייתא, אבל הכא מימרא היא.

(b)

Answer: Because that pertains specifically to a Mishnah or a Beraisa, whereas the current statement is referring to a 'Meimra' (a statement of Amora'im).

2)

TOSFOS DH V'IM TIMTZI LOMAR AD V'LO AD B'CHELAL

תוספות ד"ה ואם תימצי לומר עד ולא עד בכלל פי פרשה מהו

(SUMMARY: Tosfos gives a detailed explanation of Rav Huna b'rei de'Rav Yehoshua's She'eilah.)

אף על פי שאמר שמואל 'עד בין הפרשות' ...

(a)

Implied Question: Even though Shmuel said 'until between the Parshos' ...

מ"מ, מספקא ליה - דדלמא מתחלת עובי פיצול ראשון עד פיצול שני שלמטה הימנו קרוי 'בין הפרשות ראשון', ועד ולא עד בכלל, ואיני יודע ...

(b)

Answer #1 (Part 1): Nevertheless, he is in doubt as to whether from the beginning of the thickness of the first branch up until the second branch that is below it is all classified as the first branch, and since he holds 'Ad ve'Lo Ad bi'Chelal', it is included in the area which he 'didn't know'

או שמא מסוף עובי פיצול קרוי 'בין הפרשות', שזהו בין הפרשות ממש, אבל מה שהוא כנגד עובי החוט המתפצל לא מיקרי בין הפרשות, וטרפה.

(c)

Answer #1 (Part 2): Or perhaps from the thickness of the branch is called 'between the Parshos', since that is what it really is; whereas what is next to the thickness of the cord that branches off is not called 'between the Parshos', and is T'reifah.

אי נמי, משום הכי מספקא ליה - שמא פי פרשות עצמן דהיינו עובי פיצול ראשון הוי 'בין הפרשות' דקאמר שמואל, לפי שהוא בין חוט המתפצל לשמאל לחוט המתפצל one

(d)

Answer #2: Alternatively, his (Rav Huna b'rei de'Rav Yehoshua's doubt is because perhaps the Pi Parshos to which Shmuel referred was actually the first branch where the two cords branch off, since it is the area between the cord that branches off to the left and the which branches off to the right.

והא דנקט שמואל 'עד בין הפרשות' ולא נקט 'עד הפרשות' ...

(e)

Implied Question: And the reason that Shmuel then mentioned 'until between the Parshos', and not 'until the Parshos' ...

לפי שהאחד מתחיל לצאת ולהתפצל קודם לחבירו.

(f)

Answer: Is because one of them begins to branch off before the other one.

ודוקא אם 'עד ולא עד בכלל' איבעיא ליה בפי פרשה ראשונה, אבל אם 'עד ועד בכלל' לא מצי למיבעי 'פי פרשה שניה מהו' ...

(g)

Observation: And it is specifically if 'Ad ve'Lo Ad bi'Chelal' that the Gemara asks what the Din will be regarding the first 'Pi Parshah'; because if we hold 'Ad ve'Ad bi'Chelal, he could not ask what the Din will be regarding the second Pi Parshah ...

דממה נפשך הוי בכלל 'איני יודע', כמו בין הפרשות שני - דהא עד בין הפרשות ראשון קאמר דטרפה, ותו לא; ואם איתא דפי פרשה אינו קרוי בין הפרשות, הרי לא אמרינן שיהא טרפה אלא עד בין הפרשות. ואין זה בין הפרשות ...

(h)

Reason (Part 1): Because 'Mah Nafshach' it will be included in the area of 'Eini Yode'a', just like the second 'between the Parshos' - Because up to the first 'between the Parshos' he says is T'reifah, and no further. Now if 'Pi Parshah' is not included in 'between the Parshos', then we will only declare T'reifah up to 'between the Parshos', and this is not 'between the Parshos'.

ואם הוא קרוי בין הפרשות, האמר 'שניה איני יודע', ובכלל שניה יש לו להיות.

(i)

Reason (Part 2): Whereas if it is called 'between the Parshos', then seeing as Shmuel said that he did not know the status of the second one, then that will apply to the second Pi Parshah as well.

3)

TOSFOS DH V'IM TIMTZI LOMAR AD V'AD B'CHELAL PARSHAH ATZMAH MAHU

תוספות ד"ה ואם תימצי לומר עד ועד בכלל פרשה עצמה מהו

(SUMMARY: Tosfos presents two ways of explaining the She'eilah together with their ramifications.)

פירש בקונטרס 'נפסק הפיצול עצמה מן החוט מהו'.

(a)

Explanation #1: Rashi explains 'If the branch became severed from the spinal cord what will the Din be?'

ונראה, דאפילו דאם תימצי לומר ד'עד ולא עד בכלל', הוה מצי למיבעי בפרשה עצמה, את"ל דפי פרשה טרפה.

(b)

Consequently (Part 1): It seems that even if we say 'Ad ve'Lo Ad bi'Chelal', the Gemara could have asked what the Din will be by the Parshah itself, assuming that 'Pi Parshah' is T'reifah.

אבל אי פי פרשה כשרה, אז ודאי ליכא למבעי, דכ"ש פרשה עצמה.

(c)

Consequently (Part 2): But not if 'Pi Parshah' is Kasher, in which case there is nothing to ask, since Kol she'Kein the Parshah itself is Kasher.

ועוד י"ל, דמבעיא ליה אם נפסק הפיצול ברחוק ממקום חיבורו, כנגד חוט השדרה שבין פיצול ראשון לפיצול שני - שהוא בין הפרשות ראשון.

(d)

Explanation #2: Furthermore, the She'eilah may well be where the branch breaks at a distance from where it is joined to the spinal cord, at a point where it corresponds to the area in the spinal cord that is situated between the first and second branch.

והשתא לא מצי למבעי אלא 'את"ל עד ועד בכלל'.

(e)

Consequently: According to this explanation, the She'eilah is confined to if we say 'Ad ve'Ad bi'Chelal'.

4)

TOSFOS DH MAI LAV RISHONAH U'SHENIYAH

תוספות ד"ה מאי לאו ראשונה ושניה

(SUMMARY: Tosfos explains the significance of the 'second one'.)

הא דנקט שניה ...

(a)

Implied Question: Why does he mention the second one?

משום דאי הויא טרפה, הוה שייך למבעי כל הנך בעיות בשניה כמו בראשונה.

(b)

Answer: Because in the event that the Halachah is that it is T'reifah, all the She'eilos that the Gemara asks with regard to the first Parshah will also apply to the second one.

5)

TOSFOS DH L'MATAH MIN HA'AGAPAYIM

תוספות ד"ה למטה מן האגפים

(SUMMARY: Tosfos presents two explanations of this statement.)

יש להסתפק אם למטה ממקום חיבורן בגוף קאמר, אם למטה ממקום ששוכבות על הגוף - דהיינו למטה מסוף עצם של כנף המחובר בגוף.

(a)

Query: It is not certain whether this means below the point where the wings are joined to the body, or below the point where they lie on the body, which is below the location of the lowest point of the bone of the wing that is joined to the body.

6)

TOSFOS DH ARUKA'I

תוספות ד"ה ערוקאי

(SUMMARY: Tosfos explains why Rebbi Zeira did not need to run away.)

רבי זירא לא היה צריך לברוח, דאביו גבאי של מלך היה, דנהג בגבואתא תליסר שנין ...

(a)

Observation: Rebbi Zeira did not need to run away (like Rabah and Rav Yosef), since his father was the King's Gabai, a position that he held for thirteen years ...

כדאמר בפרק זה בורר (סנהדרין כה:) ד'כי הוה אתי ריש נהרא למתא, כי הוה חזי רבנן, אמר להו 'לך עמי בא בחדריך!'

(b)

Source: Like we learned in Perek Zeh Borer (Sanhedrin 25:) that when the head of the river arrived in town, when he (Rebbi Zeira's father) saw the Rabbanan, he would said to them 'Go my people, Enter your rooms!'

7)

TOSFOS DH HILKACH BA'INAN K'ZAYIS B'MAKOM MARAH U'KEZAYIS B'MAKOM SHE'HI CHAYAH

תוספות ד"ה הלכך בעינן כזית במקום מרה וכזית במקום שהיא חיה

(SUMMARY: Tosfos proves that this is the Halachah.)

הכי קיימא לן, כדפסקינן לעיל (דף מג.) 'הלכה כדברי האומר בכזית'.

(a)

Halachah: This is how we Pasken, as we ruled earlier (in Daf 43.) like the opinion that holds a k'Zayis'.

8)

TOSFOS DH V'AMRI LAH KARMA TATA'AH

תוספות ד"ה ואמרי לה קרמא תתאה

(SUMMARY: Tosfos explains why this must mean together with the top skin.)

כלומר עם עילאה ...

(a)

Clarification: This means together with the top one ...

דאי תתאה גרידא, הא פסקינן בסמוך דבעינן תרוייהו ...

(b)

Reason (Part 1): Because if it was the bottom one alone, we Pasken shortly that we need both skins to be holed ...

ואם כן, לא הוה ליה לא כרב ולא כשמואל.

(c)

Reason (Part 2): Which means that we would be Paskening neither like Rav nor like Shmuel.

46b----------------------------------------46b

9)

TOSFOS DH INKIV TATA'AH V'LO INKIV ILA'AH MAHU

תוספות ד"ה אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה מאי

(SUMMARY: Tosfos explains thy the Gemara did not ask the same She'eilah with regard to the membrane of the brain.)

לעיל (דף מה.) גבי 'קרום של מוח', לא בעי הכי ...

(a)

Implied Question: Earlier (on Daf 45.) in connection with the membrane of the brain, the Gemara did not ask this She'eilah ...

דפשיטא דעילאה מגין, שהוא עב וחזק.

(b)

Answer: Since it is obvious that the upper membrane, which is thick and strong, shields.

10)

TOSFOS DH V'HILCHISA MEIGIN K'D'RAV YOSEF ETC.

תוספות ד"ה והלכתא מגין כדרב יוסף כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara finds it necessary to rule in this case).

בכל דוכתי (לקמן צג:) קי"ל כרבינא לקולא ...

(a)

Implied Question: In fact, we always Pasken like Ravina to the lenient side ...

ולא הוצרך לפסוק כאן - אלא משום דבעי לאתויי דרב יוסף.

(b)

Answer: And the only reason that it is necessary to Pasken here like him, is as an excuse to insert Rav Yosef's ruling.

11)

TOSFOS DH ELA LO SHENA

תוספות ד"ה אלא לא שנא

(SUMMARY: Tosfos presents two explanations in the ruling 'Lo Sh'na, and compares it to a similar case on Daf 47.)

פירש ר"ח, לא שנא, וטרפה.

(a)

Explanation #1: Rabeinu Tam explains that 'There is no difference, and it is T'reifah.

ולפירושו הא דאמר לקמן 'אדומה כשרה מדר' נתן' - צריך לומר היינו כשמתלבנת ע"י נפיחה.

1.

Consequently: According to his explanation, when the Gemara says later that 'If it is red, it is Kasher', it must be speaking where it turns white when it is blown up.

וכן משמע מתוך הלכות טרפות דרבינו גרשום, ובה"ג של רבינו תם.

2.

Halachah: And this is also implied in the Hilchos T'reifos of Rabeinu Gershon, and in the Halachos of Rabeinu Tam.

ובקונטרס פירש 'לא שנא, וכשרה, כדלקמן.

(b)

Explanation #2: Rashi however, explains that 'There is no difference, and it is Kasher', in accordance with the Gemara later.

וכן פסק בה"ג ורב אלפס. ורבינו יעקב ברבי אבן היה מורה כן.

(c)

Halachah: And this is also how the B'hag and the Rif Pasken. And Rabeinu Ya'akov b'Rebbi Even too, Paskened like that.

12)

TOSFOS DH UCHMI UCHMI

תוספות ד"ה אוכמי אוכמי

(SUMMARY: Tosfos discusses this statement in light of the Gemara later which declares black T'reifah.)

פירש בקונטרס 'טיי"ש שיש בה מראות שחורות'.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this means a stain which has on it black marks.

והא דאמרינן בסמוך 'כדיותא טרפה' ...

(b)

Implied Question: And when the Gemara will shortly say that 'black is T'reifah' ... .

יש לפרש דהיינו כשרובה כך; ומעשה בא לפני רבינו תם והכשיר כשלא היתה רובה שחורה.

(c)

Answer: One can establish that Gemara where the majority of the lung is black. Indeed, a case came before Rabeinu Tam, and he declared it Kasher because the majority of it was not black.

אבל תימה, דכיון דאמר לקמן (דף מז:) ד'טרפה משום דשחור אדום הוא אלא שלקה', א"כ, מה לי רובה מה לי מקצתה, כיון דע"י לקותא היא?

(d)

Question: Since the Gemara will say later (in Daf 47:) that it is T'reifah because black is really red that has been 'smitten', what difference does it make whether most of it is black or only part of it; either way, it ought to be T'reifah, seeing as it has been smitten?

ונראה לפרש דאוכמא דהכא היינו כי כוחלא - דאמר לקמן (שם) דכשרה. וכן פירש בהלכות גדולות של ר"ת.

(e)

Explanation #2: It therefore seems that 'Uchma' here means dark blue, which the Gemara says later is Kasher. And this is how it is explained in the Halachos Gedolos of Rabeinu Tam.

13)

TOSFOS DH EIN MAKIFIN B'VU'I

תוספות ד"ה אין מקיפין בבועי

(SUMMARY: Tosfos establishes the case where there is a hole that cannot be attributed to the hand of the Shochet.)

כשניקבה היכא דלא ממשמשא ידא דטבחא, כדפירש בקונטרס ...

(a)

Clarification (Part 1): This refers to where it has a hole which the Shochet's hand cannot reach, as Rashi explains.

דאי לא ניקבה כשרה, בר מהיכא דאיכא תרי בועי דסמיכי להדדי, כדבסמוך.

(b)

Clarification (Part 2): Because if there is no hole it is Kasher, except for where there are two Bu'os (absesces) that are next to each other, as we will learn shortly.

14)

TOSFOS DH AVAL K'SIDRAN HAYNU REVISAIHU

תוספות ד"ה אבל כסדרן היינו רביתייהו

(SUMMARY: Tosfos discuses various aspects of 'ke'Sidran'.)

נראה לפרש כסדרן דוקא באותו ענין שהן שוכבות זו אצל זו.

(a)

Explanation #1 (Part 1): It seems that 'ke'Sidran' refers specifically to where the lobes are lying the way they normally do, one beside the other..

אבל אם הם שוכבות זו על זו, אע"פ שהם סמוכות זו לזו, טרפה, דאין זה כסדרן.

(b)

Explanation #1 (Part 2): But if they are lying one on top of the other (see Maharsha), even though they are next to each other, it is T'reifah, because this is not called 'ke'Sidran'.

ועוד כתוב בערוך בשם ר"ח, שלא כסדרן - קבלה רב מפי רב אפילו סריכן תרי אוני באמצע, ועיקרן מפרקי מהדדי, טרפה; וכ"ש אם דבוקות זו ע"ג זו, או הראשונה עם השלישית, דודאי טרפה.

(c)

Explanation #2: Furthermore, the Aruch cites Rabeinu Chananel who cites an old tradition that regarding 'she'Lo ke'Sidran', even if the two lobes are stuck only in the middle, but their main sections are separate, it is T'reifah; and certainly there where one of them is completely stuck on top of the other, or if the first one is stuck with the third one, it is T'reifah.

ורבותינו הגאונים כתבו - כיון דחדא סירכא עם חברתה, היא מרבעתה, ולא איכפת לן בההיא סירכא.

(d)

Clarification: Our Rebbes the Ga'onim explain that since the one flap is lying next to the one next to it, it protects it (next Dibur). Therefore, we don't care about such a Sircha.

והרבה תמיה רבינו יהודה על קבלת ר"ח, וכתב שלא מצא בכל הלכות טרפות של רבותינו שראה שום חילוק בין מיפרקי מעיקרן ללא מיפרקי.

(e)

Question: Rabeinu Yehudah queries the tradition of Rabeinu Chananel however, inasmuch as in all Hilchos T'reifos of 'Raboseinu', he did not find any distinction made between whether their main sections are separate or not (i.e. either way, the animal is T'reifah).

15)

TOSFOS DH HAINU REVISAIHU

תוספות ד"ה היינו רביתייהו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not every Sircha is the result of a hole.)

על פירוש הקונטרס - דפירש דהסירכא מחמת נקב היא באה,

(a)

Opinion#1: Rashi maintains that a Sircha (adhesion) is the result of a hole.

קשה לר"י - דאמאי כסדרן כשרה? נהי דאינה נמשכת לכאן ולכאן, לא יהא אלא קרום שעלה מחמת מכה בריאה, שאינו קרום, אע"פ שאין הקרום דבוק למקום אחר, וכ"ש כשהוא דבוק לאונה אחרת?

(b)

Question: The Ri has difficulty with this explanation. Why, then, is 'ke'Sidran' (where the adjoining lobes are stuck together with a Sircha) Kasher? Even though they are not drawn apart, it should not be better than a membrane that grows on a lung as the result of a wound, which is not considered an independent membrane, even if it is not sticking to another location! All the more so here, where the one lobe is sticking to another lobe!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF