YEVAMOS 67 - Dedicated l'Iluy Nishmas Hershel Avraham ben Simcha Yosef z'l by his daughter and son in law.

1)

TOSFOS DH Posel v'Ein Ma'achil

תוספות ד"ה פוסל ואין מאכיל

(SUMMARY: Tosfos discusses whether these apply to the same people.)

נראה לפרש שהעובר פוסל בעבדי אביו ואין מאכיל את אמו

(a)

Explanation #1: A fetus disqualifies slaves of his [dead] father, and does not feed his mother.

דתרוייהו אעבדים ליכא למימר פוסל בעבדי אביו ואין מאכיל בעבדי אביו

(b)

Suggestion: Perhaps both refer to slaves! He disqualifies slaves of his father, and does not feed slaves of his father.

דכיון דאשמועינן דפוסל היכי משכחת שיאכיל

(c)

Rejection: Since it taught that he disqualifies, we cannot find [even a Hava Amina] that he feeds!

ובקונטרס פירש כולה מילתא אאמו

(d)

Explanation #2 (Rashi): The entire matter refers to his mother.

ואע"ג דאעבדים קאי

(e)

Implied question: This was taught regarding slaves!

ה"ק שהעובר פוסל ואין מאכיל את אמו וה"ה לעבדיו דפוסל.

(f)

Answer: It means that a fetus disqualifies and does not feed his mother, and likewise he disqualified his slaves.

2)

TOSFOS DH l'Mai Nafka Minah l'Ubar bi'M'ei Kohenes

תוספות ד"ה למאי נפקא מינה לעובר במעי כהנת

(SUMMARY: Tosfos explains that all agree about the Drashah regarding his mother.)

אע"ג דע"כ דרשינן ההיא דרשא דילוד מאכיל דמהאי טעמא אמרינן לקמן דבת ישראל לכהן והניחה מעוברת דלא מאכיל

(a)

Implied question: You are forced to say that we expound "[only] one who was born feeds", for this is why we say below that a Bas Yisrael was [widowed] from a Kohen, and she was pregnant, he (the fetus) does not feed;

דהתם לא שייך טעמא דעובר במעי זרה זר הוא דאפילו זר מאכיל את אמו ואפילו ממזר כדאמרינן לקמן (ד' סט:)

1.

There you cannot say that a fetus in the womb of a Zarah is a Zar, for even a Zar feeds his mother, and even a Mamzer, like we say below (69b)!

מ"מ מיבעיא ליה לענין עבדים דאיכא למימר דוקא לענין אמו דכתב בה קרא ויליד ביתו הם יאכלו דמיניה דרשינן שמאכיל את אמו דרשינן ילוד מאכיל

(b)

Answer: In any case, we ask about slaves, for we can say that only regarding his mother, about whom it says "vi'Ylid Beiso Hem Yochlu", from which we expound that he feeds his mother, we expound that "[only] one who was born feeds";

אבל עבדים שאוכלים מטעם קנין כספו לא קאמר קרא ילוד מאכיל שאינו ילוד לא.

1.

However, slaves eat due to "Kinyan Kaspo." The verse does not say that only one who was born feeds, but not one who was not born.

3)

TOSFOS DH Hainu deka'Amar Zu Shamati v'Chulei

תוספות ד"ה היינו דקאמר זו שמעתי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that the reason for Rabanan is clear.)

ורבנן שהיו אומרים לו כן הוו סברי דטעמא משום דילוד מאכיל.

(a)

Explanation: Rabanan who said this to him held that the reason is because [only] one who was born feeds.

4)

TOSFOS DH Ochlin Bishvil Kol ha'Mishpachah Kulah

תוספות ד"ה אוכלין בשביל כל המשפחה כולה

(SUMMARY: Tosfos discusses from when a baby inherits slaves, and how this affects their Heter to eat Terumah.)

ה"מ למימר דטעמא דרבנן משום דלא סבירא להו דרשא דשאין ילוד אין מאכיל לגבי עבדים ולית להו נמי דעובר במעי זרה זר הוא

(a)

Implied question: He could have said that Rabanan's reason is because they do not expound "one who was not born does not feed" regarding slaves, and also they do not hold that a fetus in the womb of a Zarah is a Zar!

אלא קבלה היתה בידו דטעמא משום דלא זכי בהו עובר

(b)

Answer: He had a tradition that their reason is because the fetus did not acquire.

וקצת תימה דהא מסתמא מעשה ידיהם עד שיולד הוא לעובר ולא לבני משפחה

(c)

Question: Presumably, their earnings until he is born belong to the fetus, and not to the family!

קשה לר"י דתנן בפרק יוצא דופן (נדה ד' מד.) דבן יום אחד פוסל מן התרומה ופריך בגמרא מאי איריא בן יום אחד אפי' עובר נמי

(d)

Question (Ri): It says in Nidah (44a) that a one-day old disqualifies from Terumah. The Gemara asked why it discusses a one-day old. Even a fetus [disqualifies]!

ומשני רב ששת מתניתין בכהן שיש לו ב' נשים אחת גרושה ואחת שאינה גרושה

1.

Rav Sheshes answered that the Mishnah discusses a Kohen with two wives, one divorced and one not divorced;

ויש לו בנים משאינה גרושה ובן יום אחד מן הגרושה פוסל בעבדי אביו

i.

He has children from the latter, and a one day old boy [a Chalal] from the divorced wife [and the father died]. The baby disqualifies his father's slaves [from Terumah];

ולאפוקי מדרבי יוסי דאמר עובר נמי פוסל קמ"ל בן יום אחד אין עובר לא

2.

The Tana teaches unlike R. Yosi, who says that even a fetus forbids. Rather, a one day old disqualifies, but a fetus does not disqualify.

והשתא למה ליה לאוקמי כשיש לו שתי נשים אפי' אין לו אלא אחת גרושה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא

3.

Summation of question: Why must he establish it when he has two wives? Even when he has only one wife, a divorcee, [he can teach that] only a one day old disqualifies, but a fetus does not!

דאוכלין בשביל כל המשפחה כולה לרבנן

i.

[Before he is born], Rabanan hold that the slaves eat due to the entire family!

ואר"י דרב ששת לטעמיה דאית ליה במי שמת המזכה לעובר קנה ולא אכלי בשביל המשפחה

(e)

Answer (Ri): Rav Sheshes teaches like he taught elsewhere. He holds in Bava Basra (142a) that one who is Mezakeh for (acquires on behalf of) a fetus acquires. The slaves may not eat due to the family (because the fetus owns them).

ולהכי מוקי בשיש לו בנים משאינה גרושה ואין העובר שבמעי גרושה פוסל משום דלא חיישינן למיעוטא

1.

Therefore, he established the Mishnah to discuss when he has children from the wife who was not divorced. The fetus in the womb of the divorcee does not disqualify, for we are not concerned for the minority;

דסמוך מיעוטא דמפילות למחצה דנקבות והוו להו זכרים מיעוטא כדלקמן

2.

We join the minority of miscarriages to the half of all babies that are females, so [viable] males are the minority, like we say below.

ולאפוקי מדר' יוסי דרבי יוסי חייש למיעוטא

i.

This is unlike R. Yosi. R. Yosi is concerned for the minority.

ואתי שפיר דבפרק מי שמת (ב"ב קמב. ושם) פריך למ"ד המזכה לעובר קנה מדתנן ביוצא דופן (נדה דף מד. ושם) בן יום אחד נוחל ומנחיל אבל עובר לא

(f)

Support: In Bava Basra (142a), we ask according to the opinion that one who is Mezakeh for a fetus acquires from the Mishnah in Nidah (44a) that a one day old inherits and bequeaths, but a fetus does not;

ולא פריך מרישא דבן יום אחד פוסל דאיכא לאוקמא בשתי נשים כו'.

1.

We do not ask from the Reisha , which says that a one day old disqualifies, for we could establish it to be when he has two wives...

5)

TOSFOS DH Zu v'Sevira Lei

תוספות ד"ה זו וסבירא ליה

(SUMMARY: Tosfos explains that he does not consider this Davar she'Lo Ba l'Olam.)

אע"ג דשמואל פסיק באע"פ (כתובות דף נט.) כרבי יוחנן הסנדלר דאין אדם מקנה דשלב"ל

(a)

Implied question: In Kesuvos (59a), Shmuel rules like R. Yochanan ha'Sandlar, that a person cannot be Makneh (transfer ownership of) Davar she'Lo Ba l'Olam (something not yet in the world)!

שמואל חשיב עובר כבא לעולם.

(b)

Answer: Shmuel considers a fetus to be Ba l'Olam (it is already in the world).

67b----------------------------------------67b

6)

TOSFOS DH Ein Chosheshin l'Mi'uta v'Chulei

תוספות ד"ה אין חוששין למיעוטא כו'

(SUMMARY: 1. Tosfos explains that the concern is lest it is already a Nefel. 2. Tosfos discusses when R. Yosi is concerned for the minority.)

הקשה הר"ר שמואל בר' חיים הא כי הוי נמי נפל פסיל

(a)

Question (R. Shmuel b'Ribi Chayim): Even when the fetus is a Nefel, it disqualifies!

כדמוכח בפ' מי שמת (ב"ב דף קמב. ושם) דלמאן דאמר המזכה לעובר קנה זוכה העובר בנכסי אביו עד שתפיל האשה

1.

Source: This is clear from Bava Basra (142a), that according to the opinion that one who is Mezakeh for a fetus acquires, the fetus acquires his father's property until she miscarries!

דתניא (שם) גבי גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שאשתו מעוברת והחזירו ואחר כך שמעו שהפילה והחזיקו החזיק בשניה זכה בראשונה לא זכה

2.

Citation (142a - Beraisa): If a convert died and Yisre'elim seized his property, then heard that his wife is pregnant, and returned the property, and afterwards they heard that she miscarried, and again they seized his property, the latter seizures acquire, but the initial seizures do not.

ואר"י דהכא יש להסתפק שמא כבר הוא נפל

(b)

Answer (Ri): Here we have a Safek perhaps it is already a Nefel (already died in the womb).

וא"ת דהכא חייש רבי יוסי למיעוטא ובפ' מצות חליצה (לקמן דף קה:) קאמר דקטנה חולצת

(c)

Question: Here, R. Yosi is concerned for the minority. Below (105b), he says that a minor girl does Chalitzah;

ואמאי הא אין עולה לייבום כיון דחייש למיעוטא דחיישינן שמא תמצא אילונית וכיון דאין עולה לייבום אין עולה לחליצה

1.

What is the reason? She cannot do Yibum! Since he is concerned for the minority, we are concerned perhaps she will be found to be an Ailonis. Since she cannot do Yibum, she cannot do Chalitzah!

וי"ל דחשיב עולה לייבום כיון דאם יבא אליהו ויאמר דאינה אילונית היתה יכולה להתייבם

(d)

Answer: She is considered one who can do Yibum, since if Eliyahu would come and say that she is not an Ailonis, she could do Yibum;

ולא דמיא לחולצת תוך ג' חדשים דאפי' יבא אליהו ויאמר דלא מיעברא לא משגחינן ביה

1.

She is unlike one who did Chalitzah within three months. Even if Eliyahu would come and say that she is not pregnant, we do not heed him [to be Machshir the Chalitzah].

וא"ת דבפ"ק דכתובות (דף יד:) לא חייש ר' יוסי למיעוטא בתינוקת שנאנסה

(e)

Question: In Kesuvos (14b), R. Yosi is not concerned for the minority regarding a girl who was raped!

ואר"י דברובא דאיתיה קמן כ"ע מודו דלא חיישינן למיעוטא

(f)

Answer (Ri): Regarding a Ruba d'Isa Kaman (all elements in the Safek are in front of us, and we know which is the majority), all agree that we are not concerned for the minority.

ומיהו צ"ע בריש המוכר פירות (ב"ב דף צג:) דאזיל רבי יוסי בתר רובא דזריעה להוציא ממון

(g)

Question: In Bava Basra (93b), R. Yosi follows the majority [of people who buy flax seeds] for planting to take money [from one who sold them Stam, and they did not grow];

ואייתי מינה ראיה לרב דאמר הולכין בממון אחר הרוב

1.

We bring from him a proof for Rav, who says that we follow the majority in monetary laws!

אלמא לא חייש רבי יוסי למיעוט לענין ממונא וכל שכן לענין איסורא

2.

Inference: R. Yosi is not concerned for the minority regarding monetary laws. All the more so he is not concerned regarding Isurim!

ויש לחלק.

(h)

Answer: We can distinguish these. (Tosfos ha'Rosh - regarding Isurim, we are stringent for the minority. Regarding money, since mid'Oraisa we follow the majority, we should not uproot his money (the one whom the majority supports) to be stringent for the minority. Perhaps he means that all the more so, we must be concerned for the majority, and not give the money to his opponent! - PF)

7)

TOSFOS DH Yesomim she'Ba'u Lachlok v'Chulei

תוספות ד"ה יתומים שבאו לחלוק כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this is explained in Gitin.)

מפורש בהשולח (גיטין דף לד.).

(a)

Reference: This is explained in Gitin (34a).

8)

TOSFOS DH Mu'atim Askinan

תוספות ד"ה מועטים עסקינן

(SUMMARY: Tosfos explains why the daughters are fed from slaves.)

אע"ג דפסקינן בפ' נערה בכתובות (דף נא.) דמזון האשה והבנות ממקרקעי ולא ממטלטלי

(a)

Implied question: In Kesuvos (51a), we rule that food of the widow and daughter is collected from land (that the husband left over), but not from Metaltelim. (If so, the daughters have no share in the slaves!)

סוגיא דהכא סברא דעבדא כמקרקעי דמי כרבי אלעזר דאמר בפ"ק דב"ק (דף יא: ושם) הלכה גובין מן העבדים

(b)

Answer: Our Sugya holds that slaves are considered like land, like R. Elazar, who says (Bava Kama 11b) that the Halachah is, we collect from slaves.

ומיהו אין הלכה כן אלא כרב נחמן דפליג עלי'

(c)

Pesak: However, this is not the Halachah. Rather, the Halachah follows Rav Nachman, who argues with him.

דקי"ל ככל הני שמעתתא דשלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא פרק יש נוחלין (ב"ב דף קכח.) דמסיק התם דשלח ליה אין גובין

(d)

Proof: We hold like all the teachings that R. Aba sent to Rav Yosef bar Chama (Bava Basra 128a). We conclude there that he sent that we do not collect.

אבל אין לומר דחשיב עבדא כמטלטלי וסבר כרבי דאמר בפרק נערה (כתובות דף נא.) מזון האשה והבנות בין ממקרקעי בין ממטלטלי

(e)

Suggestion: [Our Sugya] considers slaves like Metaltelim, and he holds like Rebbi, who says (Kesuvos 51a) that food of the widow and daughter is collected from both land and Metaltelim.

דא"כ בסמוך דפריך במאי אוקימתא בנכסים מועטים ודוחק לומר דסיפא אתא לנכסים מרובין

(f)

Rejection: Below, we ask how he can establish the argument to be when there is little property. The Gemara gave a difficult answer, that the Seifa discusses when there is much property;

ה"ל למימר דסבר לה ר"ש בן יוחאי כר"ש בן אלעזר דקי"ל (שם) כוותיה דמזוני מקרקעי ולא ממטלטלי.

1.

It should have answered that R. Shimon holds like R. Shimon ben Elazar, for we hold like him (51a), that food is collected from land, but not from Metaltelim!

9)

TOSFOS DH she'Kadmu u'Machru v'Chulei

תוספות ד"ה שקדמו ומכרו כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether it helps for the daughters to be Machazik in the property.)

מלשון קדמו משמע דאיירי שקדמו למכור קודם שהחזיקו בהן בית דין לצורך בנות

(a)

Inference: "Kadmu" connotes that we discuss when they sold before Beis Din was Machazik in (took possession of) the property for needs of the daughters.

אבל אין נראה לר"י דא"כ הוה ליה לאוקמי כגון שכבר החזיקו בהן בנות ע"פ ב"ד

(b)

Rejection (Ri): If so, we should have established it (the Beraisa, like Abaye said) when the daughters already were Machazik in the property through Beis Din! (After this, the boys cannot sell, therefore the slaves eat due to the girls.)

אלא אין שום חזקה מועלת

(c)

Conclusion: Rather, no Chazakah helps.

אלא קדמו קודם שיאכלו הבנות קאמר

1.

Rather, "Kadmu" means before the daughters ate.

ומיהו אר"י דיש לדחות דמשמע ליה דבת מאכלת (הגהת ר"ש מדעסוי) מיד אחר מיתת הבעל בלא החזקה על פי ב"ד.

(d)

Rebuttal (Ri): We can dispel the proof. (Really, after Chazakah, the boys cannot sell.) He (the Tartzan) holds that "a daughter feeds" connotes immediately after the husband dies, without Chazakah through Beis Din. (Therefore, the Beraisa cannot mean that she feeds after Chazakah.)

10)

TOSFOS DH Mah she'Machru Machru

תוספות ד"ה מה שמכרו מכרו

(SUMMARY: Tosfos explains that the sons keep the money.)

והדמים שלהם דאם לא כן בחזקת הבנות הן

(a)

Explanation: The money is theirs. If not, the slaves would be considered to be in the daughters' Chazakah (and we would not need to retract from Abaye's answer)!

וכן משמע בסוטה (דף כא:) דחשיב ליה רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים מועטים.

(b)

Support: In Sotah (21b), it says that a cunning Rasha is one who counsels the sons to sell in a case of sparse property. (If the money is used for the daughters, the counsel does not change anything!)

11)

TOSFOS DH Kinyan Kaspo Amar Rachmana v'Hai Kinyan d'Achiv Hu

תוספות ד"ה קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא

(SUMMARY: Tosfos proves that mid'Oraisa, a Shomeres Yavam may eat Terumah.)

אמר ר"ת דאסמכתא בעלמא הוא דמדאורייתא מיכל אכלה

(a)

Explanation (R. Tam): This is a mere Asmachta. Mid'Oraisa, she eats;

דהא למשנה ראשונה דפרק אף על פי (כתובות דף נז. ושם) היכא דאכלה בחיי הבעל אכלה נמי בחזקת היבם

1.

According to Mishnah Rishonah (Kesuvos 57a), when she ate in her husband's lifetime, she eats in her Yavam's lifetime!

ודייק ר"ת מדקתני התם ואפילו כולם בפני הבעל חסר יום אחד

(b)

Source #1 (R. Tam): It teaches there that even if all [of the 12 months that an Arusah to a Kohen waits until she eats Terumah] were in front of her husband (i.e. in his lifetime), except for one day [which was after death, while awaiting Yibum, she does not eat now];

משמע הא כולן בפני הבעל אוכלת

1.

Inference: If all [of the 12 months] were in front of her husband, she eats [while awaiting Yibum]!

ועוד דתניא בתוספתא (דכתובות פ"ה) זו משנה ראשונה אבל רבותינו אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה ולא היבמה עד שתיבעל

(c)

Source #2 - Citation (Tosefta Kesuvos 5): This is Mishnah Rishonah. However, Raboseinu said that a woman does not eat Terumah until Chupah, and a Yevamah does not eat until Bi'ah.

משמע דלמשנה ראשונה אוכלת

1.

Inference: According to Mishnah Rishonah, she (a Yevamah) eats [before Bi'ah]!

ובירושלמי דפרק אע"פ הגיע זמן ולא נישאו או שמתו בעליהן אוכלות משלו ואוכלות בתרומה

(d)

Source #3 - Citation (Yerushalmi Kesuvos Perek 5): When the time [set for Chupah] came and they did not have Nisu'in, or their husbands died, they are fed from his property, and they eat Terumah.

והיינו בלא ביאה דאי אחר ביאה פשיטא דאשתו גמורה היא

1.

Explanation: This (when the husband died) is without Bi'ah (Yibum). If it were after Bi'ah, this is obvious! She is his full wife!

והיינו טעמא דמשנה ראשונה דאינה אוכלת היכא דלא אכלה

(e)

Implied question: Why does Mishnah Rishonah say that she does not eat [while Shomeres Yavam] if she did not eat [before her Arus died]?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF