1)

TOSFOS DH Halachah k'R. Yosi

תוספות ד"ה הלכה כר' יוסי

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not always ask about Hilchesa l'Meshicha.)

- תימה הילכתא למשיחא דכי ה"ג פריך בזבחים פרק ב"ש (דף מה.) ובפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נא:)

(a)

Question: This Halachah will not be relevant until Mashi'ach comes! (Why should the Gemara rule about it?) Zevachim 45a and Sanhedrin 51b asked like this.

ויש לומר דאיכא נפקא מינה אפילו בזמן הזה לפרנס הממונה על הציבור ועבר מחמת אונס

(b)

Answer #1: This is relevant even nowadays, if a leader appointed over the Tzibur stepped down due to Ones;

שכשיעבור האונס חוזר לשררתו וגם נוהגין כבוד בשני

1.

When the Ones passes, he returns to his position, and we show honor also to the one who substituted for him.

כי ההוא מעשה דר"ג וראב"ע

2.

An example is the episode with R. Gamliel [who was deposed from being Nasi,] and R. Elazar ben Azaryah [who substituted for him].

וההיא דבפ' קמא דתענית (דף ד:) דפסיק כר"ג דאמר בז' במרחשון שואלין הגשמים ומוקי לה בזמן שבית המקדש קיים

(c)

Implied question: In Ta'anis (4b), R. Gamliel ruled that we request rain on the seventh of Cheshvan, and we established this to be when the Mikdash stands! (This is Hilchesa l'Meshicha.)

י"ל דנפקא מינה אפילו בזמן הזה לבני [בבל דאית] להו פירי בדברא כדאיתא התם

(d)

Answer #1: This is relevant even nowadays, for people [of Bavel,] who have Peros in the Midbar [even after Sukos, so they do not want rain immediately], like it says there.

והא דאמר בפסחים פ' אלו דברים (ד' סו.) גבי פסח כלל אמר ר"ע כל מלאכה שאי אפשר לעשות מע"ש דוחה את השבת ופסיק בגמרא (דף סט:) הלכה כר"ע

(e)

Implied question: In Pesachim (66a), R. Akiva said that [when Erev Pesach is on Shabbos,] any Melachah [for Korban Pesach] that cannot be done before Shabbos is Docheh Shabbos, and we rule (69b) like him!

יש לומר דנפקא מינה לענין מילה

(f)

Answer #1: This is relevant regarding Bris Milah.

ואע"ג דגבי מילה נמי פסיק רב יהודה הכי בפרק ר"א דמילה (שבת דף קלג.)

(g)

Implied question: Also regarding Milah, Rav Yehudah ruled like this in Shabbos (133a)! (Therefore, there was no need to rule like R. Akiva regarding Pesach.)

מ"מ פסיק הכי בתרי דוכתי לאלומי פיסקא דמילה

(h)

Answer #1: We rule like this in two places to strengthen the ruling about Milah.

וקשה דבס"פ התכלת (מנחות ד' נב.) פסיק כר"ש וכאבא יוסי בן דוסתאי גבי חביתי כ"ג

(i)

Question: In Menachos (52a), we rules like R. Shimon and Aba Yosi ben Dostai regarding the Chavitei Kohen Gadol (his daily Minchah)!

וי"ל דאין הש"ס תופס זה בקשיא הילכתא למשיחא אלא רב יוסף מקשה אותו בפרק ד' מיתות (סנהדרין שם) ובפרק בית שמאי

(j)

Answer #1 (and Answer #2 to the above questions): The Gemara is not bothered by Hilchesa l'Meshicha. Only Rav Yosef asks this in Sanhedrin (51b) and Zevachim (45a);

אבל הש"ס אינו חושש כי היכי דמהדר ליה לרב יוסף בפרק בית שמאי אלא מעתה (כו') שחיטת קדשים לא ניתני

1.

The Gemara is not concerned for this. In Zevachim, it responded to Rav Yosef "if so, we should not teach Shechitas Kodshim!"

ורבי' חיים כהן זצ"ל תירץ דלא פריך הכי אלא היכא דאיכא תרתי הילכתא למשיחא ועבירה כגון ההיא דפרק ב"ש דאיירי בפיגול ובפרק ד' מיתות גבי בת כהן שזינתה

(k)

Answer #2 (R. Chaim Kohen): The Gemara asks only when it is both Hilchesa l'Meshicha, and an Aveirah. E.g. Zevachim discusses Pigul, and Sanhedrin discusses a Bas Kohen who was Mezanah;

וכיון דאיכא תרתי מילתא דלא שכיחא היא ולא הוי ליה למיפסק הילכתא במילתא דלא שכיחא כלל

1.

Since there are both of these, it is not common [that people will transgress at the time of Mashi'ach]. We should not rule about a Hilchesa l'Meshicha that is not common at all.

2)

TOSFOS DH d'Megaresh Lah Al Tenai

תוספות ד"ה דמגרש לה על תנאי

(SUMMARY: Tosfos explains that the Gemara itself deduced how he stipulates.)

- המתרץ היה דעתו לתרץ כדמסקינן דלחדא אמר לה הרי זה גיטיך על מנת שלא תמות חברתיך ולחדא אמר לה הרי זה גיטיך על מנת שאכנס לבית הכנסת

(a)

Explanation: The Metaretz wanted to answer like we conclude, that he says to one wife "this is your Get on condition that your colleague (co-wife) does not die", and he says to the other "this is your Get on condition that I enter the Beis ha'Keneses";

אלא שבעל הש"ס לא מסיק למילתיה של המתרץ והולך ומדקדק בפירוש דמילתיה דאמר לה על מנת שתמותי כו'

1.

The Ba'al ha'Shas ("narrator" of the Gemara) did not wait for him to conclude, and proceeded to be meticulous to explain his words, that he tells her "on condition that you die..."

כלומר היכי בעית למימר על תנאי אי דאמר לה על מנת שתמותי ודילמא לא מתה והוו להו שני בתים

2.

I.e. [he asks] what Tenai can he make? If he tells her "on condition that you die...", perhaps she will not die, and he had two wives;

אלא דאמר לה על מנת שלא תמות וכו' אהא נמי איכא למיפרך וכו'

i.

Rather, he tells her "on condition that you not die..." Also this we can challenge!

עד מסקנא דמילתא כולה מדברי בעל הש"ס שדקדק מעצמו פירושא דמילתא דשינויא דעל תנאי

3.

Until the conclusion is all from the Ba'al ha'Shas, who himself deduced the Perush of the answer that he divorces on condition.

ולא מיתוקמא ליה אלא כדמסיק דלחדא אמר ע"מ שלא תמות חברתיך וכו'

i.

He is able to establish it only like we conclude, that he tells one "on condition that your colleague does not die..."

ותדע שהוא כן דכל הנך אלא דאמר לה הם מדברי המקשה שהולך ומדקדק מכח קושיות עד שהוא יורד על האמת

(b)

Support: All the other suggestions "rather, he tells her" are from the Makshan. He analyzes through his questions until he reaches the truth.

דבכולם יש דל"ת אלא דאמר ובשינויא בתרא גרס אלא לחדא אמר לה הרי זה גיטיך ע"מ שאכנס לבית הכנסת

1.

All of them have the letter Dalet "Ela d'Amar...", and in the last, it says "Ela l'Chada he says 'on condition that I enter the Beis ha'Keneses.'"

i.

Note: The prefix "Dalet" (which generally means "that") connotes that this is a suggestion.

ולפי שהמקשה בעצמו מסיק כך ואין דעתו להקשות על אותו תירוץ גרסינן לחדא ול"ג דלחדא בדל"ת

ii.

Since the Makshan himself concluded this, and he will not question this, he said Ela l'Chada, and not Ela del'Chada, with a Dalet.

3)

TOSFOS DH Al Menas she'Tamusi

תוספות ד"ה על מנת שתמותי

(SUMMARY: Tosfos explains how the divorce helps if she will die.)

הוה מצי למיפרך א"כ אמאי מגרש לה

(a)

Implied question: The Gemara should have asked 'if so (she will die), why must he divorce her?'

י"ל איכא למימר על מנת שתמותי בפלגא דעבודה הלכך מגרשה דלא ליהוו עד ההיא שעתא שני בתים.

(b)

Answer: We can say that [he says] 'on condition that you will die in the middle of the Avodah.' Therefore, he divorces her so he will not have had two wives at the time.

4)

TOSFOS DH Al Menas she'Tamus Achas Mikem

תוספות ד"ה על מנת שתמות אחת מכם

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask that perhaps one will die.)

הוה מצי למיפרך ודילמא מתה לה חדא מינייהו והוה ליה גיטא וקם ליה בלא בית

(a)

Implied question: Perhaps one of them will die, and the Get will take effect, and he had no wife!

אלא ניחא ליה טפי למיפרך ודילמא לא מתה ולא חדא דהא שכיח טפי

(b)

Answer: The Gemara preferred to ask that perhaps neither will die, for this is more common.

5)

TOSFOS DH Kol Yemei Chayai v'Chayeichi v'Chulei

תוספות ד"ה כל ימי חיי וחייכי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this is worse than when he stipulates only in her colleague's life.)

תימה לר"י דבפרק המגרש (גיטין דף פג:) אמרינן אמר רבא ה"ז גיטיך ע"מ שלא תשתי יין כל ימי חיי אין זה כריתות כל ימי חיי פלוני הרי זה כריתות

(a)

Question #1 (Ri): In Gitin (83b), Rava taught that a Get "on condition that you will not drink wine all of (i.e. the rest of) my life" is not Kerisus (is invalid, for it does not totally separate). "... All Ploni's life" is Kerisus.

ופריך מאי שנא חיי פלוני דדילמא מיית ומקיימה ליה לתנאיה

1.

Citation (cont.) Objection: Presumably, "... all Ploni's life" is different, for perhaps he will die, and she fulfilled the Tenai [and need not observe it any longer]?

חיי דידיה נמי דילמא מיית וכו'

i.

Citation (cont.): Also [when he said] "... all my life", perhaps he will die [and she need not observe it any longer]!

עד אלא כל ימי חייכי אין זה כריתות כל ימי חיי וחיי פלוני הרי זה כריתות

2.

Citation (cont.) Correction: Rather, "all your life" is not Kerisus. "... All my life" or "... all Ploni's life" is Kerisus.

והשתא קשה דסוגיא דהכא אינה לא כדאמר ס"ד מעיקרא התם ולא כמסקנא

3.

Summation of Question #1: Our Sugya is not like the Hava Amina there, and not like the conclusion!

ועוד הקשה ר"י מאי האי דאי לא תלא אלא בחיי חבירתה לחודא הוי גט ובשביל שתלה או בחייה או בחיי חבירתה מיגרע גרע

(b)

Question #2 (Ri): Why do we say that if he stipulated only about the life of her colleague, it is a valid Get, but because he stipulated about her life or her colleague's wife, it is worse?

ונ"ל דנקט הכא לישנא דמעיקרא ודמסקנא דהתם

(c)

Answer: The Gemara adopted the initial and final expressions from there (Gitin 83b, even though we retracted from the initial expression);

וה"פ והאמר רבא כל ימי חיי היינו לישנא דמעיקרא וכ"ש כל ימי חייכי אין זה כריתות

1.

We asked that Rava said "all my life", which is the initial expression there, and all the more so "all your life" is not Kerisus;

פירוש בין שאמר כל ימי חיי כדמעיקרא בין שאמר חייכי כדמסקנא דהתם אין זה כריתות

2.

Explanation: Whether he said "all my life", like the initial expression there, or he said "all your life", like the conclusion there, it is not Kerisus;

והכא כל ימי חייכי הוא וא"כ פריך שפיר לכל לישני דהתם

i.

Here is a case of "all your life." If so, this is a proper question according to all the versions there (i.e. also the conclusion).

דאע"ג דאילו לא אמר אלא ע"מ שתמות חברתיך הוי גיטא

(d)

Implied question: Had he said only "on condition that your colleague die", it would be a Get!

השתא דתלה התנאי נמי במיתתה איכא למימר דמיגרע גרע

(e)

Answer: Now that he made it conditional also on her death, we can say that this is worse;

דכל היכא דאיכא תנאי דאפשר דמקיים במיתתה ויחולו קיום התנאי והגט בשעת מיתתה אין זה כריתות

1.

Whenever there is a Tenai that can be fulfilled in her death, and fulfillment of the Tenai and the Get will take effect in her death, this is not Kerisus.

והכא נמי אי מייתא איהי ברישא הרי חל קיום התנאי והגט ביחד במיתתה

2.

Also here, if she dies first, fulfillment of the Tenai and the Get will take effect together when she dies.

ולא דמי להיכא דאמר על מנת שתמות חברתיך

(f)

Implied question: This is like when he said "on condition that your colleague die" [which is valid]!

דכי מייתא חבירתה ברישא חייל גיטה בחייה של זאת ואי היא מייתא ברישא לא חל גיטא [ועי' תוס' גיטין פג: ד"ה כל כו' שהניחו סוגיא זו בקושיא

(g)

Answer: [It is different. There,] when her colleague dies first, the Get takes effect in her life. If she dies first, the Get does not take effect.

6)

TOSFOS DH Ela d'Amar Lah Hari Zeh Gitech Al Menas she'Tamus Chaverteich

תוספות ד"ה אלא דאמר לה הרי זה גיטיך על מנת שתמות חברתיך

(SUMMARY: Tosfos proves that he also stipulates if her colleague not die.)

נראה לפרש דאמר לה נמי הא וקאי אמאי דסליק מיניה

(a)

Explanation: It seems that he said also this to her. This refers to the last matter said above;

דשני דאמר ע"מ שלא תמות חברתיך ופריך ודילמא מייתא בפלגא דעבודה כו'

1.

We answered that he said "on condition that your colleague not die", and we asked "perhaps she will die in the middle of the Avodah"!

ומשני דאמר לה תרוייהו לישני הרי זה גיטיך על מנת שלא תמות חברתיך ואמר לה נמי על מנת שתמות חברתיך בפלגא דעבודה

2.

We answered that he tells both of them both expressions, "this is your Get on condition that your colleague not die", and also "on condition that your colleague die in the middle of the Avodah";

דאי לא אמר לה אלא על מנת שתמות חברתיך הוה ליה למיפרך ודילמא לא מייתא חבירתה והוו ליה שני בתים והא שכיחא טפי דלא מתה כדפי' לעיל [ד"ה ע"מ שתמות]

i.

If [the Gemara means that] he said only "on condition that your colleague not die", it should have asked "perhaps she will not die, and he has two wives"! It is more common that neither dies, like I explained above (DH Al Menas she'Tamus);

אלא על כרחך מיירי דאמר לה תרוייהו לישני

ii.

Rather, you must say that he tells her both expressions.

13b----------------------------------------13b

7)

TOSFOS DH Ela l'Chada Amar Lah Al Menas she'Ekanes l'Veis ha'Keneses

תוספות ד"ה אלא לחדא אמר לה על מנת שאכנס לבית הכנסת

(SUMMARY: Tosfos explains why this is better than a Tenai that she enter the Beis ha'Keneses.)

דאע"ג דכבר הקשה לו דילמא לא עיילא לבי כנישתא

(a)

Implied question: We already asked "perhaps she will not enter the Beis ha'Keneses"! (Also here, perhaps he will not enter!)

ה"מ גבי דידה שהנשים עצלניות הן אבל כהנים זריזין הן וכ"ש כהן גדול דזריז טפי ולא ישכח

(b)

Answer #1: We asked only about her, for women are lazy. Kohanim are zealous. All the more so the Kohen Gadol is more zealous, and he will not forget.

ועוד גבי דידה חיישינן טפי לפי שאינה תדירה בכאן לראות אם לא תמות חבירתה שתיכנס היא לבית הכנסת דאטו בכפה תלו לה

(c)

Answer #2: Also, we are more concerned lest she forget, for she is not frequent here to see if her colleague will not die, and enter the Beis ha'Keneses. We do not lock her up!

8)

TOSFOS DH l'Chada Amar Lah Al Menas she'Ekanes v'Chulei

תוספות ד"ה לחדא אמר לה על מנת שאכנס כו'

(SUMMARY: 1. Tosfos explains why these stipulations cover all concerns. 2. He learns from the Yerushalmi that one who marries a widow on Friday night must be secluded during the day.)

- פי' ולשניה אמר על מנת שלא תמות חברתיך דתו ליכא למיחש למידי

(a)

Explanation: He tells the other "on condition that your colleague not die." Then there is no concern;

דאי מתה השניה בפלגא דעבודה עייל לבית הכנסת והוה ליה גיטא למפרע וליכא שני בתים

(b)

If the latter died in the middle of the Avodah, he enters the Beis ha'Keneses, and she was divorced retroactively, and he did not have two wives;

ואי לא מייתא לא הא ולא הא הויא ליה דקמייתא גט ולא ליעול לבית הכנסת

1.

If neither dies, the first Get is valid, and he does not enter the Beis ha'Keneses.

ואי מייתא קמייתא בפלגא דעבודה כיון דשניה לא מייתא דלמיתה דתרתי לא חייש הויא לה מגורשת למפרע ולא ליעול לבית הכנסת

2.

If the first dies in the middle of the Avodah, since the second did not die, for we are not concerned for death of both, she is divorced retroactively, and he does not enter the Beis ha'Keneses.

אבל אי לא מגרש אלא לאה ואמר לה על מנת שאכנס לבית הכנסת ולא אמר לרחל מידי דילמא מייתא רחל בפלגא דעבודה והיכי ליעביד

3.

However, if he would divorce only Leah, and say 'on condition that I enter the Beis ha'Keneses', and not say anything to Rachel, perhaps Rachel will die in the middle of the Avodah, and what he can he do [to be Machshir the Avodah]?

אי עייל לבית הכנסת קם ליה מכאן ולהבא בלא בית

i.

If he enters the Beis ha'Keneses, from now (the death of Rachel) and onwards, he has no wife;

ואי לא עייל לבית הכנסת הרי עבד מקצת עבודה בשני בתים

ii.

If he does not enter the Beis ha'Keneses, he had two wives during part of the Avodah;

הלכך לא אפשר בע"א

iii.

Therefore, there is no other solution.

וגם הלשון משמע כן מדקאמר לחדא אמר לה מכלל דאף לשניה אמר והתנה עמה

(c)

Support: The words of the Gemara connote like this. It says "to one he says...", which implies that also to the other he said ["this is you Get"] and stipulated with her.

בירושלמי משמע אשה אחרת מתקינין לו מזמנין אותה שאם תמות אשתו ביום הכפורים שיקדש זאת ביוה"כ ופליג אגמרא דידן

(d)

Another solution: The Yerushalmi connotes that we prepare another wife for him, that if his wife dies, he will be Mekadesh the other on Yom Kipur, unlike our Gemara;

דפריך התם ויקדש מאתמול דמשמע ליה מתקינין בהזמנה בעלמא

1.

It asks there that he should be Mekadesh on Erev Yom Kipur. This implies that the preparation [of another wife] is mere designation.

ומשני וכפר בעדו ובעד ביתו (ויקרא טז) ולא בעד שני בתים

(e)

Citation (Yerushalmi) Answer: "V'Chiper Ba'ado u'Ve'ad Beiso" and on behalf of two houses.

ופריך ולא נמצא כקונה קנין בשבת

(f)

Citation (cont.): This is like acquiring on Shabbos!

ומשני משום שבות התירו במקדש

(g)

Citation (cont.): This (Kinyan on Shabbos) is Shevus (forbidden mid'Rabanan). Chachamim permitted it in the Mikdash (for needs of the Avodah).

א"ר חנינא הדא אמרת הלין דכנסין ארמלן צריך לכונסן מבעוד יום שלא יהא כקונה קנין בשבת

(h)

Citation (cont.) (R. Chanina): This teaches that one who marries a widow [on Friday night] must enter [have Bi'ah with] her during the day, lest he acquire on Shabbos.

נ"ל לפרש בתולה שיש לה חופה מבעוד יום משעה שנכנסה לחופה קנאה לכל דבר להכי מותר לבא עליה בשבת

(i)

Assertion: It seems that when one has Chupah with a virgin during the day, from when she entered the Chupah, he totally acquired her, therefore Bi'ah is permitted on Shabbos;

אבל אלמנה שאין לה חופה ואינה נקנית לבעלה ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה אלא ע"י ביאה צריך לבא עליה מבעוד יום שלא יהא כקונה קנין בשבת

1.

Chupah does not apply a widow, and her husband acquires her to inherit her and become Tamei for her [if she dies] and annul her vows only through Bi'ah. Therefore, the Bi'ah must be during the day, lest it be like acquiring on Shabbos.

ואפילו את"ל שיש לאלמנה חופה קודם ביאה

(j)

Suggestion: Perhaps Chupah applies to a widow before Bi'ah!

נ"ל דיחוד שמתייחדת עמו היינו חופתה וזה יש לעשות קודם השבת

(k)

Answer: [Even if you will say so,] the seclusion with her is her Chupah. This should be done before Shabbos;

אבל בתולה משיצתה בהינומא הויא חופה שלה וזה היו רגילין לעשות ביום אבל לא היו מייחדין אלא בלילה סמוך לביאה

1.

However, a virgin, once she left b'Hinuma (with a canopy of myrtle, or with a veil over her eyes), this is her Chupah. They used to do so during the day, but seclusion was only at night, close to the time of Bi'ah.

והשתא קאמר בירושלמי הלין דכנסין ארמלן צריך לייחדן מבעוד יום דיחוד שלה היינו חופה

(l)

Consequence: [If so,] the Yerushalmi means that one who marries a widow must have seclusion during the day, for seclusion with her is her Chupah.

וכן נראה לי יותר לומר דאלמנה נמי אית לה חופה קודם ביאה

(m)

Conclusion: I prefer to say [like this,] that also a widow has Chupah before Bi'ah.

ויש ליזהר במאי דפריש' שהכונס אלמנה צריך לייחדן מערב שבת אחר ברכת הנשואין.

(n)

Application: One must be careful about what I said, that one who marries a widow must have seclusion Erev Shabbos, after the Berachos of Nisu'in.

9)

TOSFOS DH ul'Chada Amar Lah Harei Zeh Gitech Al Menas she'Lo Tikansi l'Veis ha'Keneses

תוספות ד"ה ולחדא אמר לה הרי זה גיטיך על מנת שלא תכנסי לביהכ"נ

(SUMMARY: Tosfos explains how this helps if she dies in the middle of the Avodah.)

- דהשתא אי מייתא בפלגא דעבודה כיון דלא עיילא לביהכ"נ הוה מגורשת למפרע וליכא שני בתים

(a)

Explanation: Now, if she dies in the middle of the Avodah, since she did not enter the Beis ha'Keneses, she is divorced retroactively, and he did not have two wives.

10)

TOSFOS DH v'Dilma Lo Maisa Chaverta v'Lo Aila l'Veis ha'Keneses

תוספות ד"ה ודילמא לא מייתא חברתה ולא עיילא לבית הכנסת

(SUMMARY: 1. Tosfos shows why it is better if the text does not say "Hi". 2. He shows why regarding himself, he stipulates about entering.)

נ"ל דל"ג דלא עיילא היא דהא מדלא קאמר על מנת שלא תיכנס חברתיך לבית הכנסת אלמא דמיירי דאמר ללאה ע"מ שלא תמות רחל ולרחל אמר על מנת שלא תיכנס היא עצמה לבית הכנסת

(a)

Observation: The text should not say "d'Lo Aila Hi", for since he did not say "on condition that your colleague not enter the Beis ha'Keneses', this connotes that he said to Leah "on condition that Rachel not die" and he said to Rachel "on condition that she (Rachel) herself not enter the Beis ha'Keneses.

וא"כ הכי פריך ודילמא לא מתה רחל ולא עיילא רחל לבית הכנסת

1.

If so, the Gemara asks like this. "Perhaps Rachel will not die, and not enter the Beis ha'Keneses!"

ואי הוה גרס היא משמע ודילמא לא מתה רחל שהיא חבירתה של לאה ולא עיילא היא לאה

2.

Had the text said "[d'Lo Aila] Hi", this would connote "perhaps Rachel, who is Leah's colleague, will not die, and she, i.e. Leah, will not enter!"

הא דנקט גבי דידה על מנת שלא תכנסי לבית הכנסת ובסמוך גבי דידיה על מנת שאכנס

(b)

Implied question: Why regarding her it says "on condition that you not enter the Beis ha'Keneses", and regarding him it says "on condition that I [do] enter?"

י"ל דלא הוה מצי למימר גבי דידה על מנת שתכנס בשעה שהיא בריאה דאינה רשאה ליכנס לבית הכנסת דילמא מייתא חברתה וקם ליה בלא בית

(c)

Answer: He could not say about her "on condition that you enter" when she is healthy, for she may not enter, lest her colleague die, and then he had no wife;

וכשתהיה חולה ונטויה למות אינה יכולה ליכנס

1.

When she is sick and about to die, she is unable to enter.

אע"פ שהיה יכול להתנות תנאי אחר שיוליכוה לבית הכנסת

(d)

Implied question: He could have stipulated another Tenai, that they will bring her into the Beis ha'Keneses [which can be fulfilled when she is about to die]!"

מ"מ השתא מיהת לפי תנאו לא הוה מצי למימר איפכא

(e)

Answer: In any case, his current Tenai [about a person himself entering] could not have been said oppositely;

וגבי דידיה ניחא דמצי למימר על מנת שאכנס ניחא ליה טפי למימר מלומר שלא אכנס משום דפריך וקם ליה בלא בית

1.

Regarding him, it is fine. Since he can say "on condition that I enter", this is better than "on condition that I not enter", for we asked that he will be left without a wife;

ואהא ניחא ליה טפי לשנויי על מנת שאכנס

2.

Therefore, it is better to answer that he stipulates "on condition that I enter."

דליכא למיחש כולי האי דילמא עביד מעשה ועייל וקם ליה בלא בית וקל להבין

i.

There is not so much concern lest he [forget and] do an action and enter, and be left without a wife. It is easy to understand this.

11)

TOSFOS DH Hayah Omed u'Makriv v'Shama she'Mes Lo Mes

תוספות ד"ה היה עומד ומקריב ושמע שמת לו מת וכו'

(SUMMARY: Tosfos shows that we discuss a Kohen Gadol, unlike Rashi's opinion.)

.רש"י פירש בכהן הדיוט איירי ודחק עצמו לפרש לפי זה

(a)

Rashi's opinion: Rashi explains that we discuss a Kohen Hedyot. He explained with difficulty according to this.

ול"נ דבכהן גדול איירי

(b)

Tosfos' opinion: It seems that we discuss a Kohen Gadol.

אף על גב דכ"ג מקריב אונן

(c)

Implied question: A Kohen Gadol may offer when he is an Onen!

ה"מ מדאורייתא אבל מדרבנן ס"ל לרבי יהודה מניח עבודה ויוצא

(d)

Answer: This is mid'Oraisa. R. Yehudah holds that mid'Rabanan, he abandons the Avodah and leaves.

ואל תתמה דהא מסקינן גזירה שמא יאכל אלמא אע"ג דכ"ג מקריב מדאורייתא כל היום (גזרו - גירסא בגליון) ביה רבנן

(e)

Support #1: Do not be astounded at this. We conclude that it is a decree lest he eat. This shows that even though mid'Oraisa he may offer the entire day, Chachamim decreed;

א"כ ברייתא נמי איכא למימר מעיקרא דבכ"ג איירי ומדרבנן

1.

If so, we can say that also the Beraisa discusses a Kohen Gadol, and the law mid'Rabanan.

ועוד לכאורה משמע היה עומד ומקריב אע"ג דאכתי לא התחיל בעבודה אלא עבודה בידו

(f)

Support #2: Also, "he was offering" connotes even before he began the Avodah, just the Avodah is in his hand;

והיכי קאמר ר' יוסי יגמור והלא כהן הדיוט אונן מחלל עבודה

1.

How could R. Yosi say that he finishes? If a Kohen Hedyot serves while he is an Onen, he profanes (disqualifies) the Avodah!

וכן משמע בתוספתא דזבחים (פי"א) דתנא אבל כהן הדיוט שהיה מקריב ומת לו מת מניח עבודה ויוצא וליכא מאן דפליג

(g)

Support #3: The Tosefta in Zevachim says that if a Kohen Hedyot was offering and a relative died, he abandons the Avodah and leaves. No one argues;

והא דפליגי בשמעתא רבי יהודה ורבי יוסי איכא למימר בכ"ג פליגי

1.

In our Sugya, R. Yehudah and R. Yosi argue. We can say that they argue about a Kohen Gadol.

12)

TOSFOS DH she'Eino Oved Avodah Kol ha'Yom

תוספות ד"ה שאינו עובד עבודה כל היום

(SUMMARY: Tosfos explains the Heter to serve the night after Aninus.)

. - וה"פ כל היום שוין אכילה להקרבה כמו שאינו אוכל כך אינו מקריב

(a)

Explanation: The entire day, eating and offering are the same. Just like he may not eat, he may not offer;

הא בלילה מקריב ואינו אוכל ולא גזרינן דילמא אתא למיכל

(b)

Inference: At night, he may offer even though he may not eat. We do not decree lest he eat;

דאנינות לילה דאבילות דרבנן והיא גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה

1.

This is because Aninus of the night [after the burial] is only mid'Rabanan. It is itself is a decree, so we do not decree due to a decree!

ולא הוה מצי לשנויי דכל היום אאינו אוכל קאי הא בלילה אוכל

(c)

Suggestion: Perhaps we could have answered that "the entire day" refers to the Isur to eat, and we infer that at night, he may eat!

דהא ס"ל לר' יהודה בפ' טבול יום (זבחים דף צט:) דאנינות לילה דיום מיתה דאורייתא ודיום קבורה דרבנן

(d)

Rejection: R. Yehudah holds (Zevachim 99b) that Aninus of the night after the day of death is mid'Oraisa, and Aninus [after] the day of burial [if it is not the day of death] is mid'Rabanan.

והא דמסיק כל היום אבל לילה לא היינו דיום קבורה

1.

We conclude that [he may not offer] the entire day, but not at night (then he may offer). This refers to the day of burial;

דאי דיום מיתה הא שמעינן ליה לרבי יהודה בפ' טבול יום דאנינות לילה דיום מיתה דאורייתא וא"כ ניגזור דילמא אתי למיכל מיניה.

2.

It cannot refer to the day of death, for R. Yehudah holds (Zevachim 99b) that Aninus of the night after the day of death is mid'Oraisa. If so, surely he decrees [to forbid Avodah] lest he come to eat [just like he decrees during the day]

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF