1) TOSFOS DH Kol Makom she'Yesh Lo Reshus Lehani'ach

תוספות ד"ה כל מקום שיש לו רשות להניח

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yochanan's teaching above.)

וא"ת והא דאמר לעיל מדד והניח ע"ג סימטא קנה ואוקימנא לתוך קופתו

(a) Question: [R. Yochanan] said above that if he measured and puts on the Simta, he acquired, and we establish that he put in his box;

משמע דוקא מדד אבל לא מדד לא קנה לו כליו

1. Inference: This is only if he measured, but if he did not measure, his Kelim did not acquire for him!

ואומר ר"י דבעי למימר זיל קני וכיון דמדד כדאמר ליה זיל קני דמי

(b) Answer (Ri): He needs to say "go acquire." Since he measured, it is as if he said "go acquire."

והשתא ניחא דצריכי הני תרי מילי דר' יוחנן

(c) Support: Now it is fine why we need these two teachings of R. Yochanan.

ומיהו ההיא דלעיל דקאמר אפילו ברשות הרבים ואוקימנא בסימטא תימה למאי איצטריכא

(d) Question: However, the teaching above, in which he said 'even in Reshus ha'Rabim", and we establish it to discuss a Simta, this is astounding. What is it needed for?!

וי"ל דשמא חדא מכלל חברתה אתמר.

(e) Answer: Perhaps one teaching was inferred from another. (R. Yochanan himself did not say all three.)

2) TOSFOS DH Arba Amos Midos b'Mochrim

תוספות ד"ה ארבע מדות במוכרים

(SUMMARY: Tosfos explains that there are four laws, depending on who owns the Kelim.)

פירש רבינו שמואל דאין לפרש ד' רשויות דהא רשות מוכר ונפקד חדא היא

(a) Explanation (Rashbam): Do not explain that there are four Reshuyos, for the seller's Reshus and a Shomer's Reshus are the same;

דהכא והכא שייך למימר קבלה ושכירות מקום הוצאה והגבהה

1. Regarding both of them, accepting [that the buyer may use the premises to acquire], renting the place, Hotza'ah and Hagbahah apply.

וקשה לפירושו דאם כן ליערבינהו וליתנינהו ברשות מוכר ורשות נפקד לא קנה עד שקבל עליו או יגביהנה או יוציאנה או ישכור מקומו

(b) Question #1: If so, they should be taught together - in the seller's Reshus and a Shomer's Reshus, he does not acquire until he accepts, lifts it, takes it out or rents the place!

ועוד דאין נראה שתועיל קבלה ברשות מוכר דאין אדם מקנה רשותו לאחרים ע"י עצמו

(c) Question #2: It seems that acceptance does not help in the seller's Reshus, for one cannot be Makneh his Reshus to others by himself!

כדתנן בפ' חלון (עירובין דף עט: ושם) דמזכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים מפני שידן כידו

1. Source (Eruvin 79b): He is Mezakeh [wine to others in his Mavoy] through his mature son or daughter, but not through his small son or daughter, for their Yad (power of acquisition) is like his (they can acquire only for him).

ומ"מ אין לפרש דחשיב רשויות דלמאי דבעי למימר השתא דמדה של לוקח קני אפילו ברה"ר כל שכן ברשות מוכר דקני

(d) Support #1 (for Rashbam): In any case, one should not explain that [the Beraisa] counts Reshuyos, for according to the current Havah Amina, that the buyer's measure acquires even in Reshus ha'Rabim, all the more so it acquires in the seller's Reshus.

דהא לבסוף דמסקינן דברה"ר לא קנה אפ"ה מיבעיא לן אי קנה ברשות מוכר כליו של לוקח אי לא

(e) Proof: At the end, we conclude that in Reshus ha'Rabim he does not acquire. Even so, we ask whether or not the buyer's Kelim acquire in the owner's Reshus;

ואם כן מיבעי לן לפרושי דהא דקאמר ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה דבכליו של מוכר איירי

1. Consequence: If so, we must explain "in the owner's Reshus, he does not acquire until he lifts them" is in the seller's Kelim.

ובלאו הכי צ"ל כן לקמן כי אמר דכליו של לוקח קנה ברשות מוכר

(f) Support #2: Even without this, we must say so below, when we say that the buyer's Kelim acquire in the owner's Reshus;

א"כ לא חשיב אלא רשות אחד כיון דכליו של לוקח קנה בכל מקום דהשתא אין חילוק בין רה"ר לרשות מוכר

1. If so, we count here only one Reshus, since the buyer's Kelim acquire everywhere. Now there is no difference between Reshus ha'Rabim and the seller's Reshus!

אלא דחשיב ד' מדות דכלים מדת סרסור ומדת מוכר ומדת לוקח ומדת נפקד.

(g) Conclusion: Rather, [the Beraisa] counts four laws of Kelim - a middleman's Kli, the seller's Kli, the buyer's Kli, and a Shomer's Kli.

3) TOSFOS DH Hachi Garsinan

תוספות ד"ה הכי גרסינן

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chidush of Ma'amad Sheloshtan.)

בתוספתא (רפ"ה) ברשות הלה הנפקדים אצלו לא קנה עד שקיבל עליו או עד שיגביהנה או ויוציאנה או ישכור את מקומו

(a) Citation (Tosefta): In the Shomer's Reshus, he does not acquire until he accepts on himself, lifts it, takes it out or rents the place.

אבל לפי ספרים דגרסי עד שיגביהנה או עד שיוציאנה קשה ליערבינהו וליתנינהו רשות מוכר בהדי נפקד

(b) Question: According to texts that say "until he lifts it or takes it out", this is difficult. It should teach together the seller's Reshus with [that of] the Shomer!

והשתא משמע דבקבלה כדי זוכה לו לקונה

(c) Inference: Now it connotes that through acceptance alone, [the Shomer] is Zocheh for the buyer.

וא"ת בסוף פ"ק דגיטין (דף יג. ושם:) דאמר מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה

(d) Question: In Gitin (13a) it says that if one said "you have 100 Zuz of mine. Give them to Ploni", b'Ma'amad Sheloshtan (if all three were there), he acquired;

ומה צריך מעמד ג' הא מוכח התם דתן כזכי דמי

1. Why do we need Ma'amad Sheloshtan? It is proven there that saying "give" is like saying "acquire for"!

דתנן (שם יא: ושם ד"ה כל) האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי חוזר בגט ואינו חוזר בשחרור משום דתן כזכי

i. Source - (13a - Mishnah): If one says "give this Get to my wife, or this document of freedom to my slave", he can retract the Get, but he cannot retract the freedom, because saying "give" is like saying "acquire for"!

וא"כ בלא מעמד ג' יקנה לו כדאמר הכא

2. If so, [even] without Ma'amad Sheloshtan he acquires for him, like it says here!

ולמאי דפירש ר"ת דמעמד שלשתן קנה אפילו בעל כרחו של נפקד אתי שפיר דאיצטריך לכך מעמד ג'

(e) Answer #1: According to R. Tam, who explained that Ma'amad Sheloshtan acquires even Bal Korcho (against the will) of the Shomer, it is fine that Ma'amad Sheloshtan is needed.

ולמאי דמפרש נמי ר"ת דלא אמרינן תן כזכי אלא היכא דבשעה שנותן לו אומר לו תן אבל אם כבר היה בידו לא אמרינן תן כזכי אתי שפיר

(f) Answer #2: Also, according to R. Tam, who explained that we say that "give" is like "acquire for" only when he says "give" at the time he gives the item to him, but if the item was already in [the Shomer's] hand, we do not say that "give" is like "acquire for", this is fine.

ועוד י"ל דאהני נמי מעמד ג' דאפי' אין הפקדון ביד הנפקד דקני

(g) Answer #3: Ma'amad Sheloshtan helps, for even if the deposit is not in the Shomer's hand, [the recipient] acquires;

דאי לאו מעמד ג' אינו יכול לזכות לו אלא כשהוא ברשותו.

1. If not for Ma'amad Sheloshtan, he can acquire only when it is in [the Shomer's] Reshus.

85b----------------------------------------85b

4) TOSFOS DH Kelav Shel Loke'ach bi'Reshus Mocher Kanah Loke'ach Oh Lo

תוספות ד"ה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח או לא

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot resolve this from other teachings above.)

אף על גב דברשות הרבים אמרינן לעיל דלכ"ע לא קנה

(a) Implied question: In Reshus ha'Rabim, we said above that all agree that he did not acquire!

התם ה"ט משום דלא ניחא להו לבני רה"ר שיניח כליו שם דמאן פייס ומאן (הגהת הב"ח) שביק

(b) Answer: This is because people of Reshus ha'Rabim are not pleased that he rest his Kelim there. Whom can he appease, and who [has authority] to let him [leave them there]?!

אבל ברשות מוכר מיבעיא דאע"ג דא"ר יוחנן דכל מקום שיש לו רשות להניחו קנה דלמא לא אתא למעט אלא רה"ר

(c) Distinction: However, in the seller's Reshus, he asks. Even though R. Yochanan taught that whenever he has permission to rest it, he acquires, perhaps he excludes only Reshus ha'Rabim;

אבל מוכר שמא משאיל לו מקום ללוקח שיקנה מה שהוא מוכר לו

1. However, a seller, perhaps he lends a place to the buyer so he will acquire what he sells to him.

וא"ת ואמאי לא פשיט מהא דאמר ר' יוחנן לעיל (דף פד:) מדד והניח ע"ג סימטא קנה ואסיק לעיל במודד לתוך קופתו ודוקא בסימטא אבל ברשות מוכר לא

(d) Question: Why doesn't he settle from what R. Yochanan said above (84b), that if he measured and rested it on a Simta, he acquired, and we concluded above that he measured into [the buyer's] Kli, and this is only in a Simta, but not in the seller's Reshus!

ויש לומר דרבי יוחנן דנקט סימטא היינו משום דברשות מוכר מיבעי ליה

(e) Answer: We can say that R. Yochanan mentioned a Simta because in the seller's Reshus, he was unsure.

וכן משמע בגיטין בהזורק (דף עח. ושם ד"ה כגון) דקאמר אהא דתנן זרקו לה לתוך חיקה או לתוך קלתה מגורשת

(f) Support: In Gitin (78a), it says about the Mishnah of one who threw [a Get] into her garment or basket, she is divorced;

ודייק אמאי מגורשת כליו של לוקח ברשות מוכר הוא שמע מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח

1. We infer "why is she divorced? This is [like] the buyer's Kli (her garment or basket) in the seller's (husband's) Reshus. This teaches that the buyer's Kli acquires for him in the seller's Reshus!

ומשני עלה ר' יוחנן מקום חיקה קנוי לה מקום קלתה קנוי לה.

2. R. Yochanan answers (rejects the inference) that the place of her garment or basket is acquired to her (her husband is not adamant about it).

5) TOSFOS DH Kegon she'Hayah Ba'alah Mocher Kalasos

תוספות ד"ה כגון שהיה בעלה מוכר קלתות

(SUMMARY: Tosfos explains that she need not acquire the place.)

וא"ת נהי דנותן לה רשות ומשאילה מ"מ הא בעי חזקה

(a) Question: Granted, he gives to her permission and lends [the place] to her. Even so, she needs Chazakah [to acquire the place]!

כדאמרינן בהשואל (ב"מ דף צט: ושם) כשם שהקרקע נקנה בכסף בשטר ובחזקה כו' כך שכירות קרקע כו'

1. We say in Bava Metzi'a (99b) just like land is acquired through money, a document or Chazakah, also rental of land...!

ותירץ ריב"א דאע"ג דאין המקום קנוי לה דכיון דיש לה רשות להביא קלתה שם קני לה קלתה דכליו של אדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניח

(b) Answer (Riva): Even though the place is not acquired to her, since she has permission to bring her basket there, her basket acquires for her, for one's Kelim acquire wherever he has permission to rest them;

כמו גבי סימטא אף על פי שאין סימטא קנוי לו מ"מ הכלי עצמו קונה לו.

1. This is like a Simta. Even though the Simta is not acquired to him, even so the Kli itself acquires for him.

6) TOSFOS DH Lo b'Kelav d'Mocher

תוספות ד"ה לא בכליו דמוכר

(SUMMARY: Tosfos derives that Meshichah in the seller's Kelim acquires.)

משמע מהכא דמשיכה מועלת ללוקח בכליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו.

(a) Inference: Here it connotes that Meshichah helps for the buyer in the seller's Kelim, for it teaches that he acquired when he removed it from his Reshus.

7) TOSFOS DH b'Kelav d'Mocher Amai Kanah Loke'ach

תוספות ד"ה בכליו דמוכר אמאי קנה לוקח

(SUMMARY: Tosfos explains why he should not acquire.)

דכי היכי דכליו של לוקח לא מבטל אגב רשות מוכר ה"נ אית לן למימר דכליו של מוכר לא מבטל אגב רשות לוקח

(a) Explanation: Just like the buyer's Kelim are not Batel to the seller's Reshus, likewise we should say that the seller's Kelim are not Batel to the buyer's Reshus.

והוי מצי לדחויי אף על גב דכליו של לוקח לא בטל אגב רשות מוכר כלי של מוכר בטל אגב רשות לוקח דניחא ליה למוכר שיתבטל כליו אגב הרשות כדי (הגהת הב"ח) שיתקיים המקח.

(b) Observation: We could have rejected this. Even though the buyer's Kelim are not Batel to the seller's Reshus, the seller's Kli is Batel to the buyer's Reshus, for the seller wants his Kelim to be Batel to the Reshus, so the sale will be fulfilled.

8) TOSFOS DH Mashach Chamarin v'Po'alin

תוספות ד"ה משך חמרין ופועלין

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from the question in Bava Metzi'a.)

בנו"ן ול"ג חמריו ופועליו בוי"ו דאם כן הוה משמע דמיירי בחמריו ופועליו דלוקח

(a) Assertion: The text says [Chamarin v'Po'alin] with a Nun at the end. It does not say Chamarav v'Po'alav, for this would connote the donkey-drivers and workers of the buyer;

ולא יתכן דאם כן בלא פירקן נמי

1. This cannot be, for if so, even if they did not unload (he acquired)!

וא"ת הא דבעי ר' אלעזר בפ"ק דבבא מציעא (דף ט: ושם ד"ה משוך) האומר לחבירו משוך בהמה זו וקני כלים שעליה מהו מי מהניא משיכה דבהמה לאקנויי כלים שעליה או לא

(b) Question: R. Elazar asked in Bava Metzi'a (9b) that if one said to his friend "Meshoch this animal, and acquire the Kelim on it", what is the law? Does Meshichah of the animal help to acquire the Kelim on it, or not?

תפשוט מהכא דלא מהניא דקתני שניהן יכולין לחזור בהן

1. He should resolve from here that it does not help, for it teaches that both can retract!

וי"ל דהכא כשמשך החמרים אבל החמורים לא משך אלא החמרים משכו את החמורים עמהן

(c) Answer #1: Here, he was Moshech the donkey-drivers, but he was not Moshech the donkeys. Rather, the donkey-drivers were Moshech the donkeys with them.

א"נ התם דוקא מיבעי ליה דאמר ליה שע"י משיכת בהמה יקנה הכלים

(d) Answer #2: Only there, he asks, for he said to him that through Meshichah of this animal, he will acquire the Kelim;

אבל הכא דלא מיירי בהכי אלא דאמר ליה זיל וקני גרידא ומשום הכי לא קנה תבואה במשיכת בהמה.

1. Here, we do not discuss this. Rather, he said to him only "go acquire." Therefore he does not acquire grain through Meshichah of the animal.

9) TOSFOS DH Bein Pasak Ad she'Lo Madad Bein Madad Ad she'Lo Pasak

תוספות ד"ה בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק

(SUMMARY: Tosfos points out that even both together do not acquire.)

ואפי' מדד ופסק נמי שניהן יכולין לחזור כיון דעדיין לא פירקן

(a) Implied question: Even if he measured and set a price, both can retract, since he did not unload yet!

אלא נקט הכי משום דבעי לפלוגי בסיפא בין פסק עד שלא מדד למדד עד שלא פסק.

(b) Answer: It mentioned this case (he measured or set a price, but not both) because he wants to distinguish in the Seifa between when he set a price before measuring, and when he measured before he set a price.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF