1)

TOSFOS DH d'Afilu Tzemer l'Pishtan u'Pishtan l'Tzemer (cont.)

תוספות ד"ה דאפילו צמר לפשתן ופשתן לצמר כו' (המשך)

(SUMMARY: Tosfos permits even Lavan strings of wool in a linen garment.)

דמגו דלבן של צמר פוטר בפשתים לבן של פשתים נמי פוטר בצמר

(a)

Explanation: Since wool Lavan strings exempt linen [garments], also linen Lavan strings exempt wool.

ודוקא במקום תכלת אבל במקום שאין תכלת אסור כיון דלא כשר במינו

(b)

Limitation: This is only in a place where Techeiles [is fulfilled]. Where there is no [fulfillment of] Techeiles, it is forbidden, since it is not Kosher with its own species.

דהא במנחות (דף מ.) אסר סדין בציצית משום קלא אילן

(c)

Source - Citation (Menachos 40a): One may not put Tzitzis on a linen garment due to Kala Ilan (imitation Techeiles).

ופריך ולא יהא אלא לבן

1.

Citation (cont.) Question: The Kala Ilan strings are no worse than Lavan!

ומשני משום דאפשר במינן כדר"ל.

2.

Citation (cont.) Answer: Because we can fulfill Lavan with its species (linen, there is no Heter for Sha'atnez), like Reish Lakish taught. (When we can fulfill the Aseh and the Lav, Ein Aseh Docheh Lo Sa'aseh.)

2)

TOSFOS DH l'Rabanan Mina Lehu

תוספות ד"ה לרבנן מנא להו

(SUMMARY: Tosfos discusses which Rabanan this refers to.)

המ"ל דלא סברי כר' יהודה ולא בעי שיהא מוכח או מופנה

(a)

Implied question: We could have answered that they hold unlike R. Yehudah, and they do not require that it is Muchach or Mufneh!

אלא ניחא ליה לשנויי אפילו אי סברי כר' יהודה

(b)

Answer: The Gemara prefers to answer even if they hold like R. Yehudah.

וא"ת ומאן ניהו דפליג עליה דתנא דבי רבי ישמעאל ר' שמעון בן אלעזר

(c)

Rhetorical question: Who argues with Tana d'Vei R. Yishmael? It is R. Shimon ben Elazar.

והא רשב"א ואידך תנא דבי רבי ישמעאל דבפ' במה מדליקין (שבת כז.) מודו דבלא ריבוי הוו סתם בגדים צמר ופשתים

(d)

Question: R. Shimon ben Elazar and the other Tana d'Vei R. Yishmael in Shabbos (27a) agree that without a Ribuy, we say that Stam Begadim are wool or linen!

ואר"י דהיינו ההיא ברייתא דפ' התכלת (מנחות לט:)

(e)

Answer (Ri): We discuss [here the author of] the Beraisa in Menachos 39b;

דאמר רב נחמן התם השיראין פטורה מן הציצית

1.

Citation (39b - Rav Nachman): Silk is exempt from Tzitzis.

איתיביה רבא לרב נחמן השיראין והכלך והסריקין כולן חייבין בציצית

2.

Citation (cont.) Question (Rava - Beraisa): One must put Tzitzis on garments of silk, Klach and Serikin.

ומשני מדרבנן אבל רבא דפריך התם לרב נחמן לטעמא דמחייב מדאורייתא

3.

The Gemara answered that they are obligated mid'Rabanan. Mid'Oraisa they are exempt. Rava challenged Rav Nachman based on Rava's opinion that they are obligated mid'Oraisa.

וסבר לה כי ההיא ברייתא ולית ליה שינוייא דרב נחמן דמשני התם מדרבנן.

i.

He holds like that Beraisa that he cited. He does not hold like Rav Nachman, who answers there that it is mid'Rabanan.

3)

TOSFOS DH Mah l'Lav d'Hakafah she'Chen Eino Shavah b'Chol

תוספות ד"ה מה ללאו דהקפה שכן אינו שוה בכל

(SUMMARY: Tosfos discusses what we learn from Rosho.)

בפ' שני נזירין (נזיר נח. ושם) מפרש דהאי תנא דמוקי ראשו לנזיר סבר דהקפת כל הראש לא שמה הקפה

(a)

Explanation #1: In Nazir (58a), we explain that the Tana who establishes "Rosho" to teach about [a Metzora who is] a Nazir holds that Hakafas Kol ha'Rosh (cutting all the hair on the head) is not considered Hakafah;

ולהכי לא מצי לאוקמי כשאינו נזיר

1.

Therefore, he cannot establish it to discuss when he is not a Nazir. (Hakafah is permitted to one who is not a Nazir. We would not need a verse to permit this!)

והך תנא דמוקי ראשו ללאו גרידא סבר דשמה הקפה

2.

The Tana who establishes Rosho to override a mere Lav (but not for a Nazir, who has also an Aseh to grow his hair) holds that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah. (Therefore, we need a source to permit a regular man, who has just a Lav.)

ואיבעית אימא דלכולי עלמא שמיה הקפה

(b)

Explanation #2: All agree that it (Hakafas Kol ha'Rosh) is considered Hakafah.

ותנא מוקי לה לנזיר דהוי לא תעשה ועשה משום דללאו גרידא לא איצטריך לאשמעינן דדחי דמגדילים נפקא

1.

One Tana establishes it to discuss a Nazir, who has an Aseh and a Lav, for we do not need a verse to override a mere Lav. We know this from Gedilim (which overrides Sha'atnez)!

והאי תנא דמוקי לה לראשו גרידא

2.

The other Tana establishes Rosho to [teach about overriding a Lav] alone;

סבר דמגדילים לא ילפינן משום דאיצטריך לכדרבא לאשמועינן דצמר ופשתים פוטרים בשאר מינים ולאו לדחות לאו דכלאים קאתי

i.

He holds that we cannot learn from Gedilim, for we need to it for Rava's teaching, that wool and linen exempt all materials, and not [to teach about] overriding the Lav of Sha'atnez.

ומראשו משמע (הגהת הרש"ש) להאי תנא דעשה דחי לא תעשה בעלמא

ii.

This Tana infers from Rosho that generally, Aseh Docheh Lo Sa'aseh.

וקשה היכי יליף מראשו דאיכא למיפרך כדפרכינן הכא שכן לאו שאין שוה בכל

(c)

Question: How can we learn from "Rosho"? We can ask like we ask here, that the Lav is not Shavah b'Chol. (We may learn that Aseh Docheh Lo Sa'aseh only for such Lavim.)

וע"כ פירכא גמורה היא

1.

Implied suggestion: Perhaps this is not a proper challenge.

דאם לא כן נילף מזקנו דלידחי לא תעשה ועשה

2.

Rejection: If so, we should learn from Zekano that [an Aseh] is Docheh Lo Sa'aseh v'Aseh!

וי"ל דסוגיא דנזיר סברה דאפילו לא כתיב ראשו הוה מוקמינן זקנו בכהן דזקנו משמע בין כהן בין ישראל

(d)

Answer: The Sugya in Nazir holds that even if Rosho was not written, we would establish Zekano to teach [even] about a Kohen, for Zekano connotes both Kohanim and Yisre'elim.

אע"ג דראשו לא משמע בין נזיר ובין שאינו נזיר

(e)

Implied question: Rosho does not connote both a Nazir and one who is not a Nazir!

משום דקרא איירי בסתם בני אדם שאינן נזירים

(f)

Answer: That is because the verse discusses Stam people, who are not Nezirim;

ולהכי כיון דכתיב זקנו דדחי לא תעשה ועשה תו לא איצטריך ראשו ללאו שאין שוה בכל

1.

Therefore, since it says Zekano, to teach that it is Docheh a Lav and an Aseh, we do not need Rosho to teach about a Lav she'Ein Shavah b'Chol;

ואם אינו ענין ללאו שאין שוה בכל תנהו לענין ששוה בכל

2.

Since we do not need it to teach about a Lav she'Ein Shavah b'Chol, we use it to teach about a Lav she'Shavah b'Chol.

אבל סוגיא דשמעתין סברה דזקנו לא הוה מוקמינן בכהנים אי לאו דכתיב ראשו

(g)

Explanation #1: However, our Sugya holds that we would not establish Zekano to discuss Kohanim had it not written Rosho;

ואיצטריך ראשו לגלויי אזקנו דאיירי בכהנים ודחי לא תעשה ועשה ולא מצי למילף מראשו מידי

1.

We need Rosho to teach about Zekano, that it refers to Kohanim, and it (the Aseh for a Metzora to shave) overrides Lo Sa'aseh v'Aseh, and we cannot learn anything from Rosho itself.

א"נ סוגיא דהכא סברה דאיצטריך ראשו לאשמועינן דהקפת כל הראש שמה הקפה

(h)

Explanation #2: Our Sugya holds that we need Rosho to teach that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah;

אבל ההיא דשני נזירים (נזיר נז:) סוברת דמסברא ידעינן דשמה הקפה.

1.

The Sugya in Nazir (57b) holds that from reasoning, we know that it is considered Hakafah.

4)

TOSFOS DH Zekano Mah Talmud Lomar

תוספות ד"ה זקנו מה תלמוד לומר

(SUMMARY: Tosfos explains why Rosho and Zekano are free to expound them.)

וא"ת והא איצטריך ראשו וזקנו לכלל ופרט וכלל כדאמרי' בסוטה בפ' היה מביא (דף טז.)

(a)

Question: We need Rosho and Zekano for a Klal u'Frat u'Chlal, like we say in Sotah (16a)!

מה הפרט מפורש מקום כינוס שער כו'

1.

Citation (16a): Just like the Prat is a place of gathered hair...

ויש לומר דההיא מילתא מצי למידרש מגבות עיניו.

(b)

Answer: We could have expounded this from "Gavos Einav" (his eyebrows).

5)

TOSFOS DH v'Achti Itztrich Salka Daitach Amina She'ani Kohanim v'Chulei

תוספות ד"ה ואכתי איצטריך סד"א שאני כהנים כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why we do not learn from Zekano that an Aseh overrides a Lav and an Aseh.)

הוה מצי למימר דאיצטריך זקנו למידחי עשה ולא תעשה

(a)

Observation: We could have said that we need Zekano to override an Aseh v'Lo Sa'aseh;

דמראשו לא שמעינן אלא לאו גרידא ומהכא לא מצי למילף בעלמא דליתי עשה ולידחי לא תעשה ועשה

1.

We could learn from Rosho only a Lav. We could not learn from here that in general, Aseh Docheh Lo Sa'aseh v'Aseh;

דשאני הכא דהוי לאו ועשה שאין שוה בכל כדאמרינן בפרק שני נזירים (נזיר דף נח:)

2.

Here is different, for the Lav and Aseh are not Shavah b'Chol, like we say in Nazir (58b).

וא"ת ונלמוד מהכא דלידחי לאו ועשה שאין שוה בכל

(b)

Suggestion: We should learn from here that it (an Aseh) is Docheh Lo Sa'aseh v'Aseh she'Eino Shavah b'Chol!

וא"כ מאי פריך בפרק אלו מציאות (ב"מ ל. ושם) גבי והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כהן והיא בבית הקברות

(c)

Objection #1: If so, what was the question (Bava Metzi'a 30a) regarding "v'His'alamta" - sometimes you may ignore an Aveidah, e.g. if a Kohen sees it in a cemetery?

פשיטא דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה

1.

The Gemara asked that obviously [he must ignore it], for the Aseh [to return an Aveidah] does not override the Lav and Aseh (of Tum'as Kohanim).

והא לאו ועשה שאין שוה בכל

i.

The Lav and an Aseh are Ein Shavah b'Chol! (If an Aseh overrides them, the Kohen should be commanded to return the Aveidah!)

ואר"י דהתם עיקר פירכא סמיך אמי דחינן איסורא מקמי ממונא

(d)

Answer (Ri): There, the primary question was that monetary matters do not override Isurim.

ועוד קשיא דקאמר התם בסוף פירקין (דף לב.) יכול אמר לו אביו היטמא או אל תחזיר אבדה יכול ישמע לו

(e)

Objection #2 - Citation (Bava Metzi'a 32a) Suggestion: If [a Kohen's] father told him to become Tamei, or not to return an Aveidah, perhaps he should obey him!

ת"ל כו' ופריך תיפוק ליה דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה

1.

The Gemara brings a verse to reject this, and asks "we already know this, for Ein Aseh Docheh Lo Sa'aseh v'Aseh!"

ומאי פריך והא לאו ועשה דטומאה אינו שוה אלא בכהנים

2.

What was the question? The Lav and Aseh of Tum'ah are not Shavah [b'Chol]. They apply only to Kohanim!

ואר"י דלא פריך אלא אאל תחזיר אבדה דלמה לי קרא להכי דלאו ועשה שוה בכל הוא

(f)

Answer (Ri): The question was only from "do not return the Aveidah." Why do we need a verse? The Lav and an Aseh [of ignoring an Aveidah] are Shavah b'Chol!

ועוד קשה דלקמן בפ"ב (דף כ.) גבי אלמנה לכ"ג דחולצת ולא מתייבמת

(g)

Objection #3: Below (20a), we say that a widow who fell to Yibum to a Kohen Gadol does Chalitzah, but not Yibum;

פריך בשלמא מן הנשואין לא אתי עשה ודחי לא תעשה ועשה

1.

Citation (20a) Question: Granted, if she fell from Nisu'in, an Aseh (Yibum) is not Docheh Lo Sa'aseh (a widow) v'Aseh (a Kohen Gadol must marry a virgin);

אלא מן האירוסין ליתי עשה ולידחי ל"ת

2.

Citation (cont.): However, if she fell from Eirusin, an Aseh should be Docheh the Lo Sa'aseh!

מן הנשואין נמי אמאי ניחא ליה והא לאו ועשה שאין שוה בכל הוא

3.

Summation of Tosfos' question: Why do we understand the case from Nisu'in [that the Aseh is not Docheh]? The Lav and an Aseh are not Shavah b'Chol!

וכן שם גבי פלוגתא דר' אחא ור' אלעזר (לקמן כא.) בביאת כ"ג באלמנה קאמר מן הנשואין כ"ע לא פליגי דלא פטרה דאין עשה דוחה ל"ת ועשה

4.

Strengthening of question: Also there (21a), regarding the argument of Rav Acha and R. Elazar about Bi'as Kohen Gadol with a widow, we say that all agree that [if she was widowed] from Nisu'in, it does not exempt [from Zikah l'Yibum], for Ein Aseh Docheh Lo Sa'aseh v'Aseh!

ואר"י דלא דמי דלאו ועשה דגילוח הוה טפי אין שוה בכל שאין שוה בכל נשים

(h)

Answer (Ri): There is different. The Lav and an Aseh of shaving is more Eino Shavah b'Kol, for it does not apply to all women;

אבל גבי אלמנה לכ"ג האשה עושה איסורא כמו כהן הבא עליה דקרי ביה לא יקחו לא תקח

1.

Regarding a widow to a Kohen Gadol, she transgresses just like the Kohen who has Bi'ah with her. We read "Lo Yikachu" (plural, to include an Isur on her) "Lo Sikach".

ולא מדחי ליה עשה דיבום אע"ג דאינו שוה אלא בכהנים

2.

The Aseh of Yibum is not Docheh (the Lav and an Aseh of a widow from Nisu'in), even though [regarding men] it applies only to Kohanim.

וי"מ דמזקנו לא ילפינן בעלמא אפילו אין שוה בכל משום דעשה דמצורע עדיף משאר עשה

(i)

Rejection (of Suggestion): Some say that we do not learn from Zekano to a general case, even Eino Shavah b'Kol, because the Aseh of Metzora is stronger than other Mitzvos Aseh;

דגדול השלום דע"י שיטהר מותר בתשמיש

1.

This is because Shalom is great. Through becoming Tahor, he becomes permitted to have relations.

כדאמרינן בשילוח הקן (חולין ד' קמא.) דאי לאו שלח תשלח ה"א דמצורע דחי עשה דשילוח משום דעדיף דגדול השלום

(j)

Support: In Chulin (141a), we say that if not for "Shale'ach Teshalach", one might have thought that [taking a bird to offer for Taharas] Metzora overrides the Aseh of Shilu'ach ha'Kan, for it is preferable, because Shalom is great.

ובשמעתין ה"ל למימר דלא ילפינן מעשה דמצורע משום דגדול השלום אלא דבלאו הכי דחי שפיר

1.

In our Sugya we could have said that we do not learn from the Aseh of Metzora because Shalom is great. However, even without this we properly rejected [the Limud from Metzora].

ועוד דהכא דחי דאפילו עשה כי האי לא נגמר מהכא דלידחי

2.

Also, here we reject and say that we cannot even learn that it is Docheh an Aseh.

ומיהו לא יתיישב טעם זה אלא למאן דאסר במ"ק (דף ז:) מצורע בימי חלוטו בתשמיש המטה אבל למאן דשרי לא.

(k)

Limitation: However, we can resolve this reason (Shalom is great) only with the opinion (Mo'ed Katan 7b) that forbids a Metzora Muchlat from having relations, but not according to the opinion that permits. (For the latter, Taharas Metzora is no greater than others Mitzvos Aseh.)

6)

TOSFOS DH Ligamer ni'Nazir

תוספות ד"ה ליגמר מנזיר

(SUMMARY: Tosfos justifies this Hava Amina.)

דדחי

(a)

Explanation: [We should learn from Nazir] that it overrides [a Lav and an Aseh].

וא"ת אדרבה נילף מכבוד אב ואם דלא דחי לאו ועשה דהיטמא ואל תחזיר אבידה

(b)

Question: Just the contrary! We should learn from Kivud Av v'Em that it is not Docheh a Lav and an Aseh of [a Kohen] becoming Tamei, or not returning an Aveidah!

וי"ל דמה לכבוד אב ואם שכן הכשר מצוה כדלקמן

(c)

Answer: We cannot learn from Kivud Av v'Em, since it is Hechsher Mitzvah (it merely enables a Mitzvah, e.g. to serve the parent. Becoming Tamei or not returning an Aveidah is not itself the Mitzvah), like we say below.

וא"ת אכתי אם באת ללמוד מכאן דדחי א"כ איצטריך לן שפיר והתעלמת בפרק אלו מציאות (ב"מ ל. ושם) לכהן והיא בבית הקברות דמתעלם

(d)

Question: If we come to learn from here that it is Docheh, we really need v'His'alamta (Bava Metzi'a 30a) to teach that a Kohen ignores an Aveidah in a cemetery;

ומאחר דהתם לא דחי אדרבה נילף בעלמא דלא דחי

1.

Since there it is not Docheh, we should learn in general that it is not Docheh!

וי"ל דהתם לא צריך קרא להכי דפשיטא דלא דחי כדקאמר התם ותו מי דחינן איסורא מקמי ממונא.

(e)

Answer: There, we do not need the verse for this. It is clear that it is not Docheh, like we say there, "also, monetary laws are not Docheh Isurim."

7)

TOSFOS DH she'Chen Yeshno bi'She'elah

תוספות ד"ה שכן ישנו בשאלה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn from the Tzad ha'Shavah of Kohen and Nazir.)

וא"ת וניגמר במה הצד מכהן ונזיר דלידחי בעלמא עשה את לאו ועשה

(a)

Question: We should learn from a Tzad ha'Shavah of Kohen and Nazir that in general, an Aseh is Docheh a Lav and an Aseh!

ובפרק ב' נזירים (נזיר דף נח: ושם) בתר דקאמר וכהן ונזיר לא גמרינן מהדדי קאמר ובעלמא לא ילפינן מינייהו משום דאיכא למיפרך כדאמרן

1.

Citation (Nazir 58b): We do not learn from Kohen and Nazir from each other... We do not learn from them in general, for one can ask like we said.

פי' מה לנזיר שכן ישנו בשאלה וכהן אינו שוה בכל

2.

I.e. Nezirus can be annulled through She'elah (a Chacham can retroactively uproot the vow to be a Nazir. Therefore, the Isurim are weaker. Isurim of) a Kohen are Eino Shavah b'Chol.

ותימה דאמאי לא נגמר מינייהו במה הצד

3.

Why don't we learn from them through Tzad ha'Shavah?

וי"ל דעל מה הצד פרכינן כל דהו דאינו לא קולא ולא חומרא ואיכא למיפרך מה להצד השוה שבהן שיש בהן איסור גילוח זה בראשו וזה בזקנו

(b)

Answer: We can ask anything against a Tzad ha'Shavah, even if it is not a leniency or stringency. Here we can ask that both of them are Isurim of shaving, one on his head and one on his beard.

ואית דלא גרסי כדאמרן ומפרש דקאי איכא למפרך אהא דאמר בתר הכי אמר רב וכו'

(c)

Alternate text: Some do not have in the text "like we said." This opinion explains that "we could ask" refers to what it says after this "Rav said..."

פי' ומפרש דאיכא למיפרך דאמר רב מיקל אדם כל גופו בתער ומסיק כעין תער

1.

Explanation: He explains that we can ask that Rav said that one may lighten the hair from his entire body with a razor. We conclude that he permits like a razor.

וכיון דאיסור דידהו קל אתי עשה ודחי להו

2.

Since their Isurim are light, an Aseh is Docheh them.

אבל קשיא נילף מכהן ונזיר ומילה דדחיא צרעת דהוי עשה ולא תעשה כדאמר בפרק ר' אליעזר אם לא הביא (שבת קלב:)

(d)

Question: We should learn from Kohen, Nazir and Bris Milah, which is Docheh [cutting off] Tzara'as, like it says in Shabbos (132b)!

ונראה דהוו כמו שני כתובים הבאים כאחד דממילה וחד מהני איכא למילף נמצא חד דלא איצטריך

(e)

Answer #1: It seems that this is like Shnei Kesuvim ha'Ba'im k'Echad. We could have learned one of them (Kohen or Nazir) from Milah and the other. It turns out that one of them was unnecessary. (Therefore, they do not teach to other matters.)

ועוד אי ילפינן מינייהו למה לי קרא דכלאים בציצית ללאו גרידא

(f)

Answer #2: Also, if we would learn from them, why would we need a verse to permit Sha'atnez in Tzitzis, to permit a mere Lav?

ותירוץ זה יש לדחות כמו שאפרש בסמוך

(g)

Rejection: We could reject this like I will explain below.

ובפרק שני נזירים היה יכול לומר כן כדפרישית אלא דלא חש לדקדק ולהאריך [וע' היטיב תוס' נזיר נח: סד"ה הר"ף].

1.

In Nazir, we could have said so, like I explained, just the Gemara was not concerned to elaborate.

5b----------------------------------------5b

8)

TOSFOS DH Gedilim Arba'ah

תוספות ד"ה גדילים ארבעה

(SUMMARY: Tosfos discusses the source that we double over all the strings.)

במנחות (ד' מב.) אמר דבעי תמניא חוטין

(a)

Observation: In Menachos (42a), it seems that we require eight strings.

ותימה מנלן שכופל כל אחד ואחד לשנים שמא יקשור כל אחד בראשו בטלית

(b)

Question: What is the source that we fold each string into two? Perhaps one ties each at its end to the Talis!

ואי הוה מפרשינן עשה גדיל ופותלהו מתוכו היינו שעושה אותו כעין פתילה וכופלין באמצע הוה ניחא

(c)

Answer: If we would explain "he makes a Gedil and is Poslehu mi'Tocho" to mean that he makes like a Pesilah (wick) and folds it in the middle, this would be fine.

אבל בקונט' פי' פותלהו מתוכו היינו שני שלישי ענף שלא יעשה הכל גדילים.

1.

However, Rashi explained that "Poslehu mi'Tocho" means that two thirds are Anaf (hang straight). He does not make all of it Gedilim (windings. If so, the question is difficult.)

9)

TOSFOS DH v'Achti Miba'i Lei l'Tokef Tekifah Achas d'Ein Chibur

תוספות ד"ה ואכתי מיבעי לי' לתוכף תכיפה אחת דאין חיבור

(SUMMARY: Tosfos explains that in any case we needed Yachdav to teach that they are forbidden only if they are connected.)

בלאו הכי מיבעי לי' דאי לאו יחדו ה"א דאסור ללבוש צמר ופשתים אע"פ שאין מחוברים כלל זה עם זה.

(a)

Observation: Even without this, we need this! Without "Yachdav", it would be forbidden to wear wool and linen, even if they are not connected one to the other at all.

10)

TOSFOS DH Ad she'Yehei Shu'a Tavuy v'Nuz

תוספות ד"ה עד שיהא שוע טווי ונוז

(SUMMARY: Tosfos concludes like R. Tam, that these are done to each species by itself.)

אין לפרש כמו שפי' ריב"ן שוע וטווי יחד צמר ופשתים

(a)

Explanation #1: (Rivan): The wool and linen are Shu'a (smoothed) and Tavuy (spun) together.

א"כ כלאים בציצית היכי משכחת לה שהרי צריך שיהיו ב' חוטין של תכלת צמר לבדו בלא פשתן

(b)

Rejection: If so, what is the case of Sha'atnez in Tzitzis? There must be two strings of Techeiles wool without the linen!

אלא שוע כל אחד לבדו

(c)

Explanation #2: Rather, each is Shu'a by itself.

ונוז נמי אר"ת דאין לפרש דהיינו אריג כדפי' בקונט'

(d)

R. Tam's opinion: Nuz does not mean woven, like Rashi says;

דמאי שנא שוע וטווי דהוי כל אחד לבדו ונוז קאי אצמר ופשתים יחד

1.

Question #1: Why should it be different than Shu'a and Tavuy, which are each by itself, and Nuz refers to wool and linen together?!

ועוד דבנדה פרק האשה (ד' סא:) גבי האי מאן דרמי חוטא דכיתנא בגלימא דעמרא כו' ופריך ואימא או שוע או טווי או נוז

2.

Question #2: In Nidah (61b), regarding one who put a thread of linen in a wool garment... we ask "we should say Shu'a or Tavuy or Nuz!"

ולפי' הקונט' בלא נוז אי אפשר שיהא כלאים

i.

According to Rashi, without Nuz it cannot be Sha'atnez!

ואין לומר דהכי פריך ואימא או שוע ונוז או טווי ונוז או נוז לחודיה

3.

Suggestion: Perhaps the Gemara asked "we should say Shu'a and Nuz, or Tavuy and Nuz, or Nuz alone!"

דא"כ דבנוז לחודיה סגי שוע וטווי דכתב רחמנא למה לי

4.

Rejection: Since Nuz suffices by itself, why did the Torah write [an allusion to] Shu'a and Tavuy?!

אלא נראה לר"ת דנוז היינו שזור ונוז נמי כל אחד לבדו

(e)

Conclusion (R. Tam): Nuz is Shazur (twined). Also Nuz is each by itself alone;

ועל שעטנז של צמר לבד ושל פשתים לבד הזהיר הכתוב שלא יעשה מהם בגד ביחד ומיחדו נפקא

1.

The Torah warns about Sha'atnez of wool alone (i.e. the wool is Shu'a Tavuy v'Nuz by itself) and of linen alone, not to make a garment of them together. We learn from Yachdav.

והר' רבי יצחק הלבן הקשה לו מהא דתנן במס' כלאים (פ"ט מ"ח) אין חייבין משום כלאים אלא על טווי וארוג שנאמר שעטנז שוע טווי ונוז

(f)

Question (R. Yitzchak ha'Lavan - Mishnah): One is liable for Kil'ayim only for what is spun and woven, for it says Sha'atnez - Shu'a Tavuy v'Nuz.

אלמא דנוז היינו ארוג

1.

Inference: Nuz is woven.

ואר"ת דע"כ לאו למדרש כל שעטנז קאתי מדלא קאמר אלא על שוע טווי וארוג

(g)

Answer (R. Tam): The Mishnah does not come to expound all [that we learn from] Sha'atnez, since it does not say Shu'a Tavuy v'Arug;

ולא מייתי שעטנז אלא משום טווי ונוז לחודיה אבל אריג מיחדו נפקא.

1.

It brings Sha'atnez only for Tavuy and Nuz. We learn woven from Yachdav.

11)

TOSFOS DH Kulah mi'Sha'atnez Nafka

תוספות ד"ה כולה משעטנז נפקא

(SUMMARY: Tosfos discusses sources to learn that Aseh Docheh Lo Sa'aseh.)

מדכתיב שעטנז ולא כתיב כלאים שמעינן שוע וטווי ונוז

(a)

Explanation: Since the Torah wrote "Sha'atnez", and not "Kil'ayim", we learn that it must be Shu'a Tavuy v'Nuz;

ומדלא כתיב שוע וטווי ונוז בהדיא שמעינן דלאפנויי קאתי למידרש סמוכין

1.

Since it did not write explicitly Shu'a Tavuy v'Nuz, this makes it free to expound Semuchim.

ואם תאמר ודלמא לכדרבא לחוד קאתי למדרש סמוכין דצמר ופשתים פוטרים אף שלא במינן ומנלן דאתא למישרי כלאים

(b)

Question: Perhaps it is only for Rava's teaching, to expound from Semuchim that wool and linen exempt even not their own material! What is the source that it comes to permit Sha'atnez?

ויש לומר דהכי משמע דלא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו גדילים תעשה לך מהם והכי איתא בפ' שני נזירים (נזיר ד' נח. ושם)

(c)

Answer: "Lo Silbash Sha'atnez Tzemer u'Fishtim Yachdav; Gedilim Ta'aseh Lach" from them. It says so in Nazir (58a).

וא"ת והיכי ילפינן בעלמא מהכא שאני כלאים דהותרו מכללו אצל בגדי כהונה

(d)

Question: How can we learn from here in general? Sha'atnez is different, for it is totally permitted in Bigdei Kehunah!

ואר"י דהתם נמי משום דאתי עשה דבגדי כהונה ודחי לאו דכלאים ואין זה הותר מכללו

(e)

Answer (Ri): Also there, it is because the Aseh of [wearing] Bigdei Kehunah overrides the Lav of Sha'atnez. It is not totally permitted.

ומיהו אי לאו כלאים מבגדי כהונה לא הוה מצי למילף בעלמא

1.

However, if not for Sha'atnez [in Tzitzis], we could not have learned in general from Bigdei Kehunah;

משום דמצותו בכך ובענין אחר אי אפשר לקיים מצותו כמו שפירשתי לעיל דלא ילפינן מאשת אח

i.

Reason #1: This is because this is their Mitzvah [of Bigdei Kehunah], and there is no other way to fulfill it, like I explained above that we do not learn from Eshes Ach.

ועוד דצורך עבודה שאני

ii.

Reason #2: Needs of Avodah are different [so we could not learn from them].

וא"ת אדילפינן מכלאים בציצית דדחי נילף משריפת קדשים דלא דחי

(f)

Question: Rather than learning from Kil'ayim in Tzitzis that [Aseh] Docheh [Lo Sa'aseh], we should learn from burning Kodshim that it is not Docheh!

כדדרשינן פ' כיצד צולין (פסחים פג:) דאין שריפת קדשים דוחה יו"ט מוהנותר ממנו עד בקר (שמות יב) בא הכתוב ליתן בקר שני לשריפתו

1.

We expound (Pesachim 83b) that Sereifas Kodshim is not Docheh Yom Tov from "veha'Nosar Mimenu Ad Boker" - the Torah gives a second morning (Nisan 16) to burn (Nosar of Korban Pesach, for we may not burn it on Yom Tov).

וי"ל דשאני התם דלא בטלה מצותו בכך ויכול לשורפו אחר יו"ט

(g)

Answer: There is different, for the Mitzvah is not lost through this (waiting). One can burn it after Yom Tov;

ומ"מ אי לאו דבקר שני לא הייתי מחלק וה"א דדחי

1.

Even so, if not for [the Drashah] "Boker Sheni", we would not distinguish, and we would say that it is Docheh.

ומיהו קשה לקמן (דף ו:) גבי שריפת בת כהן קאמר או אינו אלא בשבת דהוה גמרינן מכלאים בציצית דלדחי אי לאו לא תבערו

(h)

Question: Below (6b), regarding burning a Bas Kohen, we say "perhaps it is [even] on Shabbos. We would learn from Sha'atnez in Tzitzis that it is Docheh, if not for "Lo Seva'aru";

אפי' לא תעשה שיש בו כרת דמה לי חומרא רבה ומה לי חומרא זוטא

1.

[It would override] even a Lav with Kares, for we do not distinguish a great severity from a small severity.

והתם כיון דיכול להמתין עד למחר נילף מיניה שריפת קדשים

2.

There, since we can wait until the next day, we should learn from it burning Kodshim! (Why do we need "Ad Boker"?)

וי"ל דהתם נמי אי אפשר להמתין שיש לה לידון מיד ולשרוף שלא יענו הדין ושלא ישתכחו הדברים

(i)

Answer: Also there (Sereifas Bas Kohen), we cannot wait, for she must be judged immediately and burned, to avoid Inuy (delay of) ha'Din, and lest the matters [of the case] be forgotten.

וא"ת ולמה לן קרא למילף מכלאים בציצית נילף משריפת קדשים

(j)

Question: Why do we need a verse to learn from Sha'atnez in Tzitzis? We should learn from burning Kodshim!

מדאיצטריך התם לומר קרא דלא דחי משום דיכול להמתין מכלל דבעלמא דחי

1.

Since we needed a verse to teach that it is not Docheh, because one can wait, this implies that in general, it is Docheh!

ואר"י דהתם איצטריך קרא שלא תאמר דדחי משום דאפילו אוכל נפש שרי

(k)

Answer (Ri): There, we need a verse so we will not say that it is Docheh, for even Ochel Nefesh is permitted;

ולמ"ד נדרים ונדבות אין קריבין בי"ט לא איצטריך הכא קרא

1.

According to the opinion that Nedarim and Nedavos are not offered on Yom Tov, we do not need a verse here. (We can learn from burning Kodshim. The verse is not needed lest we learn from Ochel Nefesh, for Nedarim and Nedavos would refute this);

אלא אליבא דמ"ד קריבין.

2.

It is needed only according to the opinion that we offer [Nedarim and Nedavos on Yom Tov].

12)

TOSFOS DH umi'Kulhu Nami she'Chen Yeshno Lifnei ha'Dibur

תוספות ד"ה ומכולהו נמי שכן ישנן לפני הדיבור

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from other Korbanos.)

וא"ת ונילף משאר קרבנות דדחי שבת כדדרשינן בפ' כיצד צולין (פסחים עז. ושם) מבמועדו ואפי' עומר ושתי הלחם כדדרשינן התם

(a)

Question: We should learn from other Korbanos that are Docheh Shabbos, like we expound in Pesachim (77a) from "b'Mo'ado", even the Omer and Shtei ha'Lechem, like we expound there!

ואר"י דחשיבי התם כולהו תדיר כיון דהוי בכל שנה ואיכא למיפרך על מילה ושאר קרבנות שכן תדיר

(b)

Answer (Ri): There, we consider all of these Tadir, since they apply every year. We can ask against Milah and other Korbanos, that they are Tadir;

ובש"ס לא חש לדקדק כל כך דה"נ לא מסיק מידי למ"ד עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראייה הוה.

1.

The Gemara was not concerned to be so meticulous. Similarly, we do not conclude [that we can learn] anything according to the opinion that the Olah they offered in the Midbar was Olas Re'iyah.

13)

TOSFOS DH Kulchem Chayavim bi'Chvodi

תוספות ד"ה כולכם חייבין בכבודי

(SUMMARY: Tosfos discusses how we learn which Mitzvah has precedence.)

מאני ה' דסיפא דקרא קדריש

(a)

Explanation: We expound "Ani Hash-m" at the end of the verse.

וא"ת ומנלן דקאי טפי אשבתות מכבוד אב ואם וכן בסמוך גבי מקדש

(b)

Question: What is the source that this ("Ani Hash-m", all of you must honor Me) applies to [Shemiras] Shabbos more than to Kivud Av v'Em? We can ask similarly below regarding [building] the Mikdash.

וי"ל דכבוד הקב"ה הוי טפי בשמירת שבת מבשאר מצות דמעיד על המקום שברא העולם

1.

Answer #1: There is more honor of Hash-m through Shemiras Shabbos than through other Mitzvos, for Shabbos testifies that Hash-m created the world;

כדאמר בעירובין (דף סט:) ובחולין (דף ה.) דמחלל שבת ככופר במעשה בראשית

2.

We say in Eruvin (69b) and Chulin (5a) that one who is Mechalel Shabbos is like one who denies Ma'aseh Bereishis.

עוד אני ה' משמע דקאי אמורא דכתיב באב ואם ובמקדש כלומר מוראי למעלה ממוראכם

(c)

Answer #2: "Ani Hash-m" connotes that it refers to fear written regarding Kivud Av v'Em and the Mikdash. I.e. fear of Me is above your fear;

כדאמר במדרש והתקדשתם והייתם קדושים יכול כמוני

1.

Citation (Midrash) Suggestion: "V'Hiskadashtem vi'Hyisem Kedoshim" - perhaps you should be Kodesh like Me!

ת"ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם

2.

Rejection: "Ki Kadosh Ani" - My Kedushah is above your Kedushah.

וא"ת ולמה לי קרא בכבוד אב ואם דלא דחי שבת דבלאו קרא נמי לא דחי שהוא ואביו מוזהרין על השבת

(d)

Question: Why do we need a verse to teach that Kivud Av v'Em is not Docheh Shabbos? Even without a verse it is not Docheh, for he and his father are commanded about Shabbos!

כדאמר בפ"ק דקידושין (ד' לא.) גבי אביו אומר השקני ואמו אמרה השקני הנח כיבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבין בכבוד אביך

1.

This is like it says in Kidushin (31a). If one's father said `give to me to drink', and his mother said `give to me to drink', abandon your mother and honor your father, for you and your mother are obligated to honor your father.

וכן אביך אומר השקני ומצוה לעשות הנח כבוד אביך ועשה מצוה שאתה ואביך חייבין לעשות מצוה

2.

Similarly, if your father said `give to me to drink', and there a Mitzvah to do, abandon your father's honor and do the Mitzvah, for you and your father are obligated to do the Mitzvah.

וי"ל דמהכא ילפינן התם.

(e)

Answer: There, we learn from here!

14)

TOSFOS DH Taima d'Kasav Rachmana Es Shabsosai Tishmoru Ha Lav Hachi Dachi

תוספות ד"ה טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי

(SUMMARY: Tosfos explores possible inferences about when an Aseh is Docheh a Lav.)

פירוש דמהכא ילפינן דבעלמא דחי דלא איצטריך הכא למכתב דלא דחי דמהיכא תיתי

(a)

Explanation: We learn from here that in general, it (an Aseh) is Docheh (a Lav with Kares). Here we do not need to write that it is not Docheh. From where would we learn that it is Docheh?!

דמפסח ומילה ותמיד לא אתי דמה לכבוד אב ואם שכן הכשר מצוה

1.

We cannot learn from Pesach, Milah and Tamid, for [they are actual Mitzvos, but] Kivud Av v'Em is only Hechsher Mitzvah;

ועוד דאדרבה נילף ממקדש והבערת בת כהן דלא דחי

2.

Also, just the contrary, we should learn from [building the] Mikdash and burning a Bas Kohen that it is not Docheh!

והא דקתני יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבת דמשמע דאי לאו קרא ה"א דדחי

(b)

Question: "One might have thought that Kivud Av v'Em is Docheh Shabbos" connotes that if not for the verse, one might have thought that it is Docheh!

לאו דוקא אלא כלומר אפילו את"ל דדחי הא כתיב אני ה' כדפי' לעיל גבי שומע אני

(c)

Answer: This is not precise. Rather, even if you will say that it is Docheh, it says "Ani Hash-m" [to teach that it is not], like I explained above regarding "I would understand..."

ואם תאמר היכי מוכח מהכא דבעלמא דחי ואיצטריך עליה למיסר

(d)

Question: How is it clear from here that normally it is Docheh, and we need "Aleha" to forbid?

דהשתא קרא דהכא לא איצטריך לגופיה אלא לאשמועינן דבעלמא דחי

1.

Now, we do not need the verse for itself, only to teach that normally, it is Docheh.

נימא עליה להיתירא והשתא איצטריך קרא דהכא לגופיה ולא נילף מעשה דייבום

2.

We should say that Aleha comes to permit. Now, we need the verse here for it itself (that Kivud Av v'Em is not Docheh Shabbos), and we do not learn from the Aseh of Yibum!

וי"ל דאפי' נימא דעליה להיתירא לא איצטריך קרא דהכא דלא מצינו למילף מעשה דייבום דמה לכבוד אב ואם שכן הכשר מצוה

(e)

Answer #1: Even if we would say that Aleha comes to permit, we do not need the verse here, for we cannot learn from the Aseh of Yibum, for Kivud Av v'Em is Hechsher Mitzvah.

ועוד אדרבה ממקדש והבערת בת כהן הוה ילפי' דלא דחי

(f)

Answer #2: Also, just the contrary, we should learn from the Mikdash and burning a Bas Kohen, that it is not Docheh!

ועוד מייבום ליכא למילף דבשבת איכא סקילה

(g)

Answer #3: We cannot learn from Yibum, because the punishment for Shabbos is Skilah.

אע"ג דבעריות נמי איכא בחמותו וכלתו שריפה וסקילה

(h)

Implied question: Some Arayos have similar punishments. There is Sereifah for a mother-in-law, and Skilah for a daughter-in-law!

כי נימא עליה להיתירא לא נימא אלא באחות אשה ודכוות' דליכא סקילה ושריפה

(i)

Answer: If we would say that Aleha comes to permit, it is only for Achos Ishah and similar Arayos, which do not have Skilah or Sereifah;

דלא הוקשו להיתירא אלא לאיסורא וכן סבר רבא לפר"י (לעיל ד' ג)

1.

They are not equated [to Achos Ishah] for Heter, rather, for Isur. Also Rava holds like this, according to the Ri (8a DH Rava).

וא"ת אכתי הא איצטריך לגופיה

(j)

Question: Still, we need it (Es Shabsosai Tishmoru) for itself!

דסד"א דהואיל והוקש כבודם לכבוד המקום (מכאן מדף הבא) לידחי

1.

One might have thought that since [parents'] honor is equated to Kevod Hash-m, it should be Docheh [Shabbos].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF