1)

LIABILITY FOR BORER (Yerushalmi Halachah 2 Daf 49b)

והבורר.

(a)

(Mishnah): One who is Borer.

אמר רבי יודן יש שהוא בורר צרורות כל היום ואינו מתחייב. יש שהוא נוטל כגרוגרת ומיד מתחייב.

(b)

(R. Yudan): There is a case of one who selects pebbles the entire day and he is not liable, and there is one who takes k'Grogeres and he is liable immediately.

היך עבידא היה יושב על גבי כרי וברר צרורות כל היום אינו מתחייב. נטל לתוך ידו כגרוגרת ובירר חייב.

1.

What is the case? If he was sitting by a stack and selected pebbles the entire day, he is not liable [if there are still pebbles inside, for he did not fix it]. If he took in his hand k'Grogeres and selected [all the impurities from it] he is liable.

רבי יונה בעי עשה כן בשבת. על דעתיה דבית שמאי מהו שיהא חייב.

(c)

Question (R. Yonah): (On Yom Tov, Beis Shamai say that one selects the good from the bad and eats it. Beis Hillel say that he selects normally.) If one did so on Shabbos, according to Beis Shamai, is he liable?

אמר ליה רבי יוסי ולמה לא. אילו עשה כן בשבת על דבית הלל שמא אינו חייב והכא חייב.

(d)

Answer (R. Yosi): Why should he not [be liable? If he did on Shabbos [like one does on Yom Tov] according to Beis Hillel, is he not liable? And here [also, according to Beis Shamai, if one did on Shabbos like he does on Yom Tov,] he is liable!

אמר רבי מנא יאות א"ר יונה (אבה) [צ"ל אבא - הגר"ח קניבסקי שליט"א] לא אתיא אלא על דבית שמאי

(e)

Rebuttal (R. Mana): It was proper that my father R. Yonah asked only according to Beis Shamai.

למה

(f)

Question: Why [is it a question only according to Beis Shamai]?

שהותר מכלל ברירה בי"ט לא הותר מכלל ברירה בשבת.

(g)

Answer: [Beis Hillel hold that Bereirah was totally permitted on Yom Tov; surely one is liable on Shabbos. Perhaps Beis Shamai agree.Or, they hold that Bereirah was totally not permitted on Yom Tov; Ochel from Pesoles is not Bereirah, so it is permitted even on Shabbos.]

בירר אוכלים מתוך אוכלים. חזקיה אמר חייב רבי יוחנן אמר פטור

(h)

If one selected food [that he does not want now] from food, Chizkiyah obligates and R. Yochanan exempts.

מתניתא פליגא על חזקיה דאמר בורר ואוכל בורר ומניח על השולחן.

(i)

Question: A Beraisa argues with Chizkiyah. It says that one may select and eat, and one may select and leave on the table! (PNEI MOSHE - this is not difficult for R. Yochanan. Perhaps he forbids when he does not eat any now, and the Beraisa permits to eat some now and leave the rest of what he selected on the table.)

ר' בון בר חייה בשם רבי שמואל בר רב יצחק תיפתר שהיו אורחין אוכלין ראשונה ראשונה.

(j)

Answer (R. Bun bar Chiyah citing R. Shmuel bar Rav Yitzchak): The case is, guests were eating immediately [what he leaves on the table].

והתני ובלבד שלא יבור את כל אותו המין. אם עשה כן בשבת חייב.

(k)

(k) (Beraisa): [It is permitted] as long as he does not select the entire species. If he did so on Shabbos, he is liable;

על דעתיה דחזקיה שכן הבורר כדרכו בשבת חייב.

1.

According to Chizkiyah, [the Beraisa forbids selecting the entire species,] for one who selects normally on Shabbos, he is liable;

על דעתיה דר' יוחנן שכן הבורר כדרכו במקום אחד חייב.

2.

According to R. Yochanan, [it forbids selecting the entire species,] for one who selects normally [and does not eat any, rather, puts it] elsewhere, he is liable.

על דעתיה דחזקיה אפילו עיגולין מן גוא עיגולין. אפילו רמונים מן גוא רמונים.

(l)

According to Chizkiyah, even a fig cake (which is big) amidst fig cakes or a pomegranate among pomegranates [is forbidden].

או כיני אפילו בני נש מן גוא בני נש.

(m)

Question: If so, [he should forbid] even [selecting] people amidst people!

[דף נ עמוד א] מיי כדון

(n)

Question: What was the conclusion? (How do we rule?)

כל עמא מודיי להדא דרבי אימי

(o)

Answer: Everyone agrees to (permits in) the way of R. Imi;

דרבי אימי הוה ליה אורחין אפיק קומיהון תורמוסין ופסיליין. אמר לון הבין דעתיכון דאתון מיכול קיסייא בסופא.

1.

R. Imi had guests. He put in front of them lupines mixed with their undesired parts. He told them "intend that you will eat the undesired parts at the end" (this permits you to separate it now).

2)

MELACHOS PERMITTED ON YOM TOV (Yerushalmi Halachah 2 Daf 50a)

תני אין בוררין לא טוחנין ולא מרקידין. הבורר הטוחן המרקיד בשבת נסקל. ביום טוב סופג את הארבעים.

(a)

(Beraisa): We may not select, grind or sift. One who selects, grinds or sifts on Shabbos is stoned; on Yom Tov he receives 40 lashes.

והא תנינן בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי.

(b)

Question (Mishnah): One may select normally in his garment or in a plate [on Yom Tov].

א"ר חנינא ענתונייא דרבן גמליאל היא. דרבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה.

(c)

Answer (R. Chanina Ansoniya): The Beraisa is like R. Gamliel, for R. Gamliel says that one may even put water [on lentils in a Kli] and remove [the chaff that floats. He holds that even Beis Hillel do not totally permit Bereirah on Yom Tov. He said "even", i.e. according to Beis Shamai.]

והא תנינן של בית רבן גמליאל היו שוחקים את הפילפלים בריחיים שלהן. מותר לטחון ואסור לבור.

(d)

Question: A Mishnah teaches that people of R. Gamliel's house would grind peppers in their grinder [on Yom Tov. Does he hold that] grinding is permitted and Borer is forbidden?! (Grinding is done before Borer!)

ר' יוסי בשם רבי אילא לא הותרה טחינה כדרכה.

(e)

Answer (R. Yosi citing R. Ila): [He] did not permit grinding normally.

ומנין שאין בוררין ולא טוחנין ולא מרקידין.

(f)

Question: What is the source that we may not select, grind or sift? (The Beraisa said that one is lashed for these on Yom Tov!)

רבי יוסי בשם רבי שמעון בן לקיש [שמות יב טז יז] כל מלאכה לא יעשו בהם עד ושמרתם את המצות.

(g)

Answer #1 (R. Yosi citing Reish Lakish): "Kol Melachah Lo Sa'asu" until "u'Shmartem Es ha'Matzos" (according to letter of the law, one must guard Matzah from fermenting from the time of kneading. The verse forbids Melachos that precede this.)

תני רבי יוסה בעי כלום למדו לתבשיל (אלא - מיכל המים מוחקו) מיכן.

(h)

Objection (R. Yosi): Did we learn the Heter to cook [on Yom Tov] from here?! (Surely we did not! You cannot learn from here the extent of the Heter - MEICHAL HA'MAYIM.)

ר' יוסה לא אמר כן. אלא ר' יוסה בשם רבי שמעון בן לקיש [שמות יב טז יז] אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. עד ושמרתם את המצות.

(i)

Answer: R. Yosah does not say so. Rather, R. Yosah said in the name of Reish Lakish "Ach Asher Yochal l'Chol Nefesh Hu Levado Ya'aseh Lachem... u'Shmartem Es ha'Matzos." (The Torah permits Melachos from when one must guard Matzah, i.e. from kneading and onwards.)

תני חזקיה ופליג אך הוא [צ"ל לבדו - פני משה] הרי אלו מיעוטין שלא לקצור ולא לטחון ולא להרקיד ביום טוב.

(j)

Chizkiyah taught a Beraisa that argues. "Ach", "Hu Levado" are [three] exclusions, that one may not reap, grind or sift on Yom Tov.

רבי זעירא רב חייה בר אשי בשם שמואל המשמר חייב משום בורר.

(k)

(R. Ze'ira citing R. Chiya bar Ashi): One who strains wine is liable for Borer.

אמר רבי זעירא לא מסתברא דלא משום מרקד.

(l)

(R. Ze'ira): This is unreasonable. Rather, he is liable for sifting.

רבי יונה ורבי יוסה תריהון אמרין בקדמיתא הוינן אמרין יאות אמר רבי זעירא. ומה המרקד קמח (מלמטן וסולת מלמעלן) [צ"ל מלמעלן וסולת מלמטן - פני משה] אף המשמר יין מלמטן ושמרין מלמעלן.

(m)

(R. Yonah and R. Yosi): Originally we used to say that R. Zeira said properly. Just like one who sifts, Kemach (regular flour) is above and Soles (fine flour) is below, also straining, wine is below and dregs are above.

1.

Note: Avos 5:15 says oppositely, that a sieve lets out Kemach and keeps the Soles! (Soles are bigger pieces. One grinds them to get fine flour.) Perhaps here we discuss ground Soles that was mixed with Kemach, and it is put in a fine sieve that keeps the Kemach. Rashi in Avos says that the text says "it keeps the Soles." This connotes that there was a text that said oppositely; perhaps the Yerushalmi had that text.

ולא הוינן אמרין כלום. למה שהותר מכלל ברירה הותר מכלל שימור. הותר מכלל ברירה בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי והותר מכלל שימור אף נותנין לתלויה ביום טוב. ולא הותר מכלל הרקדה

(n)

Retraction (R. Yonah and R. Yosi): We were totally wrong! What is the reason? Bereirah was permitted [on Yom Tov], and straining was permitted. Bereirah was permitted - one may select normally in his garment or in a plate. Straining was permitted - one may put [wine] into a hanging strainer on Yom Tov. There was no Heter for sifting;

דמר רבי חנינא בן יסא בשם רב יהודה [דף נ עמוד ב] אין שונין את הקמח אבל מרקידין לאחורי הנפה.

1.

(R. Chanina ben Yasa citing Rav Yehudah): We do not sift Kemach (that was sifted before Yom Tov) a second time [on Yom Tov, i.e. normally], but we may sift it [through passing it] through the back of the sieve.

אין תימר משום מרקד הוא יהא אסור.

2.

If you will say that straining is sifting, it should be forbidden!

א"ר יוסה בי רבי בון (ודלא) [נראה שצ"ל ודלמא, כעין הגהת מיכל המים] כרבי יודה דתני בשם ר' יודה אבל במכשירי אוכל נפש התירו.

(o)

(R. Yosi bei R. Bun): Perhaps this [Heter through the back of the sieve] is like R. Yehudah, for it was taught in the name of R. Yudah "but they permitted Machshirei Ochel Nefesh."

בעייא דא מילתא מהו לשנות את הקמח לאחורי הנפה כרבנן:

(p)

Question: May one resift flour through the back of the sieve, like Rabanan? (We explained this somewhat, but not totally, like MEICHAL HA'MAYIM.)

3)

MELACHOS RELATED TO COOKING (Yerushalmi Halachah 2 Daf 50b)

והטוחן.

(a)

(Mishnah): And one who grinds.

ההן דשחק מלח חסף פילפלין חייב משום טוחן.

(b)

One who crushes salt, earthenware or peppers is liable for grinding.

ההן דחשר גורגבסין מוץ חול עפר חייב בו משום מרקד.

(c)

One who sifts bran, sand or earth is liable for sifting.

ההן דגבל גירגבסין עפר קילורין מלוגמא סממנין חייב משום לש.

(d)

One who kneads bran, earth, ingredients [for a salve for the eye] is liable for kneading.

הלש והמקטף והעורך כולהן משום לש.

(e)

One who kneads, smooths [the dough with water] or arranges [dough into loaves], all of them are [liable on Shabbos] due to kneading.

רבי בא בר ממל בעי תמן אמר חייב על לישתה ועל עריכתה ועל אפייתה. והכא את אמר הכין.

(f)

Question (R. Ba bar Mamal): There (the Isur to ferment Menachos), it says that he is liable for kneading, arranging and baking, and here you say so (that arranging is due to kneading)?!

אלא תמן יש לו לחלוק חייב על כל אחת ואחת. ברם הכא אינו חייב אלא אחת.

(g)

Answer: There, there is reason to divide (the Torah said that one is liable for fermenting, and added an Isur to bake Chametz, to teach that one is liable for each act by itself). Here, he is liable only once.

את חמי אפייה תולדת לבישול ואת אמר הכין.

(h)

Question: You see that baking is a Toldah of cooking (in the Mishkan they cooked ingredients, but did not bake). Why do you say so (the Mishnah says that baking is the Av)?

אלא בגין דתנינן סדר עיסה תנינתה עמהן.

(i)

Answer: It is because we taught the order of [making and baking] a dough, it taught [baking] with them.

וההן (דאין) [צ"ל דאזין - הגר"ח קניבסקי שליט"א] גירקדרין משיח כילוס שרי זיפות שרי מוסרין.

(j)

One who heats Girakdin wood (and sap exudes), melt [congealed] Kilus oil, pitch or Musarin [is liable for cooking - PNEI MEIR].

רבי אבהו בשם רבי יוסה בר חנינה המתיך אבר חייב משום מבשל.

(k)

(R. Avahu citing R. Yosi bar Chaninah): One who melts lead is liable for cooking.

הצולה והמטגן השולק והמעשן כולהן משום מבשל.

(l)

One who roasts, fries, overcooks or smokes (e.g. meat) - all are liable for cooking.

בישל בחמי טבריא מהו.

(m)

Question: If one cooked in Chamei (hot spring water of) Tiverya, what is the law?

חזקיה אמר אסור רבי יוחנן אמר מותר.

(n)

Answer: Chizkiyah forbids, and R. Yochanan permits.

אמר רב מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי זריקן בשם חזקיה לחזקיה צריכה ליה

(o)

(R. Mana): I went to Kisarin and I heard R. Zerikan citing Chizkiyah that Chizkiyah was unsure about this.

פסח שיתבשל בחמי טבריא מהו.

(p)

Question: [According to Chizkiyah,] if Korban Pesach was cooked in Chamei Tiverya, what is the law? (If one roasts it afterwards, may one eat it?)

תרין אמורין חד אמר אסור וחרנה אמר מותר.

(q)

Answer: Two Amora'im argued about this - one forbade and one permitted;

מאן דמר אסור [שמות יב ט] אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים. ומאן דמר מותר [שמות יב ט] כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו.

1.

The one who forbade learns from "Al Tochlu Mimenu Na u'Mevushal ba'Mayim" (also this is called Mevushal). The one who permitted learns from "Ki Im Tzli Esh Rosho Al Kera'av v'Al Kirbo" (the only processing through fire was roasting. We explained this like PNEI MEIR.)

כל אילין שיעוריא אם לאוכלין כגרוגרת. אם לבהמה כמלוא פי גדי.

(r)

All the Shi'urim [of Avos Melachos] - if they are for [human] food, it is k'Grogeres. If it is for an animal, it is enough to fill a kid's mouth.

1.

Note: Mishnah 4 below says that the Shi'ur for foods proper for a cow, camel or lamb is enough to fill that animal's mouth. Perhaps here it means, what is proper for all animals, it is enough to fill a kid's mouth.

אם לבשל כדי לבשל ביצה קלה. אם לארוג כמלוא רוחב הסיט (כפול - קרבן העדה מוחקו) אם לטוות כמלוא רוחב סיט כפול:

(s)

If it is [fuel] to cook, it is enough to cook an easy egg [to cook, i.e. a chicken egg]. If it is for weaving, it is like a full Sit (the distance one can separate his middle and index fingers). If it is for spinning, it is like a full double-Sit (the distance one can separate his thumb from his index finger).

4)

SHEARING AND LAUNDERING WOOL

הגוזז את הצמר.

(a)

(Mishnah): One who shears wool.

גזז סתם מהו.

(b)

Question: If one sheared Stam (he did not specify whether it is for weaving or for spinning), what is the law?

נישמעינה מן הדא. הוציא דיו אם בקולמוס כדי לכתוב שתי אותיות. אם להגיה כדי להגות אות אחת.

(c)

Answer: We learn from the following [Beraisa]. If one was Motzi ink - if it was on a quill (i.e. Stam, he is liable for) enough to write two letters. If it was in order to correct [a mistake, the Shi'ur is] enough to correct one letter.

תמן תנינן השוחט את הבכור עושה מקום לקופיץ מיכן ומיכן ותולש את השיער. ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. וכן התולש את השיער [דף נא עמוד א] לראות מקום מום.

(d)

A Mishnah teaches that one who slaughters a Bechor, he makes a [smooth] place for the knife on each side, and detaches the hair, as long as he does not move it from its place (one may not shear a Bechor). Similarly, one who detaches hair to inspect a blemish [does not move it].

רבי אילא בשם (רבי שמעון) [צ"ל ריש לקיש - קרבן העדה] התולש מן הקדשים פטור.

(e)

(R. Ila citing Reish Lakish): One who detaches [hair] from Kodshim is exempt.

אמר ר' יעקב בר אחא ריש לקיש כדעתיה דאיתפלגון. התולש בקדשים רבי יוחנן אמר חייב. ר' שמעון בן לקיש אמר פטור.

(f)

(R. Yakov bar Acha): Reish Lakish taught like he taught elsewhere - [he and R. Yochanan] argued about this. One who detaches from Kodshim - R. Yochanan obligates and Reish Lakish exempts.

רבי ירמיה בעי מחלפה שיטתיה דרבי שמעון בן לקיש (דאיתפלגון) [צ"ל דתנא - קרבן העדה] התולש כנף בעוף המורטה והקוטמה חייב משום שלש (א"ר יוסי בי ר' בון ולא פליגין) [צ"ל ואמר רשב"ל - קרבן העדה] התולש חייב משום גוזז. המורטה חייב משום מוחק. הקוטמה חייב משום מכה בפטיש

(g)

Question (R. Yirmeyah): Reish Lakish contradicts himself! One who plucks feathers from a bird, removes hair from the feather and cuts off the end, he is liable three times, and Reish Lakish said that plucking is liable for shearing, removes hair is liable for smoothing, and cutting off the end is liable for Makeh b'Patish!

[צ"ל אר"י בר' בון ולא פליגון - קרבן העדה] ולא דמייא עוף שאין גיזה. תלישתה היא גיזתה. ברם הכא אינו חייב עד שיגזז.

(h)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): There is no contradiction. A bird, which has no [wool] shearings, plucking is its shearing. However, here (an animal), detaching is not its shearing.

תדע לך שהוא כן. דתני תלש מן המיתה חייב תלישתה זו היא גיזתה:

(i)

Support (Beraisa): If one detached from a dead [bird; the same applies to a live bird - PNEI MEIR], he is liable. Detaching is its shearing.

המלבנו.

(j)

(Mishnah): One who launders it.

ההין דמגפר (עאל מני נחבלין אליקה) [צ"ל עא למנין חבלין ליקמה - פני מאיר] הדא איתתא דשרקא אפה דשרקא מעזלה ההן חייטא דיהב חוטא גו פומיה.

(k)

One who rubs wood with sulfur to make Kelim, or [rubs] ropes in order to make a garment of the bathhouse (PNEI MEIR), or a woman who puts a mudpack on her face, or on fabric, and a tailor who puts a thread in his mouth [all of these whiten; they are Toldos of laundering].

רב כהן בשם רבנן דקיסרין המיינטון חייב משום מלבן:

(l)

(Rav Kohen citing Rabanan of Kisarin): Mainton (a rock woven into a garment; it is cleansed only through fire), one is liable for it for laundering (BI'UR HALACHAH 302:9 DH Mutar).

המנפסו.

(m)

(Mishnah): One who is Menafes (bangs wool to crush and remove impurities; alternatively, separates clumps into fibers; alternatively, brushes and combs it; this is another form of the word Menafetz).

ההן דנפיס סיב הוצין גומא חייב משום מנפס:

(n)

One who is Menafes shoots that grows around palm trees, palm leaves or reeds, is liable for Menafes.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF