1)

TOSFOS DH Amar Shmuel Ha Mani R. Eliezer Hi

תוספות ד"ה אמר שמואל הא מני ר' אליעזר היא

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike R. Yirmeyah.)

וסבר לה כההוא תנא דאמר בריש הקומץ רבה (מנחות דף יז.) דלר' אליעזר הוי בכרת

(a)

Explanation: [Shmuel] holds like the Tana who says in Menachos (17a) that according to R. Eliezer, there is Kares (for intent Chutz li'Zmano to eat something proper for the Mizbe'ach, or to burn on the Mizbe'ach something proper for people);

ולא סבר לה כרבי ירמיה דמוקי בסוף פירקין (דף לא:) סיפא כרבי אליעזר דלא תיקשי רישא וסיפא כר' אליעזר ומציעתא כרבנן

1.

He argues with R. Yirmeyah, who establishes below (31b) the Seifa like R. Eliezer, lest it be difficult that the Reisha and Seifa are like R. Eliezer, and the middle clause like Rabanan.

וא''ת לרבי אליעזר מאי איריא עור האליה אפילו אליה נמי

(b)

Question: According to R. Eliezer, why do we discuss [intent to eat] skin of the tail? [The same applies] even to the tail!

ואי לאשמועינן עור האליה כבשר

1.

Suggestion: It is to teach that skin of the tail is like meat.

תנינא ואלו שעורותיהן כבשרן כדפריך בסמוך

2.

Rejection: [Another] Mishnah teaches this! "Skin of the following is like their meat", like it asks below!

וי''ל כיון דעיקרה אתא לאשמועינן כר' אליעזר אין לחוש אי אגב אורחיה אשמועינן דעור כבשר אע''ג דתנינא

(c)

Answer: Since it primary comes to teach like R. Eliezer, we should not be concerned if in passing it teaches about skin of the tail, even though [another] Mishnah teaches this.

דאשכחן בשמעתא קמייתא דברכות (דף ב.) דפריך וליתני צאת הכוכבים ומשני מילתא אגב אורחיה קמ''ל דכפרה לא מעכבא אע''ג דתנינא במסכת נגעים (פ' י''ד מ''ג) העריב שמשו אוכל בתרומה הביא כפרתו אוכל בקדשים

(d)

Support: We find in Brachos (2a) that it asks "[the Tana] should teach 'Tzeis ha'Kochavim'!" (Why did he say 'when Kohanim eat Terumah'?) It answers that in passing, he teaches that (for a Mechusar Kipurim, bringing) Kaparah is not Me'akev [eating Terumah], even though [another] Mishnah teaches this in Nega'im (14:3) "after Ha'arev Shemesh, he may eat Terumah. After he brings his Kaparah, he may eat Kodshim."

2)

TOSFOS DH Tanina Elu she'Oroseihen ki'Vsaran

תוספות ד"ה תנינא אלו שעורותיהן כבשרן

(SUMMARY: Tosfos questions why we call this obvious.)

הקשה ה''ר יעקב מאורליינש טובא קמ''ל

(a)

Question #1 (Ri of Orlins): [Our Mishnah] teaches very much!

דבפ' העור והרוטב (חולין דף קכב:) אמרינן אל תקניטני שבלשון יחיד אני שונה אותה גבי עור הראש של עגל הרך דפליגי רבנן משום דסופו להקשות ועור האליה הוי לכ''ע כבשר

1.

In Chulin (122b), we say "do not anger me. I learn that an individual taught [the Mishnah]" regarding the skin of the head of a young calf, for Rabanan argue, because in the end it will get hard. [Our Mishnah teaches that] all agree that skin of the tail is like meat!

ועוד קשה היכי דייק מעור הראש דיחידאה היא מברייתא דאלעזר בן יהודה

(b)

Question #2: How did [R. Yochanan, in Chulin 122b] infer from "skin of the head" that an individual taught [the Mishnah], from the Beraisa of Eliezer ben Yehudah?

הא קחשיב עור האליה ופשיטא לן מדפריך תנינא (הגהת צאן קדשים) דהוי לכולי עלמא כבשר

1.

[That Beraisa] lists skin of the tail, and it is obvious to us that all agree that it is like meat, since [the Gemara] asks "[another] Mishnah teaches this!" (Just like Eliezer taught this, even though all agree to it, perhaps all agree also about skin of the head, which he taught! Tosfos equates skin of the tail taught here to skin under the tail taught there. Alternatively, his text was the same in both places.)

3)

TOSFOS DH Lehavi Ohr Shel Beis ha'Boshes

תוספות ד"ה להביא עור של בית הבושת

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is the only matter included.)

פי' בקונטרס וזה לבדו יש לך עוד להביא אצל קדשים מכל השנוים שם

(a)

Explanation #1 (Rashi): ["Everything that Chachamim listed"] includes only skin of Beis ha'Boshes (a female's Ervah) for Kodshim, from everything taught there.

ותימה הא איכא נמי עור השליל ופי' בקונטרס בחולין (דף נו.) דלא חשיב שליל משום דאינו נוהג בעולה ותימה והרי חשיב (הגהת צאן קדשים) בית הבושת דאין נוהג בעולה

(b)

Question: There is also skin of a fetus, and Rashi explained in Chulin (56a) that it does not list a fetus because it does not apply to an Olah. This is astounding! It lists skin of Beis ha'Boshes for Kodshim, which does not apply to Olah!

ונראה דלא קתני שליל משום דאמר פרק כל הפסולין (לקמן דף לה.) דפיגל בשליל לא נתפגל הזבח

(c)

Explanation #2: It did not list a fetus because it says below (35a) that if one was Mefagel in the fetus, he was not Mefagel the Zevach (mother);

ולא קאמר להביא אדבר שאינו נוהג לגמרי אפילו בשלמים (הגהת צאן קדשים) ומשום דמיירי ברייתא בעולה לא תנא בית הבושת בהדיא וקאמר להביא

1.

It says to include only something that totally does not apply even to Shelamim [in addition to Olah]. Because the Beraisa discusses an Olah, it did not teach explicitly skin of Beis ha'Boshes, and said "to include."

4)

TOSFOS DH Bishlama l'Rav Huna Hainu deka'Tani Olah

תוספות ד"ה בשלמא לרב הונא היינו דקתני עולה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not challenge him from the Tosefta.)

תימה דבתוספתא קתני זבח

(a)

Question: The Tosefta teaches Zevach! (It is unlike Rav Huna.)

וי''ל דרב הונא הוה מוקי לה כרבי אליעזר דאמר מחשבין מאכילת מזבח לאדם

(b)

Answer: Rav Huna establishes it like R. Eliezer, who says that intent for a person [to eat] what the Mizbe'ach should consume takes effect.

5)

TOSFOS DH Ela l'Rav Chisda Mai Irya deka'Tani Olah Lisni Zevach

תוספות ד"ה אלא לרב חסדא מאי איריא דקתני עולה ליתני זבח

(SUMMARY: Tosfos explains why we challenge only Rav Chisda.)

לשמואל לא מקשה למה לי למיתני עולה ליתני זבח

(a)

Implied question: Why don't we challenge [also] Shmuel why it taught Olah, and not Zevach?

דאי תני זבח הוה מוקמינן ליה כרבי אליעזר:

(b)

Answer: Had it taught Zevach, we would establish it like R. Eliezer.

28b----------------------------------------28b

6)

TOSFOS DH Mistabra Nosar Eis Lan Le'ukumi b'Kares...

תוספות ד"ה מסתברא נותר אית לן לאוקומי בכרת...

(SUMMARY: Tosfos discusses why it would be better to establish it like this.)

פי' בקונטרס אי מוקמת ליה להאי בנותר איכא למילפיה לגזירה שוה שפיר דדמו אהדדי בשני דברים הללו

(a)

Explanation #1 (Rashi): If you establish [the short verse] regarding Nosar, we can properly learn [Chutz li'Zmano] from it through a Gezeirah Shavah, for they resemble each other in these two matters;

ששניהם נפסלים בזמן זה בזמן ממש וזה במחשבת זמן ושניהם נוהגין בבמה כדתנן בפ' בתרא (לקמן דף קיג.)

1.

Both of them are disqualified through time - [Nosar] truly through time, and [Chutz li'Zmano] through intent about [eating or Hakravah at an improper] time, and both of them apply to a Bamah, like it teaches below (113a).

וכי פרכת ונילף עון עון דטומאת בשר דכתיב ונשא אהרן את עון הקדשים מה להלן לאו ולא כרת אף כאן לאו ולא כרת

2.

Implied question: You can ask that we should learn [Chutz li'Zmano] "Avon-Avon" from eating Tamei [Kodesh] meat, that it is written "v'Nasa Aharon Es Avon ha'Kodoshim" - just like there it is a Lav without Kares, also here it is a Lav without Kares!

אמרינן מנותר הוה ליה למילף דדמי ליה בז''ב

3.

Answer: We should learn from Nosar, which resembles [Chutz li'Zmano] regarding ZaV (an acronym for Zman (time) and Bamah);

אבל אי מוקמת להאי כרת לחוץ למקומו כי גמרת [ליה] חוץ [לזמנו] מיניה בגזירה שוה ופרכת ליה ונילף עון עון מטומאה

4.

However, if you establish this Kares for Chutz li'Mkomo, when you learn Chutz li'Zmano from it through a Gezeirah Shavah, and you challenge that we should learn "Avon-Avon" from Tum'ah (eating Tamei meat)...

ליכא לתרוצי מחוץ למקומו הוה ליה למילף דדמי [ליה] בז''ב דהא אין פסולו (הגהת שיטה מקובצת) בזמן ואינו נוהג בבמת יחיד שאין שם מחיצות (עד כאן לשונו)

i.

We cannot answer that we should learn [Chutz li'Zmano] from Chutz li'Mkomo, for it resembles it regarding ZaV, for its (Chutz li'Mkomo's) Pesul is not through time, and it does not apply on an individual's Bamah, for there are no Mechitzos there!

ופירוש זה תימה גדול דמה סברא היא זו ומנין לנו דנוקי קרא בנותר כדי ללמוד ממנו חוץ לזמנו מעון עון ולא (הגהת שיטה מקובצת) נלמוד מטומאה

(b)

Objection #1: This Perush is greatly astounding! What is the logic? Why should we establish the verse to discuss Nosar, in order to learn from it Chutz li'Zmano through "Avon-Avon", and we will not learn from Tum'ah?!

ועוד הא לענין במה שוה נמי נותר לטומאת בשר כדאמרינן בסוף מכילתין (גם זה שם) אבל הזמן (הגהה בגליון) והנותר והטמא שוין בזה ובזה (הגהת שיטה מקובצת)

(c)

Objection #2: Regarding a Bamah, also Nosar is the same as Tum'ah of meat, like we say below (113a) "but time, Nosar and Tamei are the same on both of them."

וכן טמא ששימש ליכא למימר דהוא נמי לא הותר בבמה כדאמר לעיל מה להצד השוה שבהן שכן לא הותרו בבמה

1.

Also a Tamei who served, we cannot say [that it is different regarding a Bamah], like it says above (16a) "you cannot learn from the Tzad ha'Shavah [of a Tamei and a Ba'al Mum], for they were not permitted on a Bamah."

ועוד כשמקשה אדרבה חוץ למקומו הוה ליה לאוקומי כו' דדמי במקד''ש בלאו דומיא דמקד''ש אית לן למילף חוץ לזמנו מחוץ למקומו טפי מטומאה כדאמרינן בפ' בית שמאי (לקמן דף מה:) שכן הותר ציץ טהור בקרב (הגהה בגליון)

(d)

Objection #3: When [the Gemara] asks "just the contrary, we should establish it to discuss Chutz li'Mkomo... which resembles [Chutz li'Zmano] regarding MiKDaSH", even without the resemblance of MiKDaSH, we should learn from Chutz li'Zmano from Chutz li'Mkomo more than from Tum'ah, like we say below (45b), due to Hutar, Tzitz, Tahor and b'Karev:

חוץ לזמנו וחוץ למקומו לא הותרו מכללם ואין ציץ מרצה ושניהם טהורין ושניהם [לא] עשה קרב כמקריב מה שאין כן בטומאה

1.

Chutz li'Zmano and Chutz li'Mkomo were not Hutru mi'Chlalam (these Isurim are never permitted). The Tzitz is not Meratzeh for them. Both of them are Tehorim, and we do not make the Karev (what is offered) like the Makriv (the one who offers it). These do not apply to Tum'ah;

דמאי דחוץ למקומו הותר מכללו בבמה אין זה קרוי הותר מכללו

2.

This that Chutz li'Mkomo is totally permitted on a Bamah is not called Hutar mi'Chlalo (because the Isur does not apply there).

על כן נראה לפרש דגזירה שוה זו ניתנה בסיני למילף עון עון הנך קראי דהכא זה מזה

(e)

Explanation #2: Therefore, we should explain that this Gezeirah Shavah was given at Sinai to learn from "Avon-Avon" between these two verses;

ולכך מסתברא לן לאוקומי טפי בנותר מבחוץ למקומו משום דדמי לחוץ לזמנו בז''ב

1.

Therefore, it is more reasonable for us to establish it to discuss Nosar than Chutz li'Mkomo, because it resembles Chutz li'Zmano regarding ZaV;

דאית לן לאוקומי קרא במילתא שיהיו דומין זה לזה מה שאנו למידין בגזירה שוה ולא משום שלא נלמוד מטומאה כדפירש [רש''י]

i.

We should establish the verse for a matter so that what we learn from each other through the Gezeirah Shavah will resemble each other, and not so that we not learn from Tum'ah, like Rashi explained.

ופריך אדרבה חוץ למקומו דמי ליה במקד''ש

2.

[The Gemara] asks "just the contrary! Chutz li'Mkomo resembles [Chutz li'Zmano] regarding MiKDaSH."

וכי האי גוונא הויא סוגיא דלעיל בריש פירקין (דף יז.) דפסיל בתרומה מחיל עבודה דלא פסיל בתרומה לא מחיל עבודה

i.

Support: The Sugya above (17a) is like this. One who disqualifies Terumah disqualifies Avodah, and one who does not disqualify Terumah does not disqualify Avodah.

דמוקמינן קרא בדדמי טפי לג''ש (כן הוא בדפוס ישן, לשם זבח ובחזו"א)

3.

We establish the verse [to discuss] what resembles more [what we will learn from] the Gezeirah Shavah.

וא''ת (כן הוא בדפוס ישן, לשם זבח ובחזו"א) טומאת בשר תיהוי בכרת בג''ש דעון עון

(f)

Question: We should say that there is Kares for Tum'as Basar through the Gezeirah Shavah "Avon-Avon"!

וי''ל דממעט ליה קרא מכרת כדאמר לקמן פרק ב''ש (דף מג:) וטומאתו עליו מי שטומאתו פורחת ממנו (יוצא עליו מגופו) יצאת טומאת בשר שאין טומאה פורחת ממנו

(g)

Answer: The verse excludes it from Kares, like it says below (43b) "v'Tum'aso Alav" - one whose Tum'ah can leave him [through Tevilah]. This excludes Tum'as Basar, which does not leave it.

7)

TOSFOS DH v'Eifuch Ana

תוספות ד"ה ואיפוך אנא

(SUMMARY: Tosfos questions this Dichuy.)

תימה הא כתיב קרא שלישי והא דמוקמינן ליה בחוץ למקומו באם אינו ענין לחוץ לזמנו מוקמינן ליה בחוץ למקומו

(a)

Question: The verse says "Shelishi", and we establish it to discuss Chutz li'Mkomo through Im Eino Inyan (if it need not teach) about Chutz li'Zmano, we establish it for Chutz li'Mkomo;

א''כ קרא קמא היינו קרא אריכא אית לן לאוקומי בחוץ לזמנו

1.

If so, the first verse, i.e. the long verse, we should establish for Chutz li'Zmano!

ודוחק לומר דסבר המקשה אין מוקדם ומאוחר בתורה

(b)

Poor answer: It is difficult to say that the Makshan holds that the Torah is not in order (we cannot say that one verse is before another).

8)

TOSFOS DH Mah Shelamim Mefaglin u'Mispaglin

תוספות ד"ה מה שלמים מפגלין ומתפגלין

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere we learn this from a different source.)

תימה מהיקישא דזאת התורה נפקא לן לקמן בפ' דם חטאת (דף צח.) ובמנחות פרק התודה (דף פג.)

(a)

Question: Below (98a) and in Menachos (83a) we learn this from the Hekesh of Zos ha'Torah!

וכמה דרשות דרשינן מההוא היקישא אע''ג דנפקי מקראי אחריני:

(b)

Strengthening of question: We expound several Drashos from that Hekesh, even though we learn from other verses.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF