ה"א

ר"ח אדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים [קרבן העדה - שימעט זרע האחר מ1/4 קב לסאה]

ט"ו אדר עושין צרכי רבים ויוצאין ב"ד לעקור כלאים (ובשנה מאוחרת בחוה"מ פסח)

תורמין לשכה חדשה א' ניסן [ר' שמואל ב"ר יצחק - כהקמת משכן, ר' טבי - בחדשו (תרו' חדשה) לחדשי השנה - ג"ש חדשי לר"ח ניסן]

י"מ (תקלין חדתין) לר' חזקי' בני בבל מכריזין אשקלים בראש החורף (וצריך להגיע בא' ניסן - כמ"ד אין תורמין על העת"ל), ור' עולא חולק.

ר' חלבו - קריאת מגילה בי"ד בכרכים יצא בדיעבד

סתם אדר - ת"ק - אדר שני, ר"י - אדר ראשון

ציון קבר ע"ג אבן קבועה ולא מתגלגל [ובנה אצלו ציון, שלא לטמא טהרות שלא כדין]

לכתחלה ציון על מקום טהרה [ובנה אצלו, שירגישו לפני שיגיע]

מצא אבן א' מצויינת - מת תחתיה, ב' - מת ביניהן אא"כ חרוש - שני מתים תחתיהם

אין מציינין על הבשר [שמא נתעכל, מוטב קלקול לשעה ולא לעולם]

ה"ב

התקינו שב"ד מפקירין הנזרע כלאים [הפקר ב"ד [וכל אשר לא יבא... יחרם כל רכושו] ופטור אף ממעשרות]

עכשיו יכול לעבר שנת ז' וח' [מביאין מחו"ל, השנים לא כתקנם (ת"ח - איחור בישול תבואה, ק"ע - א"י ביד עכו"ם)]

ה"ג

משישבו שולחנות במקדש - כ"ה אדר - ממשכנין על השקלים
חוץ: מב' שערות עד בן כ', כהנים [דרך כבוד]

פטורים לגמרי: נשים, עבדים, לא הביא ב' שערות אא"כ האב התחיל לשקול עליו,
לבן בוכרי - כהנים ולויים [על הפקודים] ות"ק וריב"ז חולקים [ז"ה יתנו - י"ב שבטים, העובר - בים סוף - על הפקודים]

ה"ד

אין מקבלין מגוי שקלים ונדרים לבדק הבית [לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו]

חוץ: לר' יוחנן מדבר שאינו מסויים (מים ומלח) לאחר שנבנה הבית (ור"ל חולק), מותר נסכים וערכין [כוונתם לשמים ומאליהן לבדק הבית], לק"ע לר"ל דבר שאינו של בנין

לר"מ כ"א חייב חלבון [כזה יתנו - כמטבע אש]

לרבנן ב' השוקלים שקל שלם חייב קלבון [שכר חילופים]
חוץ מהשוקל לחבירו במתנה, אחים שלא חלקו

נשים, עבדים, קטנים, כהנים פטורין מקלבון (קלבון = מעה לר"מ, 1/2 מעה (הוספת 1/24) לחכמים)

ר' אלעזר - נותן שקל שלם ומקבל עודף לרבנן משלם קלבון א' ולר"מ ב'

לרב - לרבנן ישלם קלבון על מה שנתן, וקלבון עבור מה שקיבל, ולר"מ סה"כ ג'

ר' אלעזר - אחים שחלקו גדיים כנגד גדיים וחזרו ונשתתפו, חוזר התפוסת הבית וחייבין במעשר בהמה [יש ברירה], ר' יוחנן - פטורין [אין ברירה]

ר' מנא - אם הירושה רוב בהמות וחלקו הנכסים בלבד עדיין פטורין מקלבון [בהמות הן עיקר נכסים] (ק"ע - רק כשנותן ממעות הירושה)

קלבון - לר"מ לשופרות, לר' אלעזר לנדבת ציבור, ר"ש שזורי - לריקועי וציפוי לק"ק,
בן עזאי - לשכר שולחנים, י"א - להוצאת דרכים