סוכה דף יא. א

האם מותר לישן בכילה בסוכה?

בכילת חתנים - שאין לה גג [1] בכילה רגילה שיש לה גג
בגבוהה עשרה מותר [2] לשמואל: אסור
לרבה: מותר
בפחות מעשרה מותר מותר

הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס, האם כשרה?

כשרק קצצן כשקצצן ועדין מחוברים קצת [3]
לרב כשרה - דקציצתן זו עשייתם פסולה
לשמואל ולוי פסולה עד שיערבם [4] פסולה

סוכה דף יא: א

האם אמרינן לפסול דתעשה ולא מן העשוי בלולב?

אליבא דר' שמעון בר יהוצדק אליבא דחכמים
לתירוץ הראשון בגמ' אמרינן לא אמרינן [5]
לשאר תירוצים אמרינן אמרינן
-------------------------------------------------

[1] דהיינו שאין לה גג שטוח אלא גגה בשיפוע.

[2] ואף שאפי' גבי נקליטי המטה אסור כשהם גבוהים עשרה, שאני כילה שלא חשיבא קבועה כלל, משא"כ נקליטים אף שאינם קבועים כלפי קינופות מ"מ קבועים הם כלפי כילה.

[3] שבאופן זה אין ניכרת הקציצה - ולכך גם רב מודה שפסולה.

[4] אבל בלא שיערבם ס"ל דיש כאן "תעשה ולא מן העשוי", ורק ע"י העירוב יש כאן עשייה.

[5] פי', לתירוץ זה הטעם שהכשירו חכמים ללקט את ענבי ההדס (דכל זמן שלא ליקטם הוא הדס פסול), אפי' שכבר אגדם באגודה אחת עם הלולב והערבה - ולולב צריך אגד, ומתכשר ממילא על ידי הלקיטה, הוא משום דאין פסול ד"תעשה ולא מן העשוי" בלולב, דלא ילפינן לולב מסוכה. (ולכך מסתדרת שיטה זו גם אליבא דשמואל הסובר דאין הקציצה חשובה מעשה).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף