1)

TOSFOS DH Amar Rav Sheshes Kansa

תוספות ד"ה אמר רב ששת קנסא

(SUMMARY: Tosfos explains why we needed to answer that it is a fine.)

ולא מצי לשנויי דמתניתין כרבי מאיר דאמר (לעיל דף פה:) מעשר ראשון אסור לזרים דגמר מתרומה

(a)

Question: Why can't we answer that our Mishnah is like R. Meir, who says (above 85b) that Ma'aser Rishon is forbidden to Zarim, for he learns from Terumah;

וה"ק מה תרומה מיתסרא לזונה אף מעשר כן

1.

The Mishnah teaches that just like Terumah is forbidden to a Zonah, also Ma'aser!

דאפילו ר"מ מודה דזונה לא מיתסרא במעשר

(b)

Answer: Even R. Meir agrees that a Zonah is not disqualified to Ma'aser;

דלא ילפי' מתרומה לגבי הא משום דמה תרומה לא מיפסלה מתרומה אלא בביאה דמיפסלה לכהונה

1.

We don't learn from Terumah regarding this, for she is disqualified from Terumah only through a Bi'ah that disqualifies to Kehunah;

אף במעשר נמי לא מיפסלה במעשר אלא בביאה דמיפסלה בה ללויה

2.

Also from Ma'aser, she is disqualified only through a Bi'ah that disqualifies to Leviyah! (No Bi'ah disqualifies to Leviyah.)

דע"כ ברייתא דפריך מינה ר' מאיר היא דלרבנן לא איצטריך למיתני זונה אוכלת במעשר דמהיכא ס"ד דמיפסלה

3.

You are forced to say that the Beraisa we ask from is like R. Meir. According to Rabanan, we need not teach that a Zonah may eat Ma'aser. Why would we have a Hava Amina to disqualify her?!

אלא ודאי לר"מ נמי שריא אם לא מטעם קנסא כדקאמר

i.

Rather, surely also R. Meir permits, if not due to a fine, like it says.

ושמא לרבי מאיר דוקא מיפסלה באכילת מעשר דקנסוה שתחשב כזרה וזר אסור במעשר

(c)

Possibility #1: She is disqualified to Ma'aser only according to R. Meir. They fined her to be considered like a Zarah, and Ma'aser is forbidden to a Zar;

אבל לרבנן לא שייך לקונסה דלא גרעה מזר ומתני' ר"מ היא

1.

However, according to Rabanan, it is inappropriate to fine her. She is no worse than a Zar! Our Mishnah is R. Meir.

אי נמי אפילו כרבנן דקנסוה שלא ליתן מעשר לה אף על פי שמותרת לאוכלו.

(d)

Possibility #2: It is even like Rabanan. They fined not to give Ma'aser to her, even though she may eat it.

2)

TOSFOS DH Kol she'Chen Metzi'asah u'Ma'aseh Yadeha d'Mamon Hu

תוספות ד"ה כל שכן מציאתה ומעשה ידיה דממון הוא

(SUMMARY: Tosfos explains how these can considered good or bad for her.)

דלא קניס וחשיב קנס מה שאין מציאתה ומעשה ידיה לבעל משום דאיכא לה איבה וגם מתוך כך אין לה מזונות

(a)

Explanation: He does not fine them. It is a considered a fine that her husband does not get her Metzi'ah and earnings, for this leads to enmity. Also, through this she is not fed;

ומכל מקום קאמר לקמן מדידה לדידיה משום דסתם נשים מעשה ידיהן עודפות ממזונותיהן.

1.

Even so, below we call this "from her to him" (which connotes that it is a loss for a woman that her husband gets these), because for most women their earnings exceed their food.

3)

TOSFOS DH Hani demi'Chayim Kanis

תוספות ד"ה הני דמחיים קניס

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Shimon is not concerned lest it look like she transgresses.)

וא"ת כיון דר' שמעון מודה דצריכה גט מזה ומזה אלמא חיישינן שמא גירשה זה ונשא זה דבהכי תלי טעמא כדאמר לעיל (דף פח:)

(a)

Question: Since R. Shimon agrees that she needs a Get from both of them, this shows that we are concerned lest people say that the first divorced her and the latter married her. Above (88b) we said that these two depend on each other;

מהאי טעמא גופיה א"כ לא תתייבם שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצא נושא גרושת אחיו

1.

For this very reason, she should not do Yibum, lest people say that the first divorced her and the latter married her, and the "Yavam" marries his brother's divorcee!

ואר"י דמכל מקום כיון דלא קניס לאחר מיתה לא חיישינן

(b)

Answer (Ri): Since he does not fine after death, we are not concerned [for this].

מידי דהוה אנתקדשה ואחר כך בא בעלה דמותרת לו.

(c)

Support: This is like one who [heard from one witness that her husband died, and] became Mekudeshes, and then her husband came. She is permitted to him. (Maharshal - when we do not fine her, we presume that people will assume that it was Kidushei Ta'os, and not that the first divorced her...)

4)

TOSFOS DH Al Pi Beis Din Hu d'Boya Gita Al Pi Edim Lo Boya Gita

תוספות ד"ה על פי בית דין הוא דבעיא גיטא ע"פ עדים לא בעיא גיטא

(SUMMARY: Tosfos explains why we may infer from this.)

וא"ת היכי מדקדק מזה דע"פ עדים מותרת לחזור לרבנן

(a)

Question: How do we infer from this that [if she remarried] based on witnesses, she may return according to Rabanan?

לעולם אימא לך דאסורה אף על גב דלא בעיא גט מידי דהוה אנשאת ע"פ ב"ד לר' שמעון דאמר אידי ואידי לא בעיא גט

1.

I can say that she is forbidden [to return], even though she does not need a Get, just like one who married based on Beis Din, according to R. Shimon, who says that neither requires a Get!

ואפ"ה מודה ר"ש בנשאת בעד אחד דתצא מזה ומזה

2.

Even so, R. Shimon agrees that if she remarried based on witnesses, she must leave both of them!

ואר"י דאין ראיה מדרבי שמעון לרבנן דלרבי שמעון לית ליה קנסא דגט בשום מקום

(b)

Answer (Ri): There is no proof from R. Shimon to Rabanan. R. Shimon holds that there is no fine of a Get in any case;

אבל רבנן דקנסו להצריכה גט מזה ומזה בעד אחד אם איתא דהוה קנסינן בב' עדים הוה בעיא גיטא

1.

However, Rabanan hold that they fined to require a Get from both of them in a case of one witness. If they fined also regarding two witnesses, she would need a Get!

ומדלא בעיא גט שמע מינה דלא קנסוה בשני עדים ומותרת לחזור.

2.

Since she does not need a Get, this teaches that they did not fine with two witnesses, and she is permitted to return.

91b----------------------------------------91b

5)

TOSFOS DH Ravina Amar l'Inyan Korban ka'Tani

תוספות ד"ה רבינא אמר לענין קרבן קתני

(SUMMARY: Tosfos proves that her exemption is not because she is like Mezid.)

והכי קאמר עשו ב"ד בהוראתן כזדון איש באשה

(a)

Explanation: The Beraisa means that Beis Din made their ruling like a man [who had Bi'ah] b'Mezid with a [married] woman.

וליכא למימר משום דחשיבא כמזידה הוא דלא מיחייבא קרבן משום דהוי לה למידק

(b)

Suggestion: Because she (one who remarried based on one witness, and it was found that her husband was still alive) is considered like Mezid, therefore she is exempt from a Korban, for she should have checked [that he is truly dead].

דהא תנן (לעיל פז: ע"ש) הורוה ב"ד לינשא וחזרה וקלקלה חייבת בקרבן שלא הורוה אלא לינשא

(c)

Rejection - Mishnah (87b): If they ruled that she may marry, and she was Mekalkel (had Zenus, or married someone forbidden to her), and it was found that her husband was still alive), she must bring a Korban, for they ruled only that she may remarry;

ויותר קרובה היא למזיד כשקלקלה מכשניסת

1.

One who was Mekalkel is closer to Mezid than one who married [yet she brings a Korban]!

אלא טעמא משום יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור

(d)

Explanation: Rather, the reason is because an individual who acts according to a ruling of Beis Din is exempt [even if he transgressed Kares through this].

דהכי אית ליה לר' שמעון בפ"ק דהוריות (דף ג:)

1.

R. Shimon holds like this in Horiyos (3b).

והאי דנקט הכא כזדון איש באשה

(e)

Implied question: Why does the Beraisa compare that to a man b'Mezid with a woman? (It does not depend on being Mezid!)

סימנא בעלמא הוא.

(f)

Answer: It is a mere Siman [that she is exempt from a Korban].

6)

TOSFOS DH Malchus Yavan v'Chulei

תוספות ד"ה מלכות יון כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Avodah Zarah.)

והא דאמר בע"ז (דף י.) דבגולה אין מונין אלא למלכות יון בלבד

(a)

Implied question: In Avodah Zarah (10a) we say that we count [the years on documents] only from Malchus Yavan!

אר"ת דהיינו בשאר שטרות דבגט שייך שלום מלכות

(b)

Answer (R. Tam): That refers to other documents. Regarding Get, we are concerned for Shalom with the kingdom;

דדבר גדול הוא בעיניהם להפריד איש מאשתו ואין מונין אלא למלכות אותה העיר בלבד.

1.

[A Get] is a great matter to them, to separate a man from his wife. We count only from the reign of the king in that city.

7)

TOSFOS DH Hayah b'Mizrach v'Chasav b'Ma'arav

תוספות ד"ה היה במזרח וכתב במערב

(SUMMARY: Tosfos discusses who must be in the place written.)

לא כמו שפירש ריב"ן דאבעל קאי

(a)

Explanation #1 (Rivan): This refers to the [location of] the husband.

דבהדיא אמרי' בגיטין (ד' פ. ושם) היה במזרח מאן אילימא בעל היינו שינה שם עירו

(b)

Rejection - Citation (Gitin 80a) Rhetorical question: Who was in the east? If it was the husband, this is the case of changing the name of his city!

אלא סופר כדאמר להו רב לספרי כי יתביתו בהיני כתובו בהיני כו'

1.

Citation (cont.) Answer: Rather, it is the scribe, like Rav told scribes "when you sit [and write a Get] in Hini, write [in the Get] 'in Hini' [even if it will be given elsewhere]."

וא"ת בשלמא בעדים צריך לכתוב מקום שחותמים דאיכא קפידא שיכולין לבא לידי הזמה

(c)

Question #1: Granted, the witnesses must write the place where they sign. We are concerned that Hazamah be possible (it can be proven that they were not there on the date written);

אבל בסופר מאי קפידא איכא

1.

However, why are we concerned about the scribe?

ועוד תימה דעכשיו נוהגין לכתחלה שהסופר כותב כתובה בעיר זו ושולחה לחתן לעיר אחרת שהוא מקום חופה וכותבין שם עיר החופה ששם חותמין

(d)

Question #2: Nowadays, the custom is that l'Chatchilah, the scribe writes the Kesuvah in one city, and sends it to the Chasan in another city, where the Chupah is. There they write the city of the Chupah, where they sign!

ושמא י"ל הא דנקט הגמרא היה סופר במזרח לאו דוקא משום סופר אלא משום עדים

(e)

Answer: Perhaps this that the Gemara said that the scribe was in the east, it is not precise. Really, it means that the witnesses were in the east;

אלא משום דמתני' קתני היה במזרח לשון יחיד דמשמע סופר ואורחא דמילתא דבמקום שהסופר כותב שם עדים חותמים וליכא פסולא אלא משום עדים

1.

[The Gemara mentioned the scribe] because the Mishnah said "he was in the east." The singular connotes that it was the scribe. Normally, the witnesses sign in the place where the scribe writes. It is Pasul only due to [writing the wrong place of] the witnesses.

ורב דקאמר נמי לסופרים לא היה מקפיד אלא משום עדים

(f)

Explanation: Rav told scribes [to write the city they write in]. He was particular only due to the witnesses.

ובשאר שטרות אפילו שינה מקום עדים דיעבד כשר כדקתני באחד דיני ממונות (סנהדרין לב. ושם)

1.

Regarding other documents, even if he changed the place of the witnesses, b'Di'eved it is Kosher, like it says in Sanhedrin (32a);

שטר שזמנו כתוב באחד בניסן אף על פי שבאו עדים ואמרו באחד בניסן עמנו הייתם שטר כשר ועדיו כשרים חיישינן שמא איחרוהו וכתבוהו

2.

Citation (32a - Beraisa): [If witnesses were signed on a document dated Nisan 1, in the place Ploni], and other witnesses said 'you were with us on Nisan 1 [elsewhere, too far to get to Ploni the same day]', the document and its witnesses are Kesherim. We assume that it was postdated.

אלא בגיטין החמירו

3.

Chachamim were stringent [only] about Gitin.

והא דגיטין המאוחרים כשרים

(g)

Implied question: Why are postdated Gitin Kosher? (Perhaps the witnesses and scribe were not in that place on the date written!)

היינו כשהעדים והסופר היו באותה העיר בזמן הכתוב בגט

(h)

Answer: They are Kosher only when the witnesses and scribe were in that city on the date written in the Get. (Maharsha - above, Tosfos merely showed that perhaps we are concerned only that the witnesses were in the place written. He concludes that we are stringent about Gitin, even for the place of the scribe.)

וא"ת מצאו באשפה אמאי כשר לרבי מאיר

(i)

Question: If one found a Get in the trash, why is it Kosher according to R. Meir [who holds that "v'Chasav Lah" means that a Get must be signed Lishmah, but the Torah is not particular about how it was written]?

ניחוש שמא איחרו וכתבו ולא חש הסופר להיות בעיר ביום הכתוב בו וזרקו לאשפה

1.

We should be concerned lest they postdated it, and the scribe was not concerned to be in that place on the date written, and threw it to the trash!

וההוא דהיה במזרח כר"מ נמי אתי כדמוכח בהמגרש (גיטין פו.) לפר"ת גבי גיטין פסולים דפריך

2.

The case of one who was in the east is also like R. Meir. This is clear from Gitin (86a), according to R. Tam's explanation regarding Gitin Pesulim;

והא איכא שלום מלכות דפי' דלאו אשלום מלכות קפדינן דההוא מותר אפי' לכתחלה לרבנן דר' מאיר כמו שאנו כותבים לבריאת עולם

3.

The Gemara asked "there is Shalom Malchus". We are not concerned for Shalom Malchus. This is permitted l'Chatchilah according to Rabanan of R. Meir, like we write according to Beriyas Olam;

אלא מסיפא דהיה במזרח וכתב במערב פריך וכן מוכח בפר"ח דגרס האיכא כתב לשם מלכות כו' משמע דמסיפא פריך

4.

Rather, we ask from the Seifa, one who was in the east and wrote "in the west." This is clear from R. Chananel, whose text says "there is the case of one who wrote l'Shem Malchus v'Chulei." This (v'Chulei) connotes that the question is from the Seifa.

ומוכחא סוגיא דאתיא כר' מאיר

i.

It is proven that the Sugya is like R. Meir.

ואר"י דלא מחזקינן ליה כמאוחר דמסתמא בו ביום שנמצא נכתב כמו שמוכיח מתוכו

(j)

Answer #1 (Ri): We do not establish a Get to be postdated. Stam, it was written on the day it was found, like it (the date written) proves;

ומסתמא שם היה הסופר וכתב מקומו

1.

Presumably the scribe was there and wrote his place.

אי נמי בידוע שהסופר שם [וע"ע תוס' גיטין פ. ד"ה כי יתביתו].

(k)

Answer #2: It is [Kosher only] when it is known that the scribe was there. (See also Tosfos Gitin 80a DH Ki.)

8)

TOSFOS DH Ta Shma Kol ha'Arayos v'Chulei

תוספות ד"ה תא שמע כל עריות כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not know this from the previous case.)

ס"ד בכונס יבמתו שייך למימר איבעי לה לאמתוני שהיתה בחזקת איסור לשוק עומדת ואין לה להנשא עד שיתברר הדבר שמותרת לשוק

(a)

Explanation: One might have thought that regarding one who did Yibum, we can say that she should have waited, for she had Chezkas Isur l'Shuk. She should not marry until it is clarified that she is permitted l'Shuk;

אבל כאן בחזקת היתר לשוק עומדת.

1.

However, here she had Chezkas Heter l'Shuk. (One might have thought that she need not clarify her Heter l'Shuk.)

9)

TOSFOS DH Ta Shma Kasav Sofer Get l'Ish v'Chulei

תוספות ד"ה תא שמע כתב סופר גט לאיש כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not know this from the above cases.)

ס"ד דהכא לא שייך איבעי לה לאקרויי גיטא כמו לעיל דמיירי אפילו אקריאת גיטא אחר כתיבה קודם נתינה ועייליה לבי ידיה ואיחלף

(a)

Explanation: One might have thought that we cannot say that she should have read the Get, like [we said] above, for we discuss even a case in which the Get was read after it was written, before it was given, and he put it up his sleeve and switched it;

ומשני דאיבעי לה לאקרויי לגיטא לאחר שנתן לה הסופר.

1.

We answer that she should have read the Get after the scribe gave it to her.

10)

TOSFOS DH Ta Shma Shinah Shemo u'Shmah v'Chulei

תוספות ד"ה תא שמע שינה שמו ושמה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains what she did wrong.)

כגון שיש לו ב' שמות אחד ביהודה ואחד בגליל והיה ביהודה וכתב שם של גליל

(a)

Explanation: E.g. he has two names - one in Yehudah and one in Galil. He was in Yehudah and wrote he said Galil name;

ס"ד דהכא מאי ה"ל למיעבד אף על גב דאקרויה לגיטא קס"ד כשר

1.

One might have thought that here, what should she have done? Even if she read it, she thinks that it is Kosher!

ומשני דאיבעי לה לאקרויה גיטא ולשאול ולאסוקי דעתא דכאן ביהודה אין שמו כך.

2.

We answer that she should have read it, asked, and it should cross her mind that perhaps here in Yehudah, this is not his name.

11)

TOSFOS DH Ta Shma Kansah b'Get Kare'ach

תוספות ד"ה תא שמע כנסה בגט קרח

(SUMMARY: Tosfos explains that she should have read her Get in front of great experts.)

ס"ד דהכא לא פשעה כל כך דלא איבעי לה לאסוקי אדעתא דמיפסיל בהכי

(a)

Explanation: One might have thought that here, she was not so negligent. It need not cross her mind that this disqualifies;

ומשני דאיבעי לה לאקרויי גיטה בבית דין הבקיאין בדבר הרבה

1.

We answer that she should have read her Get in a Beis Din that is very expert in the matter.

ואין הגמרא מביא הנך משניות כסדר המשנה אלא כסדר הראוי להקשות זה אחר זה דלא מיתרצא בתרייתא בשינויא קמייתא כדפרישית [וע"ע תוס' כתובות קב: ד"ה ת"ש מתו].

2.

The Gemara does not bring the Mishnayos in the order of the Mishnah, rather, in the order that it is proper to ask [from them], one after the other. The latter question is not answered through the previous answer, like I explained. (See also Tosfos Kesuvos 102b.)

12)

TOSFOS DH Shem Iro v'Shem Irah

תוספות ד"ה שם עירו ושם עירה

(SUMMARY: Tosfos explains that we write the place of his primary residence.)

נראה לר"י דלא חיישינן לכתוב מקום עמידתו באותו יום אלא מקום עיקר דירתו

(a)

Assertion (Ri): We are not concerned to write where he was on that day, only his primary residence.

דהא בגיטין הבאים ממדינת הים אי אפשר לידע מקום עמידתם באותו יום.

(b)

Proof: Regarding Gitin that come from overseas, we cannot know where he is on that day!