1)

TOSFOS DH me'Eshes Ach Yalfinan

תוספות ד"ה מאשת אח ילפינן

(SUMMARY: Tosfos dispels a possible challenge to this.)

ואפילו למאי דפרישית לעיל דאחות אשה לא חשיב חומרא מה שבידו לרבות מ"מ ליכא למיפרך מה לאשת אח שכן בידו לרבות

(a)

Question: Based on what I explained above (54a DH she'Chen), that we do not consider the possibility of increasing the Isur Achos Ishto to be a stringency, we can ask that the Isur Achos Ishto can be increased! (His brother can marry more women.)

דהכא לא יליף אלא דשייך אחוה מן האם באחות אשה כמו באשת אח.

(b)

Answer: Here we learn only that brotherhood applies [also] from the mother regarding Achos Ishto, just like regarding Eshes Ach.

2)

TOSFOS DH d'Yesh Lah Banim

תוספות ד"ה דיש לה בנים לאחר מיתת בעלה

(SUMMARY: Tosfos explains why we need so many Drashos to teach about after death.)

תימה הכא מצרכינן קרא לאסור לאחר מיתה וכן בפ' ד' מיתות (סנהדרין נג. נד.) גבי אשת אב וכלתו

(a)

Question: Here we require a verse to forbid after death, and also in Sanhedrin (53, 54a) regarding Eshes Av and a daughter-in-law;

ופ"ק דקדושין (דף יג: ושם) קבעי אשת איש מנלן דשריא אחר מיתת בעלה

1.

In Kidushin (13b), we ask what is the source to permit an Eshes Ish after her husband dies!

וי"ל דבכל הני צריך קרא לאסור דלא נילף מאשת איש דשריא לאחר מיתה כדיליף התם

(b)

Answer: In all of these (here and in Kidushin), we need a verse lest we learn from Eshes Ish, who is permitted after her husband dies, like we learn there.

וקשה דבהאשה רבה (לקמן דף צד: ושם) קאמר גבי חמותו לאחר מיתה דממעט לה רבי עקיבא מדכתיב ישרפו אותו ואתהן ואת שתיהן כלומר ששתיהן קיימות

(c)

Question - Citation (below, 94b): Regarding a mother-in-law after death [of his wife], R. Akiva excludes it from "Yisrefu Oso v'Es'hen" - v'Es Shteihen, i.e. both of them are alive;

נהי דמעטיה קרא משרפה מאיסורא מי מיעטיה

1.

Citation (cont.): Granted, the Torah excludes from burning [after the wife died]. It did not exclude from an Isur.

משמע דאי לאו קרא היתה בשרפה

2.

Summation of question: If not for the verse, she would be burned!

וי"ל דבכולהו צריך קרא לאסור ולהתיר דלא נילפו מהדדי.

(d)

Answer: We need a verse for all [of the Arayos] to forbid or permit, lest we learn them from each other.

3)

TOSFOS DH b'Havayasah Tehei

תוספות ד"ה בהוייתה תהא

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a source that also Yibum depends on paternal brotherhood.)

ומכל מקום איצטריך לעיל (דף יז:) למילף אחוה מבני יעקב

(a)

Implied question: Above (17b), why did we need to learn from [a Gezeirah Shavah of] Achvah (brotherhood) from Bnei Yakov [that Yibum applies only to paternal brothers? Here we learn that a maternal brother is permanently forbidden!]

דלא נימא דבעינן דמיחדי באבא ובאימא משום דכתיב יחדו.

(b)

Answer: [If not for the Gezeirah Shavah], we would have said they must have the same father and mother, because it says "together".

4)

TOSFOS DH Ariri d'Chasav Rachmana Gabei Dodaso Lamah Li

תוספות ד"ה דכתב רחמנא גבי למה לי - בדפוס ונציה, דודתו דכתב רחמנא גבי ערירי למה לי

(SUMMARY: Tosfos justifies the question even if we say that Ariri does not apply to all Arayos.)

אפילו למאי דמפרש ריב"א (הגהת ר"ש מדעסוי) דאין ערירי בכל חייבי כריתות אלא היכא דמפרש קרא בהדיא אתי שפיר כדפרישית בריש מכילתין (דף ב. ד"ה אשת).

(a)

Explanation: Even according to Riva's explanation, that Ariri (barrenness) applies only to those Chayavei Kerisos for which it is written, this is a proper question, like I explained above (2a. Just like we learn all Arayos from Nidah regarding Ha'ara'ah, we can learn from "Nidah" also Ariri, for it says regarding Eshes Achiv "Nidah Hi".)

5)

TOSFOS DH Lishtok Kra mi'Shifchah

תוספות ד"ה לישתוק קרא משפחה חרופה

(SUMMARY: Tosfos explains how we would have learned without the verse.)

וא"ת השתא דחייבי לאוין בהעראה אם כן לישתוק קרא בחייבי כריתות

(a)

Question: Now that we learned Ha'ara'ah (that one is liable for it) for Chayavei Lavin, the Torah did not need to teach this regarding Chayavei Kerisos! (We could learn from Chayavei Lavin.)

ותירץ ה"ר משה כהן דאי לאו קרא בחייבי כריתות הוה אמינא מדגלי רחמנא בשפחה מכלל דחייבי כריתות בהעראה אבל חייבי לאוין בגמר ביאה דילפינן משפחה חרופה

(b)

Answer (R. Moshe Kohen): If not for the verse regarding Chayavei Kerisos, one might have thought that since the Torah revealed regarding Shifchah [Charufah], this implies that Ha'ara'ah [is Mechayev] for Chayavei Kerisos, but Chayavei Lavin require full Bi'ah [to be liable], for we learn from Shifchah Charufah;

אבל השתא דכתיב העראה בחייבי כריתות אי כל חייבי לאוין בגמר ביאה א"כ לישתוק קרא משפחה חרופה.

1.

However, now that the verse teaches Ha'ara'ah for Chayavei Kerisos, if all Chayavei Lavin required full Bi'ah, the Torah did not need to teach this for Shifchah Charufah!

55b----------------------------------------55b

6)

TOSFOS DH Asya Bi'ah Bi'ah

תוספות ד"ה אתיא ביאה ביאה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is not a Gezeirah Shavah from an inference.)

והוי כאילו כתיב דור שלישי יערה משמע הא דור שני לא יערה

(a)

Explanation: [Since we equate Bi'ah to Ha'ara'ah] it is as if it wrote "Dor Shelishi Ya'areh." This implies that the second generation may not do Ha'ara'ah.

ולא שייך לאקשויי מהא דאמר בסוף הנשרפין (סנהדרין פד.) דבר הבא מן הכלל אין דנין אותו בגזירה שוה

(b)

Question: It says in Sanhedrin (84a) that something inferred, we do not learn a Gezeirah Shavah from it!

דהכא ביאה דאתיא לגזירה שוה כתיבא בהדיא ולא מן הכלל אתי

(c)

Answer: Here, Bi'ah comes for a Gezeirah Shavah. It is as if it is written explicitly, and does not come from an inference;

כי ההיא דהתם דלא ילפינן חילול חילול מתרומה כהן העובד באנינות

1.

It is unlike the case there, in which we do not learn [a Gezeirah Shavah] Chilul-Chilul from [a Tamei who ate] Terumah, to teach that a Kohen who served while he was an Onen [is Chayav Misah b'Yedei Shamayim].

דלא כתיב חילול אלא דנפיק מכלל

2.

There, the Torah did not [explicitly] write that he is Mechalel Avodah. We infer this.

דכתב בכהן גדול ומן המקדש לא יצא ולא יחלל (ויקרא כא) הא אחר שעבד חלל.

i.

It says about a Kohen Gadol "u'Min ha'Mikdash Lo Yotzei v'Lo Yechalel." This implies that someone [who served b'Aninus] is Mechalel (disqualifies the Avodah).

7)

TOSFOS DH Iy l'Man d'Amar Aseh Aseh

תוספות ד"ה אי למאן דאמר עשה עשה

(SUMMARY: Tosfos rejects this text.)

ל"ג לי' וברוב ספרים ליתא דבין לרב ובין לשמואל איכא לאו כדפרישי' בסוף החולץ (לעיל מט: ד"ה אי כרב).

(a)

The text: The text does not say this. It is not in most Seforim, for there is a Lav according to both Rav and Shmuel, like I explained above (49b).

8)

TOSFOS DH Ishah l'Ba'alah Minayin Asya Kichah Kichah

תוספות ד"ה אשה לבעלה מנין אתיא קיחה קיחה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Sugya in Kidushin.)

פירוש דנקנית בהעראה

(a)

Explanation: She is acquired (Mekudeshes) through Ha'ara'ah.

הקשה ה"ר נסים דבפ"ק דקדושין (דף י. ושם) בעי תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה

(b)

Question (R. Nisim): In Kidushin (10a), we asked whether the beginning of Bi'ah acquires, or the end of Bi'ah;

למאי נפקא מינה שהערה בה וקבלה קידושין מאחר כו'

1.

Citation (10a) - Question: What difference does it make? This affects a woman who [while having Bi'ah with Ploni l'Shem Kidushin] accepted Kidushin from Almoni [after Ha'ara'ah, but before full Bi'ah].

ומסיק רבא דכל הבועל דעתו על גמר ביאה ולא קני בהעראה

2.

Rava concludes there that everyone who does Bi'ah has intent for full Bi'ah. He does not acquire through Ha'ara'ah.

ותירץ הר' שמעון הזקן דהא דאמר הכא דקני בהעראה היינו בשלא עשה כי אם העראה ופירש מיד ולא גמר ביאתו

(c)

Answer #1 (R. Shimshon ha'Zaken): Here we say that he acquires with Ha'ara'ah, i.e. when he did only Ha'ara'ah, separated immediately, and did not finish the Bi'ah;

אבל התם איירי כשעושה כל הביאה דלא קני בהעראה כיון שדעתו על גמר ביאה

1.

There, we discuss one who does the entire Bi'ah. He does not acquire through Ha'ara'ah, since he intends for a full Bi'ah.

וכן מוכח הלשון דקאמר התם כל הבועל דעתו על גמר ביאה ולא קאמר כל המערה

(d)

Support: The words prove like this. It says there "everyone who has Bi'ah, he intends for full Bi'ah." It does not say "everyone who does Ha'ara'ah..."

וה"ר יצחק בן ה"ר מאיר פירש דכשמפרש שרוצה לקנות בהעראה קני בהעראה אפי' אם גומר ביאתו

(e)

Answer #2 (Rivam): When he specifies that he wants to acquire through Ha'ara'ah, he acquires through Ha'ara'ah, even if he finished the Bi'ah;

אבל בסתם דעתו על גמר ביאה

1.

Stam (when he did not specify, we assume that) he intends for full Bi'ah.

ור"ת פירש שם בע"א ושם פירשתי.

(f)

Answer #3: R. Tam explained differently there. I explained there. (After the Torah taught that Ha'ara'ah is like full Bi'ah, we ask whether the beginning or end of Ha'ara'ah acquires - Tosfos Yeshanim.)

9)

TOSFOS DH Kichah Kichah

תוספות ד"ה קיחה קיחה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn Kidushei Kesef from the Gezeirah Shavah.)

תימה דנפקא לן בפרק קמא דקדושין (דף ט:) דאשה נקנית בביאה מדכתיב ובעלה ותיפוק ליה מקיחה קיחה

(a)

Question: in Kidushin (9b) we learn that a woman is acquired (Mekudeshes) through Bi'ah from "u'Ba'alah". Why don't we learn from Kichah-Kichah?

וי"ל אי לאו דכתיב ובעלה מקיחה דעריות לא הוה גמרינן עיקר ביאה כיון דקיחה דעריות לא משתעי בקנין כלל

(b)

Answer #1: If not for "u'Ba'alah", we would not learn that Bi'ah acquires, since Kichah of Arayos does not discuss a Kinyan at all;

אבל לענין שתיחשב העראה כגמר ביאה ילפינן שפיר מהתם

1.

However, that Ha'ara'ah should be considered like a full Bi'ah, we properly learn from there.

ואם תאמר ונילף מקיחה דיבמה דאיירי בקנין דכתיב ולקחה לו לאשה

(c)

Question: We should learn from Kichah of Yevamah, which discusses Kinyan - "v'Lakchah Lo l'Ishah"!

וי"ל דאינו מופנה לג"ש

(d)

Answer: It is not Mufneh (extra) for the Gezeirah Shavah.

וא"ת ונילף מקיחה דחייבי לאוין דכהונה דקיחה דידהו איירי בקנין כדאמר בפרק בתרא דקידושין (דף עח.)

(e)

Question: We should learn from Kichah of Chayavei Lavin of Kehunah. That Kichah discusses Kinyan, like it says in Kidushin (78a);

קדש לוקה משום לא יקח ודרשינן ליה נמי לג"ש

1.

If one was Mekadesh [Chayavei Lavin of Kehunah], he is lashed for "Lo Yikach." We also expound it for a Gezeirah Shavah!

וי"ל דלא איירי בקיחה דביאה אלא בסתם קידושין כדאמר התם בעל לוקה משום לא יחלל

(f)

Answer: It does not discuss Kichah [specifically] of Bi'ah. Rather, it refers to Stam Kidushin, like it says there "if he had Bi'ah [with her], he is lashed for "Lo Yechalel." (Above, it said that he is lashed for Kidushin due to "Lo Yikach." If this were only through Bi'ah we should have taught this together with lashes for "Lo Yechalel"!)

ועוד י"ל דאי לאו ובעלה לא הוה גמרינן קידושי כסף מקיחה קיחה דשדה עפרון

(g)

Answer #2 (to Question (a)): If not for "u'Ba'alah", we would not learn Kidushei Kesef from Kichah Kichah from Sedei Efron;

אלא הוה מוקמינן קיחה דקרא בקידושי ביאה משום דמסתבר למגמר טפי קיחה דאשה מקיחה דאשה

1.

Rather, we would establish Kichah of the verse to teach about Kidushei Bi'ah, for it is more reasonable to learn Kichah of a woman from Kichah of a woman;

אבל השתא דכתיב ובעלה ע"כ גמרינן קיחה משדה עפרון קידושי כסף

i.

However, now that it says u'Ba'alah, we are forced to learn Kichah from Sedei Efron for Kidushei Kesef;

דליכא למימר דאיצטריך קיחה להעראה

(h)

Question: Perhaps we need Kichah to teach about Ha'ara'ah!

דא"כ לשתוק מובעלה ונילף כולה מילתא מעריות.

(i)

Answer: If so, the Torah would have omitted u'Ba'alah, and we would learn the entire matter from Arayos!

10)

TOSFOS DH Le'acher Misah Nami She'ero Ikri v'Chulei

תוספות ד"ה לאחר מיתה נמי שארו איקרי כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves the Drashos here with other Sugyos.)

והא דפשיטא לן בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קיד:) דאין הבעל יורש את אשתו כשהוא בקבר

(a)

Implied question: In Bava Basra (114b), it is obvious that a husband does not inherit his wife when he is dead [in order to bequeath to his heirs];

וקאמר נמי התם כשם שאין האיש יורש את אשתו בקבר להנחיל לקרוביו כך הבן לא יירש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב

1.

There, we say also that just like a husband does not inherit his wife when he is dead, to bequeath to his heirs, also a son does not inherit his mother when he is dead, to bequeath to his paternal brothers.

הא דפשיטא ליה בבעל טפי מבבן

2.

Why is it more obvious regarding a husband than regarding a son? (We learned a son from a husband. We did not bring any source for a husband!)

היינו מהך דרשא דהכא דאשמועינן דלאחר מיתה לא מיקרי שארו

(b)

Answer: It is due to the Drashah here. We learn that after death, she is not called his She'er.

וא"ת דבפרק ד' מיתות (סנהדרין סו:) ממעט משמש מתה מקרא אחרינא

(c)

Question: In Sanhedrin (66b), we exclude (exempt) one who have Bi'ah with a dead woman from a different verse!

דדריש התם ומתו גם שניהם פרט למעשה הורדוס והיינו משמש מתה

1.

We expound there "u'Mesu Gam Sheneihem" to exclude the episode of Hurdus, which refers to Bi'ah with a dead girl;

כדאמר בבבא בתרא (דף ג:) דהטמין בדובשא ינוקתא דבי חשמונאי והיה בא עליה לייתובי יצריה

i.

It says in Bava Basra (3b), that he submerged a girl from Beis Chashmonai in honey [to preserve her], and he used to have Bi'ah with her to assuage his Yetzer Ra.

ואר"י דאיצטריך דרשא דשמעתין למאן דדריש התם ומתו גם שניהם עד שיהו שניהם שוים

(d)

Answer (Ri): We need the Drashah of our Sugya according to the one who expounds there "u'Mesu Gam Sheneihem" to teach that both of them must be equal (both are adults, and are Chayav Misah. If not, neither is killed!)

והא דקאמר התם ואידך מעשה הורדוס לאו כלום הוא

(e)

Implied question: It says there "the other opinion holds that Hurdus' act is nothing" (we do not need a Drashah to exempt it. Why should exclude it from Shichvas Zera written regarding Eshes Ish, like our Sugya expounds!)

המ"ל דנפקא ליה מקרא דהכא אלא דניחא ליה לאוקמי ההוא תנא דדריש עד שיהו שניהם שוים אפילו כמ"ד משמש מת בעריות פטור

(f)

Answer: We could have said that we exclude it from the verse here. We preferred to establish that Tana, who expounds there that both of them must be equal, even like the opinion that exempts Bi'as Ervah with Ever Mes. (He learns this from Shichvas Zera written regarding Eshes Ish.)

ויש ספרים דגרסי התם פרט למעשה חידודין וכן גורס בערוך

(g)

Alternate text: Some texts there say "this excludes Ma'aseh Chidudin." This is the Aruch's text.

ופי' רש"י שם דמעשה חידודין היינו דרך אברים

(h)

Explanation (Rashi, there): This is Derech Evarim (intimacy without Bi'ah).

וקשה דהכא פשיטא ליה לאביי דדרך אברים לאו כלום הוא

(i)

Objection: In our Sugya, it is clear to Abaye that this is nothing! (No verse is needed to exclude it.)

וי"ל דהיינו כמ"ד התם דמעשה חידודין לאו כלום הוא

(j)

Answer #1: He holds like the opinion there that Ma'aseh Chidudin is nothing.

ואפילו למאן דממעט התם מקרא איכא למימר דמקרא דהתם פשיטא ליה לאביי הכא.

(k)

Answer #2: Even according to the opinion that excludes it from a verse, we can say that here it is clear to Abaye due to the verse there.

11)

TOSFOS DH leshe'Kina Lah Derech Evarim

תוספות ד"ה לשקינא לה דרך אברים

(SUMMARY: Tosfos explains why this is not valid warning.)

ואם תאמר הא אפילו אמר לה אל תסתרי סתם הוי קינוי ואם כן מה בכך אם הזכיר נמי דרך אברים כיון דאמר לה נמי אל תסתרי

(a)

Question: Even if he said to her Stam "do not be secluded", this is Kinuy. What is the difference if he mentioned also Derech Evarim, since he also said "do not be secluded"?

ויש לומר דהכי פירושו שקינא לה דרך אברים שאמר לה איני חושדך אלא דרך אברים

(b)

Answer: The Gemara means that he warned her Derech Evarim. He said that he suspects her only of this;

וכן שלא כדרכה.

1.

The same applies to Kinuy about Lo k'Darkah.

12)

TOSFOS DH Eino Chayav Ela Al Bi'as Miruk

תוספות ד"ה אינו חייב אלא על ביאת מירוק

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not connote ejaculation.)

נראה דמחייב בשפחה חרופה אפילו בלא הוצאת זרע [אלא שתהא] ביאה הראויה להזריע

(a)

Assertion: One is liable for a Shifchah Charufah even without ejaculation of semen, just it must be a Bi'ah capable of ejaculation;

כמו באשת איש דלא בעינן הוצאת זרע אף על גב דכתיב בה ש"ז

1.

This is like regarding Eshes Ish. We do not require ejaculation, even though it says Shichvas Zera;

ולא אתא למעוטי בשפחה חרופה אלא העראה ושלא כדרכה בספ"ב דכריתות (דף יא:)

2.

Regarding Shifchah Charufah, it (Shichvas Zera) excludes only Ha'ara'ah and Lo k'Darkah. It says so in Kerisus (11b).

ונראה דלמ"ד העראה זו הכנסת עטרה אין ראויה להתעבר בהעראה אלא במירוק גיד

(b)

Assertion: According to the opinion that Ha'ara'ah is entrance of the crown, one cannot become pregnant through Ha'ara'ah, only through Miruk Gid (full entrance of the Ever);

שאם היתה ראויה להתעבר לא הוה מוקמי קרא למעוטי העראה אלא שלא כדרכה.

1.

If it were possible to become pregnant [through Ha'ara'ah], we would not establish the verse to exclude Ha'ara'ah, rather, Lo k'Darkah.