1)

TOSFOS DH u'Lefake'ach ha'Gal Eino Ken

תוספות ד"ה ולפקח הגל אינו כן

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not follow the majority regarding mortal danger.)

- אומר ר"י דהיינו טעמא דאין הולכין בפקוח נפש אחר הרוב משום דכתיב (ויקרא יח) וחי בהם ולא שימות בהם

(a)

Explanation: The Ri says that the reason we do not follow the majority regarding Piku'ach Nefesh is because it says "va'Chai Bahem" (one should live through Mitzvos), and not die through them.

שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל

1.

Mitzvos should never lead to death of a Yisrael.

2)

TOSFOS DH Leha'achilo Nevelos

תוספות ד"ה להאכילו נבילות

(SUMMARY: Tosfos explains why we could not say that we assume that he is a Nochri not to sustain him.)

לא הוה מצי למימר שלא להחיותו

(a)

Implied question: Why couldn't we have said [that when most are Nochrim, we assume that he is a Nochri] not to sustain him?

משום דאפילו מחצה על מחצה אינו חייב להחיותו דדוקא ברוב ישראל אמרינן לא שנו אלא להחיותו

(b)

Answer: Even if it is half-half, one need not sustain him. Only when the majority are Yisrael, we say "this is only to sustain him."

3)

TOSFOS DH Lehachazir Lo Aveidaso

תוספות ד"ה להחזיר לו אבידתו

(SUMMARY: Tosfos gives two Perushm why this is a Chidush.)

הא דלא קאמר להחיותו כדקאמר רב לעיל

(a)

Implied question: Why couldn't we have said [that when most are Yisrael, we assume that he is a Yisrael] to sustain him, like Rav said above?

פירש רש"י דלשמואל איצטריך דסבירא ליה דאפילו לפקח את הגל בשבת אין הולכין אחר הרוב כל שכן להחיותו

(b)

Answer #1 (Rashi here): This answer is for Shmuel, who holds that we do not follow the majority even to excavate him from a fallen house, and all the more so to sustain him.

ואע"ג דסבירא ליה לשמואל (ב"ב דף צב:) אין הולכין בממון אחר הרוב

(c)

Implied question: Shmuel holds that we do not follow the majority regarding monetary laws! (Therefore, he would not follow the majority to return an Aveidah.)

הני מילי היכא דאתי לידיה ברשות בעלים כמו מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן

(d)

Answer: That is only when he received it with the owner's permission, e.g. he sold an ox and it was found to be a gorer;

אבל הכא דלא אתא לידיה ברשות בעלים אזלינן בתר רובא

1.

Here, he did not receive it with the owner's permission. We follow the majority.

ובכתובות סוף פ"ק (דף טו:) פירש דרבותא נקט אפילו להחזיר לו אבידה דאיכא עבירה גדולה

(e)

Answer #2 (Rashi in Kesuvos 15b): It is a Chidush that we even return an Aveidah to him, which is a great Aveirah [if he is a Nochri];

כדאמרי' (סנהדרין דף עו:) המחזיר אבידה לכותי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה וגו' ואפי' הכי מחזירין היכא דאיכא רוב ישראל

1.

We say (Sanhedrin 76b) that it says about one who returns an Aveidah to a Nochri "Lema'an Sefos ha'Ravah Es ha'Tzeme'ah." Even so, we return when the majority are Yisre'elim.

וכל שכן להחיותו דליכא עבירה כולי האי דמפרנסין עניי כותים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום [גיטין סא

2.

All the more so we sustain him. This is not such an Aveirah [if he is a Nochri], for we provide for poor Nochrim with poor Yisre'elim, due to Darchei Shalom.

4)

TOSFOS DH Lehachazir Lo Aveidah

תוספות ד"ה להחזיר לו אבידה

(SUMMARY: Tosfos explains that we do not return when half are Yisrael, and explains why.)

- אבל מחצה על מחצה לא דאמר ליה אייתי ראיה דישראל את ואחזיר לך.

(a)

Inference: If it is half-half, one does not return his Aveidah. The finder says "prove that you are a Yisrael, and [then] I will return to you."

5)

TOSFOS DH Lo Tzericha d'Nagchei Tura Didei l'Tura Didan

תוספות ד"ה לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן

(SUMMARY: Tosfos answers why we did not say that each case is relevant for damage.)

תימה לי דהוה מצי למימר כולהו לנזקין

(a)

Question: We could have said that all of the cases (the majority are Yisre'elim, Nochrim, or it is half-half) are relevant for damages!

אם רוב ישראל ישראל דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה

1.

If the majority are Yisre'elim, he is a Yisrael. This teaches about when our ox gored his ox. (We must pay him.)

מחצה על מחצה ישראל דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן ולא משלם אלא פלגא

2.

If it is half-half, he is a Yisrael. This teaches about when his [Tam] ox gored our ox. He pays only half.

אם רוב כותים כותי משלם נזק שלם

3.

If the majority are Nochrim, he is a Nochri. He pays full damage.

אלא ניחא למימר חידוש בכל חד

(b)

Answer: The Gemara preferred to teach a Chidush in every case.

6)

TOSFOS DH Aba Sha'ul Omer mi'Tiburo

תוספות ד"ה אבא שאול אומר מטיבורו

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Tam emended the text in Nidah, partially based on our Gemara.)

- הקשה רבינו תם דבפרק המפלת (נדה דף כה.) תניא איזהו שפיר מרוקם אבא שאול אומר תחילת ברייתו מראשו

(a)

Question #1 (R. Tam): In Nidah (25a), a Beraisa asks "what is a Shefir Merukam (the outer skin of a fetus before bones form, with a human form inside)", and Aba Sha'ul says that its initial formation is mi'Rosho (from the head).

ועוד הקשה דהא התם משמע דלא איירי אלא בגודל האיברים ובקוטנן כדקא מסיים עלה שתי עיניו כשני טיפין של זבוב וכו'

(b)

Question #2 (R. Tam): There, the Gemara connotes that we discuss only the size of the limbs, like it concludes "its two eyes are the size of eyes of a fly..."

להכי גרס ר"ת תחילת ברייתו כרשון

(c)

Conclusion (R. Tam): The text [there] should say "Aba Sha'ul says that its initial formation is k'Rashon."

פירוש יום שנגמר תחילת צורתו הוי כל גופו גדול כסלעם כדמתרגמינן רשונא

(d)

Explanation: On the day that its initial formation is finished, it is the size of Sal'am (a kind of grasshopper - Vayikra 11:22); the Targum of Sal'am is Reshona.

וכן פירש בערוך [ערך רשון].

(e)

Support: Also the Aruch (Erech Rashon) explains like this.

85b----------------------------------------85b

7)

TOSFOS DH Im ha'Teshuvah Ein Bifnei Atzmo Lo Neima d'Lo k'Rebbi

תוספות ד"ה עם התשובה אין בפני עצמה לא נימא דלא כרבי

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not give a different answer.)

תימה לי דהוה מצי לשנויי מיתה ויוה"כ מכפרות עם התשובה על כל עבירות שבתורה אבל בלא תשובה יש עבירות שאינן מכפרות עליהן כגון פורק עול ומגלה פנים ומיפר ברית

(a)

Question: We could have answered that Misah and Yom Kipur atone with Teshuvah for all Aveiros in the Torah, but without Teshuvah, there are some Aveiros for which they do not atone, e.g. for Porek Ol (casting off the yoke), Megaleh Panim (distorting Torah) and annulling Bris Milah!

ויש לומר דשפיר טפי משני

(b)

Answer #1: The Gemara gave a better answer.

אי נמי י"ל דומיא דסיפא דקתני ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יוה"כ ויכפר

(c)

Answer #2: Presumably, this is like the Seifa, which says that Teshuvah suspends [punishment] for severe Aveiros, until Yom Kipur comes and atones;

דההיא בכל עבירה איירי דאינה מכפרת בלא יוה"כ ה"נ רישא

1.

The Seifa refers to any [Maharsha - severe] Aveirah. Teshuvah does not atone without Yom Kipur. The same applies to the Reisha.

8)

TOSFOS DH Chutz mi' Porek Ol

תוספות ד"ה חוץ מפורק עול

(SUMMARY: Tosfos gives the source to exclude the exceptions listed, and explains why they are not listed among the 36 Aveiros of Kares.)

בסוף פ"ק דשבועות (דף יג.) נפקא ליה מקרא

(a)

Source: In Shevu'os (13a), we learn this from a verse;

כי דבר ה' בזה זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה ואת מצותו הפר זה המפר ברית בשר

1.

Citation (13a): "Ki Devar Hash-m Bazah" refers to Porek Ol and Megaleh Panim b'Torah. "V'Es Mitzvaso Hefar" is annulling Bris of the flesh;

הכרת תכרת הכרת לפני יום הכפורים תכרת לאחר יוה"כ

2.

Citation (cont.): It says "Hikares Tikares" - Hikares before Yom Kipur, Tikares after Yom Kipur.

יכול אפילו עשה תשובה

3.

Citation (cont.) Suggestion: Perhaps this is even if he did Teshuvah!

ת"ל עונה בה לא אמרתי אלא בזמן שעונה בה

4.

Citation (cont.) Rejection: "Avonah Bah" - it is only when the sin is still in him.

והקשה הרב רבי יעקב מאורליינ"ש זצ"ל (מדף פו:א) אמאי לא חשיב להו בהדי ל"ו כריתות בפרק קמא דכריתות (דף ב.)

(b)

Question (R. Yakov of Orlins): Why aren't these among the 36 Kerisos listed in Kerisus 2a?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF