ה"א

בית ר"ג ור"ח סגן הכהנים השתחוו י"ד השתחויות - כנגד דיר העצים [כרבנן דשם נגנז הארון]

לר"א ארון בבבל, לר"ל במקומו נגנז

ר"י בן לקיש (וי"ג ר"י) - ב' ארונות במדבר - א' עם התורה (גר"א - לוחות) באוה"מ, א' עם שברי לוחות יוצא עמהן למלחמה. לרבנן - רק ארון א'.

שמן המשחה - לר"י שולקין בשמים בשמן, לר' יוסי במים ושמן על גביהן

משיחת מלך ע"ג מעיין ובקרן, ולא בן מלך ולא מלכי ישראל (ולא כהנים) אלא מפני המחלוקת או באפרסמון

ארון: לר"מ, לר' יוחנן - באמה בת ו' טפחים וד' לוחות (3 X 6 (וי"ג 6 X 6)) וב' טפחים לס"ת וכתלים 1/2 טפח

לר"י, לר"ל - בת ה"ט ואצבע לכל כותל וס"ת מצד הארון על דף (ת"ח) / תיבה (ק"ע)

ר' חנינא - ג' ארונות , ר"ל - תיבה א' מצופה זהב (אפי' בין הנסרים)

לוחות: ר"ח בן גמליאל - על כל לוח ה' דברות, רבנן - י', רשב"י - כ' (מב' עבריהם), ר' סימאי - מ'
חנניא בן אחי ר' יהושע - בין כל דיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה.

ה"ב

י"ג השתחויות - למשנתינו, לאבא יוסה בן יוחנן - כנגד י"ג שערים

לרבנן - כנגד י"ג פרצות שגדרום החשמונאים

יצאו מים חיים מירושלים, תבואה לחדשיו יבכר, בחורבן מסרו מפתחות למעלה

ה"ג

לחם הפנים בכניסתו - למשנתינו על שלחן שיש [גי' ק"ע - שלא ירתיח]

לברייתא - כסף [גי' גר"א - שלא יתקרר]

לת"ח - אם אין לחה"פ חדש, יניח הישן לשבת הבא [תמיד - ואין לינה, לק"ע - ויש לינה]

לק"ע - בדיעבד מסדרין אפי' באמצע השבוע [תמיד - אפי' פסול]

לר' יוסי בר"י - על כל שולחנות (וכן מנורות) דשלמה אפשר לסדר לחה"פ (דלא כריבר"י בבבלי)

השלחנות ראש זה כנגד ראש זה בשורה א' ודמשה באמצע

ה"ד

י"ג שופרות (כמין עיגול): 1) תקלין חדתין, 2) עתיקין,

3) קינין (לר"י לתורין לעולות, לחכמים א' חטאת א' עולה),

4) גוזלי עולה, 5) עצים, 6) לבונה, 7) זהב לכפורת (לק"ע - לכלי שרת)

13-8) ששה לנדבה לקיץ המזבח [מדרש יהוידע - אשם לה', לכהן - מותר חטאת ואשם לעולה ועורות לכהנים]
לחזקי' - לו' בתי אבות, בר פדיה - לו' סוגי בהמות לעולה,
שמואל - כנגד ו' מיני מותר קרבנות, ר' יוחנן - שלא יתעפשו המעות

לר"י אין שופר לקיני חובה דאם יוודע דמת א', דמי חטאות מתות מעורב בהן [א"א לברור ד' זוזי דלית לי' ברירה]

הרי עלי "עץ" מביא גיזר א' (אמה גדומה; ועוביין - ר"ל - אמה שוחקת, ר' אסי - כטורטני (ת"ח - אפי' כ"ש)) [חשיב קרבן בפנ"ע]

לר' אילא - המתנדב לבונה - לת"ח - קומץ החסר כשר ומשערינן בקומצו של כהן [הוקש להרמה דמנחה] לר' ירמי' בשל בעלים

לק"ע - חיסר קומץ פסול ומשערינן בקומץ של גדול שבכהנים [כבזיכין]
לר' ירמי' בשל בעלים [כמנחה]