1)

TOSFOS DH R. Yehudah l'Taimei d'Amar Min b'Mino Lo Batil

תוספות ד"ה רבי יהודה לטעמיה דאמר מין במינו לא בטיל

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when the tastes mix.)

דוקא בדבר לח ומתערב אית ליה לר' יהודה דלא בטיל דומיא דדם הפר ודם השעיר דיליף מינה ר' יהודה בהקומץ רבה (מנחות דף כב. ושם)

(a)

Explanation: Only regarding something wet that mixes, R. Yehudah holds that it is not Batel, like the blood of the bull and the blood of the goat, from which R. Yehudah learns (Menachos 22a. Even after they are mixed, the Torah calls them Dam ha'Par and Dam ha'Sa'ir. Dam ha'Sa'ir is not Batel in the majority of Dam ha'Par.)

אבל בדבר יבש לא דר' יהודה גופיה אית ליה בפ' נוטל (שבת דף קמא:) דמעלין את המדומע בק"א

(b)

Distinction: This is not true about something dry. R. Yehudah himself holds (Shabbos 141b) that [if Terumah was mixed with 100 times as much Chulin, it is Batel, and even on Shabbos] one may remove the amount [of Terumah] to permit the mixture;

ואפי' מין במינו כדמשמע גבי ליטרא קציעות ונבלה בהקומץ רבה (מנחות דף כג. ושם)

1.

This is even regarding Min b'Mino, like it connotes regarding a Litra of dried figs and a Neveilah (Menachos 23a).

דאיכא למאן דלא בטל היינו בנימוחה

2.

There is an opinion that it is not Batel. This is when it dissolved.

וסברא הוא דדבר המתערב מתפשט טעם האיסור בכל ההיתר ולא בטל

(c)

Source: This is logical. Something that mixes, its taste spreads among all the Heter, and it is not Batel;

אבל דבר יבש האיסור מונח במקומו אלא שאין ניכר היכן הוא

1.

However, something dry, the Isur is in its place, just it is not recognized where it is.

וההיא דשילהי ביצה (דף לח: ושם) דאמר דחיטין ושעורים בטלים לרבי יהודה ולא חטין בחטין

(d)

Implied question: In Beitzah (38b), we say that wheat and barley are Batel according to R. Yehudah, but wheat is not Batel in wheat (even though it is dry)!

בקמח איירי

(e)

Answer: It discusses flour.

דאל"כ חטין בשעורין אמאי בטל והלא ניכרים הן

(f)

Proof: If not, why are wheat and barley Batel? They are recognized!

ועוד נראה דאפילו קמח כיון שצונן הוא ואין טעם מתפשט בטל

(g)

Opinion #2: It seems that even flour, since it is cold, and the taste does not spread, it is Batel.

דאי לאו הכי אפילו קמח חטין וקמח שעורים מין במינו הוא לרבא דאזיל בתר שמא בפרק בתרא דע"ז (דף סו. ושם) כמו חמירא דחיטי וחמירא דשערי

(h)

Proof: If not, even wheat flour and barley flour, it is Min b'Mino according to Rava, who says in Avodah Zarah (66a) that it depends on the name, e.g. Se'or (sourdough) made from wheat and Se'or of barely (even though they have different tastes, since both are called Se'or).

אלא התם ברותח איירי

(i)

Disclaimer: However, there we discuss when they are hot.

ובהקומץ רבה (מנחות דף כג. ושם) דאמר דמנחות שנתערבו לא בטילי לרבי יהודה

(j)

Implied question: In Menachos (23a), it says that Menachos that became mixed are not Batel according to R. Yehudah.

התם נמי מתוך שומנן מתרככין ונותנין טעם זה בזה

(k)

Answer #1: Also there, they become soft due to their oil, and give taste to each other.

א"נ כשיאפה אותן יתנו טעם זה בזה.

(l)

Answer #2: When they will be baked, they give taste to each other.

2)

TOSFOS DH Tehoros b'Tehoros Adif Lei

תוספות ד"ה טהורות בטהורות עדיף ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a bigger Chidush.)

דאע"פ שאין איסורה אלא לזרים אפ"ה חמירא ולא בטלה וכ"ש טמאה דאיסורה אף לכהנים

(a)

Explanation #1: (He prefers to teach this because it is a bigger Chidush.) Even though they are forbidden only to Zarim, even so they are stringent, and they are not Batel. All the more so Tamei, which is forbidden even to Kohanim, is not Batel!

ובקונטרס פירש טעם אחר.

(b)

Explanation #2: Rashi explained a different reason. (Even though all agree that Taharah is Batel in Taharah, it is not Batel; Beis Shamai hold that Tum'ah is not Batel in Taharah. Also, even though it dissolved, it is not Batel.)

3)

TOSFOS DH b'Tum'as Mashkin mid'Rabanan

תוספות ד"ה בטומאת משקין דרבנן

(SUMMARY: Tosfos explains that Rabanan agree about a Tum'ah or Isur mid'Oraisa, and when it did not dissolve.)

וקסבר רב שישא בריה דרב אידי דרבנן לא פליגי אדרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטל אלא בדרבנן אבל בדאורייתא מודו דלא בטלה

(a)

Explanation: Rav Shisha brei d'Rav Idi holds that Rabanan argue with R. Yehudah, who says that Min b'Mino is not Batel, only regarding [a Tum'ah or Isur] mid'Rabanan. They agree that [a Tum'ah or Isur] mid'Oraisa is not Batel.

אבל לא נימוחה כיון דכל שדרכו לימנות מקדש אף בטומאה דרבנן לא בטל כמו תרומה בזמן הזה

(b)

Distinction: However, if it did not dissolve, since [Rabanan hold that] Kol she'Darko Limnos is Mekadesh even regarding Tum'ah mid'Rabanan, it is not Batel, just like Terumah nowadays;

דאי הויא דאורייתא לא הוה עיגול בעיגולים עולה אע"ג דתרומת פירות דרבנן.

1.

If it (Terumah) were mid'Oraisa, a ring among rings would not be Batel, even though Terumah of Peros is mid'Rabanan.

4)

TOSFOS DH Reisha Isur Lav Seifa v'Chulei

תוספות ד"ה רישא איסור לאו סיפא וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss when it dissolved.)

אמאי דאוקמינן בשנימוחה קאי

(a)

Explanation #1: This refers to the answer that we discuss when it dissolved.

ובקונטרס פירש דאתי לפרושי בשלא נימוחה

(b)

Explanation #2 (Rashi): We come to explain when it did not dissolve;

ועיגול היינו טעמא דר"ל דמדאורייתא לא בטיל כיון דתרומה לזר במיתה ככרת דמיא

1.

The reason why Reish Lakish holds that a ring would not be Batel if Terumah were mid'Oraisa, is because a Zar who eats Terumah is Chayav Misah [b'Yedei Shamayim], which is like Kares.

וחבילי תלתן של כלאי הכרם אע"ג דאיסור לאו הויא מ"מ לא בטל

(c)

Implied question: Why are bundles of clover of Kil'ai ha'Kerem Mekadesh? This is only an Isur Lav!

משום דהוי את שדרכו ודוקא בכל שדרכו הוא דמפליג רבה בין איסור לאו לאיסור כרת

(d)

Answer: It is because it is Es she'Darko. Rabah distinguishes between an Isur Lav and an Isur Kares only regarding Kol she'Darko.

ואע"ג דעלה קתני שהיה ר"מ אומר כל שדרכו לימנות מקדש

(e)

Implied question: Regarding this, [the Mishnah] taught that R. Meir says that Kol she'Darko Limnos is Mekadesh!

יש לפרש כעין שפי' לעיל דה"ק שהיה ר"מ אומר כל שדרכו לימנות מקדש באיסור כרת או באיסור מיתה

(f)

Answer: We can explain like I explained above, that R. Meir says Kol she'Darko Limnos is Mekadesh regarding an Isur Kares or Misah;

והואיל וכן דין הוא שיקדש את שדרכו אפילו באיסור לאו

1.

Therefore, it is proper that Es she'Darko is Mekadesh even regarding an Isur Lav.

ומיהו לא יתכן כלל לפרש כן דהא חתיכה של חטאת טהורה בחולין עדיפא אפילו מאת שדרכו כדפרישית לעיל מטעם דראויה להתכבד

(g)

Rejection: We cannot say so, for a Tahor piece of Chatas in Chulin is better (more important) than even Es she'Darko, like I explained above, for it is Re'uyah Lehiskaved;

ומשמע דוקא משום דהוי איסור כרת לא בטל אבל איסור לאו בטל.

1.

It seems that only because it is an Isur Kares it is not Batel, but an Isur Lav would be Batel.

5)

TOSFOS DH Mishum d'Havi Lei Davar she'Yesh Lo Matirin

תוספות ד"ה משום דהוי ליה דבר שיש לו מתירין

(SUMMARY: Tosfos points out another difficulty with Rav Ashi's answer.)

למאי דקטעי רב אשי קשה עיגול בעיגולים אמאי עולה דאפילו בדרבנן

(a)

Question: According to Rav Ashi's mistake, why is a ring among rings Batel even [if Terumah is] mid'Rabanan?

שמעינן ליה לרב אשי (ביצה דף ד.) דדבר שיש לו מתירין לא בטל

1.

We know that Rav Ashi holds (Beitzah 4a) that Davar she'Yesh Lo Matirin is not Batel!

ויש להעמיד ההיא דעיגול בעיגולין בתרומה טמאה דאין לה מתירין

(b)

Answer: He can establish the case of a ring among rings to discuss Tamei Terumah, which has no Matirin.

ומיהו קשה למאי דס"ד השתא אמאי תרומה טהורה עולה בק"א.

(c)

Question: However, according to the current Hava Amina, why is Tahor Terumah Batel in 101 [parts of mixture with Chulin]?

6)

TOSFOS DH Shtei Kupos Achas Shel Chulin

תוספות ד"ה שתי קופות אחת של חולין

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Yochanan and Reish Lakish argue about a Beraisa, and not a Mishnah.)

הקשה הר"ר שמואל מאכזב אדמקשה מברייתא לותיב ממתני' דתרומות

(a)

Question (R. Shmuel of Achzav): Rather than ask from a Beraisa, we should ask from a Mishnah in Terumos!

(ריש) פ"ז (מ"ה) דתנן ב' קופות אחת של חולין ואחת של תרומה שנפלה סאה של תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזה מהן נפלה הריני אומר לתוך תרומה נפלה

1.

Citation (Mishnah 7:5): If there were two baskets, one of Chulin and one of Terumah, and a Se'ah of Terumah fell into one, and we do not know which, we say that it fell into the Terumah.

והוו להו לרבי יוחנן ור"ל לאיפלוגי עלה

2.

R. Yochanan and Reish Lakish should have argued about this Mishnah!

והשיב ר"י דמשום רבותא דר' יוחנן מייתי ברייתא

(b)

Answer (Ri): We bring the Beraisa for a bigger Chidush in R. Yochanan;

דאפילו בב' קופות ושתי סאין דליכא למימר כולי האי אוקי חולין אחזקייהו דמה שנפל בקופה של חולין ספק הוא ואין לו חזקת היתר

1.

Even when there are two baskets, and two Sa'im, and it is harder to leave the Chulin on its Chazakah, for what fell in was a Safek without Chezkas Heter...

i.

Note: It seems that because we know that a Se'ah fell into the Chulin, this weakens its Chazakah. This is like I cited from Maharit 1:41, at the very end of 68a.

שרי בה רבי יוחנן בלא רבייה

ii.

[Even so,] R. Yochanan permits without more [Chulin than Terumah].

ואפשר דבסאה (כן הוא בדפוס ונציה) אחת אפילו ר"ל שרי בלא רבייה דסמכינן אחזקת חולין שבקופה ומוקי לה אחזקתייהו

(c)

Answer #2: Perhaps when [only] one Se'ah [of Terumah fell in], even Reish Lakish would permit without more [Chulin], for we rely on the Chezkas Chulin of the basket. We leave it in its Chazakah;

ולהכי לא פליגי אמתניתין אלא אברייתא.

1.

Therefore, R. Yochanan and Reish Lakish do not argue about the Mishnah, rather, about the Beraisa.

7)

TOSFOS DH Ela l'R. Yochanan Mai Ika Lemeimar

תוספות ד"ה אלא לר' יוחנן מאי איכא למימר

(SUMMARY: Tosfos points out a difficulty even if there is a majority of Chulin.)

פירוש כיון דתרומה בזמן הזה דאורייתא היכי סמכינן אשאני אומר להתיר בלא רבייה

(a)

Explanation: Since Terumah nowadays is mid'Oraisa, how do we rely on "I say" to permit without more [Chulin than Terumah]?

תימה למאי דסלקא דעתך השתא דתרומה בזמן הזה דאורייתא אפילו הוה מוקי לה רבי יוחנן כשרבו תקשי ליה היכי סמכינן אשאני אומר

(b)

Question: According to the Hava Amina that Terumah nowadays is mid'Oraisa, even if R. Yochanan would establish it to be when there is more [Chulin], we could challenge him why we rely on "I say"!

כיון דאית ליה לרבי יוחנן בריש אלו עוברין (פסחים דף מד. ושם) כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא

1.

R. Yochanan holds (Pesachim 44a) that k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras (if one consumes a k'Zayis of Isur within the time to eat a half loaf, i.e. the volume of three or four eggs) is forbidden mid'Oraisa!

דהכי פריך לה התם ומתוך קושיא זו משני התם הב"ע בתרומה בזמן הזה דרבנן

2.

The Gemara asks this there, and due to this question, answers "here we discuss Terumah nowadays, which is mid'Rabanan"!

ויש לומר דה"מ למימר וליטעמיך

(c)

Answer: The Gemara could have said "also according to you" (if Terumah is mid'Oraisa, even if there is more Chulin, it should be forbidden due to k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras! Aruch l'Ner asks that perhaps the Makshan held that the Terumah is less than k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras.)

והתם נמי הוה מצי למימר וליטעמיך אפילו כזית בכדי אכילת פרס דרבנן תקשי אמאי אמרינן שאני אומר כיון דרבי יוחנן מוקי לה הכא בלא רבייה

(d)

Observation: Also there, the Gemara could have said "also according to you, even if k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras is [forbidden only] mid'Rabanan, why do we say [that the Terumah fell into the Terumah], since R. Yochanan establishes it even when there is not more Chulin!

וכן דרך הש"ס בכמה מקומות.

1.

The Gemara does so [does not ask "also according to you"] in several places [where it could].

82b----------------------------------------82b

8)

TOSFOS DH Yerushah Rishonah u'Sheniyah Yesh Lahen v'Chulei

תוספות ד"ה ירושה ראשונה ושניה יש להן כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Kedushah of Eretz Yisrael and Yerushalayim from the Churban and onwards.)

פר"ח ראשונה ירושת אברהם יצחק ויעקב שניה ירושת יהושע ומשם ואילך קדשה לעולם

(a)

Explanation #1 (R. Chananel): The first [inheritance, or Kedushah] is of Avraham, Yitzchak and Yakov. The second is of Yehoshua. After that, it is always Kodesh.

ולא יתכן לפרש כן דבסוף פרק יוצא דופן (נדה דף מז. ושם) מפליג רבי יוסי בין תרומה לחלה

(b)

Rejection: This cannot be! In Nidah (47a), R. Yosi distinguishes between Terumah and Chalah!

וא"כ קדושה שניה היא קדושת עזרא דבקדושת עזרא שייך לחלק בין תרומה לחלה

1.

Inference: The second Kedushah is of Ezra. Regarding Ezra's Kedushah, we can distinguish between Terumah and Chalah;

משום דגבי חלה כתיב בבואכם וכי אסקינהו עזרא לאו כולהו סלוק

i.

This is because regarding Chalah it says "b'Vo'achem" (when you come to Eretz Yisrael), and when Ezra came [back from Galus Bavel], not all [or even the majority of Yisre'elim] came.

עוד שאל ה"ר שמואל מאניוב את ר"י דהכא קאי ר' יוחנן כר' יוסי דירושה ראשונה ושניה יש להם דקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא

(c)

Question #1 (R. Shmuel of Anyov): Here, R. Yochanan holds like R. Yosi, that there is a first and second inheritance, for the first inheritance was not permanent;

ובפרק השוחט והמעלה (זבחים דף קז:) קאמר הש"ס לר' יוחנן דקדשה לעתיד

1.

In Zevachim (107b), the Gemara says that according to R. Yochanan, it (the first inheritance) was permanent!

והשיב ר"י דלמעשרות ודאי לא קדשה הארץ לעתיד

(d)

Answer (Ri): Regarding Ma'aser, surely Kedushas ha'Aretz was not permanent;

אבל קדושת ירושלים והבית קדשה שקדושת מחיצות קיימא כל שעה

1.

However, Kedushas Yerushalayim, and the Beis [ha'Mikdash was permanent], for Kedushah of the walls is forever;

מאשר לו חומה דדרשי' במגילה (דף י: ושם) אע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן

i.

Source #1: We learn from "Asher Lo Chomah" (Megilah 10b) - even if now it has no wall, but before it had one.

אי נמי קדושת ירושלים משום דאיקרי נחלה אין לה הפסק א"נ משום דכתיב (תהלים קלב) זאת מנוחתי עדי עד

2.

Source #2: Alternatively, Kedushas Yerushalayim is permanent because it is called "Nachalah" (inheritance), or because it says "Zos Menuchasi Adei Ad."

ואתי שפיר דבפ"ק דמגילה (דף י.) בעי למימר דקסבר רבי אליעזר קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד ורבי יהושע אית ליה התם בהדיא הכי

(e)

Support #1: In Megilah (10a), the Gemara wanted to say that R. Eliezer holds that the first Kedushah was permanent, and R. Yehoshua explicitly says so there;

ובריש ביצה (דף ד.) אית להו דליטרא קציעות בטלה

1.

In Beitzah (4a), they hold that a Litra of dried figs is Batel.

ואם כן סברי דתרומה בזמן הזה דרבנן ובטלה קדושת הארץ

2.

Inference: They hold that Terumah nowadays is mid'Rabanan, and Kedushas ha'Aretz is Batel.

וכן לר"ל ר' יוסי סבר דתרומה בזמן הזה דרבנן ובפ' קדשי קדשים (זבחים דף ס: ושם) גרס בכל הספרים א"ר יוסי משום ר' ישמעאל כו' לעולם קסבר קדשה לעתיד

(f)

Support #2 - Question: Also according to Reish Lakish, R. Yosi holds that Terumah nowadays is mid'Rabanan, and in Zevachim (60b) the text in all Seforim says "R. Yosi says in the name of R. Yishmael... really, he holds that the Kedushah was permanent."

אלא יש לחלק בין קדושת הארץ למחיצות

1.

Answer: Rather, we distinguish between Kedushas ha'Aretz and [Kedushah of Yerushalayim and the Mikdash, which depend on] walls.

עוד שאלו דהכא משמע דסבר רבי יוחנן דקדושת הארץ דאורייתא ובמדרש רות משמע דהוי דרבנן

(g)

Question #2 (R. Shmuel of Anyov): Here it connotes that R. Yochanan holds that Kedushas ha'Aretz is mid'Oraisa, and in Midrash Rus he connotes that it is mid'Rabanan!

דקאמר ר' יוחנן מעשרות כיון שגלו נפטרו והם חייבו עצמן מאליהן

1.

R. Yochanan said [there] that once they were exiled, they were exempt from Ma'aseros, and they obligated themselves.

והשיב ר"י דאיכא למימר דהא דקאמר הכא ואנא דאמר כר' יוסי לאו משום דסבר ר' יוחנן כוותיה

(h)

Answer #1 (Ri): We can say that this that he says here "I said according to R. Yosi" does not mean that R. Yochanan holds like R. Yosi;

אלא משום דאליבא דר' יוסי דאנדרוגינוס דמתני' קיימי

1.

Rather, [he said so] because we are discussing R. Yosi's opinion about Androginus in our Mishnah.

ועוד אר"י דאין נראה ששום חכם יאמר שקדושת הארץ בזמן בית שני למעשרות ולכל מצות התלויות בארץ היתה מדרבנן

(i)

Answer #2 (Ri): It seems that no Chacham would say that Kedushas ha'Aretz in Bayis Sheni for Ma'aser and all Mitzvos that depend on the land was only mid'Rabanan;

וההיא דמדרש איכא לאוקמי במעשר פירות וה"ק כיון שגלו נפטרו ממעשר דאורייתא

1.

We can explain the Midrash to discuss Ma'aser of Peros. It means that once they were exiled, they were exempt from Ma'aser mid'Oraisa;

והם חייבו עצמן מאליהם כשחזרו יותר ממה שהיו חייבים בתחלה שהוסיפו מעשר פירות

i.

When they returned, they obligated themselves more than what they were initially obligated. They added Ma'aser of Peros.

ועוד אר"י מתוך הירושלמי דשביעית פ"י דהכי פירושו כיון שגלו נפטרו שקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד

(j)

Answer #3 (Ri, based on the Yerushalmi in Shevi'is (Perek 10): Once they were exiled, they were exempt, for the first Kedushah was not permanent;

ולא היה חובה להם לקדש את כל א"י כדאמר (חולין דף ז.) הרבה כרכים כו'

1.

There was no obligation for them to be Mekadesh all of Eretz Yisrael, like it says (Chulin 7a) many cities [that were conquered by Olei Mitzrayim, Olei Bavel refrained from being Mekadesh them, to help support the poor in Shemitah].

וכמו שהניחו במקצת היו רשאין להניח הרבה יותר או שמא הכל אם היו רוצים

2.

Just like they left some without Kedushah, they could have left much more, or perhaps even all if they wanted;

ואעפ"כ חייבו עצמן מאליהן וקדשו וכיון שקדשו קדשה מן התורה.

i.

Even so, they obligated themselves and were Mekadesh them. Since they were Mekadesh them, mid'Oraisa they received Kedushah.

9)

TOSFOS DH Nasan Se'ah v'Natal Seifa Kosher

תוספות ד"ה נתן סאה ונטל סאה כשר

(SUMMARY: Tosfos explains why the concern is only mid'Rabanan.)

קשה דנהי דשאיבה דרבנן כדאמר בפרק המוכר את הבית (ב"ב דף סו: ושם) מי פירות מיהא פסולין מדאוריי' לטבול בהן

(a)

Question: Granted, [the Pesul of] She'ivah (water that was in a Kli) is mid'Rabanan, like it says in Bava Basra (66b). However, mid'Oraisa fruit juice is Pasul for Tevilah!

כדמוכח פ"ק דפסחים (דף יז: ושם) דאמר משקי בי מטבחיא בקרקע טהורים

1.

Source #1: This is clear from Pesachim (17b). It says that liquids of Beis Mitbechai (where they rinse Korbanos) in the ground are Tahor.

אמר רב פפא לא אמרן אלא מים אבל דם לא ומים נמי לא אמרן אלא דהוו רביעית דחזיא להטביל מחטין וצנורות כו'

i.

Citation (17b - Rav Papa): This applies only to water, but not to blood. Even water [we say that in the ground it is Tahor] is only if it is [at least] a Revi'is, which is proper for Tevilah of needles and [small] forks...

משמע דדם לא חזי להטביל בו

ii.

Inference: Blood is not proper for Tevilah.

ועוד אמרי' בכסוי הדם (חולין דף פד. ושם) דג' מים כתיבי וממעטינן מי פירות

2.

Source #2: In Chulin (84a), it says that "Mayim" is written three times [regarding a Mikveh. One of them] excludes fruit juice.

והיכי פריך מהכא דמדרבנן בעיא ריבוייא ואמי פירות בהדיא קתני לה כדפי' בקונטרס

3.

Summation of question: How can we ask from here that [R. Yochanan] requires a majority for mid'Rabanan laws? He taught [that we are Machshir only up to half] explicitly regarding fruit juice, like Rashi explained!

וי"ל דפריך משום דקא פסיק ותני עד רובו אפילו למחטין וצנורות דמדאורייתא לא בעי מ' סאה

(b)

Answer #1: We ask because he taught without distinction "up to half", even for needles and forks. Mid'Oraisa, we do not need 40 Sa'im for them. (This is only mid'Rabanan.)

ונהי דכשמי פירות רוב מתבטלים המים במי פירות ופסול מדאורייתא אף למחטין

1.

Implied question: If the majority is fruit juice, the water is Batel in the fruit juice. Mid'Oraisa, it is Pasul even for needles and forks!

מ"מ במחצה על מחצה מיהא מדאורייתא כשר למחטין ומדרבנן הוא דבעינן רבייה

2.

Answer: In any case, when it is half [fruit juice, and] half [water], mid'Oraisa it is Kosher for needles and forks. Mid'Rabanan, we require more [water].

ועוד י"ל דמדאורייתא קמא קמא בטיל ואפ"ה בעינן רובא לכך פריך שפיר

(c)

Answer #2: Mid'Oraisa, every amount is Batel when it is added (so there is no limit to how long one may do so). Even so, [mid'Rabanan] we require a majority. Therefore, it is a proper question.

א"נ קאי נמי אתמד שיש בו מים דקחשיב במס' מקוואות (פ"ז מ"ב) ואכולהו קא"ר יוחנן עד רובו.

(d)

Answer #3: The Mishnah in Mikva'os (7:2) discusses also Temed, which contains water [that absorbed taste from grape pits or peels]. For everything listed there, R. Yochanan permits only until half. (Since he allows only half Temed, the majority is water.)

10)

TOSFOS DH Amar R. Yochanan Ad Rubo

תוספות ד"ה אמר רבי יוחנן עד רובו

(SUMMARY: Tosfos discusses when we say Rishon Rishon Batel.)

משמע דברובו לא אמרינן ראשון ראשון בטל

(a)

Inference: When there is a majority, we do not say Rishon Rishon Batel (every amount is Batel when it is added).

וכן בפרק במה אשה (שבת דף סה: ושם) גבי אבוה דשמואל דעבד להו לבנתיה מקוואות ביומי ניסן שלא ירבו נוטפים על הזוחלים

(b)

Support #1: Similarly [we do not say so] in Shabbos (65b), regarding Shmuel's father who made Mikva'os for his daughter in Nisan, lest Notfim [rainwater and melting snow that drip into a river] become the majority over Zochalim (what enters the river from the ground).

ובפ' הנודר מן הירק (נדרים נז:) בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו מותר

(c)

Support #2: In Nedarim (57b), if an onion was uprooted in Shemitah and planted in the eighth year, and the growth [in Sheminis] exceeds the bulb [that grew in Shevi'is], it is permitted.

ותימה דבפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף עג.) א"ר יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום כולו ראשון ראשון בטל

(d)

Question: In Avodah Zarah (73a), R. Yochanan said that one who pours Yayin Nesech from a barrel into a pit, even the entire day, Rishon Rishon Batel!

ונראה לר"י דההיא דמס' ע"ז דאמרינן ראשון ראשון בטל היינו דוקא עד ס'

(e)

Answer (Ri): In Avodah Zarah, we say Rishon Rishon Batel only until [one part in] 60;

אבל אם אין ס' מן ההיתר לא דא"א להתבטל כיון שיש נ"ט לבסוף

1.

However, if there are not 60 parts of Heter, it cannot be Batel, since at the end it gives taste;

דהא טעם כעיקר מן התורה הוא כדאמר באלו עוברין (פסחים דף מד: ושם) ובפרק ג' מינים (נזיר דף לז: ושם)

2.

Ta'am k'Ikar (if an Isur can be tasted in a mixture, the mixture is forbidden) mid'Oraisa, like it says in Pesachim (44b) and Nazir (37b).

ומ"מ אע"ג דאיכא ס' מן ההיתר אי לאו דנפול קמא קמא היה נאסר כגון אם היה נופל בבת אחת או אם היה מערה בדבר דנפיש עמודיה טפי מפי חבית

(f)

Distinction: In any case, even if there are 60 parts of Heter, if it did not fall in bit by bit, it would be forbidden, e.g. if it fell at once, or if he poured a matter that had a greater flow than the mouth of a barrel;

דלא נפיש עמודיה טפי מצירצור קטן דביין נסך החמירו יותר מבשאר איסורים כדתנן התם (ע"ז דף עד.) שהוא בכל שהוא

1.

Its (a barrel's) flow is no greater than that of a small flask. Chachamim were more stringent about Yayin Nesech than other Isurim, like the Mishnah says there that any amount [of Yayin Nesech] forbids.

וקסבר רבי יוחנן דכי איכא למימר ראשון בטל באיסורא לגו היתירא ולא נפיש עמודיה

(g)

Explanation: R. Yochanan holds that we say Rishon Rishon Batel when Isur falls into Heter, and the flow is small;

שבטל והולך עד ס' ולא אמרינן שיאסור בכל שהוא דאמתניתין דהתם קאי

1.

It is Batel until [one part in] 60. We do not say that any amount forbids, for he discusses the Mishnah there.

וכי פריך התם ממתני' דיין נסך אוסר בכל שהוא מאי לאו דנפול איסורא לגו היתירא

2.

We ask from the Mishnah, which says that any amount of Yayin Nesech forbids. We assert that this is even if Isur fell into Heter.

לא הוה מצי לשנויי דאיירי בנפיש עמודיה מפי חבית

3.

Implied question: Why didn't we answer that the Mishnah discusses when the flow is greater than the opening of a barrel?

דהא כל שהוא קתני דלא נפיש

4.

Answer: The Mishnah says "any amount". It is not a big flow.

והא דפריך עלה מיין במים בנ"ט מאי לאו דנפול חמרא דאיסורא לגו מיא דהיתירא

(h)

Implied question: We ask there [from the Mishnah, which says that] if wine mixes with water, it forbids b'Nosen Ta'am. We assert that Asur wine fell into permitted water.

אע"ג דרבי יוחנן נמי לא קאמר דבטל אלא עד ס'

1.

Also R. Yochanan said that it is Batel only until [one part in] 60! (He agrees that Nosen Ta'am forbids.)

לא פריך אלא מכח רישא מדסיפא איסורא לגו היתירא רישא נמי איסורא לגו היתירא וקתני בכל שהוא

(i)

Answer: We ask based on the Reisha. Since the Seifa discusses Isur into Heter, also the Reisha discusses Isur into Heter, and it says that any amount forbids.

ומסיק דכולה מתניתין היתירא לגו איסורא ומ"מ אמת הוא דבנ"ט אסור בכל ענין בין איסורא לגו היתירא בין איפכא.

1.

We conclude that the entire Mishnah discusses Heter into Isur. In any case, it is true that Nosen Ta'am forbids in every case, whether Isur into Heter or vice-versa.

11)

TOSFOS DH d'Lo Nishkol Ruva

תוספות ד"ה דלא נשקול רובא

(SUMMARY: Tosfos questions this answer.)

תימה היכי מצי למימר הכי הא תנן במס' מקוואות (פ"ד מ"ד) מים שאובין ומי גשמים שהן מתערבות בחצר ובעקה (כן צריך להגיה) עד מעלות המערה

(a)

Question: How can we say so? A Mishnah (Mikva'os 4:4) says that if Mayim She'uvim and rainwater mix in the Chatzer and cavity until the steps of the cave (and then flow into the cave):

אם רוב כשר כשר אם רוב פסול פסול מחצה על מחצה פסול אימתי בזמן שהן מתערבין עד שלא הגיעו למקוה כו'

1.

Citation (cont.): If most is Kosher (rainwater), it is Kosher. If most is Pasul, it is Pasul. If it is half-half, it is Pasul. When is this? It is when the waters mix before they reach the Mikveh...

משמע בהדיא דשאובין דרבנן בעי רבייה.

2.

Inference: This connotes explicitly that She'uvim, [which are Pasul] mid'Rabanan, require a majority [of Kosher water]!

i.

Note: R. Simchah of De'esvi answers that we are more stringent there, before the Mikveh was ever Kosher. Here, the Mikveh was already Kosher.

12)

TOSFOS DH Tanan Androginus Nosei

תוספות ד"ה תנן אנדרוגינוס נושא

(SUMMARY: Tosfos discusses how we derive that he is a Vadai male.)

פירוש דמשמע נשואין גמורים והרי הוא כזכר ומאכיל בתרומה דאורייתא

(a)

Explanation #1: This connotes full marriage. He is like a male, and he feeds Terumah mid'Oraisa;

דאי לא הוו נשואין ודאין ה"ל למימר אנדרוגינוס שקדש קידושיו קידושין

1.

If it were not a Vadai marriage, it should have said that if an Androginus was Mekadesh, it is Kidushin.

ומשני תני אם נשא דיעבד ולישנא דלכתחלה דהך סוגיא היינו פי' נישואין ודאין

2.

We answer that [the Mishnah teaches] if he married, b'Di'eved. In our Sugya, "l'Chatchilah" means Vadai Nisu'in.

אבל אין לפרש דמדקדק מדשרי לכתחלה לישא ולא אסרינן ליה לכתחלה מספק נשים המסוללות זו בזו

(b)

Suggestion: We infer from the fact that we permit him to marry, and we do not forbid him l'Chatchilah due to women who are Mesolelos with each other (rub their genitals together).

דמאחר דמאכיל לר"ל בתרומה בזמן הזה דרבנן לא מסתבר לאוסרו בתחלה מטעם זה

(c)

Rejection: Since according to Reish Lakish he feeds Terumah nowadays mid'Rabanan, it is unreasonable to forbid him for this reason. (Safek Mesolelos is no worse than a Safek Zarah eating Terumah mid'Rabanan.)

ועוד יש לפרש דאנדרוגינוס נושא משמע דחייב לישא דמיפקד אפריה ורביה

(d)

Explanation #2: "An Androginus marries" connotes that he must do so, for he is commanded about Pru u'Rvu.

וא"ת והיכי פריך מאנדרוגינוס נושא אמילתיה דרבי יוסי

(e)

Question: [If this is the proof that he is a Vadai male,] how do we ask from "an Androginus marries" against R. Yosi's words [in the Beraisa below? R. Yosi did not teach "an Androginus marries"!]

וצריך לדחוק שהוא סיום מילתיה דרבי יוסי אף על פי שרבי יהודה מפסיק בינתים.

(f)

Forced answer: We must say that ["an Androginus marries"] is the conclusion of R. Yosi's words, even though R. Yehudah interrupts in between.