1)

TOSFOS DH v'Eima Prat l'Hafaras Nedarim

תוספות ד"ה ואימא פרט להפרת נדרים

(SUMMARY: Tosfos explains how we derive that she does not return regarding vows.)

פי' בקונט' דלא תימא כי היכי דלענין תרומה הדרא למילתא קמייתא הדרא נמי לענין נדרים

(a)

Explanation (Rashi): We should not say that just like regarding Terumah, she (a Bas Kohen widowed from a Yisrael, without children) returns to her initial status, also regarding Nedarim (her father can annul her vows).

ולפי טעם זה היה נראה דפריך אכל נשואה אפילו נכנסה לחופה ונבעלה דאי נתארמלה תיהדר למילתא קמייתא

(b)

Consequence: Based on this, it seems that we ask about every Nesu'ah, even if she entered Chupah and had Bi'ah. If she was widowed, she should return to her initial status;

ועל זה צ"ל הא כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל דמשמע דפשיטא לי' בלא שום דרשה שמוצאה מכלל אב ומכלל בעל ולא הדרא

1.

We need to learn this from Tana d'Vei R. Yishmael. It connotes that it is clear to him without any Drashah that she left the Reshus of her father and husband, and does not return.

ולא איצטריך ליה קרא אלא למסר האב לשלוחי הבעל דסלקא דעתך דתיהדר משום דאכתי לא נשאת.

2.

He needs the verse only for when the father give her over to the husband's Sheluchim. One might have thought that she returns, for she still did not have Nisu'in.

2)

TOSFOS DH Almanah u'Gerushah Mah Talmud Lomar

תוספות ד"ה אלמנה וגרושה מה תלמוד לומר

(SUMMARY: Tosfos asks that we expound this differently elsewhere.)

תימה דאיצטריך לכדדרשינן בפרק בתרא דנדרים (דף פח:).

(a)

Question: We need this for the Drashah in Nedarim 88b! (If she vowed when she was a widow or divorcee, and married, her husband cannot annul it. Aruch l'Ner (Sof 68b) answers that R. Yishmael expounds one law from Almanah, and one from Gerushah.)

3)

TOSFOS DH Hei'ach Ani Korei

תוספות ד"ה היאך אני קורא

(SUMMARY: Tosfos explains which case the verse teaches about.)

היכא דנתארמלה או נתגרשה הוא דאיצטריך קרא שאין האב יכול להפר

(a)

Explanation: We need the verse for when she was widowed or divorced (after being given to her husband's Sheluchim). Her father cannot annul;

דה"א שתועיל כאן חזרה הואיל ולא היתה כאן יציאה גמורה

1.

One might have thought here returning helps, since she did not totally leave.

אבל כל זמן שלא נתארמלה פשיטא דאין יכול להפר מכיון שמסר האב לשלוחי הבעל בלאו האי קרא

2.

However, as long as she was not widowed [or divorced], obviously he cannot annul, once he gave her to the husband's Sheluchim, without the verse (Almanah u'Gerushah).

דמלזנות בית אביה נפקא בכתובות בפ' נערה (דף מח:) כדדרשי' התם פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל

3.

We learn from "Liznos Beis Aviha" in Kesuvos (48b), like we expound there to exclude once he gave her to the husband's Sheluchim. (After that, she is not stoned for Zenus like an Arusah. Rather, she is choked, like a Nesu'ah.)

ונדרים נמי גמרי' מהתם.

4.

We learn also vows from there.

4)

TOSFOS DH Hasam Kesivi Mi'utei Hacha Lo Kesivi Mi'utei

תוספות ד"ה התם כתיבי מיעוטי הכא לא כתיבי מיעוטי

(SUMMARY: Tosfos addresses how two of the opinions expound.)

תימה לר"י בשלמא לכל הנך אמוראי דדרשי משאר קראי דכתיב בהו אביה אתי שפיר דמיעוטי כתיב גבי אביה דוקא

(a)

Question (Ri): Granted, for all the Amora'im who expound from other verses in which it says "her father", this is fine, for the exclusion is written specifically regarding her father;

אבל לרבינא בר שילא דדריש מהיא בתרומת הקדשים מאי משמע דההיא בחוזרת לבית אביה מיירי

1.

However, according to Ravina bar Shila, who expounds from "Hi bi'Serumas ha'Kodoshim", how does it connote that it discusses returning to her father's house?

וי"ל כיון דכתב רישיה דקרא ובת איש כהן נראה דבחוזרת לרשות אביה מיירי

(b)

Answer: Since the Reisha of the verse wrote "u'Vas Ish Kohen", it seems that it discusses returning to her father's Reshus.

ומיהו קשה למאן דדריש מלחם ולא מבשר דלגבי בנה נמי כתיב יליד (כן צריך להגיה) ביתו הם יאכלו בלחמו ודרשינן (לעיל דף סז.) ילוד מאכיל

(c)

Question: According to the opinion that expounds '"mi'Lechem", but not from meat', also regarding [a Bas Yisrael who eats due to] her son [from a Kohen], it says "vi'Ylid Beiso Hem Yochlu b'Lachmo", and we expound that one who was born feeds (his mother);

1.

Note: This Drashah is in Nidah 44a, and above (67b) alludes to it.

והוה לן למימר בלחמו ולא בבשרו.

2.

We should say that [he feeds her] bread, but not meat!

i.

Note: Tosfos ha'Rosh answers that since the simple meaning of the verse discusses a Kohen's sons, and they eat also meat, we expound similarly about their mother.

87b----------------------------------------87b

5)

TOSFOS DH ha'Ishah

תוספות ד"ה האשה

(SUMMARY: Tosfos explains why this Perek follows the previous Perek.)

איידי דאיירי לעיל ביש מותרות בפסול תרומה ומעשר קתני נמי הא פירקא בתריה דאיירי נמי בהכי

(a)

Explanation: Since above we discussed in [Perek] Yesh Mutaros the Pesul to Terumah and Ma'aser, also our Perek was taught afterwards, which also discusses this;

דקתני היתה בת לוי נפסלה מן המעשר בת כהן מן התרומה.

1.

It says that if she was a Bas Levi, she is disqualified from Ma'aser. If she was a Bas Kohen, she is disqualified from Terumah.

6)

TOSFOS DH ha'Vlad Mamzer mi'Zeh umi'Zeh

תוספות ד"ה הולד ממזר מזה ומזה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even after the first divorced her.)

אר"י דאפילו לאחר שנתן הראשון גט הוי ממזר מן השני מידי דהוה אראשון

(a)

Explanation (Ri): Even after the first gave a Get, the child from the second is a Mamzer, just like the first [husband];

שהולד ממזר ממנו.

1.

Her child from him [her first husband, after he returned] is a Mamzer [mid'Rabanan].

7)

TOSFOS DH Michlal d'Reisha bi'Reshus Beis Din uv'Ed Echad Alma Ed Echad Mehiman Minalan

תוספות ד"ה מכלל דרישא ברשות ב"ד ובעד אחד אלמא עד אחד מהימן מנלן

(SUMMARY: Tosfos explains how we understood the Mishnah according to this Hava Amina.)

למאי דס"ד השתא דעד אחד מהימן מדאורייתא הא דקרי ליה ברשות ב"ד

(a)

Implied question: According to the Hava Amina, that one witness is believed mid'Oraisa, why is this called "with permission of Beis Din"?

לפי שיש דברים שאין נאמן להם וצריכה לישאל לב"ד להתירה לינשא על פיו

(b)

Answer: There are matters for which one witness is not believed. She must ask Beis Din to permit her to marry based on the witness;

אבל בשנים הדבר ידוע שהיא מותרת

1.

However, when there are two, it is known that she is permitted.

ואף על גב דסבור עכשיו דנאמן מן התורה כמו שנים

(c)

Implied question: Now we are thinking that the Torah believes him (one witness) like two!

מ"מ אסורה לחזור דבעד אחד הוה לה למידק אף על פי שהאמינתו תורה.

(d)

Answer: In any case, she may not return to him, for when there is [only] one witness she should have checked [that he surely died], even though the Torah believed him.

8)

TOSFOS DH R. Meir Mechayev

תוספות ד"ה רבי מאיר מחייב

(SUMMARY: Tosfos explains that sometimes, we take a security to ensure that he bring a Chatas.)

וממשכנים אותו אם אומר שלא להבי'

(a)

Explanation: We take a security from him if he says that he will not bring the Korban;

ולא דמי לשאר חייבי חטאות דניחא להו בכפרה ולא בעי משכוני.

1.

He is unlike others who must bring a Chatas. They are pleased to get Kaparah, so we need not take a security from them. (However, this man claims that he did not sin!)