BAVA BASRA 157 - Dedicated by Uri and Aviva Sondhelm in memory of their parents; Avraham ben Menachem Mendel ha'Levi, Gella bas Ze'ev, and Sarah bas Tzvi.

1) TOSFOS DH Nafal ha'Bayis Alav v'Al Aviv... Beis Shamai Omrim Yachloku...

תוספות ד"ה נפל הבית עליו ועל אביו כו' בית שמאי אומרים יחלוקו...

(SUMMARY: Tosfos explains the reason why they argue.)

דסבירא להו לבית הלל כיון דמחוסר גוביינא אפילו מת האב תחלה הוו בחזקת היורשין

(a) Explanation: Beis Hillel hold that since [the creditor] is lacking collection, even if the father died first, the heirs are Muchzak [in the property];

ובית שמאי לטעמייהו דאית להו כל העומד לגבות כגבוי דמי ולכך הוי כאילו הוא מוחזק בכך

1. Beis Shamai hold like they taught elsewhere. They hold that anything destined to be collected, it is as if it was collected. Therefore, it is as if [also the creditor] is Muchzak in it (so they divide).

2) TOSFOS DH Amar Rav Yosef Ta Shma Zeh Hayah Pike'ach v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רב יוסף ת''ש זה היה פיקח כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not bring a proof from Rav Nachman.)

לא הוה מצי להביא ראיה מרב נחמן דאמר (לעיל קכה.) יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם בעל חוב גובה אותה מהם

(a) Implied question: Why didn't he bring a proof from Rav Nachman, who taught above (125a) that if orphans collected land for their father's debt, a creditor can collect it from them?

דהיינו טעמא מדרבי נתן

(b) Answer #1: The reason [there] is due to [Shibud of] R. Nasan. (There is a lien on a borrower's property to pay the creditor of his creditor.)

ועוד אפילו היה יכול להביא ראיה מתני' עדיפא ליה

(c) Answer #2: Even if he could bring a proof [from Rav Nachman], he prefers to bring a proof from our Mishnah.

3) TOSFOS DH d'Ikni Kanah u'Machar Mahu

תוספות ד"ה דאיקני קנה ומכר מהו

(SUMMARY: Tosfos explains that we do not ask according to R. Meir.)

אליבא דר''מ דקאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא קמבעיא ליה כדמפרש בסמוך

(a) Explanation: He does not ask according to R. Meir, who says that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, like it explains below.

וא''ת אימור דאמר רבי מאיר כגון פירות דקל דעבידי דאתו הני לא עבידי דאתו שיקנה נכסים וימכור

(b) Question: R. Meir said [so] in a case like fruits of a date tree, which normally come. This is not common, that he will acquire property and sell!

ויש לומר דמודי ר' מאיר בהא שהשעבוד חל ממילא אע''פ שלגבי קנין לא היה לו להועיל כאן

(c) Answer: R. Meir agrees here, that the lien takes effect automatically, even though regarding Kinyan [Davar she'Lo Ba l'Olam] would not work (in such a case when there is a double doubt - perhaps he will not buy, and even if he buys, perhaps he will not sell);

דהא גבי דאיקני נמי אמרינן לעיל דמהני אפילו לרבנן דרבי מאיר אף על פי שסבורים דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם משום דאלים כח השעבוד

1. Source: Also regarding "what I will acquire", we said above that it helps even according to Rabanan of R. Meir, even though they hold that Ein Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, because the lien is strong;

הכי נמי אלים לרבי מאיר לענין דמהני אע''ג דלא עבידי דאתו

2. Similarly, according to R. Meir [the lien] is strong so that it helps, even though it is not common to come.

4) TOSFOS DH d'Ikni Kanah u'Machar v'Chulei

תוספות ד"ה [דאיקני קנה ומכר] כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why Shmuel asked this.)

הקשה רבינו שמואל תיפשוט ליה מדידיה מדאמר שמואל בפרק קמא דב''מ (דף יד:) בעל חוב גובה את השבח פירוש שהשביח הלוקח

(a) Question (Rashbam): [Shmuel] should resolve this from his own teaching! Shmuel taught in Bava Metzi'a (14b) that a creditor collects Shevach, i.e. what a buyer improved.

ואין לומר כמו שפי' דאליבא דרבי מאיר איירי

1. Implied suggestion: We can say like [the Rashbam, Sof 157b] explained, that [Shmuel said so] according to R. Meir [and here he asks according to Rabanan].

דהא שמואל לית ליה דר' מאיר דהא פסיק בפ' אע''פ (כתובות דף נט.) כרבי יוחנן הסנדלר דאמר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם

2. Rejection: Shmuel does not hold like R. Meir, for he ruled in Kesuvos (59a) like R. Yochanan ha'Sandlar, who says that Ein Adam Makdish Davar she'Lo Ba l'Olam!

ויש לומר דשמואל סבירא (כן הוא בדפוס ויניציה) ליה כר' מאיר הכא דאלים כח השעבוד שיועיל אע''פ שלא בא לעולם

(b) Answer: Shmuel holds like R. Meir here, that Shibud is strong, that it helps even though Lo Ba l'Olam;

אע''ג דבקנין לא סבר ליה כוותיה מטעם דפי' לעיל והכא (כן הוא בדפוס ויניציה) מיבעיא ליה לרבנן

1. Even though regarding Kinyan, [Shmuel] does not hold like [R. Meir], for the reason I explained above, here he asks according to Rabanan.

5) TOSFOS DH Mitzvah Al ha'Yesomim Lifro'a Chovas Avihen

תוספות ד"ה מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן

(SUMMARY: Tosfos explains that this opinion holds that we force them.)

וכופין כדמוכח (הגהת הב"ח) כאן

(a) Explanation: [Since it is a Mitzvah for orphans to pay their father's debt], we force them, like is proven here.

ומיהו אין כופין במקום שלא הניח להם אחריות נכסים אבל הניח להם כופין דהא נזקקין ליתומים במלוה (הגהת הרש"ש) בשטר

(b) Limitation: However, we do not force when [their father] did not leave (bequeath) for them property with Achrayus (land), but when he left, we force them, for we make orphans pay a loan with a document.

והכי נמי משמע בסמוך כדפרישית מדקאמר מלוה על פה אינו גובה מן היורשים משמע דאי למאן דאמר גובה מן היורשין חייב לפרוע ומצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן

(c) Support: It connotes like this below, like I explained, since it says "a Milveh Al Peh (a loan without a document) is not collected from heirs." This connotes that according to the opinion that it is collected from heirs, [they] must pay, and it is a Mitzvah for orphans to pay their father's debt.

והך דהכא אינו כי ההיא (כתובות דף צא:) דגבי קטינא דארעא

(d) Implied question: Why is this unlike the case in Kesuvos (91b) regarding the patch of land [that orphans gave towards their father's debt, and bought it back, and it was collected again for the debt]?

דהתם מצוה בעלמא בלא כפייה דמיירי בדלא שבק להון אחריות נכסים

(e) Answer: There it is a mere Mitzvah without forcing. It discusses when their father did not leave to them land [worth the entire debt];

והכא בדין בעי למימר דאף על גב דלא משתעבד (הגהת מהרש"א) כיון דמנכסי דידיה מיפרע כופין היתומים למאן דאמר מלוה על פה גובה מן היורשים

1. Here, according to letter of the law we want to say that even though there is no lien, since it is paid from [the borrower's] property, we force the orphans, according to the opinion that a Milveh Al Peh is collected from orphans. (This Dibur continues on Amud B.)

157b----------------------------------------157b

מיהו למ''ד אין גובה אע''ג דמצוה לפרוע מדידהו אין כופין כדמוכח במי שהיה נשוי (כתובות דף צא:)

2. However, according to the opinion that it is not collected, even though it is a Mitzvah to pay from their property, we do not force, like is proven in Kesuvos (91b).

אבל כי שבק להון אחריות נכסים אע''פ דפריעת בע''ח מצוה כופין כדמוכח בכל מקום דנזקקין ליתומים גדולים

(f) Distinction: However, when their father left to them land, even though paying a creditor is a Mitzvah, we force, like is proven everywhere, that we collect from adult orphans.

וכדאמרינן בכתובות לא ניחא לי למעבד מצוה מאי ואמרינן (הגהת הב"ח) דמכין אותו עד שתצא נפשו כמו במצות עשה כגון עשה סוכה ועשה לולב

1. Source: We say in Kesuvos (86a, that if one says) "I do not want to do a Mitzvah", we lash him until he dies, just like for a Mitzvas Aseh, e.g. to make a Sukah or Lulav.

6) TOSFOS DH ha'Mukdamim Pesulim

תוספות ד"ה המוקדמים פסולים

(SUMMARY: Tosfos explains that they are totally Pasul.)

אומר ר''י דפסולים הוו לגמרי דאפי' מבני חרי לא גבי אע''פ שלוה מודה

(a) Explanation (Ri): They are totally Pasul. They cannot be used to collect even from Bnei Chorin (property that the borrower still owns), even if the borrower admits.

וראיה מדקאמר ריש לקיש באיזהו נשך (ב''מ דף עב. ושם ד''ה שטר) דהך משנה מתוקמא כר' מאיר דאמר שטר שיש בו רבית קונסין ואין גובה בו לא את הקרן ולא את הרבית היינו אפי' לוה מודה

(b) Proof: Reish Lakish said in Bava Metzi'a (72a) that this Mishnah is established like R. Meir, who says that a document with Ribis, we fine him, and he does not collect the principal and not the Ribis, i.e. even if the borrower admits;

ואפי' מבני חרי לא גבי (הגהת הב"ח) דהא תניא בתוספתא (פ''ה דב''מ) המוצא שטר חוב שיש בו רבית יקרענו בא לב''ד יקרעוהו לבתר דתני (הגהת הרש"ש) הך משנה דהכא משמע פסולים לגמרי

1. He does not collect even from Bnei Chorin, for a Tosefta (Bava Metzi'a 5:23) teaches that if one finds a document with Ribis, he tears it. If it came to Beis Din, they tear it. [This is] taught after teaching [Tosefta 5:22, which teaches the law of] the Mishnah here. This connotes that they are totally Pasul!

אך י''ל דשאני התם דמשעת כתיבה הוא דעבד ליה שומא אבל הכא לא עבד ליה שומא וכי האי גוונא דחי בפרק המניח את הכד (ב''ק דף ל: ושם)

(c) Rebuttal: One could say that there is different, for from the time it was written he does Suma (assessment of Ribis). We reject like this in Bava Kama (30b).

מיהו לישנא דפסולין משמע פסולין לגמרי שלא לגבות מבני חרי

(d) Support (of Explanation): The expression "Pesulim" connotes totally Pasul, that it cannot be used to collect [even] from Bnei Chorin.

7) TOSFOS DH Goveh Es ha'Keren mi'Nechasim Meshubadim v'Shevach mi'Bnei Chorin

תוספות ד"ה גובה את הקרן מנכסים משועבדי' ושבח מבני חורין

(SUMMARY: Tosfos explains how the case arises.)

וא''ת כיון שיש לו נכסים ללוה שיגבה ממנו הלוקח למה (הגהה במהדורת עוז והדר) לא יקח הבעל חוב ממנו לימא ליה לוקח מקום הנחתי לך לגבות ממנו

(a) Question: Since the borrower (who sold) has property that the buyer collects from, why doesn't the creditor collect from [the borrower]? [The buyer] can tell [the creditor] "I left you [property of the borrower] to collect from!" (Bava Kama 8a)

וי''ל דאיירי כגון שאין לו למוכר נכסים אחרים אלא משועבדים ולכך טורף הימנו המשועבדים ולכשיחזור ויקנה נכסים בני חורין יחזור זה לוקח ויטרוף מבני חרי

(b) Answer #1: The seller has only Meshubadim. Therefore, the creditor takes Meshubadim, and when [the seller] buys Bnei Chorin, this buyer (whose property was taken) takes the Bnei Chorin;

ואפי' כתב לו דאיקני וקנה ומכר ומשתעבד כבר לקח הב''ח (הגהת מהרש"א) כל שעבודוxdz77

1. Even if he said "[you may collect from] what I will acquire", and he acquired and sold, and there is a lien on it, the creditor already took everything owed to him.

א''נ י''ל כגון שעשאו לוה למלוה קרקע זה אפותיקי דהשתא לא מצי למימר ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו

(c) Answer #2: The case is, the borrower made this land an Apotiki for the lender. Now, [the buyer] cannot say "I left you [property] to collect from."

8) TOSFOS DH Im Timtzi Lomar Mishtabed Lavah v'Lavah v'Chulei

תוספות ד"ה אם תמצי לומר משתעבד לוה ולוה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have asked even if it is not Mishtabed.)

וה''נ הוה מצי למיבעי אפילו אם תמצי לומר דאיקני קנה ומכר לא משתעבד היכא דאמר דאיקני ולוה ולוה וחזר וקנה ולא מכר והוריש (הגהת הב"ח)

(a) Implied question: Even if you will say that if he said "[you may collect from] what I will acquire", and he acquired and sold, there is no lien on it, [the Gemara] could have asked if he borrowed, and borrowed [from a second lender] and then bought and did not sell or bequeath [whether or not the second lender collects with the first lender]!

אלא מדסליק מיניה נקט בעיא

(b) Answer: [The Gemara] asks about the last matter discussed. (It established the Beraisa like R. Meir, therefore there is a lien on what he bought and sold.)

9) TOSFOS DH Mai Goveh deka'Tani Nami Chetzi Shevach

תוספות ד"ה מאי גובה דקתני נמי חצי שבח

(SUMMARY: Tosfos prefers the text of R. Chananel.)

בתר הכי גרסינן בכל הספרים ישנים שלחו מתם בן שלוה כו' עד סוף הסוגיא לא יורשי האב אחי כו' (הגהת הב"ח)

(a) Alternative text: After this, in all old Seforim the text says "they sent from [Eretz Yisrael] (in our text, this is on 158b)..." until the end of the Sugya (159b) "no, heirs of the father are brothers...";

ואחר כך משנה דנפל הבית עליו ועל אשתו (הגהה במהדורת עוז והדר) וגמרא דיליה ואחר כך בעו מיניה מרב ששת בן מהו שירש את אמו בקבר

1. And afterwards is the Mishnah (in our texts, 158a) about a house that fell on him and his wife, and the Gemara [on that Mishnah], and afterwards they asked Rav Sheshes whether a son inherits his mother in the grave.

וכן הגירסא בפירוש רבינו חננאל וכן גרס רבינו תם וכן הגירסא ישרה דגמרא דשלחו מתם שייכא על המשנה דנפל הבית עליו ועל אביו דמייתי עלה ההיא משנה לבסוף

(b) Support: This is the text of R. Chananel and R. Tam, and it is proper, for the Gemara of "they sent from [Eretz Yisrael, if a son sold his father's property, and died...]" pertains to [our] Mishnah of a house that fell on him and his father; [the Gemara] brings this at the end of [its discussion of] that Mishnah. (In our text, it is in the discussion of the Mishnah of a house that fell on him and his mother);

וגמרא דבעו מיניה מרב ששת היא שייכא על משנה דנפל הבית עליו ועל אמו דמייתי לה עלה

1. The Gemara in which they asked Rav Sheshes [whether a son inherits his mother in the grave] pertains to the Mishnah of a house that fell on him and his mother, and (according to the text that Tosfos prefers, this question) is brought on that Mishnah.

אבל בספרים שלנו גרסינן ההיא דשלחו מתם על משנת נפל הבית עליו ועל אמו כמו שפירש רבינו שמואל והוא פי' גר' ר''ח נראה לו יותר וכן גרס רבינו תם:

(c) Observation: In our Seforim, the text says "they sent from [Eretz Yisrael]" in the discussion of the Mishnah of a house that fell on him and his mother, like is explicit in the text of the Rashbam. He explained that R. Chananel's text is preferable, and this is R. Tam's text.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF