1)

REASONS TO FINE ONE WHO TRANSGRESSED (Yerushalmi Perek 3 Halachah 1 Daf 22a)

איזהו תבשיל שהוא מצטמק ויפה לו. כגון אכרוב ואפונים ובשר טרוף.

(a)

Which Tavshil is Mitztamek v'Yafeh Lo? Examples are cabbage, peas and ground meat.

אמר רבי תנחום בר עילאי אף ראשי לפתות וראשי קפלוטות. עשו אותן כתבשיל שהוא מצטמק ויפה לו.

(b)

(R. Tanchum bar Ilai): Also turnip heads and leek heads, [Chachamim] made them like a Tavshil that is Mitztamek v'Yafeh Lo.

בצים מה הן

(c)

Question: Are eggs [Mitztamek v'Yafeh Lo or Mitztamek v'Ra Lo]?

רבי יוסי בשם ר' ישמעאל בי רבי יוסי אבא עלה לביתו ומצא שם חמין והתיר. בצים ואסר.

(d)

Answer (R. Yosi citing R. Yishmael bei Rebbi Yosi): My father entered his house and found hot [water] and permitted. He found eggs and forbade (for they are Mitztamek v'Yafeh Lo).

ר' שמואל בר נתן בשם ר' חמא בר חנינה אני ואבא עלינו לחמת גדר. והביאו לפנינו בצים קטנים כחוזרדין וטעמן יפה כפנקריסין.

(e)

Support (R. Shmuel bar Nasan citing R. Chama bar Chanina): I and my father ascended to Chamas Geder. They brought in front of us eggs [that cooked and shriveled until they were] as small as sorb apples, and they tasted as good as Kafrisin (caper-berry shells).

תני לא תמלא אשה קדירה עסיסיות ותורמסין ותתנם לתוך התנור ע"ש עם חשיכה ואם נתנה מוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו.

(f)

(Beraisa): A woman may not fill a pot with legumes or lupines (which must cook for a long time) and put them in the Tanur close to dark. If she put, they are forbidden on Motza'ei Shabbos bi'Chdei she'Ya'asu (until the time it would take them to cook on Motza'ei Shabbos).

ר' אחא אמר במזיד כר"מ.

(g)

Opinion #1 (R. Acha): [The Beraisa discusses one who was Meshaheh] b'Mezid, and it is like R. Meir.

ר' יוסי אמר בשוגג כר' יודה.

(h)

Opinion #2 (R. Yosi): [It discusses one who was Meshaheh] b'Shogeg, and it is like R. Yehudah.

א"ר מנא יאות א"ר יוסי הנוטע בשבת שוגג יקיים מזיד יעקור. ובשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור.

(i)

Support (R. Mana, for R. Yosi - Beraisa): One who plants on Shabbos - if he was Shogeg, he may keep it. If he was Mezid, he must uproot it. [If he planted] in Shevi'is,] in either case he must uproot it.

ר' יהודא אומר חילוף הדברים הנוטע בשבת בין בשוגג בין במזיד יעקור. ובשביעית שוגג יקיים ומזיד יעקור.

1.

R. Yehudah says oppositely - [if he planted] on Shabbos, in either case he must uproot it. If he planted] in Shevi'is,] if he was Shogeg, he may keep it. If he was Mezid, he must uproot it.

למה. מפני שהניית שבת עליו.

2.

What is the reason [to forbid regarding Shabbos, even b'Shogeg]? Benefit from [Melachah on] Shabbos is upon him (if he will keep it).

וכאן מכיון שאת אומר ימתין למ"ש כדי שיעשו כמי שלא נהנה מחמת שבת כלום.

i.

Summation of support: Here (one who did Shehiyah), since you tell him to wait on Motza'ei Shabbos bi'Chdei she'Ya'asu, it is as if he does not benefit from Shabbos at all. (R. Yehudah enacts lest one benefit from Meleches Shabbos. R. Meir does not. He permits one who was Shogeg to benefit on Shabbos itself - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

ומה טעמין דרבנן

(j)

Question: What is the reason for Rabanan (the first Tana, who forbids Shabbos only if he was Mezid, and forbids Shevi'is in every case)?

נחשדו על השביעית ולא נחשדו על השבתות.

(k)

Answer #1: [Yisraelim] are suspected of transgressing Shevi'is [so we fine more for it, lest one transgress b'Mezid and say that he was Shogeg - PNEI MOSHE]. They are not suspected of transgressing Shabbos.

ד"א מונין לשביעיות ואין מונין לשבתות.

(l)

Answer #2: People count from Shevi'is (to know the years of Orlah and Revai, so it will be known that it was planted in Shevi'is, and people will come to permit this), but they do not count from Shabbos.

היך עבידא

1.

Question: How [is there need for both answers, i.e. only one of the reasons applies]?

נטע פחות מל' יום לפני שביעית ונכנסה שביעית אין תימר חשד אין כאן חשד. אין תימר מניין (אין) [צ"ל יש - קרבן העדה] כאן מניין.

2.

Answer #1: If it was planted less than 30 days before Shemitah, and Shemitah entered, if you will say that [we forbid what was planted in Shevi'is] due to suspicion, there is no suspicion (nowadays it is permitted to plant until Rosh Hashanah). If you will say that it is due to counting, there is a count (Shemitah is considered its first year).

נטע פחות משלשים יום לפני שמינית ונכנסה שמינית אין תימר חשד יש כאן חשד ואין תימר מניין (יש) [צ"ל אין - קרבן העדה] כאן מניין.

3.

Answer #2: If it was planted less than 30 days before the eighth year, and the eighth year entered, if you will say that it is due to suspicion, there is suspicion (he transgressed Shemitah). If you will say that it is due to counting, there is no [problem due to the] count (Sheminis is considered its first year).

ותייא כמאן דאמר מפני (החשד. ברם כמאן דאמר מפני המניין) [צ"ל מונין. ברם כמאן דאמר מפני החשד - נועם ירושלמי, משביעית ב:ג] קנסו בשוגג מפני המזיד.

(m)

[R. Acha, who established the Beraisa to discuss Shehiyah b'Mezid, like R. Meir,] holds like the opinion [that forbids in Shevi'is] due to count. However, according to the opinion that it is due to suspicion, they fined Shogeg due to Mezid. (If so, also Shehiyah on Shabbos, since there is suspicion, he would forbid also Shogeg. We explained this like NO'AM YERUSHALMI.)

2)

WHEN ONE MAY RETURN A POT (Yerushalmi Perek 3 Halachah 1 Daf 22b)

[דף כב עמוד ב] נטלו מבע"י מחזירו מבעוד יום. נטלו משחשיכה מחזירה משחשיכה.

(a)

If one took [a pot from the oven] during the day, he may return it during the day. If one took it after dark, he may return it after dark.

נטלו מבעוד יום וקדש עליו היום.

(b)

Question: If one took during the day and Shabbos came, what is the law?

משחשיכה נטלו מבע"י וקדש עליו היום (ר' סימון בתרי) [צ"ל ר' סימון בר תדאי - רמב"ן לח:ב] בשם רב אושעי' אם הניחו אסור לטלטלו

(c)

Answer (R. Simon bar Tadai citing R. Hoshayah): If he put it on the ground, he may not move (i.e. return) it.

ר' לעזר בשם רבי הושעיה משרת הייתי את רבי חייא הגדול והייתי מעלה לו חמין מדיוטי התחתונה לדיוטי העליונה ומחזירין לכירה.

(d)

R. Lazar citing R. Hoshayah: I used to serve R. Chiyah ha'Gadol, and I would bring up for him hot water from the bottom floor to the top floor and return it to the Kirah.

א"ר ירמיה בי ר"ש אפילו מכירה שהבלה ממועט לכירה שהבלה מרובה.

1.

(R. Yirmeyah bei R. Shimon): [It is permitted] even from a Kirah of small heat to a Kirah of great heat.

א"ר אמי זימנין סגין יתיבית קומי רבי הושעיה ולא שמעית מיניה הדא מלתא.

(e)

R. Ami: Many times I sat in front of R. Hoshayah, and I did not hear from him this matter (that R. Lazar said in his name).

א"ר זריקן לרבי זעירא לא שמע מיניה מותר שמע מינה אסור.

(f)

Objection (R. Zerikan to R. Ze'ira): He did not hear from him that it is permitted. Did he hear from him that it is forbidden?! (This is no reason not to rely on what R. Lazar said! We explained this like PNEI MOSHE.)

תלוי ביתד ונתנו על גבי ספסל

(g)

If one [took a pot from the oven] and hung it on a peg or put it on a bench, [what is the law]?

נאמר אם היה מפוחם מותר ואם לאו אסור.

(h)

Answer: If the coals that stuck to it are still on it, it is permitted [to return it]. If not (he removed them, this shows that he did not plan to return it), it is forbidden.

אמר רבי יוחנן ברבי מרייה בשלא העביר את ידו ממנו אבל אם העביר את ידו ממנו אסור:

(i)

(R. Yochanan b'Ribi Maryei): This is if he did not remove his hand from it, but if he removed his hand from it, it is forbidden.

3)

STRINGENCIES OF A TANUR (Yerushalmi Perek 3 Halachah 2 Daf 22b)

מתני' תנור שהסיקוהו בקש או בגבבה לא יתן בין מתוכו בין מעל גביו

(a)

(Mishnah): (A Tanur is an oven wide at the bottom and narrow on top. It retains heat better than a Kirah.) [Even] if a Tanur was heated with straw or stubble, one may not put in or on it.

כופח שהסיקו בקש או בגבבה הרי הוא ככירים בגפת או בעצים הרי הוא כתנור:

(b)

(A Kupach is a rectangular oven with room for only one pot. on it. It retains heat better than a Kirah, but less than a Tanur.) If a Kupach was heated with straw or stubble, its law is like a Kirah. If it was heated with Gefes or wood, it is like a Tanur.

גמ' תני בר קפרא אפי' לסמוך לו אסור.

(c)

(Gemara - Bar Kapara): Even putting [food] near [a Tanur] is forbidden.

ר' שמי סמיך לאדירא דתנורא

(d)

R. Shamai put near the air of a Tanur.

א"ל ר' מנא והתני בר קפרא אפילו לסמוך לו אסור.

1.

R. Mana: Bar Kapara taught that even putting near it is forbidden! (R. Shamai had not heard the Beraisa - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

ר' מנא מיקל לנשייא דשטחן בגדיהון לאוירא דתנורא.

(e)

R. Mana cursed women who put their clothes over the air of a Tanur.

ר' יודן בי ר' ישמעאל הורי מדוחק מיגרוף תנורא ומיתן תלתא כפין ומירמי עליהון. ובלחוד לא ידעין מגיריית.

(f)

R. Yudan bei R. Yishmael ruled that in pressed circumstances one may sweep a Tanur, put three rocks and put [a pot] on them, as long as neighbors will not know.

א"ר יוסי בשבת אתה מהלך אחר הסיקו.

(g)

(R. Yosi): In laws of Shabbos, [a Kupach is like a Tanur or Kirah] depending on [with what] it was heated (like our Mishnah says);

ובטומאה את מהלך אחר גיפופו.

1.

In laws of Tum'ah (Kelim 5:2 says that if it is for baking, is like a Tanur. If it is for cooking, it is like a Kirah), it depends on its seal (if it has a hole on top, it is for cooking a pot placed there. If the hole is sealed, it is for baking. We explained this Gemara like PNEI MOSHE.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF