1) TOSFOS DH Kibel Min ha'Katan Ya'aseh Lo Segulah

תוספות ד"ה קבל מן הקטן יעשה לו סגולה

(SUMMARY: Tosfos explains why we suspect that it is the minor's.)

דמשבא לידו אימור מציאה אשכח ולכך הוו דקטן ויעשה לו סגולה

(a) Explanation: Since it came to his hand, we can say that he found a Metzi'ah. Therefore, it is the minor's, and he makes a Segulah for him;

אבל מכל מקום לכתחלה אין מקבלין.

1. However, in any case l'Chatchilah we do not accept [from a minor, lest it is his father's].

2) TOSFOS DH u'Modeh Li Aba she'Im Mes Al ha'Avhin Lehavi Re'ayah

תוספות ד"ה ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה

(SUMMARY: Tosfos explains that we do not claim for orphans, that their father would have brought a proof.)

אומר רשב"א אין לומר משום דטענינן ליתמי דאי הוה אבוהון קיים הוה מייתי ראיה

(a) Suggestion: This is because we claim for the orphans, that if their father was alive, he would have brought a proof.

דלעיל (דף מז.) פריך דאי הוה אתי בטענתא דאבוהון אפי' הנך נמי

(b) Rejection #1 (Rashba): Above (47a), we ask that if he came with a claim of their father, even the others [who do not get a Chazakah, their children should not get Chazakah. Why did we say so only about a Gazlan's son?]

משמע דפשיטא ליה דבן אומן ובן אריס דאתו בטענתא דאבוהון דאין להן חזקה

1. Inference: It is obvious [to the Makshan] that if the son of a craftsman or sharecropper came with a claim of their father, he does not get a Chazakah.

ומאין פשיט לו כל כך הא לרב יש חזקה לבן אריס אע"פ שלאריס עצמו אין לו חזקה

2. Question: Why is this obvious to him? Rav holds that a sharecropper's son has a Chazakah, even though the sharecropper himself does not get a Chazakah!

ומיהו י"ל דהתם מבן גזלן פריך כלומר אפי' הנך נמי הוו כבן גזלן

(c) Defense (and Answer to Question): We could say that there, we ask from a Gazlan's son. I.e. even the others are like a Gazlan's son. (According to Rav, also a Gazlan's son should have a Chazakah!)

אבל מ"מ אין לפרש כן דהא תנן (לעיל דף מא.) הבא מחמת ירושה אין צריך טענה

(d) Rejection #2: In any case, the suggestion is wrong, for a Mishnah (above, 41a) says that one who comes with a claim of inheritance does not need a claim [how his father received the property];

הא חזקה בעי ואמאי דלמא אם היה אביו קיים היה מביא עדים שלקחה

1. Inference: He needs a Chazakah. What is the reason? Perhaps if his father was alive, he would have brought witnesses that he bought it!

אלא נראה דהכא דוקא הוא דקאמר רב על האחין להביא ראיה אם מת משום דאונות ושטרות יוצאים על שמו דמוכחא מילתא דשלו הן

2. Conclusion: Rather, it seems that only here, Rav said that the brothers must bring if [the brother who was doing business in the house] died, because documents of loan and sale are in his name. This proves that shows that they are his;

אלא בחייו הוא דקאמר רב עליו להביא ראיה דלא סמכינן אמאי דיוצאין על שמו דאם איתא דנפלו לו מבית אבי אמו היו לו עדים בדבר

i. Rather, in his lifetime Rav said that he must bring a proof, for we do not rely on this that documents are in his name, for if he truly inherited from his mother's father, he would have witnesses about this;

אבל בבנו דליכא למימר הכי סמכינן אמאי דיוצאין על שמו

ii. However, we cannot say so about his son, so we rely on this that documents are in his name.

ונראה דרב מודה במאי דאפיק רבא זוגא דסרבלא מיתמי

(e) Assertion: Rav agrees to Rava, who took combers' scissors from orphans;

ולרב פפא דפריך מינה נראה לו לדמותה לאונות ושטרות יוצאין על שמו.

1. Rav Papa, who challenged (Shmuel's assertion that Rav admits that the brother dies, his brothers must bring proof) from [Rava's teaching], compares this (matters normally lent) to documents in his name. (The latter is no greater proof that the property was his, than possession of matters normally lent.)

52b----------------------------------------52b

3) TOSFOS DH Devarim ha'Asuyin Lehash'il u'Lehaskir...

תוספות ד"ה דברים העשוין להשאיל ולהשכיר...

(SUMMARY: Tosfos discusses when the original owner is believed about such matters.)

וקשה דאמר בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מו. ושם) א"ר יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי אין נאמן

(a) Question: In Shevuos (26a), R. Yehudah said that if [witnesses] saw Ploni hide Kelim under his garment and leave [Reuven's] house, and he says "I bought them", he is not believed;

ולא אמרן אלא בבעל הבית שאינו עשוי למכור כליו ולא אמרן אלא בדברים שאין עשוין להטמין ולא אמרן אלא בדברי' העשוין להשאיל ולהשכיר

1. Citation (26b): This is only if Reuven does not normally sell his Kelim, and only regarding matters not normally hidden, and only regarding matters not normally lent or rented.

אלמא דאפילו בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר נאמן אי ליכא כל הני מילי דקאמר שאין עשוי למכור כליו וכלים שאין דרכן להטמין

2. Inference: Even regarding matters normally lent or rented, [Ploni] is believed if all these factors are not fulfilled, i.e. that Reuven does not normally sell his Kelim, and they are Kelim that are not normally hidden!

ונראה לר"ת דגרס התם ובכולהו נמי כי ליתנהו לא אמרן אלא בדברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר

(b) Answer (R. Tam): The text there says "and even if all of these [conditions] are not fulfilled, we say (that Ploni is believed) only regarding matters not normally lent or rented;

אבל דברים העשוין להשאיל ולהשכיר אפי' ליתנהו לחד מהני אין נאמן

1. However, regarding matters normally lent or rented, even if all of these [conditions] are not fulfilled, Ploni is not believed.

וכן גורס רב האי בשערים (שער מ) וכן ר"ח וכן מוכח בשילהי המקבל (ב"מ דף קטז.)

(c) Support: This is the text of Rav Hai Gaon (Sha'ar 40) and R. Chananel, and so is proven in Bava Metzi'a (116a).

וא"ת דתנא בהגוזל בתרא (ב"ק דף קיד:) המכיר כליו וספריו ביד אחר ויצא שם גנבה בעיר ישבע כמה הוציא ויטול

(d) Question - Citation (Bava Kama 114b - Beraisa): If Shimon recognized his Kelim and Seforim with Ploni, and it is known in the city that someone stole from Shimon, [Ploni] swears how much he paid [the one who sold them to him], and collects [from Shimon, and returns them to him].

והשתא אפי' לא יצא שם גנבה יהא נאמן לומר שגנבוה מיגו דאי בעי אמר השאלתי לך דספרים הן עשוין להשאיל

1. Even if it is not known in the city that someone stole from Shimon, he should be believed to say that they were stolen from him, for if he wanted, he could have said "I lent them to you", for Seforim are commonly lent!

דאפי' ספרא דאגדתא אמר הכא דעשוין להשאיל כ"ש שאר ספרים כדאמר בנערה שנתפתתה (כתובות דף נ.) וצדקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאילן לאחרים

2. Even a Sefer of Agadata, it says here that they are commonly lent, and all the more so other Seforim, like it says in Kesuvos (50a) "v'Tzidkaso Omedes La'ad" refers to one who writes Seforim and lends them to another!

i. Note: The verse cannot discuss Seforim of oral Torah, which was forbidden to write. If people lend Sifrei Agadata, all the more so they lend Seforim of Tanach, for a verse lauds one who does so.

ואין לומר דלא מהימן במיגו לומר דגנובים משום דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן כדאמר בכל הנשבעין (שבועות דף מו:)

3. Suggestion: He is not believed through a Migo to say that they were stolen, because we do not establish people to be thieves, like it says in Shevuos (46b).

דלא דמי דהתם ודאי אינו נאמן לאחזוקי ההוא גברא בגנבי אפי' במיגו

4. Rejection: These are different. There, he is not believed to establish that person [holding the Kelim] to be a thief, even through a Migo;

אבל הכא שאינו אומר פלוני גנבם אלא שהם גנובים מהימן שפיר דכמה גנבים יש בעולם

i. However, here he does not say that Ploni stole them, just that they were stolen. He should be properly believed, for there are many thieves in the world!

ואין לומר נמי דלאו מיגו הוא שאינו טוען ברצון השאלתי לך לפי שאותו יודע בו שהוא משקר

5. Suggestion: This is not a Migo, for [Shimon] does not want to claim "I lent it to you", for Ploni knows that he is lying.

דהא לעיל (דף לא.) אמר דנאמן לומר של אבותי הוא שלקחוה מאבותיך במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתיה אע"פ שהוא יודע דלאו מיניה זבנה

6. Rejection #1: Above (31a), it says that he is believed to say "it was my fathers', who bought it from your fathers", Migo that if he wanted, he could have said "I bought it from you", even though his opponent knows that he did not buy it from him!

וכן בפרק שני דכתובות (דף טו: וע"ש בתוס' ד"ה ומודה) תנן דנאמן לומר שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו במיגו דאי בעי אמר לא היתה של אביך מעולם אע"פ שהבן יודע שהיתה של אביו

7. Rejection #2: In Kesuvos (15b), a Mishnah says that one is believed to say "this field was your fathers', and I bought it from him", Migo that he could have said "it was never your father's", even though the son knows that it was his father's!

ומהנהו עזי דאכלי חושלי בנהרדעא לעיל (דף לו.)

8. Suggestion: We can prove this also from the case of goats that ate peeled barley in Neharde'a (36a)! (Shmuel's father said that he can claim up to the goats' value, for he could have said that he bought them, even though the owner knows that he did not!)

אין ראיה דאיכא למימר כגון שמכחישו ואומר שלא אכלו כל כך דהשתא הוי מיגו טוב

9. Rejection: There is no proof from there. We can say that the case is, [the owner] contradicts him and says "[I know that] they did not eat so much", so it is a good Migo (for if the owner is correct, also with this claim, he knows that he lies).

ותירץ ר"ת דהתם מיירי באדם שאין עשוין להשאיל ולהשכיר לזה שקנאם כגון דלא גייס ביה

(e) Answer (R. Tam): There, we discuss a man (Shimon) who does not normally lend or rent to Ploni, who bought them, e.g. he is not familiar with him.

ולפי זה אם עשוי להשאיל לו אפי' לא יצא לו שם גנבה נאמן לומר שהם גנובים במיגו

(f) Consequence: If he normally does lend to Ploni, even if it is not known in the city that someone stole from Shimon, Shimon is believed to say that they are stolen, through a Migo.

ולמה"ר דודי נראה דלא מהימן במיגו דהוי מיגו להוציא אע"פ שנוטל דמים שהוציא.

(g) Rebuttal (Tosfos' uncle and Rebbi): He is not believed through a Migo, for this is a Migo to take, even though Ploni receives the money that he paid.

4) TOSFOS DH Eima me'Isaso Kimetz

תוספות ד"ה אימא מעיסתו קימץ

(SUMMARY: Tosfos explains that he is believed through such a Migo.)

אע"ג דלא טעין הכי אלא אומר מבית אבי אמא

(a) Implied question: He does not claim this. He says that he inherited from his mother's father!

מ"מ נאמן במיגו דאי בעי אמר מעיסתי קמצתי.

(b) Answer: In any case, he is believed through a Migo. If he wanted, he could have said that he economized on his food (and acquired the property through his savings).

5) TOSFOS DH d'Tarcha Kamei Yasmei Eima Lo Gazlah mi'Yasmei

תוספות ד"ה דטרחא קמי יתמי אימא לא גזלה מיתמי

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Gitin.)

קשה לרשב"א דאדרבה מהאי טעמא דטרחא קמי יתמי גזלה מיתמי

(a) Question (Rashba): Just the contrary! For this reason that she toiled for the orphans, she is [more prone to] steal from the orphans!

כדאמר בהשולח (גיטין דף לה.) בההוא הנאה דטרחא קמי יתמי אתיא לאורויי

1. Citation (Gitin 35a): Due to the benefit [that she gave to the orphans,] that she toiled for the orphans, she comes to rationalize (swearing that she did not receive anything from her Kesuvah, for she feels that she deserves what she received for her toil)!

ותירץ דה"נ קאמר הכא קמ"ל דלא אמרינן דלא גזלה אלא אדרבה אתיא לאורויי כדאמר בגיטין.

(b) Answer (Rashba): This is what we say here! The Chidush is that we do not say that she did not steal. Rather, just the contrary, she comes to rationalize, like it says in Gitin.

6) TOSFOS DH Na'al v'Gadar Kol she'Hu v'Chulei

תוספות ד"ה נעל וגדר כל שהוא כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether locking, or Mesirah of the key, acquires.)

בגמרא פר"ש דהאי נעל היינו שקבע מנעול בדלת דהוי בנין

(a) Remark: In the Gemara, the Rashbam explained that "Na'al" means that he fixed a lock in the door, which is building;

אבל סגר הדלת ונעל במפתח בנכסי הגר דליכא דמסר ליה לא הוי חזקה דאין זה אלא כמבריח ארי מנכסי חבירו

1. However, if he closed the door and locked it with a key, in property of a convert [who died without heirs], when there is no one to do Mesirah to him, this is not a Chazakah. This is merely like Mavri'ach Ari from another's property (preventing a loss);

אע"ג דבריש פסחים (דף ד. ושם ד"ה אם) אמר דמשמסר לו מפתח הוי הבית בחזקת שוכר לבדקו

(b) Implied question: In Pesachim (4a) it says that from when [the owner] gave the key to the tenant, the house is in the Chazakah of the tenant to check it [for Chametz]! (This Dibur continues on the coming Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF