תמורה דף לג. א

מה דרשינן מהפסוק (ויקרא כז:יב) "והעריך אותה הכהן בין טוב ובין רע כערכך"?

בין טוב ובין רע אותה
לר' יוחנן אליבא דרבנן דקדשי בדק הבית בעו העמדה והערכה
(וגם קדשי מזבח [1])
למעט בעל מום מעיקרו
מהעמדה והערכה
לריש לקיש אליבא דרבנן דקדשי בדק הבית בעו העמדה והערכה למעט קדשי מזבח מהעמדה והערכה
לר' שמעון דקדשי מזבח בעו העמדה והערכה למעט קדשי בדק הבית מהעמדה והערכה
לתני דבי לוי [2] --- קשיא

קדשים דלהלן שמתו, האם בעו העמדה והערכה - ויקברו, או לא בעו - ויפדו [3]?

אליבא דרבנן אליבא דר' שמעון
קדשי מזבח תמימים יקברו [4] יקברו [5]
קדשי מזבח שקדם הקדשן את מומם לר' יוחנן: יקברו
לריש לקיש: יפדו
יקברו
קדשי מזבח שקדם מומם את הקדשם יפדו יפדו
קדשי בדק הבית תמימים יקברו [6] יקברו
קדשי בדק הבית בעלי מומים יקברו יפדו

תמורה דף לג: א

כמי סוברים התנאים דהברייתא "כל הקדשים (דמזבח שהיו תמימים) שנפל בהם מום ושחטן" וכו'. [תוד"ה כדתניא].

אליבא דר' יוחנן אליבא דריש לקיש
ר' מאיר - יקברו בין כרבנן ובין כר"ש [7] כר' שמעון דוקא
חכמים - יפדו הם שיטה שלישית [8] כרבנן דמתניתין דוקא

אלו הם הנקברים ואלו הם הנשרפים?

הנקברים הנשרפים
א קדשים דבעו העמדה והערכה ומתו [9] חמץ בפסח (לר' יהודה [10])
ב נפלים של קדשים, וכן שליא שחט קדשים במחשבת חוץ לזמנם או מקומן
ג שור הנסקל חטאת העוף הבאה על הספק (לתנא קמא)
ד עגלה ערופה
ה צפורי מצורע
ו שיער נזיר טמא [11] שיער נזיר טהור
ז פטר חמור שלא פדוהו בשה ונערף
ח חולין שנשחטו בעזרה (לתנא קמא) חולין שנשחטו בעזרה (לר' שמעון)
ט משקי תרומה טמאה, ערלה, וכלאי הכרם אוכלי תרומה טמאה, ערלה, וכלאי הכרם
י אשם תלוי שנודע ספיקו קודם זריקה (לר"י) אשם תלוי שנודע ספיקו קודם זריקה (לת"ק)
-------------------------------------------------

[1] וזה ילפינן מרישא דקרא (ויקרא כז:יא) דכתיב: "ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' והעמיד את הבהמה לפני הכהן", ובהמה טמאה דקאמר הכא - הינו שהיא טמאה מלהקרבה משום שנולד בה מום [דעל טמאה ממש כבר כתוב (שם פסוק כ"ז) ופדה בערכך], ולמדנו שצריכה העמדה והערכה כמפורש בכתוב.

[2] ס"ל דגם בעל מום מעיקרו הוה בכלל העמדה והערכה.

[3] והנה למ"ד "פודים את הקדשים להאכילם לכלבים", מובן מה שאפשר כאן לפדותן אחר שמתו, הגם שאין ראויים לכלום. אכן גם למ"ד "אין פודים את הקדשים להאכילם לכלבים", איכא נפ"מ אם עבר ושחטן, כלומר שלא מתו מיתת עצמם, אלא קודם שפדם - עבר ושחטן ועתה בא לפדותן שיש נפ"מ לענין אכילה.

[4] לר' יוחנן אליבא דרבנן או לר"ש לכו"ע, דגם קדשי מזבח בעו עמדה וערכה, פשוט שיקברו דאינם נפדים. וגם לר"ל דלא בעי העמדה והערכה, מ"מ פירש"י (בד"ה מתו), דעבוד בהן רבנן מעלה הואיל והיו ראויים להקרבה. ותוס' (בד"ה תמימים) פירשו, דכיון שמתו תמימים ולא היה בהם מום, אין שייך לפדותן. דאין רשאי לפדות בלא מום.

[5] כנ"ל בהערה הקודמת.

[6] והטעם לרבנן (לכו"ע), הוא משום דקדשי בדק הבית הם בכלל העמדה והערכה, ולר"ש משום דחזו להקרבה, דהרי המתפיס תמימים לבדק הבית כשהן נפדין אינן נפדין אלא למזבח, שכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם.

[7] דר' יוחנן ס"ל דבקדשי מזבח בין לרבנן דמתניתין ובין לר"ש היו בהעמדה והערכה, ורק נחלקו גבי קדשי בדק הבית, שלרבנן היו ולר"ש לא.

[8] כן ביארו תוס', שלר' יוחנן ג' מחלוקות בדבר, ורבנן דברייתא פליג ארבנן דמתניתין הנ"ל, וס"ל שקדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה ולכך נפדים, ורק קדשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה - ההיפך מר"ש.

[9] דין זה לא נזכר במשנה דידן, אולם נזכר במשנה הקודמת ולכן הבאנו אותו כאן.

[10] אולם לרבנן אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים.

[11] דשער נזיר טהור צריך לשלח את שערו תחת הדוד במקדש ולשורפו, ואפי' אם גילח במדינה ולא במקדש ג"כ טעון שריפה דוקא. [ומה שמשמע ברש"י לקמן (דף לד., ד"ה כאן בשק) שגם בנזיר טהור מיירי במתניתין שנקבר, כבר הגיה שם הרש"ש, דצ"ל: אידי ואידי בטמא, ע"ש].

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף