יבמות דף מח. א

האם עבד כנעני צריך לקבל עליו עול מצות כשאדונו משחררו?

כשקונה אותו מגוי ומיד משחררו כשקונה אותו מישראל ומיד משחררו,
או משחרר עבד שלו
לר' שמעון בן אלעזר אין צריך לקבל אין צריך לקבל
לרבנן צריך לקבל אין צריך לקבל

כיצד צריכה לנהוג יפת תואר?

בציפורניה בשער ראשה בבכייתה
לר' אליעזר לקצוץ - דומיא דשער הראש לגלחו לבכות את אביה ואמה ממש
לר' עקיבא לגדלם - צריכה לעשות ניוול לגלחו לבכות את הע"ז שלה [1]

יבמות דף מח: א

מה דין עבדים שלא מלו?

האם מקיימים אותם האם מגלגלים
עמם י"ב חודש
לקחו על מנת
שלא למולו
לר' ישמעאל מקיימים מגלגלים מותר
לר'
עקיבא
לרבנן דרב פפא אין מקיימים אין מגלגלים מותר
לרב פפא כשפסק עמו מגלגלים [2] כשהתנה עמו מותר
-------------------------------------------------

[1] מבואר ברמב"ן על התורה שע"י הבכי היא פורקת את געגועיה לאביה ואמה ולע"ז שלה, וכיון שמוציאה את זה בבכייתה, תוכל להדבק באיש אשר לקחה, וכן להתגייר. ונפ"מ במחלוקתם פירשו התוס' (בד"ה רבי), שאם נתגיירו אביה ואמה או מתו, לר"א אינה צריכה לבכות ולר"ע צריכה. וריב"ן פירש, שצריכה שלר"ע צריכה לכפור בע"ז קודם שתבעל לו.

[2] פירש"י בלשון הראשון שבשעת לקיחתו נתפייס להתגייר ואח"כ חזר בו, אז מגלגלין עמו שמא יחזור ויתרצה. לישנא אחרינא, שאין מקיימים בסתם, אבל אם פסק ואמר לו "אני מגלגל עמך י"ב חודש ואם לא תמול אמכור אותך לנכרי", מותר - דהוי גביה כל אותו הזמן כמו שכיר בעלמא.

-------------------------------------------------