1)

TOSFOS DH Shema Yomru Shtei Yevamos v'Chulei

תוספות ד"ה שמא יאמרו שתי יבמות כו'

(SUMMARY: Tosfos explains two ways in which this can occur.)

פירש בקונט' שנפלו בבת אחת כר' יוסי הגלילי דאמר אפשר לצמצם

(a)

Explanation #1 (Rashi): They fell simultaneously, like R. Yosi ha'Glili, who says that Efshar Letzamtzem (it is possible for things to happen simultaneously).

ועי"ל כגון שהראשונה היא ערוה לאחיו השני שמת שלא היתה זקוקה לו כלל.

(b)

Explanation #2: The first who fell was Ervah to the second brother who died. She was never Zekukah to him at all.

2)

TOSFOS DH v'Ha Taima d'R. Shimon Mishum Ma'amar v'Lav Ma'amar Hu d'Tanya v'Chulei

תוספות ד"ה והא טעמא דר"ש משום מאמר ולאו מאמר הוא דתניא וכו'

(SUMMARY: Tosfos gives another possible answer.)

הו"מ לשנויי דלדבריהם דרבנן קא"ל.

(a)

Observation: We could have answered that R. Shimon address Rabanan according to their opinion.

3)

TOSFOS DH d'Tanya Amar Lahem R. Shimon v'Chulei

תוספות ד"ה דתניא אמר להם ר"ש כו'

(SUMMARY: Tosfos explains how elsewhere, R. Shimon says that it totally acquires.)

והא דאמר בפ' ר"ג (לקמן נא:) דר"ש סבר דמאמר קונה קנין גמור

(a)

Implied question: Below (51b), R. Shimon holds that Ma'amar totally acquires!

היינו לענין שאין ביאה ומאמר אחריו אבל לא עביד לה ככנוסה.

(b)

Answer: [It totally acquires] so that Bi'ah [of a minor above nine years old] and Ma'amar after it do not take effect, but it is not as if he did Yibum.

4)

TOSFOS DH v'Od Mesiv Rav Oshaya

תוספות ד"ה ועוד מתיב רב אושעיא

(SUMMARY: Tosfos proves that R. Oshaya and Rav Oshaya were different Chachamim.)

כאן מוכיח כפר"ת דרבי אושעיא לאו היינו רב אושעיא דההיא דפ' הדר בעירובין (ד' סח. ושם) דקסבר התם ר' אושעיא דאין ברירה ובפרק בתרא דביצה (ד' לז: ושם) אית ליה לר' אושעיא ברירה.

(a)

Observation: This proves like R. Tam, that R. Oshaya is not Rav Oshaya.

1.

Note: Tosfos (Eruvin 68a DH Rav) explains that here, R. Oshaya challenges what Rav Oshaya taught above on 18b [that R. Shimon permits even a brother born before Yibum, i.e. because Zikah is as if Yibum was done. We did not say that he retracted!] Our Tosfos cites Rav Oshaya here. Presumably, his text on 18b said R. Oshaya; also on 9b, our text attributes that teaching to R. Oshaya.

19b----------------------------------------19b

5)

TOSFOS DH R. Shimon Omer Bi'asah Oh Chalitzasah v'Chulei

תוספות ד"ה רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses R. Shimon's opinion about Ma'amar.)

פי' בקונטרס דקסבר ר' שמעון מאמר ספק קונה ספק אינו קונה וכשייבם או חלץ לשניה נפטרת בעלת מאמר ממ"נ

(a)

Explanation (Rashi): R. Shimon holds that it is a Safek whether or not a Ma'amar acquires. When he does Yibum or Chalitzah to the second, in any case the one who received the Ma'amar is exempted.

ונראה שפי' כן דאין ר"ל שיקנה לר"ש מדרבנן דא"כ לא היה יכול לייבם השניה דהויא לה צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו במאמר

(b)

Source #1: Rashi did not want to say that R. Shimon holds that it acquires mid'Rabanan, for if so, he could not do Yibum with the second, for she is Tzaras Eshes Achiv she'Lo Hayah b'Olamo [mid'Rabanan, i.e.] through a Ma'amar.

אלא ודאי קסבר דקני לגמרי או לא קני כלל

1.

Rather, surely he holds that it totally acquires, or it does not acquire at all.

וא"ת אכתי צרתה היא בזיקה

2.

Question: Still, she is Tzaras [Ervah] through Zikah!

וי"ל דר"ש סבר אין זיקה

3.

Answer: R. Shimon holds that Ein Zikah.

ולר"י נראה דאפילו ס"ל דיש זיקה ומאמר קונה קצת מדרבנן ניחא דאין זיקה אוסרת ולא המאמר אלא היכא דאם היתה נשואה היתה אוסרת

(c)

Rejection of source (Ri): Even if he held that Yesh Zikah and a Ma'amar acquires a little mid'Rabanan, he could say that Zikah and a Ma'amar forbid only when if she were married, she would forbid;

וכאן אם היתה נשואה היא עצמה היתה מותרת לר"ש דשרי ייבם ואח"כ נולד

1.

Here, if she were married, R. Shimon would permit her herself, for he permits [Yibum] when the brother was born after another brother did Yibum.

ומ"מ אמת הוא דלר"ש אי לא קני מאמר לא קני אפילו מדרבנן

(d)

Affirmation: Rashi's explanation is correct. R. Shimon holds that if Ma'amar does not acquire, it does not acquire even mid'Rabanan.

מדקאמר לעיל אם מאמרו של שני אינו מאמר אשת ראשון בועל משמע דלא קני כלל.

(e)

Source #2: He said above "if the second's Ma'amar is not a Ma'amar, he has Bi'ah with the first brother's wife." This connotes it does not acquire at all.

6)

TOSFOS DH Chalatz l'Ba'alas Ma'amar Lo Nifterah Tzarasah

תוספות ד"ה חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתה

(SUMMARY: Tosfos explains how R. Oshaya could explain this.)

וא"ת ואמאי לא דייק מהכא תיובתא לר' אושעיא

(a)

Question: Why don't we derive from here a refutation of R. Oshaya?

דלדידיה כיון דהוי זיקה ככנוסה אמאי לא נפטרה הצרה

1.

According to him, Zikah is like a Nesu'ah. Why isn't the Tzarah exempted?

וי"ל מדרבנן כדאמר לעיל גזירה משום שתי יבמות הבאות משני בתים חדא מיחלצה וחדא מיפטרה בלא כלום.

(b)

Answer: This is mid'Rabanan, like he said above, that it is a decree due to two Yevamos falling from two houses, [lest] one will do Chalitzah, and the other [will think that she] is exempt without anything.

7)

TOSFOS DH Kansah u'Mes v'Achar Kach Nolad Lo Ach v'Chulei

תוספות ד"ה כנסה ומת ואח"כ נולד לו אח וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this was taught.)

הא מילתא דפשיטא היא ולא הוה צריך כלל למתנייה

(a)

Implied question: This is obvious. There was no need to teach it at all!

ואר"י דלא שנאה אלא לאשמועי' דהאי תנא עירובי מערב ותני מילי בהדי הדדי

(b)

Answer (Ri): It was taught only to teach that this Tana mixes and teaches cases together;

ולהכי דייק מינה דבנולד ולבסוף ייבם לא פליג ר"ש מדעריב ותני להו בהדי כנסה ומת ואח"כ נולד לו אח דמודה בה ר"ש

1.

Therefore, we are able to deduce that R. Shimon does not argue when he was born and afterwards his brother did Yibum, since he taught them together the case when he did Yibum and died and then a brother was born, which R. Shimon agrees about.

דאי בנולד ולבסוף ייבם פליג נמי ר"ש א"כ בהדי סיפא הוה ליה למיערבה ולא בהדי רישא

i.

If R. Shimon argued also when he was born and afterwards the brother did Yibum, it should have been taught together with the Seifa, and not with the Reisha.

והשתא א"ש דלא מותיב לר' אושעיא ממתני' דלא עריב ותני להו דאברייתא שייך למידק כדפרישית.

(c)

Support: This explains why we do not challenge R. Oshaya from the Mishnah, which did not teach the cases together. One may deduce [only] from the Beraisa, like I explained.

8)

TOSFOS DH Le'arvinhu v'Lisninhu

תוספות ד"ה לערבינהו ולתנינהו

(SUMMARY: Tosfos discusses which cases should have been taught together.)

לא כמו שפירש בקונטרס דאכולהו קאי

(a)

Explanation #1 (Rashi): This refers to all the cases.

דאכנסה ומת ואח"כ נולד ודאי ל"פ ר"ש

(b)

Rejection: Surely R. Shimon does not argue about when he did Yibum, died, and then a brother was born!

אלא אתרי בתראי קאי.

(c)

Explanation #2: Rather, it refers to the last two cases.

9)

TOSFOS DH Gamrinan mi'Bi'ah d'Yevamah

תוספות ד"ה גמרינן מביאה דיבמה

(SUMMARY: Tosfos explains how we learn a mid'Rabanan law from Torah laws.)

דאע"ג דמאמר אינו אלא מדרבנן

(a)

Implied question: Ma'amar is only mid'Rabanan! (How do we learn from Torah laws?)

מ"מ מר מסתבר ליה דעשאוהו חכמים כביאה ולמר מסתבר דעשאוהו כקדושין

(b)

Answer: Even so, one holds that it is reasonable that Chachamim made it like Bi'ah, and one holds that it is reasonable that Chachamim made it like Kidushin.

וכה"ג איכא בפ"ק דב"מ (ד' יא. ושם) דקאמר מר יליף מציאה מגט אע"ג דלקטן לית ליה זכיה אלא מדרבנן כדאמרי' בסוף הניזקין (גיטין סא. ושם).

(c)

Support: We find like this in Bava Metzi'a (11a). We say that one opinion learns [that a minor's Chatzer can acquire for him] a Metzi'ah (a Hefker object) from Get, even though Zechiyah for a minor is only mid'Rabanan, like it says in Gitin (61a).