12th CYCLE DEDICATIONS
 
YEVAMOS 57-58 (13-14 Tamuz) - Dedicated by Andy & Nancy Neff in honor of the completion of thirty days since the passing of Leah Miriam bat Yisroel (Lucy) Rabin. Beloved mother of Nancy Neff, Valerie, Doug and Andy Rabin, and wife of Sidney Rabin, Lucy Rabin was Nifteres this past 14th of Sivan.

יבמות דף נז. א

מה דין בת גרים?

האם רשאית להנשא לכהונה האם רשאית להנשא לפצוע דכא
לר' יהודה [1] אינה רשאית - "בת גר זכר כבת חלל זכר" אינה רשאית - "קהל גרים איקרי קהל"
לר' יוסי [2] רשאית - "בת גר וגיורת כשרה לכהונה" רשאית - "קהל גרים לא איקרי קהל"
לראב"י בת גר וגיורת: אסורה
בת גר וישראלית: מותרת
ע' טבלא הבאה

אליבא דר' אליעזר בן יעקב, בת גר האם מותרת להנשא לפצוע דכא ושיאכילה בתרומה?

בת גר וגיורת בת גר וישראלית (אמה מישראל)
ללישנא קמא ברש"י ספק אם בקדושתו קאי [3] בהו"א: ספק [4]
למסקנא: מותרת
ללישנא אחרינא ברש"י בהו"א: ספק [5]
למסקנא: מותרת
אסורה [6]

יבמות דף נז: א

האם יש חופה לפסולות [7], כגון כה"ג באלמנה או כהן הדיוט בגרושה וחלוצה? [תוד"ה רב [8]].

לר' מאיר -
דמשתמרת לביאה פסולה פסלה
לר' אלעזר ור"ש -
דמשתמרת וכו' לא פסלה
לרב יש חופה וקונה - ופסלה מתרומת בי נשא [9]
לשמואל אין חופה ולא קנאה - ולא פסלה מתרומת בי נשא [10]
לרמי בר חמא יש חופה וקונה ופוסלה אין חופה ולא קנאה ולא פסלה

-------------------------------------------------

[1] ולפ"ז לר' יהודה משתי סבות לא יכולה בת גרים להנשא לפצוע דכא, דאם הוא בקדושתו (שאסור בגיורת - משום איסור זונה) הרי אסור לו לישא אותה ואם נשאה אינו מאכילה בתרומה. [והקשו התוס' (בד"ה ואי) דאם חשובה כחללה תיפו"ל שאינה אוכלת תרומה בכל מקרה, ע"ש]. ואם הוא לא בקדושתו שמותר לו לישא זונה, מ"מ כיון שקהל גרים איקרי קהל אסור לה להנשא לפצוע דכא ולא יכול להאכילה.

[2] ולשיטתו מותרת להנשא לו ממ"נ דאם הוא בקדושתו - מ"מ בת גרים לא חשיבא זונה ומותר לו, וממילא אוכלת בתרומה. ואם אינו בקדושתו גם מותרת לו, כיון שקהל גרים לא איקרי קהל.

[3] לפי הפירוש הראשון ברש"י הסוגיא אליבא דראב"י לא מדברת במקרה הזה, דכיון שיש ספק אם הפצוע דכא בקדושתו קאי ומותר לישא גיורת או לא, דהא ראב"י סובר שבת גר וגיורת אסורה לכהונה.

[4] פי', ספק האם ע"י שאמה בישראל נתווסף בה כשרות - והיא מותרת לכהונה, אבל לא נתווסף בה קדושה שתאסור אותה להנשא לפצוע דכא, או שגם נתווסף בה קדושה והיא אסורה להנשא לפצוע דכא. ופשטינן שרק כשרות נתווסף בה ע"י שאמה מישראל אבל לא קדושה, וממילא מותרת לפצוע דכא.

[5] לפי הלישנא אחרינא הספק הוא גבי בת גר וגיורת, וכך הספק האם מה שאמר ר' אליעזר בן יעקב היכא שאמה מישראל שמותרת לכהונה הכוונה שנתווסף בה כשרות להקרא קהל, אבל בת גר וגיורת אינה קהל ומותרת לפצוע דכא, דפצוע דכא אינו בקדושתו שתאסר עליו משום זונה. או זו שאמה מישראל נוספה בה קדושה להתירה להנשא לכהונה, וא"כ בת גר וגיורת אף שאין בה קדושה מ"מ כשרה היא ונקראת קהל ואסורה לפצוע דכא ולא יכול להאכילה.

[6] ממ"נ דאם נוסף בה כשרות להקרא קהל הרי אסורה בפצוע דכא, ואם נוסף בה קדושה - הרי שכשרות כבר יש בה וכ"ש שאסורה להנשא לפצוע דכא.

[7] מיירי בעשה חופה באשה שמעל ג' שנים, אבל בתינוקת שפחות מג' שנים לכו"ע אין לה חופה, דהא אפי' אם תבעל בביאה פסולה אינה פוסלת אותה.

[8] כל דלהלן הוא לפי פירש"י, אכן ר"ת פירש שמיירי בחופה שאחר קידושין ובנתאלמנה או נתגרשה שגם ר"מ מודה שהיכא שנתאלמנה מן האירוסין לא נפסלה, אכן הנידון היכא שעשה חופה ולא בא עליה ומת, דרב אמר יש חופה לפסולות ואם נתאלמנו או נתגרשו אחר חופה פסולות לכולי עלמא - כיון דיש חופה וחופה חשיבא כביאה לפסול לעולם. ושמואל אמר אין חופה לפסולות והוי נתאלמנו או נתגרשו מן האירוסין דכשרות אפילו לר"מ. ורמי בר חמא לרבי מאיר דאמר קידושין פסלי, ה"פ: כיון שמחמיר כל כך דאפי' בקידושין לא אכלה כמו כן יחמיר בחופה, בנתאלמנה או נתגרשה שלא תאכל לעולם, ור"א ור"ש להיפך.

[9] דחופה ככניסת בעילה דמיא. וביאר ר"י בשיטת רש"י שמיירי בחופה בלא קידושין, דאם כבר נעשו קידושין תיפו"ל אליבא דר"מ נפסלה משעת קידושין, אלא מיירי בחופה בלבד ואליבא דרב הונא בקידושין (דף ה.) דס"ל דחופה קונה, וסובר רב שכמו שקונים קידושי חופה בכשרה כך קונים בפסולה. ויותר מזה, דעדיפי מקידושי כסף דכאן אפי' ר"א ור"ש שאמרו בקידושי כסף שלא פוסלים אותה מאכילת תרומה דבי נשא כאן בחופה מודים, כיון שע"י חופה היא יותר קרובה לביאה.

[10] ס"ל דחופה לא מועילה אלא בכשרות, דאדרבה כיון שחופה היא קירוב ביאה זה סבה לומר שלא מועיל אלא בראויות לביאה אבל בלא ראויות לא, ולכך אפי' אליבא דר"מ שס"ל שגבי קידושין פוסל אותה בחופה אינה כלום בכה"ג.

עוד חומר לימוד על הדף