סוכה דף כב. א

כיצד מפרשים רב ושמואל את חלקי משנתנו דלהלן?

סוכה המדובללת ושצליתה מרובה מחמתה
לרב סוכה עניה, שאין בה הרבה סכך, אכן עדיין צילתה מרובה מחמתה כשרה
לשמואל סוכה שאין סככה שוה,
אלא אחד למעלה ואחד למטה [1] כשרה
סוכה עניה, שאין בה הרבה סכך,
אכן עדיין צילתה מרובה מחמתה כשרה

אליבא דשמואל שכשרה סוכה כשקניה אחד למעלה ואחד למטה, מה הדין בהיו רחוקים ג"ט?

כשאין עושה כל קנה גג טפח כשעושה כל קנה גג טפח
לאביי פסולה [2]
לרבא פסולה כשרה [3]

קורות הבית ושל העליה שאין עליהם מעזיבה, דיש הפסק חלל כדלהלן בין אחת לאחת?

טומאה תחת
אחת מהתחתונות
טומאה בין תחתונה לעליונה טומאה
על העליונה

כשיש טפח
בקורה ובחלל

כשהיו מכוונות אחת מעל השניה [4] טמא תחת כל קורה זו לבדה טמא בין קורה זו לעליונה בלבד

טמא כנגדה עד הרקיע בלבד

כשאין מכוונות אחת על השניה טמא תחת
כל שטח הקורות
כשאין רוחב טפח בחלל [5] כשאין מכוונות אחת על השניה טמא תחת כל קורה זו לבדה טומאה בוקעת ועולה
עד לרקיע ולא לצדדים [6]

סוכה דף כב. א

קורה שאינה מגיעה לכותל או ב' קורות אחת בהמשך השניה,
או ב' קורות המתאימות שנתנן אחת ליד השניה, באיזה אופן כשרות?

אינה מגיעה לכותל או אחת בהמשך השניה כשהן אחת ליד השניה
לרבנן כשהמרחק פחות מג' טפחים במקבלות אריח לרוחבו - שרחוקות טפח
לרשב"ג כשהמרחק פחות מד' טפחים במקבלות אריח לאורכו - שרחוקות ג"ט

סוכה דף כב: א

סוכה שמסוככת כדלהלן מה דינה?

צילתה מרובה מחמתה מחצה על מחצה חמתה מרובה מצילתה
למעלה בסכך כשרה פסולה [7] פסולה
למטה בריצפה כשרה כשרה פסולה

סוכה המעובה בסיכוך הרבה ונראית כמין בית, מה דינה?

כשאין הכוכבים נראים מתוכה כשאין כוכבי חמה [8] נראים מתוכה
לבית שמאי כשרה פסולה
לבית הלל כשרה כשרה
-------------------------------------------------

[1] ובמצבה הנוכחי היא חמתה מרובה מצילתה, אלא שבכל אופן היא כשרה כיון שאם היינו משכיבים את כל הסכך להיות יחד בשוה היא תהיה צילתה מרובה מחמתה.

[2] כן נראה בפשטות הסוגיא שאביי לא מחלק בחילוקו של רבא, וס"ל שלא אמרינן חבוט רמי אם יש הפרש בין קנה לקנה יותר מג' טפחים. (אכן ע' במפרשים שדנו בזה, דיתכן שאביי כן מודה לרבא, רק שלא חילק).

[3] דאמרינן חבוט רמי היכא שיש טפח ביניהם.

[4] ר"ל שכל קורה מהעליה נמצאת בדיוק מעל קורה של הדירה התחתונה.

[5] ולפ"ז ה"ה שאין רוחב טפח בקורות העליונות, דנידון זה מיירי היכא שאין הקורות מכוונות אחת מעל השניה.

[6] אבל אם יהיה איזה כלי בין הקורות הוא יהיה טהור, דלא אמרינן חבוט רמי לעשות את כל הקורות אחת כיון שאין שם רוחב טפח בעליונות, ולא במרווח שבין אחת לשניה.

[7] והיינו דאמרי אינשי "כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת" - כלומר מה שנראה כזוז קטן למעלה נראה כאיסתרא גדולה למטה, ובידוע שסוכה שהיא מחצה על מחצה למעלה ודאי שלמטה תהיה חמתה מרובה מצילתה ותהיה פסולה. כן הוא לפירש"י. ור"ת (בתוד"ה כזוזא) מפרש, דלמעלה הכוונה אל העומד על הסכך ומודד, וכשמצא במדידתו חצי חצי - כשרה, וכרב פפא דס"ל פרוץ כעומד מותר. אבל העומד מלמטה (שהוא רחוק מן הסכך) ודומה לו שהיא חצי חצי - בידוע שבאמת חמתה מרובה מצילתה ופסולה.

[8] פי', ניצוצי זהרורי השמש. והרמב"ם מפרש שאפי' כוכבים גדולים הנראים ביום גם הם לא נראים מתוכה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף