יבמות דף ו: א

מה הנפ"מ אם הבערה ללאו יצאה או לחלק יצאה?

מה
עונשה
האם אפשר ללמוד דעשה דוחה
לא תעשה במקום כרת [1] בהו"א
לר' יוסי - ללאו יצאת בלאו אי אפשר - דאין כאן כרת [2]
לר' נתן - לחלק יצאת בכרת ומיתה אפשר - דיש כאן כרת
-------------------------------------------------

[1] דהנה לגבי מיתת ב"ד הוצרכנו לכתוב פסוק המלמד שאינה דוחה את השבת, הגם ששבת לכאורה היא לא תעשה שיש בו כרת, ובכל אופן הו"א דעשה דמצות מיתת ב"ד ידחה אותה.

[2] אולם דחתה זאת הגמ', דבהבערת בת כהן יש בישול פתילה, ובמלאכת מבשל גם ר' יוסי מודה שחייב עליה כרת.

-------------------------------------------------