1)

TOSFOS DH li'Devarim ha'Amurim

תוספות ד"ה לדברים האמורים

(SUMMARY: Tosfos explains that they argue about Bi'ah without intent for the Mitzvah.)

אע"ג דכל שאר דברים כתובים נמי בפרשה כדדרשינן כיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר

(a)

Implied question: Also all the other matters are written in the Parshah, like we expound "once he took her, she is like his wife in every way"!

כיון דביאת שוגג לא קני בעלמא סברא הוא דלא רבייה אלא לדברים המפורשים בפרשה בהדיא כגון

(b)

Answer: Since Bi'as Shogeg does not acquire elsewhere, it is reasonable that the Torah included it only matters explicit in the Parshah, e.g. --

לירש בנכסי אחיו דכתיב יקום על שם אחיו לנחלה

1.

To inherit his brother's property, like it says "Al Shem Achiv" - for inheritance;

ולפטור אשת אחיו מן היבום דכתיב לו לאשה ולא לאחיו לאשה דפקע מינה זיקת אחיו

2.

To exempt his brother's wife from Yibum, for it says "Lo l'Ishah", and not to his brother for a wife. Zikah of his brother was uprooted.

ולפטור צרתה דכתיב בית אחיו בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים

3.

To exempt her Tzarah, for it says "Beis Achiv" - he builds one house, and not two houses.

דהנהו דברים הוו לאוקמיה במקום בעל

4.

These matters are to establish him in place of the husband.

אבל בתרומה לא אכלה ע"י ביאה גרועה ולא יורשה ולא מיטמא לה ולא מיפר נדריה דהיינו לאלומי מבעל

(c)

Distinction: However, she does not eat Terumah through an inferior Bi'ah, and he does not inherit her or become Tamei for her, and does not annul her vows, for these are to make him stronger than her husband [if she fell from Eirusin];

אבל מן הנשואין זכאי בכולהו דלא הוי אלא לאוקמיה במקום בעל דילפינן מהני דכתיבי

1.

However, if she fell from Nisu'in, he merits all of these, for this is only to establish him to be in place of the husband. We learn from these that are written.

ולא פליגי אלא בביאת שוגג וכיוצא בה אבל בהעראה דקניא נמי בעלמא וביאה היא לכל דבר לא פליגי בה

(d)

Explanation: They argue only about Bi'as Shogeg and similar cases [that he did not intend for the Mitzvah]. Ha'ara'ah, which acquires also elsewhere, and it is Bi'ah in every respect, they do not argue about.

ומה שקבע מחלוקתן כאן אמתני' דאחד הגומר ואחד המערה לאו משום דעלה פליגי

(e)

Implied question: Wasn't their argument fixed on our Mishnah of "full Bi'ah and Ha'ara'ah are the same" because they argue about this?!

אלא משום דמסיים בה קנה דקאי נמי אביאת שוגג כן נראה לר"י

(f)

Answer (Ri): No. It is because it concludes "he acquired", which refers also to Bi'as Shogeg.

ובירושלמי איכא פלוגתייהו ואיכא דמוקי פלוגתייהו בהעראה.

(g)

The Yerushalmi's opinion: There is an argument about this in the Yerushalmi. Some say that they argue about Ha'ara'ah.

2)

TOSFOS DH Min ha'Nisu'in Kuli Alma Lo Pligi d'Achlah

תוספות ד"ה מן הנשואין כ"ע לא פליגי דאכלה

(SUMMARY: Tosfos explains that they agree also about the other matters.)

ע"י ביאה וה"ה דהוה מצי למינקט לענין ליורשה ולהטמא לה ולהפר נדריה

(a)

Explanation: She eats through Bi'ah. Likewise, we could have said [that they agree about] inheritance, becoming Tamei for her and annulling her vows.

אלא נקט אכילת תרומה

(b)

Implied question: Why does it mention only Terumah?

לרבותא וכ"ש לשאר דברים דזימנין שהיא כאשתו לכל דבר ולא אכלה בתרומה כדאמר בכתובות בפ' נערה (דף מח: ושם)

(c)

Answer: Terumah is a Chidush, and all the more so for the other matters, for sometimes she is his wife in every way, but she may not eat Terumah, like it says in Kesuvos (48b);

מסורה לכל חוץ לתרומה גבי מסר האב לשלוחי הבעל [וע' היטב תוס' סוטה כד: ד"ה דהאמר רב].

1.

Regarding a man who gave his daughter (Arusah) to her husband's Sheluchim, it says "she is given over [for Nisu'in] for everything, except for Terumah. (See well Tosfos Sotah 24b DH veha'Amar.)

3)

TOSFOS DH Mes v'Naflah Lifnei Yavam Cheresh Ocheles

תוספות ד"ה מת ונפלה לפני יבם חרש אוכלת

(SUMMARY: Tosfos explains why we are not concerned for Simpon.)

וא"ת ואמאי אוכלת וניחוש לסימפון שהרי לא בדקה שלא הספיק לכונסה עד שנתחרש

(a)

Question #1: Why does she eat? We should be concerned for Simpon (lest she has a blemish that invalidates Kidushin due to Mekach Ta'os), for he did not check her, for he did not do Nisu'in before he became a Cheresh!

וא"כ אינה זקוקה לו

1.

If so (she has a blemish), she is not Zekukah to him!

ולקמן נמי דקאמר דגזרינן נישואין דחרש אטו קידושין תיפוק ליה משום סימפון

(b)

Question #2: Also below, we say that we decree Nisu'in of a Cheresh due to Kidushin. It should suffice [to forbid her to eat] due to [concern for] Simpon!

ולר' נתן נמי אמאי אוכלת

(c)

Question #3: According to R. Noson, why does she eat?

ואור"י דלא חיישינן לסימפון אלא כשיכול הדבר להתגלות שיש סימפון ויהיו קידושי טעות

(d)

Answer (Ri): We are concerned for Simpon only when it can become revealed that there is a Simpon, and it will be Kidushei Ta'os;

אבל הכא דנתחרש לא חיישינן שמא יתפקח וימצא סימפון.

1.

However, here that he became deaf, we are not concerned lest he become cured and find a Simpon.

4)

TOSFOS DH Kol Bi'ah sheha'Ba'al Ma'achil Bah

תוספות ד"ה כל ביאה שהבעל מאכיל בה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the opinion that Bi'ah makes Eirusin.)

אי ביאה אירוסין עושה

(a)

Implied question: If Bi'ah makes [only] Eirusin [but not Nisu'in, the husband does not feed through it]!

אר"י דכל ביאה שהבעל מאכיל בה ע"י חופה שאחריה קאמר.

(b)

Answer (Ri): It means "every Bi'ah through which the husband feeds through Chupah afterwards..."

5)

TOSFOS DH Mamzeres u'Nesinah l'Yisrael Paslah

תוספות ד"ה ממזרת ונתינה לישראל פסלה

(SUMMARY: Tosfos explains that she was already Pesulah.)

לשון פסלה נקט משום אחריני דממזרת ונתינה הם פסולות ועומדות.

(a)

Explanation: It says "he disqualified her" due to the other cases. A Mamzeres or Nesinah is already Pesulah [even before Bi'as Isur]!

56b----------------------------------------56b

6)

TOSFOS DH Mai v'Chen Mai Lav Lo Shena b'Shogeg v'Chulei v'ka'Tani Paslah

תוספות ד"ה מאי וכן מאי לאו לא שנא בשוגג כו' וקתני פסלה

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot say that "Paslah" is due to the other cases.)

וליכא למימר משום אחרים נקט פסלה ולא משום אשת איש

(a)

Suggestion: Perhaps it says "Paslah" due to the others, but not due to Eshes Ish!

דעיקר חידוש דאונס ורצון לא הוי אלא באשת איש

(b)

Answer: The primary Chidush of Ones and Ratzon is only regarding an Eshes Ish;

אבל בשאר עריות אין חידוש טפי באונס מברצון לענין פסולי כהונה.

1.

Regarding other Arayos, there is no greater Chidush of Ones than Ratzon regarding those [who become] forbidden to Kehunah.

7)

TOSFOS DH Ikar Ha'ara'ah b'Arayos Kesiv

תוספות ד"ה עיקר העראה בעריות כתיב

(SUMMARY: Tosfos justifies a text that learns Yevamah from Arayos.)

ואית ספרים דגרסי אדרבה יבמה הוא דילפינן מעריות

(a)

Alternate text: Some texts say "Just the contrary. We learn Yevamah from Arayos!"

ויש לפרש בדוחק דאע"ג דיבמה מחייבי לאוין הוא דילפינן ולא מעריות חשיב ליה כאילו ילפינן מעריות דע"י עריות ושפחה חרופה שמעינן ליה בחייבי לאוין.

(b)

Explanation: With difficulty, we can explain that even though Yevamah is learned from Chayavei Lavin, and not from Arayos, it is considered as if we learn it from Arayos, for from Arayos and Shifchah Charufah we learn Chayavei Lavin.

8)

TOSFOS DH v'Chen ashe'Lo k'Darkah d'Chayavei Lavin

תוספות ד"ה וכן אשלא כדרכה דחייבי לאוין

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to Chayavei Lavin not of Kehunah, unlike Rashi.)

פי' בקונטרס אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

(a)

Explanation #1 (Rashi): This refers to a widow to a Kohen Gadol, and a Gerushah or Chalitzah to a Kohen Hedyot;

אבל משום העראה לא איצטריך למיתנייה דהא מרבינן ליה לעיל מקיחה קיחה דעריות

1.

However, we do not need to teach for Ha'ara'ah, since we include this above from Kichah-Kichah from Arayos.

וקשה לר"י דאי משום חייבי לאוין דכהונה נקט לה לשלא כדרכה נמי לא איצטריך דאיכא למילף נמי קיחה קיחה מעריות דכתיב בהו משכבי אשה

(b)

Objection (Ri): If it was taught due to Chayavei Lavin of Kehunah, also for Lo k'Darkah we do not need this, for we can learn also Kichah-Kichah from Arayos, in which it says Mishkevei Ishah!

אלא נראה לר"י דקאי אשאר חייבי לאוין דלאו דכהונה דלא כתיב בהו קיחה

(c)

Explanation #2 (Ri): Rather, it refers to other Chayavei Lavin not of Kehunah. Regarding them, it does not say Kichah;

דלא שמעינן בהו שלא כדרכה אלא מג"ש דביאה ביאה מיבמה כי היכי דילפינן לעיל מינייהו יבמה לענין העראה.

1.

We know about them Lo k'Darkah only from a Gezeirah Shavah Bi'ah-Bi'ah from Yevamah, just like above we learn Yevamah from them regarding Ha'ara'ah.

9)

TOSFOS DH v'Ei Zu Zu Eshes Kohen

תוספות ד"ה ואי זו זו אשת כהן

(SUMMARY: Tosfos explains that what we expound from this elsewhere is an Asmachta.)

מוהיא קדריש

(a)

Explanation: We expound from "Hi".

וא"ת והא קדרשינן לה בכתובות בפרק נערה (דף נא: ושם) לדרשא אחריתי לתחלתה באונס וסופה ברצון דשריא

(b)

Question: We expound this in Kesuvos (51b) for another Drashah, for when the beginning b'Ones and the end was b'Ratzon, which is permitted!

ואר"י דהתם אסמכתא היא דמסברא היא דשריא דחשיב אונס אע"ג דסופה ברצון דיצרא אלבשה

(c)

Answer (Ri): There, it is an Asmachta. Based on reasoning, she is permitted, for it is considered Ones, even though the end was b'Ratzon, for the Yetzer Ra was put on her.

כי היכי דהוי אסמכתא הא דקאמר (לקמן דף ק:) ואי זו זו שקדושיה טעות.

(d)

Support: Also what we say below (100b) "which is this? It is one whose Kidushin was a mistake", is an Asmachta.

10)

TOSFOS DH Min ha'Eirusin Lo Yochlu

תוספות ד"ה מן האירוסין לא יאכלו

(SUMMARY: Tosfos concludes that we discuss only a Bas Kohen.)

פי' בקונט' בלשון שני ונראה לו עיקר דאיירי בין בבת כהן בין בבת ישראל דר"מ פסיל אפי' בבת כהן ור"א ור' שמעון מכשירין אפי' בבת ישראל

(a)

Explanation #1: Rashi preferred his second explanation, that this applies to both a Bas Kohen and a Bas Yisrael. R. Meir disqualifies even a Bas Kohen, and R. Elazar and R. Shimon are Machshir even a Bas Yisrael.

ונתארמלו או שנתגרשו מן האירוסין כשרות לא שייך כשרות בבת ישראל אלא לינשא לכהונה דבתרומה לא אכלה ובנתגרשה לא שייך אפי' לינשא

1.

Implied question: Why does it say "if they were widowed or divorced from Eirusin, they are Kesheros"? Kashrus of a Bas Yisrael applies only to marrying a Kohen, for she may not eat Terumah. If she was divorced, she may not even marry a Kohen!

ויש לפרש בנתגרשה אם בת כהן היא כשרה לתרומה

2.

Answer: We say that if she was divorced, i.e. a Bas Kohen, she is Kesherah to Terumah.

ובגמ' דקאמר מה קדושי רשות אין מאכילים בישראל שקדש בת ישראל קאמר

(b)

Explanation #1 (cont.): The Gemara says that Kidushei Reshus do not feed, i.e. a Yisrael who was Mekadesh a Bas Yisrael.

וקשה לר"י דמה ק"ו הוא זה דכיון דליכא צד כהונה כלל מאין להם להאכיל לאותם הקידושין

(c)

Question #1 (Ri): What is the Kal va'Chomer? There is no side of Kehunah in it. How could such Kidushin permit eating Terumah?!

ועוד הקשה ה"ר משה כהן דהיאך יאכיל בת ישראל בהגעת זמן דבפסולות לא שייך אוכלות משלו ואוכלות בתרומה כדאמרי' ביש מותרות

(d)

Question #2 (R. Moshe Kohen): How may a Bas Yisrael eat Terumah when the time comes? Regarding Pesulos (women forbidden to their husbands), it does not apply to say "they eat from him (he must feed them), and they eat Terumah", like it says below;

(לקמן פה.) בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה

1.

Citation (85a): She must be divorced. Is she entitled to food?!

ונראה דבבת כהן איירי כדפי' בקונטרס בלשון ראשון ובגמ' גריס מה קדושי רשות פוסלין וכן גירסת ר"ח

(e)

Explanation #2: We discuss a Bas Kohen, like Rashi's first explanation. The text in the Gemara says "even Kidushei Reshus [disqualifies. All the more so Kidushei Isur disqualifies!] This is R. Chananel's text.

וגבי פצוע דכא גרסי' שקדש בת כהן וכן ר"ח ולא כמו שכתוב בספרים שקידש בת ישראל

1.

Regarding a Petzu'a Daka, the text says that he was Mekadesh a Bas Kohen. This is also [the text of] R. Chananel, unlike the text in Seforim that he was Mekadesh a Bas Yisrael.

ולפי שהגירסא היתה כתובה בספר רש"י פי' כן אבל הגירסא כתובה בספר ר"ח כמו שפירשתי.

2.

Rashi explained like he did based on his text, but the text in R. Chananel's Sefer is like I said.