1) TOSFOS DH Goveh Min ha'Yorshim Kedei she'Lo Tin'ol Deles bi'Fnei Lovin

תוספות ד"ה גובה מן היורשים כדי שלא תנעול דלת בפני לוין

(SUMMARY: Tosfos resolves this with what Rav Papa taught in Kidushin.)

הכא מוקי הך מילתא אליבא דכולי עלמא בין למאן דאמר דאורייתא בין למאן דאמר לאו דאורייתא

(a) Implied question: Here [Rav Papa] establishes this according to everyone, both according to the opinion that [Shibud is] mid'Oraisa, and according to the opinion that it is not mid'Oraisa.

ובפרק קמא דקדושין (דף יג: ושם) אמרינן גובה מן היורשים שעבודא דאורייתא ואינו גובה [מן הלקוחות כו']

1. And in Kidushin (13b) he says that one collects [a Milveh Al Peh] from heirs, for Shibud is mid'Oraisa, and he does not collect from buyers...!

ויש לפרש דרב פפא לא אמר אלא מלוה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות וגמרא מפרש לה הכא למאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא

(b) Answer #1: Rav Papa said only that one collects a Milveh Al Peh from heirs, and not from buyers. Here the Gemara explains it according to the opinion that Shibud is not mid'Oraisa; (Maharsha - above, Tosfos said that here it is explained according to both opinions! This is fine according to Tosfos Kidushin 13a DH Amar, whose text here says that Shibud is not mid'Oraisa.)

והתם למאן דאמר שעבודא דאורייתא והוי כמו איכא דאמרי מילתא דהכא ודהתם

1. There, the Gemara explains it according to the opinion that Shibud is mid'Oraisa. It is like two versions, one here and one there.

וכעין זה מצינו בהמקבל (ב''מ דף קיב. ושם) דבעו מיניה מרב ששת קבלן עובר בבל תלין או לא אומן קונה בשבת כלי או לא

(c) Support: We find like this in Bava Metzi'a (112a). They asked Rav Sheshes whether or not one transgresses Bal Talin for a Kablan (if he does not pay that day). Does a craftsman acquire improvements that he makes to a Kli, or not?

ובהגוזל קמא (ב''ק דף צט.) משמע שלא שאלו ממנו אם אומן קונה בשבח כלי או לא

1. In Bava Kama (99a) it connotes that they did not ask him whether or not a craftsman acquires improvements to a Kli.

ובשם ה''ר אליהו מ''כ מפרש דהא דפסיק רב פפא התם דשעבודא דאורייתא היינו לענין קרבן כגון האשה שמתה יביאו היורשים עולתה דאיירי התם לעיל במשנה

(d) Answer #2 (R. Eliyahu): There Rav Papa rules that Shibud is mid'Oraisa, i.e. regarding Korban, e.g. if a woman died, her heirs bring her Olah, which the Mishnah cited there above discusses.

וכן משמע התם מתוך פירוש רבינו חננאל וכן עיקר

(e) Support: Also R. Chananel's Perush there connotes like this. This is primary.

2) TOSFOS DH mi'Sha'as Kesivah Shibed Nafshei

תוספות ד"ה משעת כתיבה שעבד נפשיה

(SUMMARY: Tosfos affirms that this is the correct text.)

ולא גרסינן משעת כתובה כדפירש בקונטרס (הגהת מהרש"א) דהוי משמע דעדי חתימה כרתי בכתובה לרבי אלעזר וזה אינו

(a) Explanation: The text does not say "from the time of Kesuvah", like Rashi explained, for it connotes that Edei Chasimah Karsei in a Kesuvah according to R. Elazar, and this is not true;

דהא אפילו אין בכתובה עצמה אלא עדי מסירה כשר כדאמרינן דאמר ר''א בין בגיטין בין בשטרות

1. Even if the Kesuvah itself has only Edei Mesirah it is Kosher, like we say that R. Elazar said [that Edei Mesirah Karsei] both for Gitin and [monetary] documents;

וקיימא לן כוותיה בין בגיטין בין בשטרות מההיא דזה בורר (סנהדרין דף כח: ושם)

2. And we hold like him both regarding Gitin and documents, from the case in Sanhedrin 28b. (Two Gisim, i.e. men who married two sisters, signed on a gift document. Rav Yosef suggested giving it in front of Edei Mesirah, according to R. Elazar. This was rejected only because R. Elazar admits that if invalid witnesses signed, it is invalid.)

i. Note: The Maharsha says that the following comment begins a new Dibur.

הג''ה [הכא] נמי דכתב ביה אני פלוני ערב

(b) Comment - Citation: Also here, he wrote in it "I, Ploni am an Arev."

ותימה דאם כן ליהוי כשאילו

(c) Question: If so, this should be like "greet..."! (It interrupts between a Get and the signatures, and invalidates it.)

ותירץ מורי ר' דשאני שאילו שדומה שסותר הגט ולעיל (דף קסב:) נמי אמרינן מילאהו בקרובין כשר

(d) Answer (Tosfos' Rebbi): "Greet" is different. It seems that it contradicts the Get. Also above (162b), we say that if he filled [blank lines between the text and the signatures] with [signatures of] relatives, it is Kosher. (They do not contradict the document, therefore they do not disqualify. The same applies to "I, Ploni am an Arev.")

3) TOSFOS DH v'Halachah Kemoso Af b'Chanuk

תוספות ד"ה והלכה כמותו אף בחנוק

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yochanan's teaching in Kesuvos.)

קשה לר''י על ההיא דהנושא (כתובות דף קא: ושם קב. ד''ה אליבא) דאמר ר' יוחנן באומר לחבירו חייב אני לך מנה בשטר דאלימא מילתא דשטרא וכמאן דאמר להו אתם עדי דמי

(a) Question (Ri): It says in Kesuvos (101b) that R. Yochanan said that if one says to his friend "I owe you a Maneh in a document", the matter of a document is powerful, and it is as if he said to him "you are witnesses against me";

ומוקי נפשיה כר' ישמעאל דלא פליג עליה ר' ישמעאל אלא משום דסבר דערב לאחר מתן מעות משתעבד כדאמר דהלכה כמותו אף בחנוק

1. He establishes himself like R. Yishmael, for R. Yishmael argues with [Ben Nanas] only because he holds that an Arev after the money was given becomes obligated, like it says "the Halachah follows [R. Yishmael] even regarding choking."

ורבי יוחנן גופיה [אפשר דס''ל] כשאמר לו בשוק הנח לו ואתן לך פטור דליכא אלימות' דשטר כלל ומנלן דסבר אלימא מילתא דשטרא

2. R. Yochanan himself could hold like [Ben Nanas] when he said to him in the market "leave him and I will give to you" that he is exempt, when there is no power of a document at all. What is the source that [R. Yishmael] holds that the matter of a document is powerful?

ונראה לרבי דחנוק נמי דהכא בשטר ומטעמא (הגהת הרש"ש) דאלימא מילתא דשטרא

(b) Answer (Tosfos' Rebbi): Also the case of choking here it is [when he signed] in the document, and the reason is because the matter of a document is powerful.

1. Note: Maharsha says that the following begins a new Dibur.

גמר ומשעבד נפשיה

(c) Citation: He resolves to obligate himself.

ופי' בקונטרס דלא גרסינן בתר הכי הנך כולהו בעו קנין

(d) Version #1 (Rashi, Amud B): The text does not say afterwards "all of these require a Kinyan."

וכן נראה כי כבר פירש דין כולם

(e) Support: This is correct, for [the Gemara] already explained the law of all of them.

ובפירוש רבינו חננאל הוא משמע לפרשו כך בין בחנוק בין בלא חנוק בין בשטר ובין בעל פה בעי קנין

(f) Version #2: R. Chananel's Perush connotes to explain it as follows. Whether or not he chokes, whether it is in the document or verbally, a Kinyan is required.

ויש ספרים שאין כתוב בהן כלל ונחת לזה מזה:

(g) Support (for Version #1): In some Seforim it is not written at all [like Rashi says]. This is better [than the Seforim in which it is written].

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF