יבמות דף סב. א

בכמה מקיים אדם מצות פריה ורביה?

אליבא דבית שמאי אליבא דבית הלל
לתנא דמתניתין שני זכרים - כבני משה [1] זכר ונקבה - כברייתו של עולם [2]
לרבי
נתן
לברייתא א' שני זכרים ושני נקבות [3] זכר ונקבה - כברייתו של עולם
לתניא אידך זכר ונקבה - כברייתו של עולם זכר או נקבה - דקיים שבת [4]

גר שנתגייר והיו לו בנים בגיותו, מה הדין?

האם קיים פריה ורביה האם כשנולד לו ביהדות בכור הוי בכור לנחלה
לר' יוחנן קיים פריה ורביה [5] אין לו בכור לנחלה [6]
לריש לקיש [7] לא קיים יש לו בכור לנחלה

יבמות דף סב: א

האם בני בנים הרי הם כבנים באופנים דלהלן?

הבן הבת
בן של... הרי הם כבנים [8] הרי הם כבנים
בת של... לאביי: אין הם כבנים
לרבא: הרי הם כבנים
הרי הם כבנים
-------------------------------------------------

[1] דאחר שנולד לו גרשום ואליעזר פירש מן האשה, ואם לא היה מקיים עדיין מצות פריה ורביה לא היה פורש, אלא מוכח שקיום המצוה הוא בשני זכרים.

[2] שברא הקב"ה אדם וחוה ולא ברא יותר או פחות.

[3] דכן מצינו שנולדו עם קין והבל ב' תאומות, וכשנהרג הבל ושוב נולד שת, אמרה חוה "כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל" הרי שהוצרכה להשלים לב' בנים וב' בנות בשביל קיום פריה ורביה.

[4] וכיון שהוליד זכר או נקבה הרי שקיים שבת.

[5] דסוף סוף היו לו בנים ובני נח בני פריה ורביה הם - כלומר, גם הם מצווים במצוה, וביארו התוס' (בד"ה רבי) דאע"ג דלכמה דברים אמרינן ד"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", מ"מ כיון שבנכריותו קיים פריה ורביה - וזרעו מיוחס אחריו, לכן מועיל לו להפטר גם כשנתגייר.

[6] דכבר היה לו ראשית אונו בגיותו.

[7] ס"ל דכיון שהדין הוא ד"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", הרי שאין לנו להתייחס במה שהיה לו קודם בגיותו.

[8] ואם מת הבן של הזקן ויש לו בן הבן - הרי הוא כבנים וקיים הזקן פריה ורביה, אם יש לו עוד בת. אכן לכו"ע "תרי מחד לא מהני", כלומר אם נולד לזקן רק בן אחד, או שהיה לו שני בנים ומת אחד מהם בלא בנים, אף שלשני יש בן ובת לא מועיל. אלא רק אחד מועיל להיות במקום אותו אחד שמת.

-------------------------------------------------