1)

TOSFOS DH EIMA SEIFA ES DAMAM TIZROK AL HA'MIZBE'ACH

תוס' ד"ה אימא סיפא את דמם תזרוק על המזבח

(Summary: Tosfos clarifies the question.)

א'סיפא דקרא קאמר.

(a)

Clarification: This refers to the Seifa of the Pasuk.

2)

TOSFOS DH BI'VECHOR NE'EMAR LO TIPADEH

תוס' ד"ה בבכור נאמר לא תפדה

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

דלעולם הוא בקדושתו לענין דאינו נמכר באיטליז ואין נשקל בליטרא.

(a)

Clarification: Since it retains its sanctity inasmuch as it cannot be sold in the butchery and weighed on a scale.

3)

TOSFOS DH U'V'MAI ILEIMA B'VA'AL MUM HAYNU BEHEMTAH

תוס' ד"ה ובמאי אילימא בבעל מום היינו בהמתה

(Summary: Tosfos discusses why the Gemara cannot answer that it goes like the Rabbanan.)

ואם תאמר, לימא דאתיא כרבנן דאמרי דלאו ממוניה הוא?

(a)

Question: Why can we not answer that it goes like the Rabbanan who say that it is not his Mamon?

וי"ל, דמשמע ליה דאתיא אפילו כר"י הגלילי.

(b)

Answer #1: It seems to him that it goes even according to Rebbi Yossi ha'Gelili.

והר"ם פי' דאתיא אפילו כרבנן ...

(c)

Answer #2: Whereas the Ram explains that it (the Kashya) goes even according to the Rabbanan ...

ועיקר הקושיא אינה אלא ממעשר, דלכ"ע בעל מום ממוניה הוא. הרמ"ה.

1.

Answer (cont.): And basically, it pertains to Ma'aser, which is his Mamon, according to all opinions (the Remah)

4)

TOSFOS DH ILEIMA BI'ZEMAN HA'ZEH V'HA DUMYA DI'SHELAMIM KATANI

תוס' ד"ה אילימא בזמן הזה והא דומיא דשלמים קתני

(Summary: Tosfos citing Rashi, gives an alternative reason and elaborates.)

ובפ"ק דב"ק (דף יב:) פרש"י דבזמן בית המקדש איירי, דהא קרא בשבועת הפקדון איירי בזמן בית המקדש הוא - דמחייבין ליה אשם.

(a)

Alternative Explanation: In the first Perek of Bava Kama, Rashi explains that it must be speaking in the time of the Beis-Hamikdash - because it talks about Shevu'as ha'Pikadon which applies in the time of the Beis-Hamikdash - since it is subject to an Asham.

ונראה דמש"ה נקט הכא דומיא דשלמים, ולא רצה לומר כדפרש"י בב"ק (שם) ...

(b)

Implied Question: And the reason that the Gemara mentions here that it is because it is similar to Shalamim is ...

משום דבלאו הכי צריך לומר דומיא דשלמים - כדי להוכיח דבתם איירי ולא בבעל מום, כדאמרינן בסמוך.

1.

Answer: Because in any event, it has to say that it is like Shelamim - in order to prove that it is speaking about an animal without a blemish, and not a Ba'al-Mum, as the Gemara will say shortly.

8b----------------------------------------8b

5)

TOSFOS DH V'REBBI SHIMON HI DE'AMAR IM BA'U TEMIMUM YIKAREIVU

תוס' ד"ה ורבי שמעון היא דאמר אם באו תמימים יקרבו

(Summary: Tosfos clarifies the Machlokes between Rebbi Shimon and Rebbi Akiva and elaborates.)

ובב"ק מסיק באו 'דיעבד אין, אבל לכתחילה לא ... וטעמא משום דיש להם פרנסה במקומם.

(a)

Clarification: The Gemara in Bava Kama concludes that 'Ba'u' implies Bedi'eved, but that Lechatchilah, they may not be sacrificed.

ורבי עקיבא פליג ואמר דאפילו דיעבד לא יקרבו ...

1.

Clarification (cont.): Whereas Rebbi Akiva holds that one sacrifice them even, even Bedi'eved ...

ומפרש טעמא משום דאיתקש בכור למעשר בהמה, ומעשר בהמה למעשר דגן - מה מעשר דגן אינו בא מחוצה לארץ לארץ ישראל, אף בכור ומעשר ... '.

(b)

Reason: Because B'chor is compared to Ma'aser Beheimah, and Ma'aser Beheimah, to Ma'aser Dagan - and just as Ma'aser Dagan may not be br brought from Chutz la'Aretz to Eretz Yisrael, so too, B'chor and Ma'aser (Beheimah)'.

וא"ת, אמאי לא אוקמא כר' עקיבא, דלדידיה הוי טפי ממונו?

(c)

Question: Why does the Gemara not establish it like Rebbi Akiva, who holds more that it is his Mamon?

וי"ל, דלר' עקיבא לא הויא כל כך דומיא דשלמים ...

(d)

Answer: Because according to Rebbi Akiva, it is not so comparable to Shelamim.

דשלמים בני הקרבה נינהו, ובכור בחוץ לארץ לר"ע לאו בר הקרבה כלל ...

(e)

Reason : Since Shelamim are brought on the Mizbe'ach, whereas a B'chor in Chutz la'Aretz according to Rebbi Akiva is not - even Bedi'eved ...

אבל לר' שמעון דאמר קרב בדיעבד, הוי שפיר דומיא דשלמים.

1.

Reason (cont.): Whereas according to Rebbi Shimon, who holds that it is sacrificed Bedi'eved, it is indeed similar to Shelamim.

6)

TOSFOS DH LO BI'PELUGTA D'REBBI YOCHANAN BEN NURI V'REBBI AKIVA D'MASNISIN KAMIFL'GI

תוס' ד"ה לא בפלוגתא דרבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא דמתני' קמפלגי

(Summary: Tosfos gives the reason behind the statement.)

כלומר וההוא אוקימנא בבכור חוצה לארץ.

(a)

Reason: Since we established that by a B'chor in Chutz la'Aretz.

7)

TOSFOS DH DILMA AZIL YISRAELV'SHADI BEIH MUMA YU'MAMTI LEIH L'CHACHAM V'AMAR ZEH NASAN LI KOHEN B'MUMO

תוס' ד"ה דלמא אזיל ישראל ושדי ביה מומא וממטי ליה (לחבריה) [לחכם] ואמר בכור זה נתן לי כהן במומו

(Summary: Tosfos discusses the question in detail and elaborates.)

ואם תאמר, מאי בכך? והא לא שרו ליה, כיון דנפק המום מיד כהן בלא עדים - שהרי נחשדו הכהנים על זה?

(a)

Question: What is the problem? They will not permit it, seeing as the blemish occurred when it was by the Kohen without witnesses - bearing in mind that the Kohanim are suspect on this?

ויש לומר, דהכי קאמר 'נתן לי כהן במומו, וקמי דידי נפל בו מום מאליו'.

(b)

Answer: What the Gemara means is that he will say 'The Kohen gave it to me already blemished, and I saw the blemish occur by itself'.

וא"ת, היכי חייש דלמא אזיל ישראל ושדי ביה מומא - והרי לא נחשדו ישראל על כך? ...

(c)

Question: How can Rav Chisda suspect that the Yisrael may go and make a blemish on the animal - seeing as a Yisrael is not suspected of doing that? ...

כדאמרינן בבכורות (דף לה.) דבכור ביד ישראל הכל נאמנין עליו, דכהנים הוא דחשידי א'מומי, אבל ישראל לא חשידי?

1.

Source: As the Gemara states in Bechoros (Daf 35a) - that everyone is believed on a B'chor in the hand of a Yisrael - since it is the Kohanim who are suspect of making blemishes, and not a Yisrael?

ואין לומר דה"מ בודאי בכור היכא דסופו ליתנו לכהן, דאין ישראל חוטא ולא לו ...

(d)

Refuted Answer: Nor can one answer that that speaks exclusively in the case of a Vaday B'chor which will definitely be given to the Kohen - and a Yisrael will not sin on something that is not his ...

דהא בפרק כל פסולי המוקדשין (שם דף לה:) אמר רב נחמן גבי ספק בכור, 'בעליו מעידין עליו'.

(e)

Refutation: Because in Perek Pesulei haMukdashin (Ibid. Daf 35b) Rav Nachman says with regard to a Safek B'chor that its owner is believed to testify on it.

ויש לומר, דלא דמי - דה"מ כשהיה תם תחילה ביד ישראל, אז ירא להטיל בו מום מאחר שנולד ברשותו ...

(f)

Answer: The cases are not comparable - because that speaks where it was a Tam to begin with, in which case, the owner is afraid to make a blemish, since the animal was born in his possession ...

דאין לו להשמט בשום דבר ...

1.

Reason: Seeing as he has no way of getting out of it ...

אבל הכא דיש לו לתלות שנתן לו הכהן במומו, יש לחשדו עליו.

(g)

Answer (cont.): Whereas in our case, where he can ascribe it to the fact that ythe Kohen gave it to him already blemished, he is indeed suspect.

ונראה דלכך לא רצה לומר בענין אחר - דלמא אזיל ישראל ושדי ביה מומא ומראהו לחכם ואמר דמעצמו נפל ולא יאמר כהן נתנו לי ...

(h)

Implied Question: It seems that that is why the Gemara did not want to try a different approach and to ask that perhaps the Yisrael will go and make a blemish, and show it to a Chacham and claim that it occurred by itself, and not that the Kohen gave it to him ...

דכה"ג לא עביד.

(i)

Answer #1: Since he will not do that (as we just explained).

א"נ, דלמא יחשדוהו עליו ולומר מה לו לטרוח עליו ולהביאו לחכם, כיון דלאו דידיה הוא?

(j)

Answer #2: Alternatively (See Olas Shlomoh), they are likely to suspect him, to ask why he bothers to bring it to the Chacham, seeing as it is not his.

ופריך 'והא אמר רב יהודה אין רואין בכור לישראל אלא אם כן כהן עמו' ...

(k)

Continuation of Sugya: The Gemara then asks 'But did Rav Yehudah not say that 'One may not examine a B'chor on behalf of a Yisrael unless he brings a Kohen with him?' ...

והטעם שמא יעכבנו לעצמו ולא יתננו לכהן ...

1.

Reason: For fear tat he will keep it for himself and not give it to a Kohen ...

וכיון דצריך להביא הכהן, לא מצי אמר 'בכור זה נתנו כהן במומו' ...

(l)

Clarification of Question: And since he is obligated to bring a Kohen with him, he cannot claim that the Kohen gave it to him already blemished ...

דאמרינן ליה 'אייתי (ראייה) ההוא כהן דיהבא לך', דכל כמה דלא אייתי ליה לא שרינן ליה הבכור.

1.

Clarification of Question (cont.): Because we tell him to 'Bring the Kohen who gave it to you!' - and as long as he has not does so, we will not permit him to Shecht the B'chor.

8)

TOSFOS DH LASHON RASHI HAYNU TA'AMA D'NIR'EH K'KOHEN HAMESAYE'A B'VEIS HA'GERANOS

תוס' ד"ה לשון רש"י היינו טעמא דנראה ככהן המסייע בבית הגרנות

(Summary: Tosfos citing Rashi, Tosfos clarifies the reason behind the prohibition and elaborates.)

דרגילות הוא דמוכר בכור דמוזיל גבי [ישראל], כדי שיתן לו בכור פעם אחרת ...

(a)

Clarification: Since it is common for a Kohen who sells a B'chor to drop the price when welling it to a Yisrael, to encourage him to give him his B'chor (Beheimah) on other occasion.

וכל שכן דאסור לקבלו במתנה.

1.

Clarification (cont.): And it is all the more Asur to accept it from him as a gift.

וצריך ליזהר שאם אמר ישראל לכהן 'הילך בכור זה', אם אמר לו הכהן 'שלך יהא', אז אסור לקבלו ...

(b)

Warning: One must take care when giving a Kohen a B'chor, that, if the Kohen says to him 'Keep it!', he is not permitted to accept it.

מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.

1.

Reason: Because it would resemble 'Kohen ha'Mesaye'a be'Veis ha'Geranos.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF