יבמות דף קכ. א

האם נאמנת צרה על חברתה?

היכא שרק העידה שהבעל מת היכא שהצרה עצמה נשאת
לר' אלעזר איבעיא ולא איפשטא [1] נאמנת [2]
לרבנן אינה נאמנת אינה נאמנת [3]

במה נחלקו אם יכולים להעיד על פלוני ע"פ מה שמכירים בו לאחר מיתה בשומא שהיתה בו?

לל"ק דרבא - סימנים דאורייתא לאיכא דאמרי דרבא
- סימנים דרבנן
לביאור א' לביאור ב'
לר' אליעזר בן מהבאי
- מעידים
אין שומא מצויה בבן גילו שומא אינה משתנה אחר מיתה שומא הוי סימן מובהק
לרבנן
- אין מעידים
שומא מצויה בבן גילו שומה משתנה אחר מיתה שומא לא הוי סימן מובהק

יבמות דף קכ: א

הרואה מגויד או צלוב האם יכול להעיד עליו שהוא מת להתיר את אשתו?

צלוב [4] מגויד בסכין סתם מגויד בסכין מלובנת
לרבנן אין מעידים מעידים [5] אין מעידים [6]
לרשב"א אין מעידים אין מעידים אין מעידים
-------------------------------------------------

[1] הגמ' מסתפקת בטעמו של ר"א האם טעמו משום שצרה מעידה לחברתה והיא נאמנת ולפ"ז נאמנת לגבי צרתה אפי' לפני שנשאת היא בעצמה, או שטעמו משום שלא מקלקלא נפשה, וזה דוקא אם ניסת היא נאמנת אבל אם לא ניסת לא נאמנת.

[2] דאף אם נימא דאין צרה מעידה לחברתה כאן נאמנת כיון שלא תקלקל לעצמה.

[3] ולא אמרינן סברא דהיא לא מקלקלא נפשה ובודאי מת בעלה, די"ל שאף שיודעת שלא מת הבעל היא נשאת ואע"פ שעי"ז היא תתקלקל וכשיבוא הבעל תצא מזה לזה ותפסיד כתובה וכל הדברים, מ"מ אומרת "תמות נפשי עם פלישתים" ועושה כן כדי לקלקל את צרתה.

[4] אין מעידים עליו כיון שיש לומר שמא נחתך החבל שהוא תלוי עליו ועי"ז ניצל.

[5] מפני שיכול לכוות את מקום המכה ע"י ברזל מלובן ועי"ז יחיה. אכן כל זה כשלא היתה מכתו בתוך המים אבל אם היתה מכתו תוך המים - המים מקלקלים את המכה ולא יעזור לו מה שיצרוב את המכה.

[6] דגם רבנן מודים בכה"ג שיכול להתרפא, ורבא העמיד באופן את זה את משנתנו שאמרה שאפי' ראה אותו מגויד וצלוב אין מעידים עליו ושהיא אליבא דכו"ע.

-------------------------------------------------