1)

TOSFOS DH Divrei ha'Kol Matanos ha'Rosh Eino Me'akev

תוספות ד"ה דברי הכל מתנות הראש אינו מעכב

(SUMMARY: Tosfos resolves our Gemara with the Sugya in Zevachim.)

- מכאן קשה למה דאמרי' פ"ק דזבחים (דף ו:) והנותר בשמן יתן על ראש המטהר אם נתן כפר ואם לא נתן לא כפר דברי ר"ע

(a)

Citation (Zevachim 6b - Mishnah - R. Akiva): "Veha'Nosar ba'Shemen Yiten Al Rosh ha'Mitaher" - he was Mechaper only if he put it;

רבי יוחנן בן נורי אומר מעלה עליו כאילו לא כפר וכפר

(b)

Citation (cont.) R. Yochanan ben Nuri: [If he did not put,] the Torah considers it as if he did not atone, and he atoned.

ומפרש התם מאי כאילו לא כפר וכפר כפר מתן בהונות לא כפר מתנות הראש

1.

The Gemara explains that "as if he did not atone, and he atoned" means that he atoned putting on the Behonos (ear, thumb and toe), but he did not atone putting on the head.

ופירש רש"י ויביא אחר ויתחיל במתנות הראש ולר"ע אף מתנות בהונות שנתן לא עלו לו ויביא לוג אחר ויתחיל בבהונות

(c)

Rashi's opinion: He brings other [oil] and begins putting on the head. According to R. Akiva, even the Matanos on the Behonos did not count, so he brings another Log and begins with the Behonos.

וקשה דא"כ [זהו דלא כתנאי דהכא

(d)

Question: This is unlike the Tana'im here!

וע"כ נראה] רבי יוחנן בן נורי דאמר התם דמתנות הראש שירי מצוה הן סבר כתנא דהכא

(e)

Answer: R. Yochanan ben Nuri, who says there that Matanos on the head are Shirei Mitzvah, holds like the Tana here;

והכי פירושא מעיקרא כי בעי למימר כפר גברא לא כפר קמי שמיא כפר גברא שטיהר מצרעתו ולא כפר קמי שמיא מעונש שבידו

(f)

Explanation #1: Initially, we wanted to say that the person was Mechaper, but not regarding Shamayim. I.e. the person is Tahor from his Tzara'as, but he was not Mechaper regarding Shamayim, from the punishment he will get [for omitting Matanos ha'Rosh];

והדר קאמר אפילו מעונש שבידו איכפר ליה אלא כפר מתן בהונות שעשאה כמצותה לא כפר מתנות הראש שחיסר מצוה ולא עשאה כמאמרה

1.

We retracted and said that he was Mechaper even from the punishment. Rather, he was Mechaper Matan Behonos that he did properly, but he was not Mechaper Matanos ha'Rosh, for he omitted a Mitzvah and did not do it properly.

ויש מפרשים דמעיקרא סלקא דעתך לא כפר קמי שמיא מתן בהונות עצמן

(g)

Explanation #2: Initially, we wanted to say that he was not Mechaper regarding Shamayim Matan Behonos themselves;

אע"פ שנתן אין בהן ריצוי גמור אע"ג דמתנות הראש לא מעכבי

1.

Even though he put them, it is not fully accepted, even though Matanos ha'Rosh [which he omitted] are not Me'akev.

והדר קאמר לא כפר מתנות הראש ריצוי גמור אבל מתן בהונות כפר ריצוי גמור.

2.

We retracted and said that he was not Mechaper Matanos ha'Rosh to be fully accepted, but Matan Behonos were fully accepted.

2)

TOSFOS DH Ela me'Atah veha'Noseres Min ha'Minchah

תוספות ד"ה אלא מעתה והנותרת מן המנחה -

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from within the Parshah of Metzora.)

הכי נמי הוה מצי למיפרך מומיתר השמן דקאי ביה

(a)

Implied question: We could have asked from umi'Yeser ha'Shemen, which [is in the same Parshah that] we were discussing!

אלא ניחא ליה למיפרך מוהנותרת דהוי דומי' דוהנותר.

(b)

Answer: The Gemara preferred to ask from veha'Noseres, which is [more] similar to veha'Nosar (which we were discussing).

61b----------------------------------------61b

3)

TOSFOS DH Asham Metzora

תוספות ד"ה אשם מצורע ששחטו שלא לשמו -

(SUMMARY: Tosfos prefers R. Chananel's text, and explains the support according to it.)

תמה ריב"א מאי קא מדמי דכיון דלא נשחט לשמו ולא עלה לבעלים כלל לשם חובה

(a)

Question (Riva): What is the comparison? Since it was not slaughtered Lishmah, it did not count for the owner's Chiyuv at all;

מאי שייך הכא אשם אחד אמר רחמנא כמו לעיל חטאת אחד אמר רחמנא והא כל מה שנתן ממנו כמאן דליתיה דמי

1.

How does "the Torah said one Asham" pertain to "the Torah said one Chatas"? Whatever [blood] he put from it, it is as if he did nothing!

על כן נראה לו כגירסת ר"ח אשם מצורע שנשפך דמו קודם מתן בהונות באנו למחלוקת ר"מ ורבי אלעזר ור"ש

(b)

Answer (Riva): The text should say like R. Chananel's text, "if the blood of an Asham spilled before Matan Behonos, R. Meir argues with R. Elazar and R. Shimon about this;

דהא דמי לפר שנשפך דמו קודם גמר מתנותיו וקמ"ל כי היכי דפליגי במתנות השמן דלא כתיב אותו

1.

This resembles a bull whose blood spilled before all the Matanos. It teaches that just like they argue about Matanos of oil, for it does not say Oso...

הכא נמי פליגי במתן דם אשם אע"ג דכתיב אותו דמשמע אחד ותו לא

2.

... Also here, they argue about Matan Dan of Asham, even though it says Oso, which connotes only one" (i.e. he need not bring another Korban).

אפילו הכי מביא אחר וטעמא הוי כמו שאפרש בסמוך

3.

Even so, he brings another. The reason is like I will explain shortly.

ופריך והא אותו כתיב ובין לר"מ ובין לרבי אלעזר ור"ש לא הוה ליה לאתויי אחרים

4.

The Gemara asks "it says Oso!" R. Meir, and R. Elazar and R. Shimon, should agree that he does not bring another.

והא דמייתי תניא כוותיה

(c)

Implied question: We bring a Beraisa to support him (R. Yochanan! Also it discusses Asham slaughtered Lo Lishmah.)

לאו מדקתני אשם ששחטו שלא לשמו דבהא כולי עלמא מודו אלא מהאי שלא נתן מדמו על הבהונות צריך אשם אחר להכשירו

(d)

Answer: The support is not from an Asham slaughtered Lo Lishmah. All agree about it! Rather, the support is from [the second law of the Beraisa,] one who did not put the blood on the Behonos. He needs another Asham to be Machshir him.

אלמא אע"ג דכתיב אותו איכא מאן דאמר מביא אשם אחר

1.

Inference: Even though it says Oso, there is an opinion that he brings another Asham!

ותימה והא רבי יוחנן גופיה קאמר לעיל דטעמא דרבי אלעזר ור"ש גבי פר יוה"כ משום דחיטוי אחד אמר רחמנא

(e)

Question: R. Yochanan himself said above that the reason for R. Elazar and R. Shimon regarding Par Yom Kipur is because the Torah mentioned [only] one Chituy;

והכא דלא מצינו למידרש הכי מאי טעמייהו

1.

Here we cannot expound like this. What is their reason?

ושמא מהתם גמרי כי היכי דהתם איכא כמה מיני מתנות גלי לן קרא ממקום שפסק מתחיל הכי נמי בין בלוג שמן בין באשם.

(f)

Answer: Perhaps we learn from there. Just like there, there many Matanos, and the Torah revealed that he begins from where he stopped, also here, regarding both the Log of oil and the Asham.

4)

TOSFOS DH Nazir Memurat Beis Shamai Omrim Tzarich Ha'avaras Ta'ar

תוספות ד"ה נזיר ממורט בש"א צריך העברת תער

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere, the opinions are reversed.)

- בפרק שלשה מינין (נזיר דף מו:) גרס איפכא בכל הספרים בש"א אין צריך ובה"א צריך

(a)

Observation: In Nazir (46b) the text is opposite in all Seforim. Beis Shamai say that he need not [pass a razor over his head], and Beis Hillel say that he must.

ומהלכות הפוכות הוא

1.

This is among the Halachos Hafuchos (the opinions are switched elsewhere in the Gemara).

כי ההיא דידים שאין מוכיחות דאיפליגו אביי ורבא בפ"ק דנדרים (דף ה:) ובפרק בתרא דנזיר (דף סב.) הפכו דבריהם

(b)

Example #1: We find this regarding ambiguous Yadayim (incomplete expressions that could be explained in different ways). Abaye and Rava argue in Nedarim 5b, and in Nazir 62a they reverse their opinions.

וכן בפ"ק דבכורות (דף ג.) בפלוגתא דרב הונא (ורבה) ורב חסדא בדבר שעושה אותה נבילה וטריפה דפליגי בטריפה חיה ואינה חיה ובפ"ק דתמורה (דף יא:) איפכא

(c)

Example #2: In Bechoros (3a), regarding a wound that makes a Nevelah or Terefah, that Rav Huna and Rav Chisda argue about whether or not a Terefah can live. In Temurah (11b), they argue oppositely.

וכהנה רבות בהש"ס והם כמו איכא דאמרי.

(d)

Observation: There are many cases like this in Shas. They are like an Ika d'Amrei (another version of the argument).

5)

TOSFOS DH Mah Nesinah b'Atzmo Shel Kohen

תוספות ד"ה מה נתינה בעצמו של כהן -

(SUMMARY: Tosfos proves that this is not a Binyan Av.)

בריש פרק איזהו מקומן (זבחים דף מז:) פירש רש"י דכתיב אצבע גבי שמן ויליף דם מיניה ואין זה אלא כמו ילמד סתום מן המפורש

(a)

Explanation: In Zevachim 47b, Rashi explains that it says Etzba regarding Shemen, and we learn blood from it. This is merely like learning what was not specified from what is explicit.

דאי בנין אב

(b)

Implied question: Perhaps it is a Binyan Av!

הא בעיא היא התם אי דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בהיקש.

(c)

Rejection: The Gemara there (51a) asked whether something learned from a Binyan Av can teach about something else through a Hekesh [and did not resolve this. If we learn blood from a Binyan Av, our Gemara proves that it teaches through a Hekesh!]

6)

TOSFOS DH Af Lekichah b'Atzmo Shel Kohen

תוספות ד"ה אף לקיחה בעצמו של כהן

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not expound like this regarding Chatas.)

- ואע"ג דגבי חטאת נמי כתיב ולקח ונתן ולא דרשינן הכי

(a)

Implied question: Also regarding Chatas it says "v'Lakach... v'Nasan", but we do not expound like this (through the Kohen himself)!

יש לומר דהתם נמי הוה לן למימר הכי אלא משום דולקח טובא כתיבי בשעיר נשיא וכשבה ושעירה וכיון דלא מצינו למידרש כולהו לא דרשינן להו.

(b)

Answer: Also there we should have said so. However, it says v'Lakach many times, regarding Se'ir Nasi, a female lamb and goat [which a commoner brings]. Since we cannot expound all of them, we do not expound them.

7)

TOSFOS DH Mah Chatas Te'unah Kli

תוספות ד"ה מה חטאת טעונה כלי

(SUMMARY: Tosfos discusses why we can learn Asham Metzora from Chatas.)

- פירש רש"י דילפא מעולת סיני בגזירה שוה דקיחה קיחה

(a)

Rashi's opinion: We learn from the Olah of Har Sinai through a Gezeirah Shavah Kichah- Kichah.

ותימה דבעיא היא בפרק איזהו מקומן (זבחים דף נ.) אי דבר הלמד בגזירה שוה חוזר ומלמד בהיקש או לא למ"ד בתר מלמד אזלינן

(b)

Question: This was a question in Zevachim 50a, whether or not something learned from a Gezeirah Shavah can teach through a Hekesh, according to the opinion that it depends on the source;

ותיפשוט מהכא דחטאת הלמודה בגזירה שוה חוזרת ומלמדת בהיקש על אשם מצורע

1.

We should resolve this from here! Chatas, which is learned from a Gezeirah Shavah, teaches about Asham Metzora through a Hekesh!

ואומר ריצב"א כיון דבלאו גזירה שוה הוה נפקא לן חטאת מהיקישא דזאת (כן צריך להגיה) התורה כדאיתא בסוף פרק דם חטאת (זבחים דף צז:)

(c)

Answer (Ritzva): Without the Gezeirah Shavah, we would have learned Chatas from the Hekesh "Zos ha'Torah [la'Olah la'Minchah vela'Chatas vela'Asham...]", like it says in Zevachim 97b;

מה עולה טעונה כלי

1.

Citation (97b): Just like Olah requires a Kli (Shares, also all of them).

מאי היא אילימא מזרק בזבחי שלמי ציבור נמי כתיב וכו'

2.

Citation (cont.) Question: Does this obligate a Mizrak (bucket) for Kabalah? (We would not need a Hekesh to Olah for this.) It says also regarding Zivchei Shalmei Tzibur...

וכיון דמהיקישא יליף אם כן הויא לה גזירה שוה כמאן דכתיב בגופה וילפינן שפיר אשם מחטאת

3.

Since we learn from a Hekesh, the Gezeirah Shavah is as if it was written in the matter (Chatas) itself, so we may learn Asham from Chatas.

ולמ"ד דבר הלמד בג"ש חוזר ומלמד בהיקש מ"מ איצטריך היקש לשאר קרבנות

i.

According to the opinion that something learned from a Gezeirah Shavah can teach through a Hekesh, in any case we need the Hekesh to other Korbanos.

ובלאו גזירה שוה לא סגי דא"כ הויא היקש מהיקש ולא הוי מצי למילף אשם מחטאת

(d)

Observation: It would not suffice without the Gezeirah Shavah. If so, it would be a Hekesh from a Hekesh, so we could not learn Asham from Chatas.

1.

Note: Even though the Hekesh "Zos ha'Torah..." equates all Kodshei Kodoshim, "v'Lakach... v'Nasan" removed Asham Metzora. "Ka'Chatas ha'Asham" (Vayikra 14:13, written regarding Asham Metzora) returns it. If not for the Gezeirah Shavah, it would return it only for what is written regarding Chatas, but not for what we learned about Chatas through a Hekesh (Si'ach Yitzchak).

הקשה ריצב"א לר"ש דסבר זרק בשמאל כשר בפרק ב' דזבחים (דף כד:) דס"ל כהונה בעיא אצבע

(e)

Question (Ritzva): R. Shimon holds that if one did Zerikah with the left hand, it is Kosher (Zevachim 24b), for he holds that when it says "Kehunah", it must say also "Etzba" [to mandate using the right hand]; (The continuation of the question is on the next Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF