1) TOSFOS DH ul'Taimeich Zavin Shavi Chamsha b'Shisa

תוספות ד"ה ולטעמיך זבין שוי חמשא בשיתא

(SUMMARY: Tosfos discusses why such an adult's sale is valid.)

וא''ת גם בגדולים נמי אין ממכרו מכר בכה''ג דהוי ליה ביטול מקח ומחזיר אונאה

(a) Implied question: Also adults, their sale is not a sale in such a case (of Ona'ah, i.e. overcharging)! It is Bitul Mekach [according to Rav], or he returns the Ona'ah [according to Shmuel]! (We explain according to Maharsha.)

וי''ל דלאו דוקא נקט חמשא בשיתא

(b) Answer #1: [What is worth] five for six is not precise.

אי נמי דוקא ואתי שפיר למה שמפרש ר''ת דאין אונאה לקרקעות

(c) Answer #2: It is precise. This is fine, according to what R. Tam explained that Ona'ah does not apply to land.

אי נמי כגון שאמר בפירוש יודע אני שאינו שוה כל כך

(d) Answer #3: The case is, he explicitly said "I know that it is not worth so much." (Ona'ah is only when he deceives about the value.)

אי נמי לא יתבטל לגמרי כיון דליכא יותר משתות:

(e) Answer #4: [The Halachah follows Shmuel, who says that] the sale is not totally Batel, since [the Ona'ah] is not more than a sixth.

2) TOSFOS DH Bodkin l'Kidushin ul'Geirushin

תוספות ד"ה בודקין לקדושין ולגירושין

(SUMMARY: Tosfos gives another consequence of checking.)

הך בדיקה אחר שהגיע לכלל שנים אבל מקמי שנים הוו שערות שומא בעלמא כדאמרינן בנדה פרק (בא סימן) (דף מח: (כן נראה להגיה))

(a) Explanation: This checking is after he reached [the required number of] years, but before the years, hairs are mere Shuma, like we say in Nidah (48b);

וגם מהניא הך בדיקה לענין שאם פשטה ידה וקבלה קדושין מאחר אי משכחינן בתר הכי סימנים בתראי לא הוו קדושין

(b) Consequence: This checking helps also for if she [later] accepted Kidushin money from another man. If we find Simanim after [the first Kidushin], the latter Kidushin is invalid;

ואי לא משכחי סימנים הוי ספיקא דחיישינן שמא נשרו בספיקא דאורייתא כי הכא כדאמר בפ' בא סימן

1. If we do not find Simanim, it is a Safek, for we are concerned lest [the hairs] fell out regarding a Safek Torah law like here, like it says in Nidah.

וליכא למימר דאם פשטה ידה וקבלה קדושין מאחר חיישינן לקדושי [שניהם] וכדשמואל דאמר בפ' עשרה יוחסין (קדושין דף עט:) קדשה אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעיר חוששין לקדושי [שניהם]

(c) Implied question: If she accepted Kidushin money from someone else, we are concerned for both acts of Kidushin, like Shmuel, who said in Kidushin (79b) that if her father was Mekadesh her on the road, and she was Mekadesh herself in the city, we are concerned for both acts of Kidushin!

דהתם לא קאמר הכי אלא ביומא דמשלם שית שבאותו יום בגרה

(d) Answer: There, he says so only on the day that completes six months [after becoming a Na'arah. She [surely] became a Bogeres some time during the day;

אבל הכא שהגיע כבר לגדלות מזמן גדול לא

1. However, here that she reached [years proper for] adulthood a long time ago, [Shmuel] would not say so.

3) TOSFOS DH ul'Geirushin

תוספות ד"ה ולגירושין

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Nidah.)

שאם לא ימצאו שערות לא יהיו גירושין דלא סמכינן אחזקה להקל וכן לחליצה ולמיאון

(a) Explanation: If hairs are not found, it is not a divorce. We do not rely on the Chazakah [that one brings Simanim immediately upon reaching tithe] to be lenient. The same applies to Chalitzah and Mi'un.

ואע''ג דגבי מיאון אמרי' בפ' בא סימן (דף מח: ושם) קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה דחזקה הביאה סימנין

(b) Implied question: Regarding Mi'un, we say in Nidah (48b) that a Ketanah who reached her years need not be checked, for there is a Chazakah that she brought Simanim!

היינו היכא דלא בדקנא אבל היכא דבדקנא ולא אשכחינן יכולה למאן ולא חיישינן שמא נשרו כיון שלא בעל כדאמרי' בפ' בא סימן (ד' נב.)

(c) Answer: That is when we did not check. However, when we checked and did not find, she can do Mi'un, and we are not concerned lest [hairs] fell out, since there was no Bi'ah [from when she reached her years], like we say in Nidah (52a).

מיהו בזמן הזה לא בקיאינן בהכרת גומות

(d) Pesak: However, nowadays we are not experts about recognizing pores (so we cannot rely on checking to show that she is a minor).

4) TOSFOS DH v'Chi me'Acher d'Vadaknuha l'Kidushin l'Geirushin Lamah Li v'Chulei

תוספות ד"ה וכי מאחר דבדקנוה לקדושין לגירושין למה לי כו'

(SUMMARY: Tosfos questions the question.)

וא''ת ומאי קושיא וכי חובה הוא לבדוק לקדושין אבל לגירושין צריך הוא לבדוק אם הוא גדול לגרש

(a) Question #1: What was the question? Is it a Chiyuv to check for Kidushin? (Above (DH Bodkin), Tosfos connotes that we must check only when a second man is Mekadesh her.) However, for divorce he must check if he is an adult to divorce!

ועוד דהוה ליה למימר האי לישנא למאי הלכתא בדקינן לגירושין דממה נפשך היא מגורשת

(b) Question #2: [If the Makshan asks that in any case, we need not check for divorce, why did he mention checking for Kidushin? He] should have asked as follows. For what law do we check for divorce? In any case she is divorced!

שאם היה קטן בשעת קדושין אפי' גירושין לא בעי ואם היה גדול עכשיו הוא נמי (הגהת הב"ח) גדול בשעת גירושין

1. If he was a minor at the time of Kidushin, even divorce is not needed. If he was an adult [at the time of Kidushin, also] now at the time of divorce he is an adult!

ואם היה ספיקא

(c) Suggestion: If it was a Safek (we did not check for Kidushin, we would rely on Chezkas Penuyah and say that she is still single! Therefore, we must check for Kidushin.)

1. Note: We explain according to Nimukei ha'Griv. Others delete these words, or say that the end of this Tosfos belongs elsewhere.

הא ספיקא דאורייתא לחומרא דחיישינן שמא נשרו כדאמרי' בפ' בא סימן (שם)

(d) Rejection: (We would not rely on Chazakah.) We are stringent about a Safek Torah law. [We find that] we are concerned lest [hairs] fell out, like we say in Nidah (52a)!

ודוחק לומר דבודקין לקדושין דהיינו אם לא מצאו שערות לא תהא מקודשת דלא חיישינן שמא נשרו

(e) Poor answer: We [must] check for Kidushin, i.e. if hairs were not found, she is [Vadai] not Mekudeshes, and we are not concerned lest they fell out.

דהויא אז מילתא דשמואל בהכי דלא כהלכתא

(f) Rebuttal: If so, the Halachah does not follow this teaching of [Rav Nachman in the name of] Shmuel!

5) TOSFOS DH l'Chalitzah Le'afukei mid'R. Yosi

תוספות ד"ה לחליצה לאפוקי מדר' יוסי

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not establish Rav Nachman even like R. Yosi.)

וא''ת אימא דלענין איש מיירי דהתם אפי' ר' יוסי מודה

(a) Question: We should say that [Rav Nachman] discusses a man! There, even R. Yosi agrees (that only an adult Yavam can do Chalitzah)!

וי''ל דמשמע לי' דמיירי בין באיש בין באשה דומיא דלגיטין ולקדושין דמיירי בין באיש בין באשה

(b) Answer: [Rav Nachman] connotes that he discusses both a man and a woman, similar to Gitin and Kidushin, which discuss both a man and a woman.

6) TOSFOS DH Le'afukei mid'R. Yehudah

תוספות ד"ה לאפוקי מדר' יהודה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we establish Rav Nachman unlike R. Yehudah.)

ואם תאמר מנא ליה לאפוקי מדרבי יהודה דלמא בבדיקה דרבי יהודה איירי

(a) Question: What is the source that he comes to teach unlike R. Yehudah? Perhaps he discusses the checking of R. Yehudah (if the black exceeds the white)!

ויש לומר דומיא דבדיקות דלעיל דהוי ב' שערות

(b) Answer: It is like the checking above, which is for two hairs.

מיהו צריך עיון אי קאמר ר' יהודה למילתיה גבי מיאון דוקא או לא

(c) Question: This requires investigation, whether or not R. Yehudah said his law only for Mi'un.

7) TOSFOS DH Ad she'Yarbeh Shachor Al ha'Lavan

תוספות ד"ה עד שירבה שחור על הלבן

(SUMMARY: Tosfos defends this text.)

פי' רבינו שמואל דלא גרסינן על הלבן

(a) Version #1 (Rashbam): The text [says only "there is much black." It] does not say "more than white."

ור''י אומר דגרסינן שפיר דעל הלבן היינו על הבשר שהוא לבן

(b) Version #2 (Ri): The text properly says "more than white", i.e. there is [seen] more black (hairs) than flesh, which is white;

ואיידי שהזכיר שחור בשיער הזכיר בשר בלשון לבן

1. Since [R. Yehudah] mentioned black regarding hair, he refers to flesh as "white".

8) TOSFOS DH R. Eliezer Omer Echad Bari v'Echad Mesukan v'Chulei

תוספות ד"ה רבי אלעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן כו'

(SUMMARY: Tosfos proves that the text should say R. Elazar.)

הכי גריס רבינו תם ר' אלעזר ולא ר' אליעזר והוא ר' אלעזר בן שמוע

(a) Alternative text: R. Tam's text says R. Elazar and not R. Eliezer; this is R. Elazar ben Shamu'a.

דאי גריס ר' אליעזר היה קשה מדתני בתר הך בבא פלוגתא דר' אליעזר ורבי יהושע גבי קנין דשכיב מרע בבבא אחריתי

(b) Source #1: If the text were R. Eliezer, this would be difficult, since [the Mishnah] below (156b) teaches after this clause the argument of R. Eliezer and R. Yehoshua about Kinyan of a Shechiv Mera in a separate clause;

ואי גרס ר' אליעזר בתרוייהו א''כ ליערבינהו וליתנינהו המחלק נכסיו על פיו רבי אליעזר אומר אחד בריא כו' בד''א בחול אבל בשבת דבריו קיימין ר' יהושע אומר כו'

1. If the text were R. Eliezer in both of them, they should be taught together! One who orally apportions his property - R. Eliezer says, whether he is healthy... [a Kinyan is needed]. This refers to a weekday, but on Shabbos, his words are fulfilled. R. Yehoshua says...

אלא מדפלגינהו לתרי בבי שמע מינה הראשון הוא ר' אלעזר בן שמוע

2. Rather, since they were divided into two clauses, this teaches that the first [Tana] is R. Elazar ben Shamu'a.

ועוד ראיה דקאמר בגמרא א''ר לוי קונין מש''מ ואפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר' אלעזר כו'

(c) Source #2: In the Gemara, R. Levi says "we acquire from a Shechiv Mera, and even on Shabbos, and there is no concern for R. Elazar's words;

ואי גרס ר' אליעזר הא אית ליה בסמוך דבשבת דבריו קיימין בלא קנין

1. If the text were R. Eliezer, he holds below that on Shabbos, his words are fulfilled without a Kinyan!

ועוד מאי האי דקאמר (מכאן מעמוד ב) אמרו לו מעשה דבני רוכל כו' לימא להו דשבת הוה ע''כ דברי ר''ת

(d) Source #3: How do we understand what [Chachamim challenged him] "an episode occurred with Bnei Rochel...'? He could say to them that it was on Shabbos! Until here is from R. Tam.

156b----------------------------------------156b

ועוד הקשה ר''י מדאמרי' בגיטין בסוף פ''ק (דף יד: ושם) גבי הולך מנה לפלוני כו' ומוקי לה התם בשכיב מרע וקאמר ר''י הנשיא משום ר' יעקב שאמר משום רבי מאיר כר' אליעזר דצריך (הגהת הב"ח) קנין

(e) Question (Ri): It says in Gitin (14b) regarding "take 100 Zuz to Ploni...", and we establish it there to discuss a Shechiv Mera, and R. Yehudah ha'Nasi said in the name of R. Yakov, who said in the name of R. Meir like R. Eliezer, that a Kinyan is needed;

ואי גרסי' הכא רבי אליעזר הא אית ליה לר''מ בגמ' דרבי אליעזר אומר בחול דבריו קיימין ולא הצריך קנין

1. If the text says here R. Eliezer, R. Meir holds in the Gemara that R. Eliezer holds that on a weekday his words are fulfilled, and he does not need a Kinyan!

והתם בחול מיירי מדקאמר הולך מנה לפלוני דמשמע בחול

2. There we discuss on a weekday, since it said "take 100 Zuz to Ploni...", which connotes that it is on a weekday!

אלא ש''מ דגרס רבי אלעזר ואית ליה בין בשבת בין בחול צריך קנין

(f) Conclusion: This shows that the text says R. Elazar, and he holds that both on Shabbos and on a weekday, he needs a Kinyan;

ופליג אדרבי אליעזר ורבי יהושע דבסמוך וגרסי' ולא לחוש לדברי רבי אלעזר

1. He argues with R. Eliezer and R. Yehoshua below. The text says "there is no concern for R. Elazar's words."

וכן בפ''ק דקדושין (דף כו:) גבי בעיא דצבורין ולקמן בגמ' גבי המקיים קוצים בכרם גרס רבי אלעזר וכן בשבת פרק חבית (דף קמד:) דמייתי לה ההוא דהמקיים קוצים בכרם

(g) Remark: Also in Kidushin (26b) regarding the question of Tziburin (if Kinyan Agav requires that the Metaltelim rest on the land acquired), and below regarding one who is Mekayem thorns in a vineyard, the text says R. Elazar, and also in Shabbos (144b), where it brings the case of being Mekayem thorns in a vineyard.

והר''ר יצחק בר מאיר הקשה מן התוספתא (פ''י) דקתני התם המסוכן שחלק נכסיו על פיו בין בחול בין בשבת דברי המת יעשו אבל בריא עד שיקנו בכסף ובשטר ובחזקה

(h) Question (Rivam): A Tosefta (10:12) teaches that a Shechiv Mera who apportioned his property orally, whether on Shabbos or during the week, we fulfill a Mes' words, but not a Bari's words, unless they acquired through Kesef, a document or Chazakah;

ר''א אומר נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להם אחריות אין נקנים אלא במשיכה

1. R. Eliezer says, property with Achrayus (responsibility to compensate the buyer if a creditor takes it, i.e. land) is acquired through Kesef, a document or Chazakah. Property without Achrayus (i.e. Metaltelim) is acquired only through Meshichah;

אמר ר' אליעזר מעשה במרוני אחד שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין הרבה כו'

2. R. Eliezer says, an episode occurred in which a man from Meron was in Yerushalayim, and he had much Metaltelim [that he wanted to give... He was Makneh Agav land.]

במה דברים אמורים בחול אבל בשבת לא יעשה ואם עשה עשוי ר' יהושע אומר בחול אמרו קל וחומר בשבת דברי ר''מ

3. What is the case? This refers to a weekday, but on Shabbos one may not do so. If he did, he did (it takes effect). R. Yehoshua says, this was said for a weekday, and all the more so on Shabbos. R. Meir says [that they argue like this];

ורבי יהודה אומר רבי אליעזר אומר במה דברים אמורים בשבת אבל בחול לא יעשה ואם עשה עשוי רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול

4. R. Yehudah says, R. Eliezer says, what is the case? This is on Shabbos, but on a weekday one may not do so. If he did, he did. R. Yehoshua says, this was said for Shabbos, and all the more so on a weekday.

אלמא משמע דכולה רבי אליעזר קתני לה

5. Inference: R. Eliezer taught all of this (including the Reisha, which is like our Mishnah)!

ואור''י דלא קשיא מידי דבמה דברים אמורים דתוספתא אמתני' דהכא קאי ולא אמילתא דרישא דר' אלעזר דתוספתא

(i) Answer (Ri): This is not difficult at all. "What is the case?" in the Tosefta refers to our Mishnah here, and not to the Reisha of R. Eliezer in the Tosefta;

אלא אמילתא דרבנן קאמר דאמרי דלא בעי קנין והכי פירושא דאם עשה עשוי ולא אמרינן דאין קנין לאחר מיתה

1. Rather, he discusses Rabanan, who say that no Kinyan is needed. He means as follows. If he did, he did, and we do not say that there is no Kinyan after death. (Maharshal, according to Rashash - this is according to R. Yehudah. According to R. Meir, this is forbidden on Shabbos, for it looks like business.)

דכיון שאין יכול לעשות אלא בקנין מודו כ''ע שיועיל זה הקנין לאחר מיתה והוי כאילו פירש מהיום אם לא יחזור בו לאחר מיתה

i. Since he can do only through a Kinyan, all agree that this Kinyan helps after death. It is as if he specified "from today, if I will not retract, [and it takes effect] after death."

וה''ק לא יעשה בלא קנין ואם עשה בקנין מה שעשה עשוי ולכתחילה נמי יכול לעשותה בקנין

ii. He means as follows. He may not do without a Kinyan. If he did through a Kinyan, what he did he did, and also l'Chatchilah he can do through a Kinyan.

9) TOSFOS DH Kevinasi l'Biti

תוספות ד"ה כבינתי לבתי

(SUMMARY: Tosfos explains this unlike the Rashbam.)

פי' רבינו שמואל נושק''א בלע''ז שחוגרת בה צוארה

(a) Explanation #1 (Rashbam): This is Nushka (a metal clasp), which is she uses to close [her garment on] her neck.

ואין נראה לר''י מדאמר בשבת פרק במה אשה יוצאה (דף סב.) ולא תצא בכוליאר וקאמרי' בגמרא מאי בכוליאר אמר רב מכבנתא היינו כבינתי דהכא ופי' רש''י התם נושקא

(b) Rebuttal #1 (Ri): It says in Shabbos (62a) that a woman may not go out with Kuliyar. The Gemara says what is Kuliyar? Rav said, it is Mekavnesa, which is Kevinasi here. Rashi explained there that it is Nushka;

ולמה אסור לצאת בו בשבת והלא אינו עשוי אלא דרך מלבוש ושלפא ומחוי נמי לא שייך ביה כיון שתגלה בשרה

1. Why is it forbidden to go out with it on Shabbos? It is made only to be worn. Also, there is no concern lest she take it off to show [her friends], for she would expose her skin.

ועוד אמרי' ביומא פרק אמר להם הממונה (דף כה.) גבי כהנים תנא היו עומדים בכוליאר פירוש עומדין בעיגול

2. Also, in Yoma (25a), regarding Kohanim, a Beraisa teaches that they stand in Kuliyar, i.e. in a circle!

ע''כ נראה לר''י כפירוש הערוך שפירש בכוליאר הוא כעין עטרה ומ''מ יש בה שום דבר חד כדאמרי' בשילהי דשבת (דף קנו:) דשקלה למכבנא ויהבא בעיני דחיויא

(c) Explanation #2 (Ri): The Aruch explained that Kuliyar is like a crown. In any case it has something sharp, for it says in Shabbos (156b) that she took Mekavna and [stuck it in the wall, and] it went in the eye of a snake.

וכבינתי דהכא אין לפרש נושקא אפילו תחלק בין מכבנתא דשבת לכבינתי דהכא דהא כתיב בישעי' ובתי הנפש והלחשים ופי' רש''י שם בתי הנפש נושקא שהיא כנגד שהנפש נתון שם

1. You should not explain that Kevinasi here is Nushka, even if you will distinguish between Mekavnesa of Shabbos and Kevinasi here, for it says in Yeshayahu (3:20) "u'Vatei ha'Nefesh veha'Lechashim", and Rashi explained there that Batei ha'Nefesh are Nushka, since it is put opposite where the Nefesh is (the heart);

וכתוב נמי והרדידים ומתרגמינן כבינתי

i. It is written there also "veha'Redidim" (3:23; the verses discuss matters that Hash-m will remove from Yisrael. Surely this is not the same as Batei ha'Nefesh written above), and the Targum is Kevinasi!

ועוד תנן במס' כלים (פכ''ט מ''א) והסגוס והרדיד כו' ופירש בערוך דהיינו רדידים וקרוי בלשון ישמעאל ריד''א והוא צעיף דק שהאשה מתכסה בה ראשה

(d) Rebuttal #2 (and Explanation #3): Also, a Mishnah in Kelim (29:1) teaches "ha'Sagus veha'Redid", and the Aruch explained that this is Redidim (of the verse, for which the Targum is Kevinasi), and it is called in Arabic Rida. It is a thin kerchief with which a woman covers her head;

1. Note: This is another proof that Kevinasi is not Nushka. It seems that the Aruch indeed distinguishes Kevinasi from Mekavnesa.

ותכס בצעיף ותתעלף מתרגם בתרגום ירושלמי רדידא (בראשית לח)

2. The Targum Yerushalmi of "va'Techas ba'Tza'if va'Tis'alaf" is Redida.

10) TOSFOS DH Konim mi'Shechiv Mera v'Afilu b'Shabbos

תוספות ד"ה קונין מש''מ ואפי' בשבת

(SUMMARY: Tosfos discusses what Chachamim permitted for a Shechiv Mera.)

במצוה מחמת מיתה או בכותב כל נכסיו אתי שפיר דשייך התם טירוף דעת כי אע''פ שהקנין אינו מעלה ומוריד מ''מ מצטער על הדבר

(a) Observation: Regarding one who commands due to [fear of] death, or one who writes all his property to others, this is fine. [Enacting to avoid] frenzy applies there, for even though the Kinyan does nothing, even so he is pained [if he cannot do a Kinyan].

וה''ה נמי בכותב מקצת אע''פ שסבור הוא עדיין לחיות שהרי אינו יכול לחזור בו ומשייר לנפשו מ''מ שייך ביה טירוף דעת כדפי' רבינו שמואל

(b) Assertion: The same applies to one who writes some [of his property]. Even though he expects to live, for he cannot retract and he left [some property] for himself, even so [enacting to avoid] frenzy applies, like the Rashbam explained.

ואפי' בשבת נמי מותר להקנות כדאמר בהזורק (גיטין עז: ושם) ההוא ש''מ דכתב לה גיטא לדביתהו למחר תקיף ליה עלמא טובא אמר רבא מי איכא דוכתא דלינסבא גיטא ותיזל איהי ותיחוד ותפתח כו'

(c) Assertion: Even on Shabbos he may be Makneh, like it says in Gitin (77b) that a certain Shechiv Mera wrote a Get to his wife. The next day (Shabbos) he became close to death. Rava said "is there a place where the Get rests [that he can be Makneh to her]? She should go and close and open [and acquire the place of the Get, and be divorced]!"

והיכי קא קניא ליה הא אקנייה רשותא בשבת אסור

1. Question: How could she acquire [the place]? One may not be Makneh Reshus on Shabbos!

אלא ש''מ בש''מ הקילו וא''כ מותר להקנות גם הכא

2. Answer: This shows that [Chachamim] were lenient about a Shechiv Mera. If so, it is permitted to be Makneh also here!

ותדע דבש''מ הקילו דהא תקשה היכי הוה מצי לגרש בשבת והתניא בתוספתא דביצה אין מגרשין בשבת אלא בש''מ הקילו

(d) Proof: Surely they were lenient about a Shechiv Mera, for you can ask how could he divorce on Shabbos? A Tosefta in Beitzah teaches that we do not divorce on Shabbos! Rather, they were lenient about a Shechiv Mera.

11) TOSFOS DH Zachin l'Gadol v'Ein Zachin l'Katan

תוספות ד"ה זכין לגדול ואין זכין לקטן

(SUMMARY: Tosfos explains the reasons for the two opinions.)

וא''ת למה אין זכין לקטן הלא זכין לאדם שלא בפניו

(a) Question: Why can't one be Zocheh for a minor? Zachin l'Adam she'Lo Befanav (one can be Zocheh for someone in his absence)!

וי''ל כיון דזכיה מטעם שליחות מאן דמצי משוי שליח יש לו זכיה ומאן דלא מצי משוי שליח אין לו זכיה

(b) Answer: Since Zechiyah is due to Shelichus, one who can make a Shali'ach, he has Zechiyah (others can be Zocheh for him). One who cannot make a Shali'ach, he does not have Zechiyah;

ומאן דאית ליה זכין לקטן ואין זכין לגדול ס''ל כיון דגדול יכול לקנות לא תקון ליה רבנן זכיה כמו בקטן:

1. The one who holds that one can be Zocheh for a minor, but not for an adult, he holds that since an adult can acquire, Rabanan did not enact Zechiyah for him, like [they did] for a minor.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF